FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (2024)

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (1)

F I N A N C I E E L J A A R V E R S L A G 2 0 1 9

FIN

AN

CIE

EL

JA

AR

VE

RS

LA

G 2

019

HO

ME

INV

ES

T B

ELG

IUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (2)

vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur

231 962 m2

9,4%

NEDERLAND

14,0%

WALLONIË

65,3%

BRUSSEL

11,4%

VLAANDEREN

P R O F I E L

De specialist in residentieelvastgoed

Home Invest Belgium is een Belgische beursgenoteerde gereglementeerde vastgoedvennootschap gespecialiseerd in residentieel vastgoed. Haarportefeuille bevat traditionele appartementen, appartementen met diensten en gedeelde ruimten, studio’s voor studenten en toeristische accommodaties.

Als eigenaar van een vastgoedportefeuille van €630miljoen, verspreid over België en Nederland, steltHome Invest Belgium jong, duurzaam en kwaliteitsvol vastgoed ter beschikking aan haar huurders, die kunnen rekenen op een professioneel beheer. Een belangrijk concurrentievoordeel van Home Invest Belgium bestaat erin dat ze tevens haar eigen projecten ontwikkelt om zo de groei van haar vastgoedportefeuille te verzekeren.

De vennootschap wenst haar aandeelhouders een rendement te bieden dat minstens gelijk is aan het rendement van een rechtstreekse belegging in residentieel vastgoed, zonder zich te moeten bekommeren om het beheer ervan.

Home Invest Belgium is genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (HOMI), geniet het Belgisch fiscaal statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) en haar activiteiten staan onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Profiel

INHOUD

Profiel ...................................................................................3

Risicofactoren .................................................................4

Overzicht ...........................................................................16

Beheersverslag ...............................................................22

Vastgoedportefeuille ...................................................36

Home Invest op de beurs ..........................................54

Corporate governance-verklaring ........................60

Financiële staten ............................................................76

Permanent document .................................................122

Verklarende woordenlijst ..........................................133

Agenda van de aandeelhouder .............................137

3

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (3)

Risicofactoren

R I S I C O - FA C T O R E N

The Horizon, Sint-Lambrechts-Woluwe

4

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (4)

Home Invest Belgium evalueert regelmatig de blootstelling van de onderneming aan deze risico’s in het kader van haar algemeen beheer, de investerings-en desinvesteringsbeslissingen en haar financierings bronnen en de acties die moeten ondernomen worden om te vermijden dat de risico’s zich zouden voordoen en/of de impact minstens te beperken.

Deze lijst van risico’s is gebaseerd op informatie die gekend was op het ogenblik van opmaak van dit verslag. Andere onbekende en onwaarschijnlijke risico’s of risico’s waarvan niet wordt aangenomen dat zij een ongunstige invloed zouden kunnen hebben op de vennootschap, kunnen bestaan. De lijst van risico’s kan geenszins als een exhaustieve lijst worden beschouwd.

Marktrisico’s ......................................................................6

Risico’s verbonden aan de vastgoedportefeuille .....................................................6

Risico’s verbonden aan de huurders en de huurovereenkomsten ......................................9

Risico’s verbonden aan de regelgeving en aan de politieke toestand ..................................10

Financiële risico’s ......................................................... 12

Risico’s verbonden aan de interne organisatie ....................................................................... 14

RISICOFACTOREN

Proactief beheerAls vastgoedinvesteerder oefent Home Invest Belgium haar activiteiten uit in een

voortdurend veranderende omgeving. Dit houdt bepaalde risico’s in. Indien deze risico’s zich concreet realiseren, zou dit kunnen leiden tot ongunstige gevolgen ten aanzien van de vennootschap, haar activiteiten, haar vooruitzichten,

haarfinanciële situatie of haar resultaten.

5

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (5)

1 . M A R K T R I S I C O ’ S

1.1. Inflatierisico RisicobeschrijvingEen schommeling van de inflatie kan leiden tot een schommeling van rentevoeten. In het geval van een toename van de inflatie en een toename van de rentevoeten bestaat het risico dat de financiële kosten sneller stijgen dan de indexering van de inkomsten, met het gevolg dat het nettoresultaat van de vennootschap vermindert.

RisicobeheersingHome Invest Belgium heeft de volgende maatregelen genomen om zich tegen dergelijke risico’s in te dekken:

• de huurcontracten voorzien in de indexering van de basishuur (overwegend gekoppeld aan de gezondheidsindex) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;

• het risico op een stijging van de rente wordt ingeperktdoor het afdekkingsbeleid van de vennootschap, dat enerzijds voorziet in financiering tegen vaste rente en anderzijds in het afsluiten van afdekkingsinstrumenten die de variabele rente omzetten in vaste rente (contract van het type Interest Rate Swap of IRS) (meer details zijn te vinden in Toelichting 25 van de ‘Financiële Staten’).

1.2. Concentratierisico RisicobeschrijvingWanneer een belangrijke huurder plotseling in gebreke zou blijven of zou vertrekken, zouden de omzet en het nettoresultaat van de vennootschap sterk kunnen dalen.

RisicobeheersingGezien de bijzondere kenmerken van residentieel vastgoed en het soort gebouwen waarin Home Invest Belgium investeert, wordt het concentratierisico gespreid over een zeer groot aantal huurders. Deportefeuille telt 2 huurders waarvan de huur op jaarbasis op 31 december 2019 meer dan € 1,0miljoen bedraagt. De grootste huurders zijn Center Parcs Netherlands met jaarlijkse contractuele huren van €2,9 miljoen (10,8% van de contractuele huren) voor één vastgoedcomplex in Nederland, gevolgd door Beapart met met in totaal € 1,7 miljoen (6,3% van de contractuele huren) gespreid over 4gebouwen in België (meer details zijn te vinden in het Vastgoedverslag).

Dit concentratierisico wordt verder ook beperkt door de geografische diversificatie van de vastgoedportefeuille.

2 . R I S I C O ’ S V E R B O N D E N A A N D E VA S T G O E D - P O R T E F E U I L L E

2.1. Onaangepaste keuzes qua investeringen of ontwikkelingen voor eigen rekeningRisicobeschrijvingEen verkeerde keuze bij investeringen of ontwikkelingen voor eigen rekening betekent slechte afstemming op de marktvraag, met als mogelijke negatieve gevolgen: (i)een toename van de leegstand, (ii)een daling van de huurinkomsten en van de verkoopprijs van het goed en bijgevolg (iii)een daling van de inkomsten voor de vennootschap.

RisicobeheersingDe volgende factoren maken het mogelijk dit risico tegen te gaan:

• elke aankoop maakt steeds het voorwerp uit van een strategische analyse, gecombineerd met een technische, juridische, fiscale en boekhoudkundige due diligence (audit);

• de evoluties inzake de huurmarkt worden nauwgezet opgevolgd en de projectontwikkelingen worden, waar

nodig, aangepast om beter te kunnen beantwoorden aan de marktbehoeften;

• interne en externe waardering (door een onafhankelijk deskundige) van elk te verwerven of te ontwikkelen gebouw;

• diversificatie van de activa:

• maximum 20% van de vastgoedportefeuille van de vennootschap mag geïnvesteerd worden in één vastgoedcomplex (GVV-regelgeving);

• de Raad van Bestuur heeft grenzen vastgesteld voor de projectontwikkelingen voor eigen rekening:

• maximaal 12,5% van de vastgoedportefeuille mag geïnvesteerd worden in één projectontwikkeling;

• maximaal 25% van de vastgoedportefeuille mag geïnvesteerd worden in het geheel van de projectontwikkelingen van Home Invest Belgium.

Risicofactoren

6

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (6)

2.2. Risico verbonden aan fusie-, inbreng- en splitsingsoperaties RisicobeschrijvingEen groot aantal gebouwen in de vastgoedportefeuille van Home Invest Belgium werd verworven in het kader van fusies en splitsingen van vennootschappen of in het kader van aankopen van aandelen in vastgoedondernemingen. Het is mogelijk dat de vennootschap via deze transacties verborgen passiva of schulden overneemt, waartegen geen verhaal bestaat ten aanzien van de overdrager.

RisicobeheersingHome Invest Belgium neemt in het kader van dergelijke operaties de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen:

• elke transactie maakt het voorwerp uit van een technische, juridische, fiscale en boekhoudkundige due diligence;

• de vennootschap vraagt de nodige contractuele waarborgen van de overdrager voor de verborgen passiva.

2.3. Risico van veroudering van de vastgoedportefeuille RisicobeschrijvingEen veroudering van de vastgoedportefeuille kan tot gevolg hebben dat: (i) het vastgoed commercieel minder aantrekkelijk wordt op de huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, (iv) de reële waarde van de gebouwen daalt met bijgevolg (v) een negatieve impact op het nettoresultaat, het nettoactief en de schuldgraad van de vennootschap.

RisicobeheersingHome Invest Belgium vermindert dit risico door:

• de regelmatige renovatie- en onderhoudswerken van haar gebouwen en de systematische vervanging van verouderde inrichting;

• de constante vernieuwing van de vastgoedportefeuille en investeringen in projectontwikkelingen voor eigen rekening;

• de verkoop van gebouwen die niet langer aansluiten bij het investeringsprofiel van de vennootschap1.

2.4. Negatieve variatie in de reële waarde van gebouwenRisicobeschrijvingDe vennootschap is blootgesteld aan de variaties van de reële waarde van haar portefeuille, zoals deze blijkt uit de driemaandelijkse onafhankelijke waarderingen.Een negatieve variatie in de reële waarde van de gebouwen zal een nadelige impact hebben op het nettoresultaat, de nettoactiva en de schuldgraad van devennootschap.

Risicobeheersing De vennootschap beperkt dit risico als volgt:

• Home Invest Belgium ziet erop toe dat haar vastgoedportefeuille regelmatig wordt onderhouden en gerenoveerd, niet alleen om de huuropbrengsten op peil te houden of zelfs te doen stijgen, maar ook om de wederverhuring of de verkoop van activa te vergemakkelijken;

• de verkoop van gebouwen die niet langer aansluiten bij het investeringsprofiel van de vennootschap;

• de investeringsstrategie van de vennootschap is gericht op kwalitatief hoogwaardige activa en projectontwikkelingen, die onmiddellijk goede rendementen en stabiele inkomsten genereren;

• fluctuaties in marktwaarden worden opgevangen doordat de portefeuille is gediversifieerd, ook op geografisch vlak.

2.5. Risico van vernieling van gebouwenRisicobeschrijvingHet risico bestaat dat de gebouwen geheel of gedeeltelijk vernield worden door een brand, natuurramp, ongeval, terroristische daad of dergelijke. In dat geval is er een risico op verlies van huurinkomsten en bijgevolg een daling van het nettoresultaat van de vennootschap, gepaard gaande met een daling van de netto activa van de vennootschap en een stijging van de schuldgraad.

RisicobeheersingHet risico dat de gebouwen die in volle eigendom toebehoren aan de GVV vernield worden door een brand, ontploffing of andere rampen, wordt gedekt door aangepaste verzekeringspolissen. Deze verzekeren de heropbouwwaarde (exclusief terrein) en de huurleegstand tijdens de heropbouw van het gebouw. De polissen zijn afgesloten door de vennootschap of, voor de gebouwen in mede-eigendom, door de verschillende mede-eigendommen.

2.6. Risico verbonden aan administratieve vergunningenRisicobeschrijvingIn het kader van haar ontwikkelingsactiviteiten moet Home Invest Belgium verplicht bepaalde administratieve vergunningen bekomen (stedenbouwkundige, milieu- en andere vergunningen) alvorens bouw-, renovatie- of verbouwingswerken te kunnen starten. De behandeling van vergunningsaanvragen door de bevoegde administratieve diensten kan enige tijd in beslag nemen. Deze termijn is niet altijd beheersbaar.

Bovendien kunnen derden soms bezwaar of verzet aantekenen tegen de uitgereikte administratieve vergunningen. Dat kan leiden tot vertragingen en meerkosten of tot het staken van operaties waarvoor studiekosten werden gemaakt, wat een ongunstige invloed kan hebben op de activiteit en de resultaten van Home Invest Belgium.

1 Het detail van de verkopen van het jaar 2019 staat vermeld in het Beheersverslag op pagina 27.

7

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (7)

RisicobeheersingDit risico wordt beperkt door (i) het hanteren van voorzichtige termijnen voor het verkrijgen van de vergunningen in de haalbaarheidsstudies, (ii)de dagelijkse opvolging van deze vergunnings-aanvraagdossiers door de interne teams, en (iii) een beroep te doen op gespecialiseerde externe adviseurs.

2.7. Risico verbonden aan de uitvoering van werken (gebrekkig beheer van een project)RisicobeschrijvingEen gebrekkig beheer van een renovatie- of ontwikkelingsproject kan de volgende gevolgen hebben: (i) een toename van de operationele kosten van de vennootschap, (ii) een daling van de rentabiliteit van het project en (iii) een vertraging bij de oplevering van de werken of het project en bijgevolg eveneens een vertraging bij de inning van de huuropbrengsten voor die gebouwen (wat een negatieve impact heeft op het resultaat van de vennootschap).

RisicobeheersingHet technisch beheer van de gebouwen evenals de coördinatie van de renovatie- en ontwikkelingswerken wordt uitgevoerd door gespecialiseerde interne teams, die de kwaliteit van de verschillende werven opvolgen.

Het risico van gebrekkig beheer wordt eveneens verminderd door de volgende elementen:

• de grenzen vastgesteld door de Raad van Bestuur voor de ontwikkelingen voor eigen rekening, zie punt 2.1 hierboven;

• de bijstand door adviseurs en gespecialiseerde ondernemingen;

• de spreiding van de projectontwikkelingen in de tijd; en

• het sluiten van een verzekeringspolis “alle bouwplaatsrisico’s” die alle lopende werven dekt.

2.8. Risico van het in gebreke blijven van medecontractanten (aannemers van werken, enz.) die geen huurders zijnRisicobeschrijvingWanneer een aannemer of leverancier waarmee de vennootschap een overeenkomst gesloten heeft in gebreke blijft of failliet gaat, kan dat gevolgen hebben op de uitvoeringstermijn van de werken en, invoorkomend geval, op het budget.

RisicobeheersingHome Invest Belgium ondervangt dit risico door (i) een zorgvuldige selectie van de vaklui, (ii) in de mate van het mogelijke een beroep te doen op verschillende aannemers voor een werf en (iii) het vragen van financiële garanties.

2.9. Risico van onevenwicht tussen vraag en aanbod op de huurmarktRisicobeschrijvingJaarlijks worden vele honderden nieuwbouwapparte-menten vermarkt. Deze worden voor een groot deel verkocht aan particuliere investeerders, die deze vervol-gens te huur aanbieden. Hierdoor ontstaat er mogelijk een risico op overaanbod.

RisicobeheersingHome Invest Belgium heeft doorlopend aandacht voor het evenwicht tussen vraag en aanbod op de lokale huurmarkten van haar investeringen. Deze parameter speelt dan ook een rol bij haar aan- en verkoopbeslissingen.

Risicofactoren

8

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (8)

3 . R I S I C O ’ S V E R B O N D E N A A N H U U R D E R S E N

H U U R O V E R E E N K O M S T E NDe volledige omzet van Home Invest Belgium bestaat uit huurgelden uit de verhuur van panden

aan derden (particulieren, overheden, handelaars, bedrijven, ambassades en buitenlandse delegaties, uitbaters van rusthuizen en uitbaters van vakantiecentra).

3.1. Risico van beperkte solvabiliteit of insolvabiliteit van de huurdersRisicobeschrijvingHet niet of laattijdig betalen van huurgelden kan (i) de resultaten negatief beïnvloeden, (ii) aanleiding geven tot onvoorziene leegstand en (iii) onvoorziene kosten teweegbrengen die gepaard gaan met een wederverhuring aan minder gunstige voorwaarden of zelfs het toestaan van huurvrije periodes.

RisicobeheersingHome Invest Belgium tracht dit risico te beperken door het nemen van de volgende maatregelen:

• de vennootschap voert een beleid van gediversifieerde investeringen, zowel qua geografische ligging als qua het gewenste type huurders, steeds in overeenstemming met de terzake geldende wetgeving;

• de huurders worden zorgvuldig geselecteerd op basis van een analyse van hun financiële draagkracht (zijnde hun capaciteit om de verschuldigde huur regelmatig te betalen);

• aan elke huurder wordt een bankgarantie gevraagd die in principe overeenstemt met twee maanden huur;

• de huur wordt vooruitbetaald, vrijwel altijd op maandbasis;

• de provisies voor kosten en taksen worden vooruitbetaald;

• de vennootschap past een strikte procedure toe om wanbetalers op te volgen.

Bij twijfel over de kwaliteit van een vordering, wordt deze als voorlopig verlies geboekt en als dusdanig in de resultaten opgenomen.

3.2. LeegstandsrisicoRisicobeschrijvingHome Invest Belgium loopt een huurdervingsrisico vanwege het vertrek van huurders. Dit kan een negatieve impact hebben op het resultaat en leiden tot een daling van de reële waarde van het pand, in het bijzonder in een ongunstige economische conjunctuur, om volgende redenen:

• een vertrek kan onverwachte kosten veroorzaken (kosten voor commercialisering, herstelling of renovatie);

• het zoeken van nieuwe huurders kan een zekere tijd in beslag nemen; gedurende deze periode zijn de kosten verbonden aan de onverhuurde panden voor rekening van de eigenaar;

• het kan gebeuren dat de nieuwe huurders een lagere huurprijs of huurvrijstelling bedingen;

• langdurige leegstand van een pand leidt tot een lagere bezettingsgraad1 van de vastgoedportefeuille, wat de resultaten negatief kan beïnvloeden.

RisicobeheersingGezien het zeer groot aantal huurders en rekening houdend met de demografische vooruitzichten in België, alsook met het feit dat huisvesting in se een basisbehoefte is, kan het risico op een significante stijging van de huurleegstand als gering beschouwd worden.

De vennootschap voert een proactief commercieel beleid om een hoge bezettingsgraad in stand te houden. Daarbij doet zij een beroep op haar ervaring om haar aanbod af te stemmen op de marktvraag.

3.3. Risico verbonden met deomloopsnelheid RisicobeschrijvingDe gebruikelijke duur van de huurovereenkomsten wordt hoofdzakelijk bepaald door de aard van de verhuurde ruimte2 en is normaal gezien:

• 1 of 9 jaar met betrekking tot hoofdverblijfplaatsen;• 3 tot 12 maanden voor gemeubelde appartementen;• 9 jaar, driemaal verlengbaar, voor handelshuren;• minimaal 3 jaar voor kantoorruimten; en• 9 tot 27 jaar voor woonzorgcentra2.

De huurovereenkomsten voor particulieren die Home Invest Belgium afsluit, hebben doorgaans een kortere looptijd dan de huurovereenkomsten voor bedrijfsvastgoed. Die kortere duur bij particulieren kan bijgevolg leiden tot een hogere omloopsnelheid dan bij bedrijfsvastgoed, en dus tot hogere beheerskosten over de levensduur van het onroerend goed.

RisicobeheersingDe GVV vangt dit risico op door (i) hiermee rekening te houden in de voorafgaande rentabiliteitsanalyses en (ii) de particuliere huurders aan haar te binden door ze een team van hooggekwalificeerde beheerders en property managers ter beschikking te stellen en een beroep te doen op ervaren externe syndici of zaakwaarnemers.

1  Deze term wordt uitgelegd in de verklarende woordenlijst.2 De verdeling van de gebouwen volgens hun aard is te vinden op pagina 38 van het Vastgoedverslag.

9

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (9)

4 . R I S I C O ’ S V E R B O N D E N A A N D E R E G E L G E V I N G E N A A N D E

P O L I T I E K E T O E S TA N D

4.1. Regelgeving RisicobeschrijvingDe vennootschap is onderworpen aan steeds meer wetten en regels die toenemen in complexiteit, alsook aan de mogelijke evolutie van hun interpretatie of toepassing door de rechtbanken of de administraties. Dit geldt onder meer voor boekhouding, fiscaliteit, milieu, stedenbouw en overheidsopdrachten.

Potentiële impactDe evolutie en de mogelijke niet-naleving van de regelgeving stelt de vennootschap bloot aan het risico dat ze aansprakelijk wordt gesteld of burgerlijke, strafrechtelijke of administratieve sancties oploopt, en ook aan het risico dat vergunningen niet worden afgeleverd of hernieuwd. Dergelijke sancties zouden een negatieve invloed kunnen hebben op de activiteit, het resultaat, de rentabiliteit, de financiële situatie en/of de vooruitzichten van de vennootschap.

RisicobeheersingHome Invest Belgium beschikt intern over de nodige competenties om toe te zien op de nauwgezette naleving van de vigerende regelgeving en om te anticiperen op de evolutie van deze wetgeving (reglementair toezicht). Ze doet ook regelmatig een beroep op externe adviseurs.

4.2. GVV-stelsel RisicobeschrijvingSinds 2 september 2014 is de vennootschap door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA”) erkend als “openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht”, afgekort “openbare GVV” of “openbare GVV naar Belgisch recht”. Om dat statuut te behouden, is de vennootschap onderworpen aan de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 en van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (“GVV- wetgeving”), zoals van tijd tot tijd gewijzigd, die beperkingen bevatten met betrekking tot (onder meer) de activiteiten, de schuldgraad, de bestemming van het resultaat, belangenconflicten en corporate governance. Het (blijvend) beantwoorden aan deze specifieke vereisten is onder meer afhankelijk van het vermogen van de vennootschap om op succesvolle wijze haar activa en schuldgraad te beheren en van de naleving van strikte interne controleprocedures. Het zou kunnen dat de vennootschap niet in staat is om aan die voorschriften te voldoen in geval van ingrijpende wijziging van haar situatie (om financiële of andere reden).

Als openbare GVV is Home Invest Belgium blootgesteld aan het risico dat de GVV-wet verandert, waarvan de gevolgen moeilijk in te schatten zijn. Tevens bestaat het risico dat de controleautoriteit (de FSMA) bij een inbreuk op de geldende regels sancties oplegt, inclusief een intrekking van de erkenning als openbare GVV. Het verlies van de erkenning als openbare GVV wordt in de kredietovereenkomsten van de vennootschap doorgaans beschouwd als een gebeurtenis die de door de vennootschap afgesloten kredieten vervroegd opeisbaar maakt en het verlies van dat statuut zou ook een negatieve impact kunnen hebben op de activiteiten, de resultaten, de rentabiliteit, de financiële positie en de vooruitzichten van de vennootschap. Bij een verlies van het statuut van openbare GVV zou de vennootschap ook het voordeel van het fiscaal statuut verliezen dat geldt voor de openbare GVV (zie punt 4.3.).

RisicobeheersingDankzij de competenties van haar personeel en de naleving van strenge interne controleprocedures, slaagt Home Invest Belgium erin haar activa en schuldgraad met succes te beheren en zo aan de specifieke vereisten te voldoen.

Bovendien heeft ze op 8 april 2009 een Auditcomité opgericht, ook al is zij daar volgens artikel 7:99 WVV van vrijgesteld.

Risico van toekomstige wijzigingen van de GVV-wet kunnen niet door de vennootschap zelf worden ondervangen. Zij perkt dit risico in door de geplande wetgevende wijzigingen op lokaal vlak (België en Nederland) van nabij op te volgen en actief lid te zijn van verschillende beroepsverenigingen, in het bijzonder van BE-REIT Association vzw, waarvan één van de doelstellingen het behartigen van de belangen van de GVV-sector is.

Risicofactoren

10

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (10)

4.3. Belastingstelsel RisicobeschrijvingIn haar hoedanigheid van GVV zijn de winsten van Belgische oorsprong van de vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting, maar enkel op een beperkte grondslag. Deze wordt gevormd door de verworpen uitgaven, abnormale of goedgunstige voordelen en de lonen en commissies waarvoor geen fiches werden opgesteld. De winsten van buitenlandse oorsprong, daarentegen, zijn belastbaar in het land waar zij gegenereerd worden op basis van de in dat land geldende wetgeving en zijn bijgevolg in België vrijgesteld van belastingen. De nettowinsten die Home Invest Belgium genereert via haar vastgoedinvestering in Nederland zijn dus daar onderworpen aan de vennootschapsbelasting en zijn vrijgesteld van belastingen in België.

Als residentiële openbare GVV geniet Home Invest Belgium aldus een bijzonder belastingstelsel waarvan sommige aspecten specifieke risico’s inhouden.

Zij houdt in kader van risicobeheer rekening met de exit-taks, welke wordt geheven bij opslorping (fusie) van een andere vennootschap op diens latente meerwaarden en belastingvrije reserves. De exit-taks wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van circulaire Ci.RH.423/567.729 van 23 december 2004, waarvan de interpretatie of praktische toepassing kan veranderen. De “werkelijke waarde” van een vastgoed zoals beoogd in deze circulaire, wordt berekend na aftrek van de registratierechten of de BTW. Deze “werkelijke waarde” verschilt van (en kan dus minder bedragen dan) de reële waarde van het vastgoed zoals in de IFRS-balans van de vennootschap wordt vermeld.

Fusies die vanaf 2018 hebben plaatsgevonden zijn belast aan een tarief van 12,5%. Voor fusies vanaf 1januari 2020 geldt een verhoogd tarief van 15%.

Bovendien zijn de regels omtrent de aanvullende crisisbijdrage gewijzigd. Deze werd vanaf aanslagjaar 2019 verlaagd van 3% naar 2%. Deze bijdrage wordt echter vanaf aanslagjaar 2021, welke verbonden is aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1januari 2020, afgeschaft.

De risico’s met betrekking tot de regelgeving omvatten de gevolgen van maatregelen die de wetgever neemt of plant, met name inzake fiscaliteit.

De dividenden die sinds 1 januari 2017 uitgekeerd worden, zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

RisicobeheersingHome Invest Belgium volgt de ontwikkeling van de verschillende ter zake geldende wetgevingen op de voet op en past zich aan de reglementaire veranderingen aan.

4.4. Stedenbouwkundige en milieuregelgeving RisicobeschrijvingEen wijziging van de stedenbouwkundige en milieuregelgeving zou (i) de kosten voor het onderhouden van de vastgoedportefeuille kunnen opdrijven, (ii) een impact kunnen hebben op de reële waarde van de gebouwen, en bijgevolg, (iii) een negatieve impact kunnen hebben op de rentabiliteit vande vennootschap.

RisicobeheersingHome Invest Belgium volgt de ontwikkeling van de verschillende ter zake geldende wetgevingen op de voet op en past zich aan de reglementaire veranderingen aan.

4.5. Risico verbonden aan een wijziging van de internationale boekhoudregels (IFRS)RisicobeschrijvingEen wijziging van de internationale boekhoudregels (IFRS) kan een invloed hebben op de rapportering, de kapitaalvereisten en de aanwending van financiële producten.

RisicobeheersingHome Invest Belgium houdt dit risico onder controle door (i) een ononderbroken opvolging van de ontwikkelingen terzake en een inschatting van de mogelijke gevolgen en door (ii) veelvuldige uitwisselingen en contacten met de commissaris rond deze materie.

4.6. DeflatierisicoRisicobeschrijvingIngeval van deflatie, of nog in geval van een volledige of gedeeltelijke bevriezing van de huurprijzen door de overheid, kan de stijging van de huuropbrengsten worden afgeremd of kunnen de huuropbrengsten dalen.

RisicobeheersingDe huidige Belgische woninghuurwetgeving voorziet niet in de mogelijkheid om een bodemhuur vast te leggen in geval van deflatie.

11

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (11)

5 . F I N A N C I Ë L E R I S I C O ’ S

5.1. Schuldgraad RisicobeschrijvingDe schuldgraad1 (GVV-KB) van Home Invest Belgium mag wettelijk niet boven 65% liggen. De vennootschap loopt het risico om haar statuut van GVV2 te verliezen indien zij de schuldgraad van 65% overschrijdt.

De voorwaarden van de obligatie-uitgifte van 18juni2014 voorzien in een geconsolideerde schuldgraad van maximaal 65%. Indien Home Invest Belgium deze verbintenis niet zou nakomen, kan elke obligatiehouder, door de vennootschap schriftelijk daarvan in kennis te stellen, de nominale waarde van zijn obligaties terugvorderen, te verhogen met de vervallen interesten (zo er zijn) tot de betalingsdatum, met dien verstande dat zijn schuld onmiddellijk opeisbaar en terugbetaalbaar is zonder enige andere formaliteit, tenzij de niet-naleving wordt verholpen voordat Home Invest Belgium de kennisgeving ontvangt.

Volgens de contractuele bepalingen van sommige kredieten van de vennootschap wordt de marge op deze kredieten automatisch verhoogd wanneer de schuldgraad bepaalde drempels overschrijdt.

Home Invest Belgium heeft met banken kredietovereenkomsten afgesloten waarbij voor sommige een schuldlimiet van maximaal 60% is voorzien.

RisicobeheersingHome Invest Belgium’s schuldgraad (in de zin van het koninklijk besluit van 13 juli 2014) is vermeld in sectie 3.3 van het beheersverslag. Op 31 december2019 bedroeg de schuldgraad op geconsolideerd niveau 51,41%. In die sectie wordt ook de bijkomende theoretische schuldcapaciteit van Home Invest Belgium vermeld, rekening houdend met de maximaal toegelaten schuldratio voor GVV’s (65% van de totale activa) of met de bankconvenanten (60% van de totale activa). De schuldratio wordt elk kwartaal opgevolgd en zijn evolutie wordt geschat tijdens de goedkeuringsprocedure van elk omvangrijk investeringsproject. Wanneer de geconsolideerde schuldgraad meer dan 50% bedraagt, moet een financieel plan met een uitvoeringsschema worden opgesteld waarin een beschrijving wordt gegeven van de maatregelen die genomen zullen worden om te verhinderen dat die ratio meer dan 65% zou gaan bedragen (artikel 24 van het koninklijk besluit van 13juli 2014). In maart 2020 heeft Home Invest Belgium het financieel plan bij de FSMA ingediend, nadat de geconsolideerde schuldgraad de drempel van 50% had overschreden. Over het financieel plan heeft de commissaris een bijzonder verslag opgesteld, waarin hij bevestigde dat hij de opstelling van het plan heeft geverifieerd (met name wat betreft de economische grondslagen ervan) en dat de cijfers uit dat plan overeenstemmen met die van Home Invest Belgium’s boekhouding.

5.2. LiquiditeitsrisicoRisicobeschrijvingHet liquiditeitsrisico behelst dat Home Invest Belgium op een gegeven ogenblik niet langer over de vereiste liquide middelen zou kunnen beschikken en niet langer de nodige kredieten zou kunnen krijgen om te voldoen aan haar kortlopende verplichtingen.

KredietlijnenEr bestaat een risico dat de kredietlijnen niet worden verlengd. Bovendien kunnen de kredietmarges toenemen op het ogenblik dat de kredietlijnen op vervaldatum worden verlengd.

Verder bestaat het risico dat bilaterale kredietlijnen opgezegd worden wanneer de financieringscontracten opgezegd, ontbonden of herzien worden vanwege de niet-nakoming van de verbintenissen (“covenants”) die werden aangegaan onder deze financieringscontracten.

Wanneer Home Invest Belgium haar verbintenissen niet nakomt en, in het algemeen, tekortschiet in de naleving van de voorwaarden van de lopende financieringscontracten, loopt zij bijgevolg het risico deze leningen vervroegd te moeten aflossen.

Obligatie-uitgifte In het kader van de diversificatie van haar financieringsbronnen heeft Home Invest Belgium op 18 juni 2014 een obligatielening uitgegeven met een waarde van € 39,8 miljoen. Deze heeft een initiële looptijd van 10 jaar en vervalt op 18 juni 2024.

Uitgifte van thesauriebewijzen/ billets de tresorie (Treasury Notes)In het kader van de diversificatie van haar financieringsbronnen heeft Home Invest Belgium op 31december 2019 thesauriebewijzen/ billets de tresorie (Treasury Notes) uitgegeven met een waarde van €20,0miljoen, met vervaldagen in 2020.

De mogelijkheid bestaat dat Home Invest Belgium de obligaties of de thesauriebewijzen op de vervaldatum niet kan terugbetalen. In de contractuele documenten van de obligatie-uitgifte en de thesauriebewijzenuitgifte wordt bovendien bepaald dat in geval van controlewijziging over de vennootschap, de obligatiehouders en de houders van thesauriebewijzen van Home Invest Belgium kunnen eisen om de uitgegeven obligaties vervroegd af te lossen.

RisicobeheersingOp 31 december 2019 had Home Invest Belgium €313,0miljoen financiële schulden die bestaan uit:

• bilaterale kredietlijnen opgenomen voor een bedrag van € 253,0 miljoen. De opgenomen bilaterale kredietlijnen zijn afgesloten met 6 verschillende financiële instellingen met goed verspreide vervaldagen tussen 2020 en 2027. In 2020 vervalt een kredietlijn ter waarde van €20,0 miljoen. Home Invest

Risicofactoren

1   Deze term wordt uitgelegd in de verklarende woordenlijst.2 Artikel 23 van het GVV-KB.

12

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (12)

Belgium heeft in 2019 reeds nieuwe langetermijn kredieten afgesloten ter herfinanciering van deze kortlopende kredietlijn;

• een obligatielening voor een bedrag van €40,0miljoen met een looptijd tot juni 2024;

• thesauriebewijzen/ billets de trésorie (Treasury Notes) voor een bedrag van €20,0 miljoen. Niettegenstaande het korte termijn karakter van de uitstaande thesaurie-bewijzen/ billets de trésorie (Treasury Notes) (met vervaldagen in 2020), wordt het volledige uitstaande bedrag gedekt door beschikbare langetermijn kredietlijnen (back-up lines) met een maturiteit die verder loopt dan de maturiteit van het programma.

Voor meer informatie over de financieringsstructuur van Home Invest Belgium verwijzen wij naar het hoofdstuk “Financiële staten” in dit verslag.

Rekening houdend met het juridisch statuut van de GVV en gelet op de aard van het vastgoed waarin Home Invest Belgium belegt is het risico dat de kredietlijnen niet worden verlengd, beperkt.

Afgaande op de huidige omstandigheden en vooruitzichten zijn er, voor zover bekend bij Home Invest Belgium, geen elementen waaruit opgemaakt kan worden dat de vennootschap één of meer verbintenissen die in het kader van haar financieringscontracten werden aangegaan, niet langer zal kunnen nakomen. Dit risico wordt als theoretisch beschouwd aangezien de vennootschap alles in het werk stelt om haar verbintenissen nauwgezet na te komen.

Het liquiditeitsrisico van de GVV wordt bovendien beperkt door:

• de diversificatie van haar financieringsbronnen;• de diversificatie van de kredietlijnen bij zes

toonaangevende Europese financiële instellingen;• het onderhouden van een duurzame relatie met

solide bankpartners die een goede financiële rating genieten;

• de looptijd van de financiële schuld, waarbij de gewogen gemiddelde resterende looptijd van de financiële schulden 4,4 jaar bedraagt;

• de regelmatige analyse door de vennootschap van de schuldstructuur, waardoor zij voor de eindvervaldagen van haar kredietlijnen kan onderhandelen over een marktconforme herfinanciering.

5.3. Wisselkoers- of valutarisico De vastgoedportefeuille van Home Invest Belgium is uitsluitend samengesteld uit vastgoed dat gelegen is in België en Nederland en alle huurovereenkomsten en kredietlijnen zijn in euro. De vennootschap loopt bijgevolg geen wisselkoers- of valutarisico.

5.4. Risico van de bank als tegenpartij RisicobeschrijvingWanneer een krediet of afdekkingsinstrument met een financiële instelling afgesloten wordt, ontstaat een tegenpartijrisico in het geval dat deze instelling haar verplichtingen niet kan nakomen. Dat risico kan bestaan uit een liquiditeitstekort van deze financiële instelling of zelfs uit het verlies van deposito’s.

RisicobeheersingHoewel dit risico als gering kan worden beschouwd, valt het niet uit te sluiten dat één van de bancaire tegenpartijen van Home Invest Belgium in gebreke blijft. Om dit tegenpartijrisico te beperken, doet Home Invest Belgium een beroep op verschillende toonaangevende banken in de sector, niet alleen om de herkomst van haar kredietmiddelen en renteafdekkingsinstrumenten tot op zekere hoogte te spreiden, maar ook om nauwlettend toe te zien op de prijs/kwaliteit-verhouding van de verstrekte diensten. Voorts valt op te merken dat de liquiditeiten waarover de GVV beschikt in eerste instantie worden aangewend om de schuldenlast af te bouwen en dat Home Invest Belgium bijgevolg in principe geen sommen in deposito geeft.

5.5. Risico verbonden aan renteschommelingenRisicobeschrijvingEr kunnen zich sterke schommelingen voordoen in de korte- en langetermijnrente op de (internationale) financiële markten. Afgezien van de obligatielening zijn alle financiële schulden van Home Invest Belgium op dit ogenblik aangegaan tegen variabele rente (bilaterale kredietlijnen tegen EURIBOR-rente). Op die manier kan Home Invest Belgium voordeel halen uit een eventuele gunstige ontwikkeling van de rentetarieven, maar dit houdt een potentieel risico in van een stijging van de financiële kosten bij een verhoging van de rentetarieven.

RisicobeheersingOm zich in te dekken tegen rentestijgingen, voert Home Invest Belgium een beleid dat gericht is op het gebruik van renteafdekkingsinstrumenten voor een deel van haar schulden. Dit voorzichtige beleid houdt het volgende in: een eventuele stijging van de nominale rente zonder bijbehorende stijging van de inflatie kan de reële rentetarieven doen toenemen. In dat geval wordt de stijging van de reële rentetarieven niet gecompenseerd door een indexering van de huuropbrengsten. Bovendien wordt altijd een tijdsverschil waargenomen tussen de stijging van de nominale rentetarieven en de indexering van de huurinkomsten.

5.6. Risico inzake variatie van de reële waarde van de afdekkingsinstrumentenRisicobeschrijvingElke variatie van de rentecurve beïnvloedt de reële waarde van de afdekkingsinstrumenten. Home Invest Belgium boekt negatieve variaties in de reële waarde van de renteafdekkingsinstrumenten indien de geldende rentetarieven lager liggen dan die op basis waarvan de IRS-contracten worden berekend.

Deze variaties kunnen leiden tot een toename van de financiële kosten en bijgevolg het resultaat beïnvloeden, maar zij blijven zonder gevolg voor de kaspositie of voor het EPRA resultaat.

13

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (13)

RisicobeheersingIn Toelichting 25 bij de Financiële Staten wordt een overzicht gegeven van de reële waarde van de afdekkingsinstrumenten. Een rentestijging of -daling zou leiden tot een theoretische stijging of daling van de marktwaarde van de financiële renteafdekkingsinstrumenten.

Bij de afsluiting van het boekjaar 2019 hebben de afdekkingsinstrumenten een negatieve waarde van € 4,36 miljoen (waarde die betaald zou moeten worden om de afdekkingen op te heffen op 31 december 2019) (cf. Toelichting 25 van de “Financiële Staten”).

5.7. Risico verbonden aan de liquiditeit van het aandeelRisicobeschrijvingHet betreft hier de moeilijkheid voor de aandeelhouders om hun aandelenpositie in Home Invest Belgium snel te wijzigen door deze te verhogen of af te bouwen.

Voor het boekjaar 2019 bedraagt het totale volume aandelen van Home Invest Belgium verhandeld op de beurs 313 180 aandelen tegenover 306 477 aandelen voor het boekjaar 2018.

RisicobeheersingDe volgende maatregelen beperken dit risico:

• de GVV werkt actief aan haar externe communicatie (persberichten, ontmoetingen met financiële analisten, deelname aan road shows) om haar naambekendheid bij de beleggers te verhogen;

• de GVV heeft een contract gesloten met Bank Degroof Petercam die optreedt als liquidity provider.

5.8. Risico verbonden aan de uitkering van het dividend RisicobeschrijvingKrachtens artikel 7:212 WVV en het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 kan de uitkering van dividenden beperkt worden. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

RisicobeheersingDe volgende elementen maken het mogelijk dit risico te controleren:

• de instandhouding en verhoging van de winsten van de vennootschap;

• de regelmatige toevoeging aan de reserve van een deel van de geboekte winst.

Voor meer informatie over de berekening in het kader van artikel 7:212 WVV en het Koninklijk Besluit van 13juli2014 en de resterende marge, verwijzen wij naar de toelichtingen bij de statutaire jaarrekening.

6 . R I S I C O ’ S V E R B O N D E N A A N D E I N T E R N E O R G A N I S AT I E

6.1. Risico verbonden aan de rapportering RisicobeschrijvingTekortkomingen inzake rapportering zouden de relevantie kunnen ondermijnen van de informatie die ter beschikking gesteld wordt aan de effectieve leiders.

RisicobeheersingDaarom voert de vennootschap een adequaat intern en extern rapporteringsproces, met trapsgewijze controles op verschillende niveaus, zowel intern (personeelsleden, effectieve leiding, Auditcomité en Raad van Bestuur) als extern (commissaris).

6.2. Risico verbonden aan informaticaRisicobeschrijvingInformatica is een instrument van fundamenteel belang voor een onderneming als Home Invest Belgium. Het verlies of de onbeschikbaarheid van gegevens zou kunnen leiden tot (i) een verstoring van de commerciële activiteiten (gezien de vennootschap in hoofdzaak actief is in de sector van appartementsgebouwen, waar het huurdersverloop het grootst is), (ii) een verstoring van de investeringsactiviteiten, en/of (iii) een verstoring van het interne en externe rapporteringsproces.

Risicofactoren

14

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (14)

RisicobeheersingHet beheer van de IT-systemen (hardware en software), de toegangsbeveiliging en de veilige opslag van de gegevens zijn in handen van een externe dienstverlener op basis van een “overeenkomst voor dienstprestaties”.

Er werd in 2018 binnen de vennootschap een nieuwe informaticatool ingevoerd om de gegevens nog meer te centraliseren en de rapportering verder te automatiseren. Verder werden procedures en mechanismen in plaats gezet ter opvolging van deze implementatie, opdat deze risico’s laag worden gehouden.

6.3. Risico verbonden aan de ledenvan het team RisicobeschrijvingDe vennootschap loopt in zekere mate een organisatierisico in het geval dat bepaalde leden van het management en personen op een sleutelpositie zouden vertrekken. Het onverwachte vertrek van bepaalde personeelsleden kan nefaste gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de vennootschap en aanleiding geven tot bijkomende beheerskosten.

RisicobeheersingDit risico wordt gereduceerd door de interne organisatie permanent te laten opvolgen door het management en door de Raad van Bestuur. Wanneer Home Invest Belgium met een vertrek wordt geconfronteerd, kan zij de functie van de vertrekkende medewerker outsourcen en/of een spoedprocedure in gang zetten om een nieuw personeelslid aan te werven.

6.4. Specifieke risicofactor: COVID-19RisicobeschrijvingHet risico bestaat dat de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen die genomen worden om de verdere verspreiding ervan in te perken een materiële impact zullen hebben op de verhuuractiviteiten, de ontwikkelingsactiviteiten en de operationele werking van de vennootschap alsook op de marktwaarde van haar vastgoedportefeuille.

Impact op operationele werking van de vennootschap De prioriteit van Home Invest Belgium gaat uit naar de veiligheid van haar medewerkers. De vennootschap heeft maatregelen genomen die haar medewerkers toelaten van thuis uit te werken. De IT-systemen van de vennootschap laten perfect toe dat de verschillende departementen van de vennootschap van op afstand werken zodat de operationele continuiteit van de vennootschap verzekerd is.

Impact op de verhuuractiviteitenOp datum van dit jaarlijks financieel verslag heeft COVID-19 en de maatregelen die genomen worden om de verdere verspreiding ervan in te perken slechts een beperkte impact op de verhuur van de woningen binnen de portefeuille en op de huurbetalingen. Het segment van woningen vertegenwoordigt op 31december 2019 78,3 % van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur.

De uitbraak van COVID-19 en de maatregelen die genomen worden om de verdere verspreiding ervan in te perken hebben mogelijk een belangrijke negatieve impact op de rendabiliteit van huurders in het segment van de handelszaken, vakantieparken en aparthotels. Verschillende handelszaken en de twee vakantieparken in de portefeuille van Home Invest Belgium zijn op heden gesloten voor het publiek. Home Invest Belgium heeft met haar huurders in deze segmenten steeds lange termijn huurovereenkomsten afgesloten op basis van vaste geïndexeerde huren die niet afhankelijk zijn van de rendabiliteit van de huurders. Een langdurige daling van de inkomsten van de huurders in deze segmenten kan evenwel hun solvabiliteit aantasten en dus hun middelen om de huurverplichtingen na te komen. Home Invest Belgium heeft reeds aanvragen gekregen tot het uitstel van huurbetalingen. Devennootschap treedt in deze gevallen in dialoog met de huurders en zoekt geval per geval naar een passende oplossing.

Impact op de projectontwikkelingenOp datum van dit jaarlijks financieel verslag zijn de werven van de lopende projectontwikkelingen stilgelegd. Dit leidt tot een vertraging in de oplevering van de projecten en uiteindelijk tot een vertraging van de bijdrage van de projecten tot de huurinkomsten vande vennootschap.

RisicobeheersingDe vennootschap volgt de situatie op de voet en neemt waar mogelijk stappen om de impact op haar organisatie te beperken. Zonder enig vooruitzicht op deverdere evolutie van de epidemie en de begeleidende overheidsmaatregelen is het niet mogelijk de impact op de resultaten van de vennootschap in te schatten. De Raad van Bestuur meent dat de impact op de organisatie in elk geval tijdelijk is en bevestigt haar vertrouwen in de lange termijn vooruitzichten vandevennootschap.

15

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (15)

Overzicht

O V E R Z I C H T

B-Aparthotels, Ambiorixplein, Brussel

16

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (16)

De hoogtepunten van een jaar vol groei

2019 was alweer een goed jaar voor Home Invest Belgium. Het nettohuurresultaat steeg met 4,7% vergeleken met

vorigjaar en de reële waarde van de vastgoedportefeuille namde kaap van € 630 miljoen.

Brief aan de aandeelhouders ................................. 18

Kerncijfers ........................................................................ 19

Ons parcours .................................................................20

OVERZICHT

Stijging van nettohuurresultaat

Toename van het EPRA resultaat

+20,2%

+4,7%

17

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (17)

B R I E F A A N D E A A N D E E L H O U D E R S

Home Invest Belgium tekende in 2019 opnieuw een sterke groei op. De reële waarde van de portefeuille nam toe met € 86 mio tot € 630 mio.

De focus van Home Invest Belgium blijft gericht op de residentiële huurmarkt. Residentieel vastgoed is bij uitstek de grootste sector binnen de vastgoedmarkt. Haar geïntegreerde aanpak, van investering over ontwikkeling en bouw tot verhuur, beheer en verkoop, stelt Home Invest Belgium in staat jaar na jaar aandeelhouderswaarde te creëren. Daarenboven garandeert deze aanpak de kwaliteit van de portefeuille: de helft van de gebouwen is jonger dan 10 jaar, een excellente graadmeter op het vlak van duurzaamheid.

De stabiliteit van de residentiële markt betekent niet dat er geen ruimte is voor innovatie. Zowel op het gebied van technologie die ten dienste staat van bewoners, als op het gebied van nieuwe woonvormen, zoals coliving en serviced apartments, ontstaan er nieuwe initiatieven en producten die gretig worden geadopteerd door de huurdersgemeenschap. Home Invest Belgium volgt deze trends nauwlettend op, en speelt hierin een voortrekkersrol.

Het grootste deel van de portefeuille, zo’n 65%, situeert zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Niet alleen zit hier de grootste huurdersmarkt van België, Brussel neemt bovendien volop deel aan stuwende megatrends als verstedelijking en demografie in combinatie met een schaars aanbod aan kwalitatieve huurwoningen. Daarnaast investeert en ontwikkelt Home Invest Belgium in gebieden met een stedelijk karakter en met voldoende grote lokale huurdersmarkt. Zo is Home Invest Belgium na lange tijd opnieuw aanwezig in Antwerpen, de tweede huurdersmarkt van België, in een wijk met een interessante dynamiek.

Onze belangrijkste realisaties in 2019 waren:

• De oplevering in april van het nieuwbouwproject TheCrow-n (Koningin Astridlaan 278 in 1950 Kraainem), bestaande uit 40 appartementen en gelijkvloerse handelsruimten. Op het gelijkvloers openden Deutsche Bank, Kings Shop en het kinderdagverblijf Babilou. Het project wordt gesmaakt, want de appartementen worden vlot verhuurd.

• De verwerving in november van vier apart-hotels in het centrum van Brussel, goed voor in totaal 185wooneenheden. De gebouwen zijn gelegen op uitstekende locaties: in de Europese wijk, vlakbij de Grote Markt, aan het Montgomeryplein en aan de Regentlaan. De vier gebouwen worden uitgebaat door de vennootschap BEAPART via lange termijn erfpachtrechten.

• De aankoop in november van een residentieel ontwikkelingsproject in Antwerpen. Het project bestaat uit de bouw van 37 appartementen en een kantoorruimte en is gelegen in de Samberstraat, in dewijk Dam.

Op 31 december 2019 bedroeg de beurskoers van het aandeel Home Invest Belgium € 114,00 (ten opzichte van € 91,40 op 31 december 2018). De liquiditeit van het aandeel is gestegen tot een gemiddeld dagelijks volume van 1 223 aandelen in 2019 (tegenover 1 202aandelen in 2018).

In december werd er een voorschotdividend uitgekeerd van € 3,75 bruto. Er zal aan de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders in mei voorgesteld worden een saldo van het dividend van € 1,10 bruto per aandeel uit te betalen, wat zou resulteren in een totaal dividend over het boekjaar 2019 van € 4,85 bruto per aandeel. Hiermee zou Home Invest Belgium een stijging van het dividend realiseren voor het 20ste jaar op rij!

Ondertussen is 2020 onder een vreemd gesternte gestart met de uitbraak van het Covid-19 virus in China. De epidemie heeft ook ons land bereikt en de maatregelen die de overheid heeft opgelegd om de verspreiding van het virus te temporiseren zullen een impact hebben op onze economie. Hoe verregaand deze zal zijn is op het moment van het schrijven van deze brief niet te voorzien. Er wordt aan bedrijven gevraagd om hun werknemers nu zo veel als mogelijk van thuis te laten werken, en de kans is groot dat zij dat ook na de uitbraak zullen blijven doen. Onze woningen zullen dus ook een kantoorfunctie krijgen. Een aangename thuisomgeving en een performante internetverbinding worden cruciaal. Mogelijks leidt dit tot een versnelde evolutie naar het nieuwe wonen, met flexibele invulling, collectieve werk- en ontspanningsruimtes, ondersteund door toptechnologie. Home Invest Belgium stond aan wieg van deze nieuwe woonvormen, en staat klaar voor de toekomst.

Wij wensen u een aangename lectuur van dit verslag van de gebeurtenissen van het jaar 2019.

Sven Janssens Liévin Van Overstraeten

CEO en afgevaardigd Voorzitter van bestuurder de Raad van Bestuur

Overzicht

18

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (18)

K E R N C I J F E R S

Reële waarde van de vastgoedportefeuille

€ 629,92 

miljoen

Eigen vermogen

€ 309,62 

miljoen

EPRA NAV peraandeel

€ 96,00

EVOLUTIE VAN HET BRUTO - DIVIDEND PER AANDEEL

200

020

01

200

220

03

200

420

05

200

620

07

200

820

09

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

EVOLUTIE VAN DE REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE € mio

200

020

01

200

220

03

200

420

05

200

620

07

200

820

09

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

700

600

500

400

300

200

100

19

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (19)

1999• Oprichting van

Home Invest Belgium

• Erkenning als vastgoedbevak

• Beursintroductie

• Portefeuille van 13 gebouwen met een totale waarde van € 41 miljoen

2003• Instap van Axa in

hetkapitaal

• Inbreng van de gebouwen Clos de laPépinière, Bosquet-Jourdan en Jourdan-Munt in Brussel

2006• Kapitaal

verhoging ten belope van € 31,6 miljoen door de uitgifte van nieuwe aandelen

• Aankoop van de gebouwen Florida in Waterloo

2008• Aankoop van een

portefeuille in Luik

• Instap van de groep Van Overstraeten in het kapitaal

• Inbreng van de gebouwen Sippelberg, Lambermont en Baeck inBrussel

Overzicht

2001Aankoop van de Résidence Clos Saint-Géry in Ghlin

2005Aankoop van het gebouw Giotto inBrussel

2011Voltooiing van de renovatie van het vastgoedcomplex City Gardens inLeuven

2009Aankoop van de gebouwen Haverwerf in Mechelen, Les Érables in Brussel en City Gardens inLeuven

2007Aankoop van de gebouwen Erainn en Voisin in Brussel

O N S PA R C O U R S

Markante gebeurtenissen

20

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (20)

2013• Aankoop van

een gebouwen complex in Louvain-la- Neuve

• Oplevering van het herenhuis met appartementen Belliardstraat 21 te Brussel

• Aankoop van de projectont wikkelingen The Horizon, Troon, The Link, The Inside in Brussel en Koningin Astrid inKraainem

2016• Oplevering en in

de markt plaatsen van het gebouw The Horizon inBrussel

• Aankoop van het projet The Pulse in Molenbeek en aanvang van de werken

• Aankoop van het gebouw Scheldevleugel inOudenaarde

• Eerste investering in Nederland via de aankoop van vakantiewoningen in Ouddorp (Port Zélande inNederland)

2019• April: oplevering van

het project The Crow-n teKraainem

• November: verwerving van de vennootschap BERealEstate, eigenaar van 4aparthotels in Brussel

• November: verwerving van residentieel ontwikkelingsproject Samberstraat te Antwerpen

2018• Inhuldiging project

The Pulse in Molenbeek

• Verwerving van de aandelen Immobilière Meyers-Hennau, eigenaar van een gebouw in Laken

• Verwerving van 51,43% van de aandelen van Sunparks De Haan NV via de nieuw opgerichte vennootschap De Haan Vakantiehuizen waarvan Home Invest Belgium 50% van de aandelen aanhoudt

2015• Oplevering van de

gebouwen Troon en The Link

• Aankoop van het gebouw Livingstone inBrussel

• Overeenkomst tot aankoop van het her-bestemmingsproject Brunfaut in Brussel

• Renovatie van de huizen Clos Saint-Géry in Ghlin en van de gebouwen Charles Woeste en ArchView inBrussel

2012Inbreng van het gebouw Odon Warland in Brussel

2017• Aankoop van het

Jourdan 95 project in Sint-Gillis

• Versteviging van de positie in Center Parcs Port Zélande inNederland

• Verwerving van de aandelen van de vennootschap Investers NV

• Aankoop van het gebouw Liberty’s inOudergem

• Effectieve aankoop van het project Brunfaut en start van de werken

2014• Erkenning als Gereglementeerde

Vastgoedvennootschap (GVV)

• Obligatie-uitgifte van € 39,8 miljoen

• Aankoop van het gebouw LaRésidence in Brussel

21

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (21)

B E H E E R S ­V E R S L A G

Beheersverslag

22

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (22)

De specialist in residentieel vastgoed

Creatie van meerwaarde door optimaliseren, verjongen en

uitbreiden van een kwalitatieve en rendabele vastgoedportefeuille.

BEHEERSVERSLAG

Strategie ������������������������������������������������������������������������������ 24

Belangrijke gebeurtenissen van het boekjaar ������������������������������������������������������������������������������� 24

Samenvatting van de geconsolideerde jaarrekeningen per 31/12/2019 ��������������������������������� 29

Andere elementen van het beheersverslag �����34

Vooruitzichten 2020 �����������������������������������������������������34

Maatschappelijk verantwoord ondernemen ���� 35

Corporate governance-verklaring ������������������������� 35

23

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (23)

S T R AT E G I E

Home Invest Belgium is een Belgische beursgenoteerde gereglementeerde vastgoedvennootschap gespecialiseerd in residentieel vastgoed� Haar portefeuille bevat traditionele appartementen, appartementen met diensten en gedeelde ruimten, studio’s voor studenten en toeristische accommodaties�

Als eigenaar van een vastgoedportefeuille van € 630miljoen, verspreid over België en Nederland, stelt Home Invest Belgium jong, duurzaam en kwaliteitsvol vastgoed ter beschikking van haar huurders, die kunnen rekenen op een professioneel beheer� Een belangrijk concurrentievoordeel van Home Invest Belgium bestaat erin dat ze tevens haar eigen projecten ontwikkelt om zo de groei van haar vastgoedportefeuille te verzekeren�

Home Invest Belgium wenst binnen het segment van het residentieel vastgoed vernieuwend te zijn en te blijven en waakt erover haar aandeelhouders een duurzame vast-goedinvestering aan te bieden met recurrente inkomsten� De strategie van de vennootschap bestaat in hoofdzaak in het op lange termijn aanhouden van haar vastgoed�

De vennootschap wenst haar aandeelhouders een rendement te bieden dat minstens gelijk is aan het rendement van een rechtstreekse belegging in residentieel vastgoed, zonder zich te hoeven bekommeren om het beheer�

Haar belangrijkste doelstelling op lange termijn is het opbouwen en het beheren van een duurzame residentiële vastgoedportefeuille� De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt € 630 miljoen op 31 december 2019, zijnde een stijging met 15,9% ten opzichte van 2018�

Het groeibeleid van de vennootschap heeft tal van voordelen:

• betere spreiding van de risico’s;• het realiseren van efficiënties in het beheer van

portefeuille;• het optimaliseren van de vaste kosten�

B E L A N G R I J K E G E B E U R T E N I S S E N VA N H E T B O E K J A A R 2 0 1 9

VerwervingenBe Real Estate NVAmbiorixplein – Grote Markt – Regent – Montgomery, Brussel

Op 4 november 2019 heeft Home Invest Belgium de verwerving van de vennootschap BE REAL ESTATE afgerond, eigenaar van vier apart-hotels in het centrum van Brussel�

Beheers verslag

B-Aparthotels, Grote Markt - BrusselB-Aparthotels, Ambiorix Square, Brussel

24

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (24)

De vastgoedportefeuille van BE REAL ESTATE bestaat uit 4 gebouwen van het type aparthotel, goed voor in totaal 185 wooneenheden� De overnameprijs van de vennootschap werd bepaald op basis van een investeringswaarde van het vastgoed van € 36 miljoen� Op de betaling van de aandelenprijs houdt Home Invest Belgium een bedrag in van ongeveer € 6 miljoen dat verschuldigd wordt over een periode van 3 jaar mits de realisatie van verschillende voorwaarden�

De gebouwen zijn gelegen op strategische toplocaties in Brussel� Het eerste gebouw is gelegen in het hart van de Europese wijk, aan het Ambiorixplein nr� 28� Het tweede gebouw bevindt zich vlakbij de Grote Markt, in de Dominicanenstraat nr� 25� Het derde gebouw situeert zich op het Montgomeryplein, aan de Tervurenlaan nr�149� Het laatste gebouw is gelegen aan de Regent-laan, vlakbij het Madouplein en het Koninklijk Circus�

De 4 gebouwen worden uitgebaat door de vennootschap BEAPART via lange termijn erfpachtrechten van 27 jaar onder de merknaam B-aparthotels (www�b-aparthotels�com)�

De jaarlijkse huren bedragen in totaal € 1,85 miljoen� Het betreft vaste geïndexeerde triple net huren die onafhankelijk zijn van de prestaties van de uitbating1�1 De erfpachter draagt als enige persoon de verantwoordelijkheid voor de kosten, lasten en herstellingen verbonden aan het gebouw (inclusief grondige herstellingen zoals het dak) gedurende de totale duur van het contract�

SamberstraatSamberstraat 8, Antwerpen

Op 26 november 2019 heeft Home Invest Belgium haar eerste stap in de Antwerpse vastgoedmarkt gezet met de aankoop van een residentieel ontwikkelingsproject�

Het project bestaat uit de bouw van 37appartementen, 1 kantoorruimte, 39 parkeerplaatsen en 36fietsbergingen� Meta Architecten tekenden voor

een hedendaags en duurzaam ontwerp dat perfect beantwoordt aan de noden van de huurmarkt� Deappartementen zijn gegroepeerd rond een binnentuin en beschikken elk over een privatieve buitenruimte�

Het project is gelegen in de Samberstraat, in de wijk Dam, die zich situeert in het noorden van Antwerpen en ontsloten wordt door het Eilandje, Park Spoor Noord en de Slachthuissite� Deze wijk, vroeger bekend voor zijn vele slachthuizen, is in volle evolutie� Zowel het nieuwe Park Spoor Noord als de uitbreiding van het Eilandje dragen bij tot nieuw leven in dit stadsdeel�

De transactie wordt gerealiseerd door de overname van de vennootschap DG Development, eigenaar van de af te breken gebouwen en de definitief uitvoerbare vergunning� De verkoper is de Antwerpse ontwikkelaar ISTATE�

Home Invest Belgium plant de bouwwerken te realiseren tegen begin 2022� De totale investering (acquisitie, studiekosten en te realiseren bouwwerken) zal naar verwachting ongeveer € 8 miljoen bedragen� Het verwachte bruto aanvangsrendement ligt rond 5% eens het gebouw volledig verhuurd is� De acquisitie werd gefinancierd met bestaande kredietlijnen�

Evolutie van projectontwikkelingen

BrunfautBrunfautstraat 13-29 en Finstraat 4-12, 1080Molenbeek

De werken op de Brunfaut site, voor de bouw van een wooncomplex met 93 appartementen, 66 parkeerplaatsen en 1443 m2 oppervlakte voor kantoren vorderen volgens planning� De technieken en binnenafwerking zijn in uitvoering� De volledige oplevering is voorzien tegen het tweede kwartaal van 2020� Tegelijk zal, in overleg met de gemeente Molenbeek, het aanpalend plein Place d’Or volledig worden heraangelegd� De bouwvergunning voor de heraanleg van het plein werd in maart 2020 toegekend�

25

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (25)

Meyers-HennauMeyers-Hennaustraat 5-17 in 1020 Brussel

De ruwbouwwerken van het project Meyers-Hennau zijn uitgevoerd tot aan het gelijkvloers� De oplevering van het project, bestaande uit 37 appartementen, 11 huizen en 51 parkeerplaatsen, wordt verwacht einde van het vierde kwartaal van 2020�

Jourdan 95Jourdanstraat 95 in 1060 Sint-Gillis

De vergunningsaanvraag voor de ontwikkeling van een gebouw gelegen in de Jourdanstraat is lopende� De asbestverwijdering is inmiddels gestart�

Marcel Thiry C2Marcel Thirylaan 204 in 1020 Sint-Lambrechts-Woluwe

De voorbereidende werken voor het project MarcelThiry C2 zijn gestart in het vierde kwartaal van 2019� Tijdens het eerste kwartaal van 2020 worden de grondwerken uitgevoerd� Het project omvat 42wooneenheden�

Renovaties en herontwikkelingsprojecten binnen deportefeuilleGalerie de L’AngeRue de L’Ange 10,16 en 20- Rue de la Monnaie 4-20 in5000 Namen

Home Invest Belgium heeft een heeft een vergunning verkregen voor de volledige renovatie van het residentiële gedeelte (oppervlakte 4239 m2) van Galerie de l’Ange in Namen� In totaal worden 57 units gerenoveerd�

Le Mosan Rue Léopold 2-8 in 4000 Luik

Home Invest Belgium renoveert het gebouw Léopold in Luik om tegemoet te komen aan de marktnormen voor residentieel vastgoed� Het gebouw bestaat uit 29 appartementen met een totaaloppervlakte van 2791 m2 en wordt opgeleverd in het tweede kwartaal van 2020, met uitzondering van het handelsgelijkvloers�

Scheldevleugel Remparden 12 in 9700 Oudenaarde

De renovatie van het gebouw Scheldevleugel in Oude naarde werd verdergezet� De derde renovatiefase studio’s en gemeenschappelijke delen is voltooid� Het gebouw Schelde vleugel bestaat in totaal uit 95 eenheden en 75garageboxen, met een totaaloppervlakte van 6000m2�

Beheers verslag

26

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (26)

DesinvesteringenIn de loop van het boekjaar 2019 heeft Home Invest Belgium haar portefeuille verder geoptimaliseerd en verjongd�

In 2019 heeft Home Invest Belgium verkopen gerealiseerd voor een netto verkoopprijs van in totaal €12,84 miljoen (ten opzichte van € 7,76 miljoen in 2018)�

Op deze verkopen werd een netto meerwaarde gerealiseerd van € 0,12 miljoen ten opzichte van de laatste reële waarde, en een uitkeerbare meerwaarde van € 5,77 miljoen ten opzichte van de aanschafwaarde vermeerderd met de geactiveerde investeringen�

Deze uitkeerbare meerwaarden dragen positief bij tot het statutair uitkeerbaar resultaat van de vennootschap dat de basis vormt voor de uitkering van het dividend�

Corporate governanceSamenstelling van het management Op 31 januari 2019 heeft de heer Jean-Luc Colson, Chief Financial Officer, de vennootschap verlaten� Op 28 februari 2019 werd een einde gesteld aan de samenwerking met de heer Filip Van Wijnendaele, Chief Operating Officer� De heer Preben Bruggeman is sinds 7 januari 2019 aan de slag als nieuwe Chief Financial Officer�

Het management team werd in 2de helft van 2019 vervolledigd met de komst van mevrouw Ingrid Quinet als Chief Legal Officer en de heer Jan Opdecam als Head of Portfolio Management�

Samenstelling van de Raad vanBestuur Tijdens de Algemene Vergadering van 7 mei 2019 werd de heer Sven Janssens definitief benoemd als uitvoerend (gedelegeerd) bestuurder voor een periode tot en met de Algemene Vergadering van 2022�

Volgende bestuursmandaten werden hernieuwd, telkens voor een periode van 4 jaar tot en met de Algemene Vergadering van 2023:

• de heer Eric Spiessens, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder;

• de heer Koen Dejonckheere als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder;

• de heer Wim Aurousseau als niet-uitvoerend bestuurder;

• de heer Johan Van Overstraeten als niet-uitvoerend bestuurder�

Benoeming van nieuwe bestuurders Bijkomend werden tijdens de Algemene Vergadering van 7 mei 2019 volgende personen benoemd als onafhankelijke bestuurders, telkens voor een periode van 4 jaar tot en met de Algemene Vergadering van 2023:

• mevrouw Christel Gijsbrechts;

• mevrouw Hélène Bostoen;

• mevrouw Suzy Denys�

Benoeming commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens werd benoemd als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar, tot en met de Algemene Vergadering van 2022�

Fusie door overname van perimetervennootschappenOp 24 september werd het fusievoorstel met betrekking tot de fusie door opslorping van de NV Meyers-Hennau neergelegd bij de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel� DeRaad van Bestuur die de fusie heeft goedgekeurd heeft plaatsgevonden op 11 december 2019�

27

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (27)

Gebeurtenissen na afsluiting van het boekjaar

COVID-19De uitbraak van het coronavirus begin 2020 ende gevolgen van de maatregelen die werden genomen om het virus te beperken, zouden een impactkunnenhebbenop de financiële prestaties van2020 en van de waardering van bepaalde activaenpassiva�

Op basis van de informatie waarover we vandaag beschikken, hebben we geen weet van enige financiële impact op de jaarrekening van 2019�

Beheersverslag

28

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (28)

S A M E N VAT T I N G VA N D E G E C O N S O L I D E E R D E

J A A R R E K E N I N G E N P E R 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

Geconsolideerde balans

7 JAARRESULTATEN 2019

BALANS (in k €) 2019 2018

Vastgoedbeleggingen 609 594 524 506

Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures vermogensmutatie

20 329 19 000

Andere activa 9 246 7 600

Totaal Activa 639 169 551 106

Eigen vermogen (toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap)

309 618 269 003

Schuldgraad (GVV-KB)6 51,41% 50,16%

Schuldgraad (IFRS)7 50,11% 48,90%

PER AANDEEL 2019 2018

Aantal aandelen op afsluitdatum8 3 288 146 3 288 146

Beurskoers op afsluitdatum 114,00 91,40

IFRS NAV per aandeel9 94,16 81,81

Premie ten opzichte van IFRS NAV (op afsluitdatum) 21,1% 11,7%

EPRA NAV per aandeel10 96,00 85,06

Premie ten opzichte van EPRA NAV (op afsluitdatum) 18,7% 7,4%

6 De schuldgraad (GVV-KB) is de schuldgraad berekend in overeenstemming met het GVV-KB. Dit betekent dat deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures voor doeleinden van de berekening van de schuldgraad verwerkt worden volgens de proportionele consolidatiemethode.

7 De schuldgraad (IFRS) wordt op dezelfde manier berekend als de schuldgraad (GVV-KB), maar gebaseerd op en reconcilieerbaar met de geconsolideerde balans die in overeenstemming is met IFRS waarin deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures verwerkt worden via vermogensmutatie.

8 Het gemiddeld aantal aandelen werd berekend met uitsluiting van 11 712 eigen aandelen aangehouden door de vennootschap.

9 IFRS NAV per aandeel = Net Asset Value of Nettowaarde per aandeel volgens IFRS.

10 EPRA NAV per aandeel = Net Asset Value of Nettowaarde per aandeel volgens de Best Practices Recommendations van EPRA.

7 JAARRESULTATEN 2019

BALANS (in k €) 2019 2018

Vastgoedbeleggingen 609 594 524 506

Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures vermogensmutatie

20 329 19 000

Andere activa 9 246 7 600

Totaal Activa 639 169 551 106

Eigen vermogen (toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap)

309 618 269 003

Schuldgraad (GVV-KB)6 51,41% 50,16%

Schuldgraad (IFRS)7 50,11% 48,90%

PER AANDEEL 2019 2018

Aantal aandelen op afsluitdatum8 3 288 146 3 288 146

Beurskoers op afsluitdatum 114,00 91,40

IFRS NAV per aandeel9 94,16 81,81

Premie ten opzichte van IFRS NAV (op afsluitdatum) 21,1% 11,7%

EPRA NAV per aandeel10 96,00 85,06

Premie ten opzichte van EPRA NAV (op afsluitdatum) 18,7% 7,4%

6 De schuldgraad (GVV-KB) is de schuldgraad berekend in overeenstemming met het GVV-KB. Dit betekent dat deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures voor doeleinden van de berekening van de schuldgraad verwerkt worden volgens de proportionele consolidatiemethode.

7 De schuldgraad (IFRS) wordt op dezelfde manier berekend als de schuldgraad (GVV-KB), maar gebaseerd op en reconcilieerbaar met de geconsolideerde balans die in overeenstemming is met IFRS waarin deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures verwerkt worden via vermogensmutatie.

8 Het gemiddeld aantal aandelen werd berekend met uitsluiting van 11 712 eigen aandelen aangehouden door de vennootschap.

9 IFRS NAV per aandeel = Net Asset Value of Nettowaarde per aandeel volgens IFRS.

10 EPRA NAV per aandeel = Net Asset Value of Nettowaarde per aandeel volgens de Best Practices Recommendations van EPRA.

29

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (29)

Beheersverslag

Toelichting bij de geconsolideerde balans

Reële waarde van de vastgoedbeleggingenIn 2019 is de reële waarde van de vastgoedbeleggingen (met inbegrip van de projectontwikkelingen) toegenomen met € 85,09 miljoen van € 524,51miljoen op 31 december 2018 tot € 609,59 miljoen op 31december 2019, hetzij een stijging met +16,2%�

Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures vermogensmutatieOp 17 december 2018 heeft Home Invest Belgium, via de vennootschap De Haan Vakantiehuizen NV, waarvan zij 50% van de aandelen aanhoudt, de aankoop gerealiseerd van 51,43% van de aandelen van Sunparks De Haan NV� Deze participatie wordt in de consolidatie verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode�

De boekwaarde van de participatie van Home Invest Belgium in De Haan Vakantiehuizen NV bedroeg €20,33 miljoen op 31 december 2019 (ten opzichte van€19,00 miljoen op 31 december 2018)�

Eigen vermogenOp 31 december 2019 bedraagt het eigen vermogen van de groep € 309,62 miljoen, een stijging met 15,1% ten opzichte van 31 december 2018�

De IFRS NAV per aandeel is met 15,1% gestegen naar €94,16 op 31 december 2019 (ten opzichte van €81,81op 31 december 2018)�

De EPRA NAV per aandeel is met 12,9% gestegen naar €96,00 op 31 december 2019 (ten opzichte van €85,06 op 31 december 2018)�

30

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (30)

FinancieringsstructuurSchuldgraadDe schuldgraad (GVV-KB) bedraagt 51,41% op 31december 2019� De schuldgraad (IFRS) bedraagt 50,11%�

Rekening houdend met de strategie van Home Invest Belgium om de schuldgraad op middellange en lange termijn beneden 55% te houden, beschikt Home Invest Belgium nog over een schuldcapaciteit van €52,33miljoen om nieuwe investeringen te financieren�

Wanneer rekening wordt gehouden met een maximale schuldgraad van 65%, zoals bepaald door de GVV-Wet, heeft Home Invest Belgium nog een schuldcapaciteit van € 254,62 miljoen om nieuwe investeringen te financieren�

Samenstelling van de schuldenOp 31 december 2019 had Home Invest Belgium €313miljoen financiële schulden die bestaan uit:

• bilaterale kredietlijnen opgenomen voor een bedrag van € 253,00 miljoen� De opgenomen bilaterale kredietlijnen zijn afgesloten met 6verschillende financiële instellingen met goed gespreide vervaldagen tussen 2020 en 2027� In 2020 vervalt een kredietlijn ter waarde van € 20,00miljoen� Home Invest Belgium heeft in 2019 reeds nieuwe langetermijn kredietlijnen afgesloten ter herfinanciering van deze kortlopende kredietlijn;

• een obligatielening voor een bedrag van €40,00miljoen met een looptijd tot juni 2024;

• thesauriebewijzen (‘commercial paper’) voor een bedrag van €20,00miljoen� Niettegenstaande het korte termijn karakter van de uitstaande thesauriebewijzen (met vervaldagen in 2020) wordt het volledige uitstaande bedrag gedekt door beschikbare lange termijn kredietlijnen (back-up lines)�

120

100

80

60

40

20

02020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

€ miljoen

Vervaldagen van obligaties  Vervaldatum van opgenomen kredietlijnen Vervaldatum van beschikbare kredietlijnen  Vervaldagen van commercial paper 

VERVALDATA VAN DE SCHULDEN

20

20 35

57 58 2810

15

15

4528

7

40

Bankleningen Obligatieleningen Thesauriebewijzen

TYPE SCHULDEN

6,4 %

12,8 %

80,8 %

De gewogen gemiddelde resterende looptijd van de financiële schulden bedraagt 4,4 jaar�

Home Invest Belgium beschikte op 31 december 2019 over € 65,00 miljoen niet-opgenomen beschikbare kredietlijnen waarvan:

• € 20,00 miljoen lange termijn back-up lines ter indekking van de kortetermijn uitstaande thesauriebewijzen;

• € 45,00 miljoen vrij beschikbare kredietlijnen�

Rente-indekkingenOp 31 december 2019 hadden de financiële schulden voor 77,6% (hetzij ten belope van € 243,00 miljoen) een vaste interestvoet, onder meer door gebruik te maken van Interest Rate Swaps als indekkingsinstrument�

De vaste interestvoeten hebben een gewogen gemiddelde resterende looptijd van 5,6 jaar�

Vaste rentevoet Vlottende rentevoet

VASTE/VLOTTENDE RENTEVOETEN

22,4 %

77,6 %

De totale waarde van de indekkingen op afsluitdatum was negatief voor een bedrag van € 4,36 miljoen door een daling van de interestvoeten na de afsluiting van de indekkingen�

De Raad van Bestuur wenst door haar indekkingspolitiek de vennootschap te beschermen tegen een eventuele rentestijging�

31

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (31)

Beheersverslag

Geconsolideerde resultatenrekening

6 JAARRESULTATEN 2019

GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS (in k €)

RESULTATENREKENING 2019 2018

NETTO HUURRESULTAAT 25 122 23 993

OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 15 997 15 456

XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 123 610

XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 48 473 59 414

XIX. Ander portefeuilleresultaat -537 -171

PORTEFEUILLERESULTAAT 48 059 59 853

OPERATIONEEL RESULTAAT 64 056 75 309

XX. Financiële inkomsten 53 105

XXI. Netto interestkosten -4 335 -4 672

XXII. Andere financiële kosten -113 -55

XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva -5 412 -1 614

FINANCIEEL RESULTAAT -9 808 -6 236

XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures

1 329 0

BELASTINGEN -88 -295

NETTO RESULTAAT 55 490 68 778

Uitsluiting van het portefeuilleresultaat -48 059 -59 853

Uitsluiting van de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva +5 412 +1 614

Uitsluiting van de niet-EPRA elementen van het aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures

-175 0

EPRA RESULTAAT3 12 668 10 539

Gemiddeld aantal aandelen4 3 288 146 3 288 146

NETTORESULTAAT PER AANDEEL 16,88 20,92

EPRA RESULTAAT PER AANDEEL 3,85 3,21

UITKEERBAAR RESULTAAT PER AANDEEL5 5,19 4,28

3 Het EPRA resultaat is het netto resultaat met uitsluiting van (i) het portefeuilleresultaat, (ii) de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva en (iii) de niet-EPRA elementen van het aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures. Deze term wordt gebruikt in overeenstemming met de Best Practices recommendations van EPRA.

4 Het gemiddeld aantal aandelen werd berekend met uitsluiting van 11.712 eigen aandelen aangehouden door de vennootschap.

5 Het statutair uitkeerbaar resultaat in de zin van artikel 13, §1, van het GVV-KB.

6 JAARRESULTATEN 2019

GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS (in k €)

RESULTATENREKENING 2019 2018

NETTO HUURRESULTAAT 25 122 23 993

OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 15 997 15 456

XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 123 610

XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 48 473 59 414

XIX. Ander portefeuilleresultaat -537 -171

PORTEFEUILLERESULTAAT 48 059 59 853

OPERATIONEEL RESULTAAT 64 056 75 309

XX. Financiële inkomsten 53 105

XXI. Netto interestkosten -4 335 -4 672

XXII. Andere financiële kosten -113 -55

XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva -5 412 -1 614

FINANCIEEL RESULTAAT -9 808 -6 236

XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures

1 329 0

BELASTINGEN -88 -295

NETTO RESULTAAT 55 490 68 778

Uitsluiting van het portefeuilleresultaat -48 059 -59 853

Uitsluiting van de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva +5 412 +1 614

Uitsluiting van de niet-EPRA elementen van het aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures

-175 0

EPRA RESULTAAT3 12 668 10 539

Gemiddeld aantal aandelen4 3 288 146 3 288 146

NETTORESULTAAT PER AANDEEL 16,88 20,92

EPRA RESULTAAT PER AANDEEL 3,85 3,21

UITKEERBAAR RESULTAAT PER AANDEEL5 5,19 4,28

3 Het EPRA resultaat is het netto resultaat met uitsluiting van (i) het portefeuilleresultaat, (ii) de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva en (iii) de niet-EPRA elementen van het aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures. Deze term wordt gebruikt in overeenstemming met de Best Practices recommendations van EPRA.

4 Het gemiddeld aantal aandelen werd berekend met uitsluiting van 11.712 eigen aandelen aangehouden door de vennootschap.

5 Het statutair uitkeerbaar resultaat in de zin van artikel 13, §1, van het GVV-KB.

32

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (32)

1 Operationele marge = (operationeel resultaat voor resultaat op de portefeuille) / (vastgoedresultaat)� 2 Zie persbericht “Resultaten 1ste kwartaal 2019” van 7 mei 2019 en toelichting 3 “Vastgoedbeleggingen” bij de verkorte financiële staten van het halfjaarlijks financieel

verslag 2019�3 De gemiddelde financieringskost = de interestkosten (met inbegrip van de kredietmarge en de kost van de afdekkingsinstrumenten) vermeerderd met geactiveerde

intercalaire interesten gedeeld door de gewogen gemiddelde financiële schuld over de betreffende periode�4 Het statutair uitkeerbaar resultaat in de zin van artikel 13, §1, van het GVV-KB�

Toelichting bij de geconso-lideerde resultatenrekening

Nettohuurresultaat

Het netto huurresultaat is gestegen van € 23,99miljoen in 2018 naar € 25,12 miljoen in 2019 (+4,7%)� Destijging is voornamelijk te danken aan de verhuur van opgeleverde projecten in eigen ontwikkelingen en de bijdrage van investeringen in 2019, alsook aan de projectontwikkelingen die gerealiseerd werden in de loop van 2018 en die in 2019 een volledig boekjaar hebben bijgedragen�

Operationeel resultaat vóór resultaat op portefeuille

Het operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille is gestegen van € 15,46 miljoen in 2018 naar €16,00 miljoen in 2019 (+3,5%)�

De operationele marge1 is in 2019 gedaald t�o�v� van 2018 als gevolg van een toename in de operationele kosten� Deze kosten betreffen voornamelijk niet-recurrente kosten die betrekking hebben op de optimalisatie van IT-processen en het stroomlijnen van het interne beheersplatform�

Portefeuilleresultaat

In 2019 werd een positief portefeuilleresultaat opgetekend van € 48,06 miljoen�

Het resultaat op de verkoop van vastgoedbeleggingen bedroeg in 2019 € 0,12 miljoen�

Daarnaast heeft Home Invest Belgium in 2019 een positieve variatie in de reële waarde van de vastgoed-beleggingen opgetekend voor een totaal bedrag van € 48,47 miljoen� Deze variaties zijn voor een belangrijk deel het gevolg van de aanpassing in de aannames in de verwerking van de mutatierechten ter bepaling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen in het eerste kwartaal van 20192� Deze aanpassingen hadden een positief effect op de variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen van € 34,18 miljoen� Zonder dit effect bedroegen de variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen € 14,29 miljoen� Voor een verdere duiding van de aanpassing in de aannames in de verwerking van de mutatierechten wordt verwezen naar toelichting 18 “Vastgoedbeleggingen” bij de financiële staten van dit jaarverslag�

Het ander portefeuilleresultaat bedraagt €-0,54miljoen� In deze post worden de variaties in uitgestelde belastingen opgenomen�

Financieel resultaatDe netto interestkosten zijn gedaald van € 4,67miljoen in 2018 naar € 4,34 miljoen in 2019� Deze positieve evolutie is het gevolg van een daling van de gemiddelde financieringskost3 naar 1,95% in 2019 (ten opzichte van 2,20% in 2018)�

De variaties in de reële waarde van de financiële activa en passiva bedroegen € -5,41 miljoen in 2019�

Deze variaties zijn het gevolg van een wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps�

Belastingen De belastingen bedroegen € -0,09 miljoen in 2019 (tenopzichte van € -0,30 miljoen in 2018)� Deze positieve evolutie is het gevolg van een rechtzetting van te hoge voorzieningen van de vennootschapsbelasting voor de boekjaren 2017 en 2018, voornamelijk met betrekking tot de activiteiten in Nederland�

Netto resultaatHet nettoresultaat (aandeel groep) van Home Invest Belgium bedroeg € 55,49 miljoen in 2019, hetzij € 16,88 per aandeel�

EPRA resultaatNa aanpassing van het netto resultaat voor (i) het portefeuilleresultaat, (ii) de variaties in de reële waarde van de financiële activa en passiva en (iii) de niet-EPRA elementen van het aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures, bedraagt het EPRA resultaat € 12,67 miljoen in 2019, een stijging met 20,2% ten opzichte van € 10,54 miljoen in 2018�

Het EPRA resultaat per aandeel is gestegen met 20,2% van € 3,21 in 2018 naar € 3,85 in 2019�

Uitkeerbaar resultaat De verkopen van vastgoedbeleggingen gerealiseerd in 2019 resulteerden in een meerwaarde van € 5,77 miljoen ten opzichte van de aanschafwaarde (vermeerderd met de geactiveerde investeringen)� Deze gerealiseerde meerwaarden dragen positief bij tot het statutair uitkeerbaar resultaat, hetgeen de basis vormt voor de uitkering van het dividend�

Het statutair uitkeerbaar resultaat4 is in 2019 gestegen tot € 17,05 miljoen (tegenover € 14,07 miljoen een jaar eerder)� Het uitkeerbaar resultaat per aandeel is gestegen van € 4,28 tot € 5,19 over dezelfde periode�

33

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (33)

Beheersverslag

A N D E R E E L E M E N T E N VA N H E T B E H E E R S V E R S L A G

Belangrijkste risico’s (buiten de risico’s verbonden aan de financiële instrumenten)De risicofactoren worden beschreven in het hoofdstuk ‘Risicofactoren’�

Aanwending van de financiële instrumentenHome Invest Belgium organiseert haar financieel beleid dusdanig dat zij doorlopend over voldoende kredietlijnen beschikt� Zij volgt het renterisico op en tracht dit zoveel mogelijk te beperken�

De aanwending van de financiële instrumenten wordt beschreven in het punt “Financiële risico’s” van het hoofdstuk “Risicofactoren” van dit financieel jaarverslag� Volgende elementen komen daarin aan bod: de schuldgraad, het liquiditeitsrisico, het wisselkoersrisico, het risico van een bank als tegenpartij, het risico verbonden aan renteschommelingen, het risico verbonden aan de variatie van de reële waarde van de financiële instrumenten op 31 december 2019, het risico verbonden aan de liquiditeit van het aandeel en het risico verbonden aan de uitkering van het dividend�

Onderzoek en ontwikkeling Home Invest Belgium heeft tijdens het boekjaar 2019 geen enkele activiteit uitgevoerd met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling in de zin van artikel 3:6 en 3:32 WVV�

Informatie in het kader van artikel 3:32, punt 6 van het WVV De heer Eric Spiessens, onafhankelijk bestuurder en voorzitter van het Auditcomité, beschikt over de onafhankelijkheid en de deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit, zoals voorgeschreven in punt 6 van artikel 3:32 WVV (zie “Corporate Governance-verklaring”)�

Eigen aandelen in bezitTijdens het jaar 2019 werden geen aandelen gekocht of verkocht voor eigen rekening�

Bij de afsluiting van het boekjaar hield Home Invest Belgium 11 712 eigen aandelen aan�

V O O R U I T Z I C H T E N 2 0 2 0

In 2019 zijn de belangrijkste financiële kerngetallen van Home Invest Belgium positief geëvolueerd ten opzichte van een jaar eerder�

De residentiële huurmarkt blijft zich gunstig ontwikkelen in de steden waarin Home Invest Belgium actief is, voornamelijk als gevolg van:

• Een lange termijn trend van urbanisatie, gekenmerkt door demografische toename in de grootsteden, zowel van jongeren als van ouderen, die leidt tot een stijgende vraag naar woongelegenheid;

• Een groeiend aandeel huurders in de grootsteden, door onder meer een toenemende nood aan flexibiliteit en een wijzigende houding tegenover privé-eigendom en deelconcepten�

De koopmarkt wordt vandaag gekenmerkt door stijgende prijzen in een gunstige financiële context van zeer lage langetermijn interestvoeten�

Home Invest Belgium beschikt over een duurzame vastgoedportefeuille gezien de jonge leeftijd ervan� Meerdan 50% van de vastgoedportefeuille is jongerdan 10 jaar� Gegeven deze kwaliteit en de ligging in overwegend grootstedelijk gebied is Home Invest Belgium goed gepositioneerd om een leidende rol te nemen in de gunstige marktontwikkelingen�

Home Invest Belgium overweegt haar activiteiten verder internationaal uit te breiden binnen haar positionering als specialist in de residentiële huurmarkt�

Tegen deze achtergrond bevestigt de Raad van Bestuur zijn vertrouwen vertrouwen in de lange termijn vooruitzichten van de vennootschap�

De uitbraak van het coronavirus begin 2020 en de gevolgen van de maatregelen die werden genomen om het virus te beperken, zouden evenwel een impact kunnen hebben op de financiële prestaties van 2020 en de waardering van bepaalde activa en passiva�

34

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (34)

M A AT S C H A P P E L I J K V E R A N T W O O R D O N D E R N E M E N

Behalve dit korte overzicht, plant Home Invest Belgium een afzonderlijk duurzaamheidsverslag in de loop van 2020.

MilieucontextHet verantwoord ondernemerschap van Home Invest Belgium komt vooral tot uiting in het beheer van haar vastgoedportefeuille, in haar investeringsbeslissingen en in de keuzes die zij maakt in het kader van haar projectontwikkelingen�

Als eigenaar van een belangrijke vastgoedportefeuille, samengesteld uit gebouwen met verschillende leeftijden, hanteert de vennootschap een pragmatisch beleid met een rationeel en permanent renovatieprogramma gericht op het waardebehoud van haar investeringen�

Dit beleid van onderbouwde investeringen en actieve arbitrage berust op een gedetailleerde periodieke doorlichting van haar vastgoedportefeuille�

Wanneer beslist wordt bestaande activa aan te kopen, moet de kwaliteit van het gebouw voldoen aan de op dat ogenblik geldende milieucriteria of het op korte termijn mogelijk maken werken uit te voeren om deze prestaties te bereiken, Home Invest Belgium werkt momenteel aan een kwaliteitsklassificatie van haar gebouwen, die ook rekening houdt met hun bouwtechnische en energetische prestaties�

Wat de projectontwikkelingen betreft, wordt de knowhow van het hele team benut om gebouwen te ontwerpen met een langetermijnvisie die per definitie op duurzaamheid gericht is� Home Invest Belgium benadrukt dat duurzaamheid veel verder gaat dan louter energiegebonden overwegingen, en dat ook andere aspecten, zoals nabijheid van openbaar vervoer, rationeel grondgebruik, aanleg van groenzones, enz�, van essentieel belang zijn voor een duurzaam woonbeleid� Home Invest Belgium schenkt bijzondere aandacht aan al deze aspecten en probeert die elke dag opnieuw toe te passen in al haar projecten en investeringskeuzes�

Zo werd bij de herontwikkeling van The Pulse een kan-torensite omgebouwd naar een modern wooncomplex, waarbij aandacht werd besteed aan het aspect duur-zaamheid: het gebouw werd uitgerust met zonnepanelen en geniet van een uitstekende energieprestatiescore�

Dankzij de keuze van Home Invest Belgium om in te zetten op actieve projectontwikkeling, bestaat de helft van de portefeuille momenteel uit gebouwen jonger dan 10 jaar, en beantwoorden die dus aan recente bouwnormen� Een duidelijke illustratie van de performatie van de portefeuille�

Sociale contextHome Invest Belgium stelt alles in het werk om in haar gebouwen en projecten op een zo praktisch mogelijke wijze tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de bevolking, bijvoorbeeld door rekening te houden met de krimpende gemiddelde gezinsgrootte, of door gemeenschappelijke ruimten in de gebouwen in te richten�

De vennootschap is zich zeer bewust van het feit dat haar opdracht enkel efficiënt kan uitgevoerd worden dankzij de dagelijkse en gemotiveerde inzet van haar per-soneel� Dit is meest waardevolle kapitaal dat haar in staat stelt om uit te munten in de markt waarop zij actiefis�

Op 31 december 2019 stuurde het management een team van 45 medewerkers�

Bij de samenstelling en de uitbreiding van haar teams stelt Home Invest Belgium alles in het werk om uiteenlopende, complementaire profielen aan te werven, met verschillende leeftijden en ervaring� De bedoeling is optimaal voordeel te halen uit deze verscheidenheid en tegelijk een hoog deskundigheidsniveau te waarborgen�

C O R P O R AT E G O V E R N A N C E ­V E R K L A R I N G

De Corporate Governance-verklaring (inclusief het remuneratieverslag en de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de systemen voor

risicocontrole en -beheer) is te vinden in het hoofdstuk “Corporate Governance-verklaring” op de bladzijden 61tot 74 van dit financieel jaarverslag�

35

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (35)

VASTGOED­PORTEFEUILLE

Vastgoedportefeuille

The Link, Oudergem

36

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (36)

Een jonge en gediversifieerde portefeuille

die recurrente huurinkomsten en een meerwaarde op lange

termijn genereertDe vastgoedportefeuille vertegenwoordigt het belangrijkste actief van de vennootschap.

Portefeuille van de vennootschap ����������������������38

De vastgoedmarkt ������������������������������������������������������48

Verslagen van de vastgoedexperten ����������������� 52

VASTGOEDPORTEFEUILLE

37

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (37)

P O R T E F E U I L L E VA N D E V E N N O O T S C H A P

Evolutie van de vastgoedportefeuille

Op 31 december 2019 heeft Home Invest Belgium een vastgoedportefeuille van € 629,92 miljoen, tegenover €543,51 miljoen eind 2018, hetzij een toename met 15,9%�

VASTGOEDPORTEFEUILLE 31/12/2019 31/12/2018

Reële waarde van de vastgoed-beleggingen

€ 609,59 m € 524,51 m

Vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur

€ 573,38 m € 490,36 m

Projectontwikkelingen € 36,22 m € 34,14 m

Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures vermogensmutatie

€ 20,33 m € 19,00 m

Totaal € 629,92 m € 543,51 m

De reële waarde van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur bedraagt € 573,38 miljoen en bestaat uit 53 sites�

De som van de contractuele huren op jaarbasis en de geschatte huurwaarde op de leegstaande ruimtes op 31december 2019 bedraagt € 29,19 miljoen�

De vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur worden door onafhankelijke vastgoeddeskundigen gewaardeerd aan een gemiddeld bruto huurrendement van 5,1%�

Op 31 december 2019 zijn de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur voor 65,3% gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor 14,0% in het Waals Gewest, voor 11,4% in het Vlaams Gewest en voor 9,4% in Nederland�

De vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur bestaan op 31 december 2019 voor 89,1% uit residentieel vastgoed�

Vastgoedportefeuille

VASTGOEDBELEGGINGEN BESCHIKBAAR VOOR VERHUUR - TYPE VASTGOED

VASTGOEDBELEGGINGEN BESCHIKBAAR VOOR VERHUUR - GEOGRAFISCHE SPREIDING

8,8%

2,1%

89,1%

Handelszaken  Kantoren  Residentieel 

Rusthuizen Woningen  Toerisme 

Waals Gewest14,0%

Vlaams Gewest

11,4%

Nederland9,4%

Brussels Hoofdstedelijk

Gewest65,3%

1,4%

9,4%

78,3%

38

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (38)

Topgebouwen in exploitatie

Louvain-La-Neuve - StadscentrumDeze gebouwen vormen samen het

grootste vastgoedcomplex van de GVV op Belgisch grondgebied en zijn goed

voor 6,4% van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur� Deze gebouwen

in het hartje van Louvain-la-Neuve werden in 1977 opgetrokken en in 2013 door de GVV aangekocht� Zij omvatten

±23000m2 aan verhuurbare oppervlakte, bestemd voor bewoning, commercieel

gebruik, kantoren en auditoria� Bijzonder aan dit complex is dat het opgericht werd

op gronden die eigendom zijn van de UCL en waarvoor de GVV een opstalrecht

heeft tot 2026� Home Invest Belgium zet deze site in de markt onder de

merknaamLouv’immo�

Port ZélandeDit is het enige gebouwencomplex buiten de Belgische grenzen (inOuddorp, in de Nederlandse provincie Zeeland)� Het vertegenwoordigt het grootste vastgoedgeheel van de GVV: 9,4% van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur� Zij bestaan uit 248huizen en 40appartementen die deel uitmaken van een complex van zowat 700vakantiewoningen, met centrale faciliteiten (een subtropisch zwembad, restaurants, winkels, speelzones, enz�)� Dehele site wordt uitgebaat door de groep Center Parcs Pierre & Vacances, opbasis van een huurovereenkomst aan een vaste duur van 15 jaar, tegen een vasteen geïndexeerde huurprijs type ‘triple net’� In de afgelopen jaren heeft een grondige renovatie plaatsgevonden�

39

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (39)

GiottoDit complex, gelegen aan de

Frioullaan2-10 te Evere, werd in2005 voltooid en aangekocht�

Het gebouw omvat85appartementen en 85ondergrondse parkeerplaatsen�

Het is een gegeerde locatie door de nabijheid van de Navo en de goede

bereikbaarheid�

City GardensDit gebouw is gelegen in Vlaanderen (Leuven) en bestaat uit 138appartementen, twee handelsruimtes en 92 ondergrondse parkeerplaatsen� In de loop van 2010 en 2011 werd het door Home Invest Belgium volledig gerenoveerd�

Het gebouw wordt bewoond door studenten en jonge professionals, die de centrale ligging van dit gebouw in de stad waarderen� De tuin werd volledig heraangelegd in het boekjaar 2017�

LambermontDit is de grootste residentiële

site inde portefeuille� Deze site bestaatuitviergebouwen en is gelegen

langs de Lambermontlaan in Schaarbeek, naast het sportcentrum Kinetix�

Hetwerdopgeleverdin 2011�

Het omvat in totaal 127 appartementen, twee gemeentelijke bibliotheken (Nederlandstalig

en Franstalig), een kinderopvang en 108ondergrondse parkeerplaatsen�

Dezemix van functies is mede te danken aan de constructieve samenwerking met de

plaatselijke autoriteiten�

Vastgoedportefeuille

40

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (40)

The PulseThe Pulse, bestaande uit 3appartementsgebouwen, werd in mei 2018 opgeleverd en bestaat uit 96wooneenheden, een ondergrondse parking en een gemeenschappelijke binnenplaats met petanquebaan� Het is gelegen op de hoek van de Célidéestraat en de Joseph Scholsstraat in de Karreveld-wijk� Het betreft een herontwikkeling van een kantorensite naar een modern wooncomplex en geniet van een uitstekende energieprestatiescore�

LivingstoneDit gebouw telt 38appartementen met parkingplaatsen en kelders en geniet een centrale ligging aan de Livingstonelaan in Brussel (in het hart van de Europese wijk, vlakbij het Berlaymontgebouw)� Het gebouw werd in 2015 aangekocht door HomeInvestBelgium�

The Horizon & The Inside Beide gebouwen zijn gelegen in Sint-

Lambrechts-Woluwe en werden herontwikkeld door Home Invest Belgium, maar zijn

verschillend in hun opzet�

Het gebouw The Horizon telt 165 eenheden en staat symbool voor een nieuwe

manier van wonen, met een mix van enerzijds veel gedeelde ruimtes (zoals een

skylounge met prachtig uitzicht, zonnige dakterrassen, thuisbioscoop, fitness en andere gemeenschappelijke diensten),

enanderzijds het eigen appartement of de studiovandebewoners�

The Inside is eerder te beschouwen als een klassiek appartementsgebouw bestaande uit

96 eenheden met een grotere bewoonbare oppervlakte per appartement of de studio in

vergelijking met The Horizon, maar met minder gemeenschappelijke ruimtes�

41

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (41)

1522

11

9

13

23

20 21

5 3 8 27 6

4

Brussel

Schaerbeek

Evere

Sint-Lambrechts-Woluwe

Kraainem

Sint-Pieters-Woluwe

Oudergem

Ukkel Watermaal-Bosvoorde

Vorst

Anderlecht

Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Agatha-Berchem

Jette

Ganshoren

Koekelberg

2526

10

1

12

18 5619

16

14

Sint-Joost-ten-Node

Etterbeek

Elsene

245417

27

28

29

30Sint -Gillis

31

32

55

41

36 34

33

35

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vastgoed-portefeuille

Vastgoedportefeuille

42

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (42)

Vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur 1

Nr NaamBouwjaar 2 Aantal

eennhedenOpper vlakte Bezettings­

graad3

m2 %Brussels Hoofdstedelijk Gewest1. The Link4 2015 124 4 353

Maurice Charlentstraat 51-53Oudergem

2. Belliard 21 2013 6 278Belliardstraat 21Brussel

3. Clos de la Pépinière 1993 25 3 279Boomkwekerijstraat 6-14Theresianenlaan 5-9Brussel

4. La Résidence 1994 17 1 447Josef II-straatBrussel

5. Lebeau 1998 12 1 153Lebeaustraat 55-57Brussel

6. Livingstone 2015 38 4 701LivingstonelaanBrussel

7. Résidences du Quartier Européen 1997 50 4 316Jozef II-straat 82-84 - Lebonstraat 6-10 - Stevinstraat 21Brussel

8. Troon 2015 16 1 913Brederodestraat 29 – Boomkwekerijstraat 40Brussel

9. Erainn 2001 6 594Menapiërstraat 29Etterbeek

10. ArchView 2015 16 1 961IJzerlaan 13Etterbeek

11. Giotto 2005 85 8 327Friulilaan 2-10Evere

12. Belgrade 1999 1 1 368Belgradostraat 78-84Vorst

13. Les Jardins de la Cambre 1992 4 455Renbaanlaan 96 - Schepenenstraat 75Elsene

14. Charles Woeste 2015 92 5 091Charles Woestelaan 296-306Jette

15. Odon Warland 2012 35 3 141Odon Warlandstraat 205 - Bulinsstraat 2-4Jette

16. Baeck 2001 28 2 652Joseph Baeckstraat 22-46Sint-Jans-Molenbeek

17. La Toque d’Argent 1990 1 1 660Van Kalckstraat 30-32Sint-Jans-Molenbeek

18. Sippelberg 2003 33 3 290Sippelberglaan 3-5Sint-Jans-Molenbeek

19. The Pulse 2018 97 7 874Célidéestraat 29-33Sint-Jans-Molenbeek

20. Bosquet - Jourdan 1997 2 314Bosquetstraat 72 - Jourdanstraat 71Sint-Gillis

21. Jourdan 85 2010 24 2 430Jourdanstraat 85Sint-Gillis

22. Lambermont 2008 131 14 107Lambermontlaan 210-222 - Desenfansstraat 13-15Schaarbeek

23. Melkriek 1998 1 2 034Melkriekstraat 100Ukkel

24. Les Érables 2001 24 2 201Calabriëlaan 30-32Sint-Lambrechts-Woluwe

1 Inclusief gebouwen bestemd voor verkoop�2 Bouwjaar of jaar van de laatste grondige renovatie�3 Gemiddelde bezettingsgraad tijdens het jaar 2019� 4 De residuaire rechten van het gebouw The Link worden aangehouden door Charlent 53 Freehold BVBA terwijl Home Invest Belgium eigenaar is van het erfpachtrecht�

43

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (43)

Vlaams Gewest, Waals Gewest en Nederland

Vastgoed-portefeuille

3938

57

37

49 5150

52

43

46 47 4856 45

42

Antwerpen

Limburg

Luik

Namen

Henegouwen

44

Luxemburg

53

Waals-Brabant

West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

40

Vastgoedportefeuille

44

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (44)

Vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur 1

Nr NaamBouwjaar 2 Aantal

eennhedenOpper vlakte Bezettings­

graad3

m2 %25. The Horizon 2016 165 10 439

Arianelaan 4Sint-Lambrechts-Woluwe

26. The Inside 2017 96 7 872Marcel Thirylaan 202-206Sint-Lambrechts-Woluwe

27. Mélopée 1961 1 220Mélopé estraat 36Sint-Jans-Molenbeek

28. Liberty’s 2017 40 3 391Vriendschapsplein 7-8Oudergem

29. Xavier de Bue 1950 11 1 194Xavier de Buestraat 30A-34Ukkel

30. Waterloo 41 1950 11 1 009Waterloolaan 41-43Sint-Gillis

31. Voisin 1996 9 923Ketelberg 13Sint-Pieters-Woluwe

32. Navez 1904 10 764F�-J� Navezstraat 81-83Schaarbeek

33. Montgomery 2006 34 2 193Tervurenlaan 149Sint-Pieters-Woluwe

34. Ambiorix 1995 64 3 562Ambiorixplein 28Brussel

35. Régent 2011 47 2 843Regentlaan 58Brussel

36. Grand Place 2006 42 2 515Schildknaapstraat 57Brussel

Totaal Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1398 115865 91,1%

Vlaams Gewest 37. City Gardens 2010 140 8 409

Petermannenstraat 2A-2B - Ridderstraat 112-120Leuven

38. Haverwerf 2002 4 3 396Haverwerf 1-10Mechelen

39. Gent Zuid 2000 18 2 346Woodrow Wilsonplein 4Gent

40. Scheldevleugel 1980 96 5 746Remparden 12Oudenaarde

41. The Crow-n 2019 45 4 490Koningin Astridlaan 278Kraainem

Totaal Vlaams Gewest 303 24 387 82,3%

Waals Gewest42. Clos Saint-Géry 2015 20 4 140

Rue de Tournai 4Ghlin

43. Quai de Compiègne 1971 1 2 479Quai de Compiègne 55Huy

44. Galerie de l’Ange (appartementen) 1995 57 2 346Rue de la Monnaie 4-14NamenGalerie de l’Ange (handelszaken) 2002 12 2 552Rue de la Monnaie 4-14Namen

45. Mont-Saint-Martin 1988 6 335Mont Saint-Martin 1Luik

1 Inclusief gebouwen bestemd voor verkoop�2 Bouwjaar of jaar van de laatste grondige renovatie�3 Gemiddelde bezettingsgraad tijdens het jaar 2019�

45

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (45)

1 Inclusief gebouwen bestemd voor verkoop�2 Bouwjaar of jaar van de laatste grondige renovatie�3 Gemiddelde bezettingsgraad tijdens het jaar 2019�

OntwikkelingsprojectenOntwikkelingsprojecten

Nr Naam Op leverings datum Eenheden Totaal verwachte investering

54. Marcel Thiry C2Marcel Thirylaan 204Sint-Lambrechts-Woluwe

2021 45 € 9,00 miljoen

55. Meyers-HennauMeyers-Hennaustraat 5-17Brussel

2020 46 € 12,00 miljoen

56. BrunfautFinstraat 4-12Sint-Jans-Molenbeek

2020 93 € 21,00 miljoen

57 SamberstraatSamberstraat 8Antwerpen

2022 38 € 8,00 miljoen

Totaal € 50,00 miljoen

Vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur 1

Nr NaamBouwjaar 2 Aantal

eennhedenOpper vlakte Bezettings­

graad3

m2 %46. Saint-Hubert 4 1988 14 910

Rue Saint-Hubert 4Luik

47. Saint-Hubert 51 1988 4 360Rue Saint-Hubert 51Luik

48. Léopold 1988 53 3 080Rue Léopold 2-8Luik

49. Florida 1998 5 1 460Av� Florida 75-79Waterloo

50. Louvain-la-Neuve CV9 1977 16 7 091Hoek Rue des Wallons en Grand RueLouvain-la-Neuve

51. Louvain-la-Neuve CV10&18 1977 176 16 827Rues Charlemagne, Grand Rue, Rabelais, Grand Place, AgoraLouvain-la-Neuve

52. Colombus 2007 51 3 740Rue de l’Orjo 52-56Jambes

Totaal Waals Gewest 415 45 320 89,4%

Nederland53. Port Zélande 2016 288 20 533

Center Park Port ZélandeOuddorp (Nederland)

Totaal Nederland 288 20 533 100,0%

Algemeen totaal België en Nederland 2 404 206 105 90,7%

Informatie over de geconsolideerde vastgoedportefeuilleVastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur

Reële waarde Contractuele huren op jaarbasis

Contractuele huren + Geschatte

huurwaarde op leegstaande ruimtes

Totale geschatte huurwaarde

Brussels Hoofdstedelijk Gewest € 374,21 miljoen € 16,02 miljoen € 16,85 miljoen € 16,70 miljoen

Vlaams Gewest € 65,17 miljoen € 2,79 miljoen € 3,28 miljoen € 3,25 miljoen

Waals Gewest € 80,16 miljoen € 5,09 miljoen € 6,22 miljoen € 5,86 miljoen

Nederland € 53,84 miljoen € 2,85 miljoen € 2,85 miljoen € 2,85 miljoen

Totaal € 573,38 miljoen € 26,76 miljoen € 29,19 miljoen € 28,66 miljoen

Vastgoedportefeuille

46

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (46)

Analyse van de vastgoedbeleggingen

beschikbaar voor verhuur 

BezettingsgraadBinnen haar portefeuille van meer dan 2400 wooneenheden had Home Invest Belgium in 2019 een goed bezettingsniveau� In 2019 bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad 95,4%�

Resterende duur van de huurovereenkomstenBij afsluiting van het boekjaar bedraagt de resterende duur van de huurcontracten 3,2 jaar tot de eerste opzegmogelijkheid voor de huurder�

Spreiding per gebouw op 31 december 2019 (% van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur)

Home Invest Belgium beschikt over een jonge vastgoedportefeuille� Meer dan 50% van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur is jonger dan 10 jaar; meer dan 70% is jonger dan 20 jaar�

De portefeuille telt 3 huurders waarvan de huur op jaarbasis op 31 december 2019 meer dan € 0,5miljoen bedraagt� De grootste huurders zijn Center Parcs Netherlands met jaarlijkse contractuele huren van €2,9miljoen (10,6% van de contractuele huren), gevolgd door Beapart met met in totaal € 1,7 miljoen (6,3% van de contractuele huren) en Université Catholique de Louvain-la-Neuve met € 0,6 miljoen (2,2% van de contractuele huren)�

De toepasselijke regelgeving verplicht GVV’s om hun risico’s te spreiden� Zo mag Home Invest Belgium niet meer dan 20% van haar activa beleggen in eenzelfde vastgoedgeheel�

Aangezien de grootste site niet meer vertegenwoordigt dan 9,4% van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur, is de diversificatie verzekerd� De grootste tien sites vertegenwoordigen 54,3% van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur�

Spreiding volgens ouderdom van de gebouwen op 31december 2019 (% van de vastgoedbeleggingen

beschikbaar voor verhuur)

< 10 jaar  11 tot 20 jaar  > 20 jaar

23,6 %

22,9 %

53,5 %

De belangrikjste huurders op 31 december 2019 (% van de contractuele huren van de vastgoedbeleggingen

beschikbaar voor verhuur)

500000

1000000

2000000

1500000

2500000

3000000

Ambassade USA

Senior Living NV

Hermogène SPRL

Regie der gebouwen

JBC

Match

Gemeente Schaarbeek

Université Catholique de Louvain

Beapart NV

Center Parcs Netherlands NV

0,8%

0,9%

0,9%

1,1%

1,1%

1,4%

1,5%

2,2%

6,3%

10,6%

The Crow-n

Livingstone

The Pulse

Giotto

City Gardens

The Inside

Louvain La Neuve

Lambermont

The Horizon

Port Zélande

Other

2,8%

3,3%

4,0%

4,5%

4,6%

5,2%

6,4%

7,0%

7,1%

9,4%

45,7%

47

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (47)

D E M A R K T VA N R E S I D E N T I E E L VA S T G O E D 1

De bevolkingsgroei zet zich voort, op een lager tempo dan in voorgaande jaren De demografische vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn gebaseerd op hypotheses die rekening houden met een scenario van ongewijzigde maatschappelijke organisatie� Ze houden ook rekening met de vruchtbaarheidshypotheses, de stijging van de levensverwachting en de vergrijzing van de bevolking, alsook met de migratiestromen die op Belgisch en Europees niveau worden waargenomen�

Op 1 januari 2019 telde de Belgische bevolking ongeveer� 11431000 inwoners tegenover 11376000 het jaar voordien, een stijging van ongeveer 0,48% in één jaar tijd� De demografische groei van de afgelopen jaren zet zich voort op een iets lager tempo (0,50% per jaar tegenover bijna 1% per jaar in de periode 2013-2016)�

Tegen 2030 zouden er in België 11887000 personen wonen, d�w�z� een stijging van 4%� Dit is een lichte bijstelling naar beneden ten opzichte van de demografische vooruitzichten een jaar eerder�

In tegenstelling tot eerdere voorspellingen is de verwachting dat de bevolkingsgroei het hoogst zal zijn in Vlaanderen, met ongeveer 0,43% per jaar tussen nu en 2030, tegenover 0,34% in Brussel en 0,29% in Wallonië�

In absolute waarden, tussen 2019 en 2030: • de Brusselse bevolking zal naar verwachting met

39600 inwoners stijgen tot 1 245 000 inwoners;• de Vlaamse bevolking zal stijgen tot 6 887 000, een

stijging van meer dan 300 000 inwoners;• in Wallonïe zal de bevolking stijgen tot 3 754 000

inwoners, een stijging van ongeveer 118 000 personen�

De vergrijzing van de bevolking wordt ook bevestigd� De verwachting is dat dit gedurende de hele demografische projectieperiode voor de drie regio’s van het land zal voortduren� Brussel heeft de jongste bevolking van België�

Deze bevolkingsgroei zal ook gepaard gaan met veranderingen in levensstijl die een impact zullen hebben op het aantal bijkomende gezinnen dat ieder jaar wordt verwacht� Op Belgische schaal zal het totaal aantal particuliere huishoudens toenemen van 4958000 op 1 januari 2019 tot 5 256 000 in 2030, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 6% over de hele periode� In absolute waarden vertegenwoordigt dit bijna 300 000 extra huishoudens, en in theorie evenveel extra woningen�

Hier noteren we vrij grote verschillen tussen Brussel en de twee andere gewesten van het land�

• In Brussel zal het aantal huishoudens stijgen van 551000 tot 564 000, wat neerkomt op een groei van2,35% of 0,26% per jaar tegen 2030� Vanaf 2024 zal de groei echter veel trager verlopen�

• In Vlaanderen en Wallonië zien we gelijkaardige evoluties: het totale aantal huishoudens in beide gewesten zal naar verwachting met ongeveer 0,6% per jaar toenemen tot 2030� In Vlaanderen zouden er in 2030 meer dan 3 000 000 huishoudens zijn, terwijl erin Wallonië zo’n 1 687 000 zullen zijn�

Meer specifiek in Brussel zal het aantal huishoudens tegen 2030 met 20 000 eenheden toenemen� Dat betekent een gemiddelde stijging van 1 500 eenheden per jaar, dus minder dan het eerder geraamde cijfer van 4000 nieuwe huishoudens per jaar� De bevolkingsdruk lijkt in Brussel dus enigszins af te nemen, maar de druk op de prijzen en huurprijzen zal de komende jaren aanhouden� Tegelijk zullen de grondreserves van Brussel ieder jaar afnemen�

Het economische klimaat wordt zwakker en onzekerderHet onzekere politieke klimaat, de spanningen tussen bepaalde naties en de opkomst van het populisme in Europa zijn allemaal factoren die het vertrouwen van de consument aantasten en dus uiteindelijk hun aankoopbeslissingen kunnen beïnvloeden� Het economische klimaat is ook minder gunstig, aangezien de prognoses voor de groei van het BBP nog steeds naar beneden worden bijgesteld ten opzichte van 2018� Van ongeveer 1,5% in 2018 zal de groei van het BBP naar verwachting rond 1,3% schommelen in 2019 en zelfs dalen tot 1,2% in 2020�

Er dient opgemerkt te worden dat de rentetarieven van de Europese Centrale Bank naar verwachting op een extreem laag niveau zullen blijven in 2020� De rente op nieuwe hypotheken zou daarom in theorie onder de 2% moeten blijven en waarschijnlijk de lichte daling van de economische groei compenseren�

De aankoopprijzen van vastgoed zijngestegen in 2019 Methodologische opmerking: onze gegevens over de bepaling van de aankoopprijzen zijn afkomstig van het statistische platform van de FOD Economie: www�statbel�fgov�be� De statistiek van de vastgoed prijzen is gebaseerd op alle vastgoedtransacties waarop registra-tierechten werden betaald� Deze gegevens zijn afkomstig van het Directoraat-Generaal Vermogensdocumentatie van de FOD Financiën�

Er dient benadrukt te worden dat de cijfers vanaf 2015 als voorlopig worden beschouwd en dat men zich kan afvragen in hoeverre ze nauwkeurig zijn� Er worden soms aanzienlijke verschillen vastgesteld tussen de cijfers van de notarisbarometer en de cijfers gepubliceerd op de website van de FOD Economie�

Er dient ook opgemerkt te worden dat de FOD Economie ervoor gekozen heeft om de cijfers in absolute waarden

1 Bron: Cushman & Wakefield�

Vastgoedportefeuille

48

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (48)

te presenteren aan de hand van de mediaanprijzen� In voorgaande jaren werd gebruik gemaakt van gemiddelde prijzen� De vergelijkingen in absolute waarden zijn daarom niet meer relevant� Om deze reden zullen we enkel de procentuele verhogingen presenteren�

Op Belgisch niveau nemen de prijzen volgens de laatste beschikbare statistieken van het Nationaal Instituut voor Statistiek (enkel voor de drie eerste kwartalen van 2019) toe in de verschillende marktsegmenten�

Op Belgisch niveau bedraagt de prijsstijging van een eengezinswoning ongeveer 4,9% ten opzichte van 2016 en meer dan 25% ten opzichte van 2010� In 2019 bedroeg de mediaanprijs voor een huis € 215 000 (tegenover € 205 000 een jaar eerder)� De prijsstijging van een eengezinswoning bedraagt in Brussel 6,4% (tegenover ongeveer 10% in 2018)� De groei zal naar verwachting ongeveer 2,6% bedragen in Vlaanderen en5,6% in Wallonië�

Wallonië blijft de goedkoopste regio van het land (mediaanprijs voor een huis in de grootteorde van €150000), Brussel de duurste (mediaanprijs van €415000), Vlaanderen situeert zich tussen de twee met een mediaanprijs van € 240 000�

Volgens de FOD Economie steeg ook de gemiddelde prijs van een appartement in België met 5,5 %, wat hoger is dan de prijsstijging van een eengezinswoning� De regionale verschillen zijn +4,9% in Wallonië, +5,6% in Vlaanderen en +7,5% in Brussel� De mediaanprijzen variëren van € 150 000 in Wallonië tot € 215 000 in Brussel� In Vlaanderen bedraagt de mediaanprijs €198000�

Alle andere vastgoedindexen (Baromètres des Notaires, TREVI, House Price Index van Eurostat) bevestigen deze tendensen, zowel voor wat de waargenomen activiteit als de prijsstijgingen betreft�

De Brusselse huurmarktDe verhouding eigenaars - huurders op Belgische schaal bedraagt 72% - 28%� Dat strookt globaal gezien met het Europese gemiddelde (70% - 30%)�

In Brussel heerst een totaal andere verhouding� Volgens het Observatiecentrum van de huurprijzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de laatste gepubliceerdecijfers dateren van 2018) is 40% van de Brusselse bevolking eigenaar van zijn woning� 60%van de inwoners van Brussel zou zijn woning dus huren� Datwordt verklaard door de hogere aankoopprijzen en door een grotere aanwezigheid van expats die hun woning huren� De trend van een stijgende huurdersmarkt zal naar verwachting de komendejaren doorzetten� Volgens sommige prognoses zal er tegen 2040 slechts 35% vande Brusselse bevolkingeigenaarzijn�

Volgens de cijfers van het Observatiecentrum van de huurprijzen is de gemiddelde huurprijs (van nieuwe en tweedehandspanden, zowel eengezinswoningen als appartementen) ongeveer € 739 / maand in 2018 tegen €723 / maand in 20151� In 2004 was dit € 601 / maand�

De huurprijs hangt uiteraard af van de intrinsieke kenmerken van de woning, de oppervlakte, de kwaliteit, de ligging, het aantal slaapkamers en/of badkamers, de milieuprestaties, enz� Zo bedraagt de gemiddelde huurprijs voor een studio bijvoorbeeld € 520 en voor eenwoning € 1 071�

Het Observatiecentrum van de huurprijzen benadrukt dat de huurprijzen in Brussel zich geleidelijk aan loskoppelen van de gezondheidsindex� Tijdens de onderzochte periode stegen ze sterker dan de gezondheidsindex, vooral in de periode tussen 2008 en 2013� Interessant is het feit dat de stijging van de huurprijzen uitsluitend het resultaat was van de indexering sinds 2013�

Hoewel dit op het eerste zicht niet zo duidelijk is, be-nadrukt de studie dat de gemiddelde huurprijzen zich ook geleidelijk aan loskoppelen van het gemiddelde beschikbare inkomen van de gezinnen� Op basis van een index gelijk aan 100 in 2004 bedraagt het verschil tussen de gemiddelde huurprijs en het gemiddelde inkomen vandaag meer dan 30 punten� Volgens de cijfers van het Observatiecentrum heeft de helft van de huurders een in-komen van minder dan € 2 000 / maand en bedraagt het gemiddelde beschikbare inkomen € 1 842 / maand� Waar Brussel dus vooral een huurmarkt is vanwege de hoge-re aankoopprijzen, zien we dat het huuraanbod steeds minder afgestemd is op het inkomen van de Brusselaars� 70% van de armste Brusselaars zou slechts toegang hebben tot 21% van het huurwoningenbestand (afgaande van de hypothese dat een gezin 25% van zijn inkomen besteedt aan zijn woning)� In zijn editie van 2018, toont het Observatiecentrum van de huurprijzen aan dat op basis van een maximum maandinkomen van € 2 400 en in de veronderstelling dat de huur niet meer dan 30% van het totale budget kan bedragen, slechts 50% van het huurwoningenbestand toegankelijk is voor de bevolking�

In Brussel zijn de prijzen voor nieuwbouw gericht op een klein deel van de bevolkingZowel in België als in Brussel geniet de markt voor nieuwbouwwoningen een toenemende belangstelling van projectontwikkelaars en kopers� In Brussel induceren vooral de veroudering van de huidige bebouwing, de strengere normen inzake energieprestaties en de sterke bevolkingsgroei, een zekere desinteresse voor wat men noemt ‘secundaire’ woningen die vaak veel energie verbruiken en duurder zijn om te renoveren� Debelangstelling voor nieuwbouwprojecten is daardoordes te groter�

Toch lijken de prijsverschillen tussen secundaire woningen en nieuwbouwwoningen een obstakel te zijn voor een bevolking die hoofdzakelijk bestaat uit gezinnen met een gemiddeld inkomen�

Het is dus begrijpelijk dat projectontwikkelaars in Brussel vooral kleinere woningen bouwen (al blijven die nog vrij groot in vergelijking met de Europese praktijken)�

Met een gemiddelde aankoopprijs van € 2 700 tot €3000 / m2 lijken de aangeboden woningen steeds minder aangepast aan het inkomen van de bevolking�

In de meest gegeerde en best gelegen wijken loopt de gemiddelde aankoopprijs makkelijk op tot € 3 500 / m2� De meest exclusieve projecten worden verkocht aan prijzen ver boven de € 4 000 / m2�

1 Het Observatiecentrum van de huurprijzen baseert zich op een jaarlijkse enquête� In 2015 werden er 3000 gezinnen bevraagd, in 2017 5000 gezinnen� Er kunnen zich dus verschillen voordoen ondanks de wil om de hele Brusselse huurmarkt te dekken�

49

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (49)

Belangrijkste kenmerken van de Belgische

residentiële vastgoedmarktDe regionalisering van de regelgeving omtrent de woninghuur is afgerond� De drie Gewesten beschikken voortaan elk over hun eigen wetgevend kader voor woninghuurovereenkomsten� Er dient te worden opgemerkt dat (i) voor huurovereenkomsten die werden afgesloten voor de inwerkingtreding van de regionale wetgevingen, (ii) huurovereenkomsten die niet onder het toepassingsgebied vallen van de regionale regelgeving en (iii) sommige algemene bepalingen (artikels 1708 tot 1762 bis Burgerlijk Wetboek) het belang van de nationale regelgeving niet mag worden onderschat�

De drie Gewesten voorzien elk in de verplichte precontractuele informatie die dient meegedeeld te worden op het moment van tehuurstelling (o�a� raming van de privatieve en gemeenschappelijke lasten)� Het basisprincipe dat de onroerende voorheffing niet mag doorgerekend worden aan de huurders blijft eveneens overeind�

De huurprijs wordt vrij bepaald tussen de partijen� Voor het Brussels en het Waals Gewest hebben de betrokken regeringen indicatieve tabellen met huurrichtprijzen ter beschikking gesteld�

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ordonnantie van 27 juli 2017De Ordonnantie is van toepassing op alle types van woningen (met inbegrip van studentenverblijven en tweede verblijven) en is niet louter beperkt tot huurovereenkomsten betreffende hoofdverblijfplaatsen, maar is daarentegen niet van toepassing op toeristische logies� Deze Ordonnantie is toepasselijk op alle huurovereenkomsten gesloten (of hernieuwd) vanaf 1januari 2018� De Regering stelde een niet-beperkende lijst op van de herstellingen en onderhoudswerken die verplicht ten laste van de huurder of de verhuurder vallen� De Ordonnantie voorziet in specifieke regels voor bepaalde types van bewoning (hoofdverblijfplaats, studentenverblijven, glijdende huur,��)�

De huurovereenkomst waarbij de huurder zijn hoofdverblijfplaats vestigt in het gehuurde goed wordt in principe afgesloten voor een duur van negen jaar en loopt af bij het verstrijken van deze periode, mits opzeg door één van de partijen 6 maanden voor de vervaldag�

Bij gebreke aan opzeg wordt deze huurovereenkomst verlengd met 3 jaar aan dezelfde voorwaarden (onder voorbehoud van indexering)� Het is voor beide partijen mogelijk om vroegtijdig een einde te stellen aan deze huurovereenkomst:

• De huurder kan te allen tijde zijn huurovereenkomst opzeggen, mits een opzeg van 3 maanden, en (indien zijn opzeg gegeven wordt tijdens de eerste 3 jaar) mits het betalen van een vergoeding van 3, 2 of 1 maand huur, naargelang hij opzegt tijdens het eerste, tweede of derde jaar van de overeenkomst;

• De verhuurder kan eveneens vervroegd een einde stellen aan deze overeenkomst, mits het respecteren van een opzegtermijn en de betaling van een vergoeding, die verschilt al naargelang de redenen van de opzegging;

• Er kan echter ook overeengekomen worden om de huurovereenkomst-hoofdverblijfplaats af te sluiten voor een korte termijn (≤ 3 jaar)� Deze huurovereenkomst kan één of meerdere keren verlengd worden voor zolang de totale duur de 3 jaar niet overschrijdt�

   De huurovereenkomst korte duur eindigt in principe mits opzeg door één van de partijen 3 maanden voorde vervaldag� Bij gebreke aan opzeg wordt deze huurovereenkomst geacht te zijn afgesloten voor een periode van negen jaar, en dit vanaf de datum waaropde oorspronkelijke overeenkomst van korte duur inging�

Deze overeenkomst van korte termijn kan eveneens vervroegd worden opgezegd door beide partijen (voorzover de duur langer is dan 6 maanden):

• De huurder kan te allen tijde deze huurovereenkomst opzeggen, mits een opzeg van 3 maanden en het betalen van een vergoeding van 1 maand huur;

• De verhuurder kan deze huurovereenkomst enkel opzeggen, na het verstrijken van het eerste jaar en enkel voor welomschreven redenen en mits opzeg van 3 maanden en het betalen van een vergoeding van 1maand huur�

Vlaams Gewest

Decreet van 9 november 2018Het Decreet is van toepassing op alle huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2019 met betrekking tot woningen waarvan de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft gemaakt en gelegen zijn in het Vlaams Gewest� Deze wetgeving is dus niet van toepassing voor tweede verblijven en toeristische logies� Een lijst met onderhouds- en herstellingswerken werd opgesteld door de Vlaamse Regering, met aanduiding van de partij die verantwoordelijk is voor de uit te voeren werken� De huurovereenkomst wordt in principe

Vastgoedportefeuille

50

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (50)

afgesloten voor een duur van negen jaar en loopt af bij het verstrijken van deze periode, mits opzeg door de verhuurder 6 maanden voor de vervaldag of mits opzeg door de huurder 3maanden voor de vervaldag� Bij gebreke aan opzeg wordt deze huurovereenkomst verlengd met 3 jaar aan dezelfde voorwaarden (onder voorbehoud van indexering)� Het is voor beide partijen mogelijk om vroegtijdig een einde te stellen aan deze huurovereenkomst:

• De huurder kan te allen tijde zijn huurovereenkomst opzeggen, mits een opzeg van 3 maanden, en (indien zijn opzeg gegeven wordt tijdens de eerste 3 jaar) mits het betalen van een vergoeding van 3, 2 of 1 maand huur, naargelang hij opzegt tijdens het eerste, tweede of derde jaar van de overeenkomst;

• De verhuurder kan eveneens vervroegd een einde stellen aan deze overeenkomst, mits het respecteren van een opzegtermijn en de betaling van een vergoeding, die verschilt al naargelang de redenen van de opzegging�

De mogelijkheid bestaat ook hier om een huurovereenkomst af te sluiten voor een korte termijn (≤ 3 jaar)� Deze huurovereenkomst kan slechts eenmaal verlengd worden aan dezelfde voorwaarden voor zolang deze de totale duur de 3 jaar niet overschrijdt� De huurovereenkomst van korte duur eindigt in principe mits opzeg door één van de partijen 3 maanden voor de vervaldag� Bij gebrek aan opzeg wordt de huurovereenkomst geacht te zijn afgesloten voor een periode van negen jaar, en dit vanaf de datum waarop de oorspronkelijke overeenkomst van korte duur inging�

Deze overeenkomst van korte termijn kan eveneens te allen tijde vervroegd worden opgezegd door de huurder, mits een opzeg van 3 maanden en het betalen van een vergoeding gelijk aan anderhalve maand, één maand of een halve maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar� De verhuurder kan deze huurovereenkomst van korte duur niet opzeggen�

Waals Gewest

Waals decreet van 15 maart 2018Het Decreet is van toepassing op alle types van woningen (met inbegrip van studentenverblijven en tweede verblijven) en is niet louter beperkt tot huurovereenkomsten die betrekking hebben op hoofdverblijfplaatsen� Het is daarentegen niet van toepassing op toeristische logies�

Het Decreet is van toepassing vanaf 1 september 2018 en is onmiddellijk van kracht op reeds lopende huurcontracten (behoudens voor sommige bepalingen die pas dienen nageleefd te worden bij het afsluiten of hernieuwen van een contract na 1 september2018)� De regering stelde een niet-beperkende lijst op van de herstellingen en onderhoudswerken die verplicht ten laste van de huurder of de verhuurder vallen� Het Decreet voorziet in specifieke regels voor bepaalde types van bewoning (hoofdverblijfplaats, studentenverblijven, glijdende huur,��)�

De huurovereenkomst waarbij de huurder zijn hoofdverblijfplaats vestigt in het gehuurde goed wordt in principe afgesloten voor een duur van negen jaar en loopt af bij het verstrijken van deze periode, mits opzeg door de verhuurder 6 maanden voor de vervaldag of mits opzeg door de huurder 3 maanden voor de vervaldag� Bij gebreke aan opzeg wordt deze huurovereenkomst verlengd met 3 jaar aan dezelfde voorwaarden (onder voorbehoud van indexering)� Het is voor beide partijen mogelijk om vroegtijdig een einde te stellen aan deze huurovereenkomst:

• De huurder kan te allen tijde zijn huurovereenkomst opzeggen, mits een opzeg van 3 maanden, en (indien zijn opzeg gegeven wordt tijdens de eerste 3 jaar) mits het betalen van een vergoeding van 3, 2 of 1 maand huur, naargelang hij opzegt tijdens het eerste, tweede of derde jaar van de overeenkomst;

• De verhuurder kan eveneens vervroegd een einde stellen aan deze overeenkomst, mits het respecteren van een opzegtermijn en de betaling van een vergoeding, die verschilt al naargelang de redenen van de opzegging�

Er kan echter ook overeengekomen worden om de huurovereenkomst-hoofdverblijfplaats af te sluiten voor een korte termijn (≤ 3 jaar)� Deze huurovereenkomst kan maximaal twee keer verlengd worden voor zover de totale duur de 3 jaar niet overschrijdt� De huurovereenkomst van korte duur eindigt in principe mits opzeg door één van de partijen 3 maanden voor de vervaldag� Bij gebreke aan opzeg wordt de huurovereenkomst geacht te zijn afgesloten voor een periode van negen jaar, en dit vanaf de datum waarop de oorspronkelijke overeenkomst van korte duur inging� Deze overeenkomst van korte termijn kan eveneens vervroegd worden opgezegd door beide partijen:

• De huurder kan te allen tijde deze huurovereenkomst opzeggen, mits een opzeg van 3 maanden en het betalen van een vergoeding van 1 maand huur;

• De verhuurder kan deze huurovereenkomst enkel opzeggen, na het verstrijken van het eerste jaar en enkel voor welomschreven redenen en mits opzeg van 3 maanden en het betalen van een vergoeding van 1maand huur�

51

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (51)

Portefeuille in België

V E R S L A G E N VA N D E VA S T G O E D E X P E R T E N

Volgens de wettelijke en statutaire bepalingen, hebben wij de eer om onze mening te uiten over de Investeringswaarde van het vastgoedpatrimonium van de GVV (Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) Home Invest Belgium gelegen in België op 31 december 2019�

Wij bevestigen dat onze waardering werd uitgevoerd volgens de methode van actualisatie van de huuropbrengsten en in overeenstemming met de IVS normen (International Valuation Standards) en RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)�

Zoals gebruikelijk, hebben we onze opdracht uitgevoerd op basis van de door Home Invest Belgium verstrekte gegevens m�b�t� de huurstaat, de kosten en belastingen te dragen door de verhuurder, de uit te voeren werken, en ook alle andere factoren die de waarde van de gebouwen zouden kunnen beïnvloeden� Wij gaan ervan uit dat die inlichtingen juist en volledig zijn�

Zoals expliciet omschreven in onze schattingsverslagen, omvatten deze geen enkel onderzoek naar de structurele en technische kwaliteit van de gebouwen, noch naar de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen� Home Invest Belgium, die haar patrimonium op een professionele wijze uitbaat, is goed op de hoogte van het eventuele bestaan van deze risicofactoren en laat daarom voor de aankoop van elk gebouw een technisch en juridisch due diligence onderzoek uitvoeren�

De Investeringswaarde wordt gedefinieerd als de meest waarschijnlijke waarde die redelijkerwijs gehaald kan worden onder normale verkoopsvoorwaarden tussen welwillende en goed geïnformeerde partijen, voor aftrek van de transactiekosten�

De verkoop van een onroerend goed is in theorie onderworpen aan overdrachtsrechten die geïnd worden door de overheid� Het bedrag van die rechten, dat pas gekend is wanneer de verkoop afgesloten is, hangt onder andere af van de overdrachtwijze, het profiel van de koper en de geografische ligging van het pand� Uit een overzicht van vroegere overdrachten uitgevoerd op de Belgische markt, dat dateert op 8 februari 2006 en herzien werd op 30 juni 2016, blijkt dat, de gemiddelde transactiekost 2,5% bedraagt�

Voor gebouwen van meer dan € 2 500 000 bekomen we de verkoopswaarde exclusief kosten, overeenkomende met de reële waarde (“fair value”) zoals vooropgesteld door de internationale boekhoudkundige norm IFRS 13, door 2,5% transactiekosten af te trekken van de investeringswaarde� Dit percentage van 2,5% zal, indien nodig, periodiek herzien en aangepast worden per schijf van 0,5%, voor zover die afwijking wordt waargenomen op de institutionele markt�

Voor gebouwen van minder dan € 2 500 000 zijn de klassieke transactiekosten van toepassing, zijnde 10% in het Vlaamse Gewest en 12,50% in het Brussels en in het Waalse Gewest�

Op basis van de opmerkingen uit de vorige paragrafen, bevestigen we dat de Investeringswaarde van het geconsolideerde vastgoedpatrimonium van Home Invest Belgium in België op 31 december 2019 € 572,78 miljoen bedraagt�

De verkoopwaarde van het geconsolideerde vastgoedpatrimonium van Home Invest Belgium in België, welke overeenstemt met de Reële Waarde (“fair value”) in de zin van de IAS/IFRS normen, bedraagt op 31 december 2019 € 555,76 miljoen�

REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN TOTAAL BELGIË NEDERLAND

Vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur € 573,38 miljoen € 519,54 miljoen € 53,84 miljoen

Projectontwikkelingen € 36,22 miljoen € 36,22 miljoen

Totaal € 609,59 miljoen € 555,76 miljoen € 53,84 miljoen

De vastgoedbeleggingen van Home Invest Belgium gelegen in België worden gewaardeerd door Cushman & Wakefield en CBRE Valuation Services� De vastgoedbeleggingen

gelegen in Nederland worden gewaardeerd door BNP Paribas Real Estate Valuation France�

Vastgoedportefeuille

52

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (52)

REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN (IN BELGIË)

TOTAAL CUSHMAN & WAKEFIELD

CBRE VALUATION

SERVICES

WAARDERING AAN KOSTPRIJS

Vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur € 519,54 miljoen € 497,93 miljoen € 21,62 miljoen

Projectontwikkelingen € 36,22 miljoen € 28,65 miljoen € 7,57 miljoen

Totaal € 555,76 miljoen € 526,57 miljoen € 21,62 miljoen € 7,57 miljoen

Cushman & Wakefield

Emeric Inghels MRICS PartnerValuation & Advisory

CBRE Valuation Services

Pieter Paepen MRICS1

Senior DirectorValuation & Advisory Services

Portefeuille in NederlandDeze brief volgt op de opdracht die U ons heeft toevertrouwd betreffende de waardering van de Reële Waarde van de portefeuille bestaande uit 241 cottages van Center Parcs Port Zélande, gelegen in Ouddorp, Nederland, op 1 december 2016 en de hieropvolgende actualisatie op kwartaalbasis, in overeenstemming met de wettelijke en statuaire bepalingen� De perimeter is uitgebreid tot 248 cottages en 40 appartementen ten gevolge van de aankoop door Home Invest Belgium van extra eenheden in 2017�

Onze waarderingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de IVS-normen (International Valuation Standards), de Europese waarderingsnormen gepubliceerd door TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) en in overeenstemming met de richtlijnen van RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)�

Onze opdracht is uitgevoerd op basis van de door Home Invest Belgium verstrekte gegevens en informatie, onder andere met betrekking tot de huurstaat, de niet-terugvorderbare kosten en belastingen en de investeringen die onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder vallen�

Wij hebben deze informatie en gegevens verwerkt in onze waardering� Wij hebben de gegevens niet op onafhankelijke wijze kunnen controleren en hebben deze als volledig en waarheidsgetrouw beschouwd�

Wij zijn niet gekwalificieerd om structurele studies uit te voeren en kunnen daarom geen mening geven over de technische kwaliteit van de gebouwen noch over de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen ; voor het uitvoeren van onze opdracht hebben wij verondersteld dat de gebouwen en installeringen in goede staat verkeren en dat deze voldoen aan de lokale wetgeving�

Derhalve zijn de conclusies van onze waardering afhankelijk van een technische audit die enkel kan worden uitgevoerd en toegelicht door een hiervoor gekwalificiteerd vakman�

De Reële Waarde wordt gedefinieerd als “de prijs die zou worden ontvangen bij verkoop van een actief of betaald om

een verplichting over te dragen in een ordelijke transactie tussen marktparticipanten op de waarderingsdatum” (IFRS13)�

Om de Reële Waarde te schatten is de discounted Cash Flow methode toegepast� Deze methode bestaat uit het verdisconteren van de som van de netto huurinkomsten over de aangenomen investeringstermijn, toegevoegd aan de verdisconteerde verkoopprijs van de verhuurde vastgoedportefeuille�

Onze waardering houdt rekening met de huidige lokale belastingen die van toepassing zijn op de directe verkoop van vastgoed� Het huidige overdrachts-belastingtarief voor woningen bedraagt 2,0%� Dit tarief is van toepassing voor de verkoop van woningen, met inbegrip van tweede woningen en recreatiewoningen�

De vastgoedportefeuille is gewaardeerd op basis van de aanname dat het huidige gebruik behouden blijft�

Op basis van de hierboven beschreven elementen bevestigen wij dat de Investeringswaarde van de vastgoedportefeuille bestaande uit 248 cottages en 40appartementen van Center Parcs Port-Zélande, Ouddorp, Nederland, geschat op 31 december 2019, € 54,91 miljoen bedroeg�

De geschatte waarde die overeenkomt met de Reële Waarde (“fair value”) volgens de definitie van IAS/IFRS, bedroeg € 53,84 miljoen�

BNP Paribas Real Estate Valuation France

Jean-Claude Dubois Voorzitter

1 Pieter Paepen BVBA�

53

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (53)

H O M E I N V E S T O P D E B E U R S

Home Invest op de beurs

The Horizon, Sint-Lambrechts-Woluwe

54

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (54)

Home Invest op de beurs

Onrechtstreeks beleggen invastgoed

Home Invest Belgium biedt investeerders de mogelijkheid op een onrechtstreekse manier te beleggen in vastgoed. De vennootschap

beschikt over een ervaren vastgoedteam, dat kort op de bal speelt in de opbouw en het beheer van de vastgoedportefeuille. Dit wordt bewezen

door de hoge bezettingsgraad, de constante huurstromen en een onafgebrokendividendengroei over de afgelopen 20jaar.

Het aandeel op de beurs �����������������������������������������56

Dividend en rendement �������������������������������������������58

Aandeelhoudersstructuur ���������������������������������������59

HOME INVEST OP DE BEURS

Brutodividend per aandeel

€ 4,85

Beurskoers op 31december 2019

€ 114,00

€ 376 miljoen

Beurs- kapitalisatie op

31 december 2019

55

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (55)

H E T A A N D E E L O P D E B E U R S

Voordelen van het aandeel Home Invest BelgiumHet aandeel Home Invest Belgium is zowel voor particuliere als institutionele investeerders een interessant beleggingsinstrument�

De onrechtstreekse belegging in residentieel vastgoed biedt verschillende voordelen:

• de residentiële sector is een stabiele markt met weinigrisico in vergelijking met andere types vastgoed

• de belegger is verlost van het stijgende aantal administratieve en technische verplichtingen in het kader van het beheer van residentieel vastgoed;

• het risico op inkomstenderving bij huurleegstand of wanbetaling is gespreid over een groot aantal huurders;

• de belegger geniet van een betere liquiditeit van zijn vermogen aangezien de aandelen van Home Invest Belgium verhandelbaar zijn op de beurs;

• investeren in vastgoed wordt al mogelijk met een kleine inleg�

De vennootschap koestert de ambitie om haar aandeelhouders een rendement te bieden dat minstens gelijk is aan dat van een rechtstreekse belegging in residentieel vastgoed�

Evolutie van de beurskoers en liquiditeitHet aandeel Home Invest Belgium noteert sinds 16 juni 1999 op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels� Het aandeel maakt deel uit van de BEL Small Index�

Op 31 december 2019 bedroeg de beurskoers van het aandeel Home Invest Belgium € 114,00 (ten opzichte van € 91,40 op 31 december 2018)�

De liquiditeit van het aandeel is gestegen tot een gemiddeld dagelijks volume van 1223 aandelen in 2019 (tegenover 1202 aandelen in 2018)�

Evolutie van het aandeel 2014-2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Beurskoers (in €)

Hoogste koers € 119,00 € 94,00 € 97,75 € 103,00 € 95,50 € 87,00

Laagste koers € 91,60 € 83,20 € 87,88 € 91,81 € 81,95 € 73,50

Op de laatste noteringsdag van hetboekjaar € 114,00 € 91,40 € 88,72 € 94,74 € 92,59 € 85,10

Gemiddelde koers € 102,95 € 87,96 € 94,93 € 98,40 € 89,58 € 80,91

Dividend (in €)

Bruto € 4,85 € 4,75 € 4,50 € 4,25 € 4,00 € 3,75

Netto1 € 3,3950 € 3,3250 € 3,1500 € 3,0875 € 3,3700 € 3,1875

Bruto dividendrendement2 4,25% 5,20% 5,07% 4,49% 4,32% 4,41%

Volume

Gemiddeld dagelijks volume 1 223 1 202 779 747 1 058 996

Jaarlijks volume 313 180 306 477 198 650 191 851 270 860 254 159

Totaal aantal aandelen op 31 december 3 299 858 3 299 858 3 299 858 3 160 809 3 160 809 3 160 809

Beurskapitalisatie op 31 december € 376 miljoen

€ 302 miljoen

€ 293 miljoen

€ 311 miljoen

€ 293 miljoen

€ 269 miljoen

Free float3 54,37% 50,19% 50,19% 52,54% 49,21% 48,96%

Omloopsnelheid4 17,46% 18,50% 11,99% 11,55% 17,41% 16,42%

Payout ratio5 93,52% 111,04% 96,54% 96,75% 95,81% 88,93%

1 Sinds 1 januari 2017 bedraagt de roerende voorheffing 30%� Deze term wordt uitgelegd in de verklarende woordenlijst�2 Bruto dividendrendement = (Bruto dividend van het boekjaar) / (Beurskoers op de laatste noteringsdag van het boekjaar)� Deze term wordt uitgelegd in de

verklarende woordenlijst�3 Free float = [(Totaal aantal aandelen bij afsluiting boekjaar) - (totaal aantal aandelen aangehouden door partijen die zich kenbaar hebben gemaakt door middel

van een transparantiemelding in overeenstemming met de Wet van 2 mei 2007)] / [Totaal aantal aandelen bij afsluiting boekjaar]� Deze term wordt uitgelegd in de verklarende woordenlijst�

4 Omloopsnelheid = (Jaarlijks volume) / (Aantal aandelen beschouwd als Free Float)� Deze term wordt uitgelegd in de verklarende woordenlijst�5 Pay-out ratio = (Totaal bruto dividend voor het boekjaar) / (Statutair uitkeerbaar resultaat in de zin van art�13, §1, van het GVV-KB)� Deze term wordt uitgelegd in

de verklarende woordenlijst�

Home Invest op de beurs

56

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (56)

Evolutie van de beurskoers sinds debeursintroductieDe grafiek hieronder geeft de beursprestaties van het aandeel Home Invest Belgium weer ten opzichte van de BEL 20 en EPRA Eurozone�

TOTAL RETURN VAN HOME INVEST BELGIUM TEN OPZICHTE VAN DE BEL 20 EN DE EPRA EUROZONE INDEX

EVOLUTIE VAN DE BEURSKOERS EN HET BRUTO DIVIDEND

Beurskoers (in €)Bruto-

dividend (in €)

135

120

105

90

75

60

45

30

15

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

Beurskoers   Brutodividend

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Home Invest op de beurs

HOMI   EPRA Eurozone Index   BEL20 Index

okt 20

08

okt 20

09

okt 20

10

okt 20

11

okt 20

12

okt 20

13

okt 20

14

okt 20

15

okt 20

16

okt 20

17

okt 20

19

okt 20

18

600

500

400

300

200

100

-

462

321

273

57

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (57)

D I V I D E N D E N R E N D E M E N T

Dividend Home Invest Belgium is door haar statuut wettelijk verplicht minstens 80% uit te keren van de som van het gecorrigeerd resultaat en de netto meerwaarden op de verkoop van de vastgoedportefeuille die niet vrijgesteld zijn van de verplichte uitkering�

Home Invest Belgium heeft zich als doel gesteld haar aandeelhouders op lange termijn een stijgend dividend uit te keren, dat minstens gelijk is aan of hoger is dan de inflatie�

Sinds 2015 hanteert de Raad van Bestuur een dividendbeleid waarbij een voorschotdividend uitgekeerd wordt in december, gevolgd door een slotdividend in mei�

Op beslissing van de Raad van Bestuur heeft Home Invest Belgium op 19 december 2019 een voorschotdividend uitgekeerd van € 3,7500 bruto of € 2,625 netto per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 30%)�

Tijdens de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die gehouden zal worden op 5mei2020, en die de jaarrekening van het boekjaar 2019 dient goed te keuren, zal de uitkering van het saldo van het dividend van bruto € 1,10 per aandeel voorgesteld worden, wat zou resulteren in een totaal dividend over het boekjaar 2019 van bruto € 4,85 per aandeel� Het saldo van het dividend zal betaalbaar zijnop 14mei2020 tegen inlevering van coupon 28�

De dividenduitkering van € 4,85 per aandeel over het boekjaar 2019 impliceert een stijging voor het 20ste jaar op rij�

Naast de jaarlijkse dividenduitkering heeft Home Invest Belgium sinds haar oprichting een aanzienlijk deel van haar jaarlijkse winst overgedragen�

Nauitkering van het dividend voor 2019 bedragen de uitkeerbare reserves op enkelvoudig niveau per 31december2019 €10,95miljoen, hetzij € 3,33 per aandeel� Dezereservemoet het mogelijk maken om het dividendin de toekomst te handhaven, mocht de toestand op de vastgoedmarkt verslechteren�

Na de roerende voorheffing van 30% bedraagt het nettodividend per aandeel € 3,3950�

Voor meer informatie over het belastingstelsel dat geldt voor dividenden, zie het hoofdstuk “Permanent Document”�

RendementDe rentabiliteit van een belegging wordt gemeten op basis van het onmiddellijke rendement dat uit de belegging gehaald wordt en van de toename van de nettowaarde per aandeel die deze belegging op lange termijn oplevert� De optelsom van deze twee componenten vormt de jaarlijkse total return op de belegging�

In het geval van een GVV is het belang van onmiddellijk rendement uiteraard groot, maar de capaciteit om duurzame meerwaarden te genereren geldt als het echte kwaliteitslabel voor de toekomst�

Voor de aandeelhouder die heeft ingetekend op de beursgang (“IPO” of “Initial Public Offering”) in juni 1999 en die elk jaar zijn bruto dividenden herbelegd heeft in aandelen van Home Invest Belgium bedraagt het interne rendementspercentage (“IRR” of “Internal Rate of Return”) 10%, berekend over een periode van 20 jaar�

De nettowaarde per aandeel is in dezelfde periode toegenomen met 170%, hetzij een gemiddelde stijging op jaarbasis van 5%�

JAARLIJKSE TOTAL RETURN SINDS IPO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

Bruto dividendrendement   Toename van de nettowaarde per aandeel

9,5% 9,0%6,8%

16,3%

12,8% 12,2% 11,2%

0,4%

5,1%

8,3%

10,9%

7,6%

15,5%

9,1%7,9% 8,8% 7,8%

31,2%

21,2%

8,8%

Home Invest op de beurs

58

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (58)

Total return (€)Nettowaarde per aandeel (exclusief

slotdividend)

Toename van de nettowaarde

peraandeel

Bruto dividend voorhet boekjaar

Total return peraandeel 1

Total return per aandeel (in %) 2

2019 € 93,06 € 12,25 € 4,85 € 17,10 21,2  %

2018 € 80,81 € 15,58 € 4,75 € 20,33 31,2 %

2017 € 65,23 € 0,54 € 4,50 € 5,04 7,8 %

2016 € 64,69 € 1,34 € 4,25 € 5,59 8,8 %

2015 € 63,35 € 0,96 € 4,00 € 4,96 7,9 %

2014 € 62,39 € 1,79 € 3,75 € 5,54 9,1 %

2013 € 60,60 € 5,12 € 3,50 € 8,62 15,6 %

2012 € 55,48 € 0,90 € 3,25 € 4,15 7,6 %

2011 € 54,58 € 2,65 € 3,00 € 5,65 10,9 %

2010 € 51,93 € 1,42 € 2,75 € 4,17 8,3 %

2009 € 50,51 € 0,16 € 2,43 € 2,59 5,1 %

2008 € 50,35 -2,17 € 2,36 € 0,19 0,4 %

2007 € 52,52 € 3,21 € 2,30 € 5,51 11,2 %

2006 € 49,31 € 3,35 € 2,24 € 5,59 12,2 %

2005 € 45,96 € 3,29 € 2,19 € 5,48 12,8 %

2004 € 42,67 € 4,13 € 2,16 € 6,29 16,3 %

2003 € 38,54 € 1,15 € 2,13 € 3,28 8,8 %

2002 € 37,39 € 0,44 € 2,07 € 2,51 6,8 %

2001 € 36,95 € 1,19 € 2,02 € 3,21 8,9 %

2000 € 35,76 € 1,30 € 1,96 € 3,26 9,5 %

1999 € 34,46

1 Total return per aandeel = (Bruto dividend voor het boekjaar) + (Toename van de nettowaarde per aandeel)�2 Total return per aandeel (%) = (Total return per aandeel) / (Nettowaarde per aandeel bij de start van het boekjaar)�

Onderstaande tabel vermeldt de aandeelhouders1 van Home Invest Belgium die meer dan 3% van de aandelen bezitten� De kennisgevingen in het kader van de transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) zijn terug te vinden op de website van de vennootschap�

Op basis van de transparantieverklaringen die werden ontvangen tot op 31 december 2019, ziet de aandeelhoudersstructuur van Home Invest Belgium erals volgt uit:

AANDEELHOUDERS 1 AANTAL AANDELEN % VAN HET KAPITAAL

Groep Van Overstraeten 2 880 965 26,7%

AXA Belgium NV3 521 830 15,8%

Echtgenoten Van Overtveldt – Henry de Frahan 102 792 3,1%

Andere aandeelhouders 1 794 271 54,4%

Algemeen totaal 3 299 858 100,00%

A A N D E E L H O U D E R S - S T R U C T U U R

1 Aandeelhouders die een verklaring aflegden in overeenstemming met de Transparantiewet van 2 mei 2007�2 Stavos Real Estate BV wordt voor 97% gecontroleerd door de maatschap BMVO 2014� BMVO 2014 wordt voor 25% gecontroleerd door de Stichting

Administratiekantoor Stavos en voor 75% door de Maatschap Van Overstraeten� De Maatschap Van Overstraeten wordt voor 99,9% gecontroleerd door de Stichting Administratiekantoor Stavos� De Stichting Administratiekantoor Stavos wordt gecontroleerd door Liévin, Hans, Johan en Bart Van Overstraeten� co*ckyNV wordt voor 99,9% gecontroleerd door de Maatschap Van Overstraeten� VOP NV wordt voor 99,9% gecontroleerd door Stavos Real Estate BV�

3 AXA Belgium NV wordt voor 94,93% gehouden door AXA Holdings Belgium NV en voor 5,07% door AXA NV� AXA Holdings Belgium NV wordt 100% gehouden door AXA NV� AXA NV is geen gecontroleerde entiteit�

Home Invest op de beurs

59

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (59)

C O R P O R AT E G O V E R N A N C E -

V E R K L A R I N G

Hoofdkantoor Home Invest Belgium, Sint-Lambrechts-Woluwe60

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (60)

D E U G D E L I J K B E S T U U RDeze Corporate Governance verklaring kadert in de toepassing van de bepalingen van de Belgische

Corporate Governance Code 2020 (“Code 2020”) en van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (voortaan afgekort als het WVV) en maakt deel uit van het beheersverslag.

1. Referentiecode Home Invest Belgium hanteert de Code 2020 in de zin van artikel 3:6, §2, 1° van het WVV� DeCode 2020 is terug te vinden op de website van de Corporate Governance Commissie: www�corporategovernancecommittee�be�

Het Charter is terug te vinden op de website: www� homeinvestbelgium�be en bevat de principes vandeugdelijk bestuur die van toepassing zijn binnende vennootschap�

Het nieuwe Corporate Governance Charter op basis van de Code 2020 en het remuneratieverslag conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd goedgekeurd op het Benoemings- en Remuneratiecomité van 17 januari 2020 en op de Raad van Bestuur van 19 februari 2020� Het remuneratiebeleid zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2020 en, indien goedgekeurd, van toepassing zijn op de remuneratie van bestuurders en leden van het uitvoerend management vanaf het boekjaar 2020�

2. Comply or explainHome Invest Belgium tracht zoveel mogelijk de bepalingen van de Code 2020 na te leven� Op een aantal vlakken zijn er echter afwijkingen� Volgens het “comply or explain”-principe (“pas toe of leg uit”) vervat in de Code kan er afgeweken worden van de principes van de Code om rekening te kunnen houden met de eigen kenmerken van de vennootschap en haar relatief kleine omvang:• de evaluatie van de Raad van Bestuur gebeurt

doorlopend (en niet periodiek), rekening houdend met de frequentie van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, evenals bij de hernieuwing van mandaten (afwijking van het principe 9�1);

• de regels inzake vergoeding van de effectieve leiding kunnen afwijken van de aanbevelingen in de Code 2020; zie “Remuneratieverslag” hierna (afwijking van het principe 7�8);

• niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen aande-len (afwijking van aanbeveling 7�6 van de Code 2020);

• de Raad van Bestuur stelt geen minimumdrempel vast van aandelen die aangehouden moeten worden door de leden van het uitvoerend management (afwijking van aanbeveling 7�9 van de Code 2020)�

Aangezien Home Invest in 2019 nog de Code 2009 toepaste heeft Home Invest Belgium in 2019 afgeweken van een aantal principes:

• de evaluatie van de Raad van Bestuur gebeurt doorlopend (en niet periodiek), rekening houdend met de frequentie van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, evenals bij de hernieuwing van mandaten (afwijking van het principe 4�11);

• de regels inzake vergoeding van de effectieve leiding kunnen afwijken van de aanbevelingen in de Code 2009; zie “Remuneratieverslag” hierna (afwijking van het principe 7�18)�

3. Interne controle en risicobeheer Conform de Corporate Governance-regels en de wetgeving terzake heeft Home Invest Belgium een intern controle- en risicobeheersysteem uitgewerkt, rekening houdend met de omvang en complexiteit van de vennootschap�

3.1. Risicobeheer en interne controleDe Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de risico’s waaraan de vennootschap is blootgesteld, evenals voor het bepalen van de finan-ciële impact van deze risico’s en de acties die dienen te worden ondernomen om deze eventuele risico’s te monitoren, te vermijden dat de risico’s zich voordoen en, in voor komend geval, de impact van deze risico’s te beperken�

De effectieve leiding van de vennootschap heeft hiervoor interne controle- en risicobeheerssystemen uitgewerkt voor de belangrijkste processen binnen de vennootschap, namelijk het beheren van kosten en uitgaven, herstellingen en onderhoud, ontwikkelingen en het innen van de huurgelden, dit binnen het wettelijk voorziene kader� In dit verband wordt verwezen naar:

• het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV);

• de wet deugdelijk bestuur van 6 april 2010;

Corporate governance-

verklaring

Deugdelijk bestuur �����������������������������������������������������61

Remuneratieverslag ���������������������������������������������������69

Regelgeving enprocedures ����������������������������������� 73

CORPORATE GOVERNANCE-VERKLARING

61

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (61)

• de Code 2020;• de GVV-wetgeving;• het Corporate Governance Charter van de

vennootschap, dat regels bevat ter voorkoming van belangenconflicten;

• de gedragscode (“dealing code”), met regels betreffende de inkoop en verkoop van aandelen en (misbruik van) vennootschapsgoederen�

Overeenkomstig artikel 17 van de Wet van 12 mei 2014 (zoals gewijzigd) beschikt de vennootschap over de volgende interne controlefuncties:

Risicobeheerfunctie

De risicobeheerfunctie werd in het afgelopen boekjaar waargenomen door de heer Preben Bruggeman� In deze hoedanigheid stond de heer Bruggeman in voor de monitoring van de door de Raad van Bestuur vastgestelde risico’s en de inschatting van de gevolgen op de vennootschap, evenals het bepalen van de juiste beheersende maatregelen�

Onafhankelijke interne auditfunctie

De interne audit dient begrepen te worden als een onafhankelijke evaluatiefunctie, gericht op het evalueren van de werking en de efficiëntie van de interne processen van Home Invest Belgium� Deze evaluatie kan zich uitstrekken over verschillende domeinen, waaronder de financiële, operationele en/of boekhoudkundige informaticaprocessen, alsook de kwaliteit van de geïnstalleerde procedures en verslaggeving binnen de vennootschap�

De interne auditfunctie wordt uitgeoefend door een externe dienstverlener, Deloitte Belgium, vertegenwoordigd door de heer Pierre-Hugues Bonnefoy� Het ereloon van Deloitte Belgium voor het boekjaar 2019 bedroeg € 17491 BTW inclusief�

Deze functie wordt uitgeoefend onder het toezicht ende verantwoordelijkheid van de heer Eric Spiessens, onafhankelijk bestuurder� De benoeming van de heer Spiessens in deze hoedanigheid werd goedgekeurd door de FSMA op 23 oktober 2018� Hij bezit de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid�

Onafhankelijke compliancefunctie

Dit is een onafhankelijke functie binnen de organisatie, gericht op het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving door de onderneming van de wetten, reglementen en gedragsregels van toepassing op de vennootschap en in het bijzonder de regels die verband houden met de integriteit van de activiteiten van de vennootschap, waaronder de naleving van de regels inzake marktmisbruik, rekening houdend met Bijlage B van de Corporate Governance Code en de dealing code van Home Invest Belgium zelf�

De Raad van Bestuur heeft mevrouw Ingrid Quinet aangesteld als compliance officer voor een periode van 3 jaar, eindigend bij de Algemene Vergadering van 2023� Deze benoeming werd goedgekeurd door de FSMA op 20 januari 2020� Zij bezit de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid�

3.2. Interne controlesystemen

De interne controle van Home Invest Belgium wordt met name toegepast door:

• de evolutie van de belangrijkste performantieindicatoren (Key Performance Indicators of KPI’s) op te volgen, zoals bezettingsgraad, schuldgraad, enz�;

• de afwijkingen tussen het budget en de gerealiseerde cijfers regelmatig te laten toetsen door de effectieve leiding� De afwijking tussen het budget en de gerealiseerde cijfers worden bovendien op kwartaalbasis gecontroleerd door het Auditcomité en door de Raad van Bestuur;

• alle investeringsbeslissingen te nemen binnen de Raad van Bestuur na het advies van het Investeringscomité te hebben ingewonnen;

• het feit dat Home Invest Belgium beschikt over een Raad van Bestuur en gespecialiseerde comités, die hierna nader worden omschreven;

• periodieke managementvergaderingen om de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen periode en hun impact op de boekhoudkundige cijfers te behandelen;

• regelmatige vergaderingen tussen de managers en hun respectievelijke teams�

3.3. Risicoanalyse

Er gebeurt een regelmatige identificatie en evaluatie van de voornaamste risico’s door de Raad van Bestuur, gevolgd door een publicatie van de relevante financiële informatie (halfjaar- en jaarverslag)� Hiernaast worden de risico’s eveneens op punctuele wijze opgevolgd door de Raad van Bestuur en doorlopend door de persoon die intern werd aangeduid als interne risicobeheerder�

Op basis van deze risicoanalyse worden maatregelen genomen om de eventueel vastgestelde kwetsbaarheden en zwakke punten aan te pakken� Voor meer informatie over de risico’s, zie het hoofdstuk “Risicofactoren” van dit financieel jaarverslag�

3.4. Informatie en communicatie

Elk kwartaal wordt een financieel en operationeel rapport opgesteld met opgave van de belangrijkste indicatoren, de impact op het budget en de cashflow positie�

In het eerste en derde kwartaal van het boekjaar worden tussentijdse persberichten gepubliceerd� Halfjaarlijks wordt een uitgebreider halfjaarlijks financieel rapport bekendgemaakt� Op het einde van het boekjaar wordt alle relevante financiële informatie gepubliceerd in het financieel jaarverslag�

De beperkte omvang van het Home Invest Belgium-team draagt in belangrijke mate bij tot een goede informatiedoorstroming binnen de vennootschap�

De bewaring van digitale gegevens wordt gewaarborgd door een continu back-upsysteem op harde schijf en een wekelijkse archivering buiten de zetel van devennootschap�

62

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (62)

Corporate governance-

verklaring

4. AandeelhoudersstructuurHiervoor wordt verwezen naar de sectie “Aandeelhoudersstructuur” in het hoofdstuk “Hetaandeel op de beurs” van dit verslag�

5. Raad van Bestuur5.1. Samenstelling en diversiteitsbeleidDe Raad van Bestuur telt momenteel negen bestuurders, zijnde 5 onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders, 3 niet-uitvoerende bestuurders en de CEO als uitvoerend bestuurder�

Overeenkomstig artikel 14 § 1, lid 2 van de GVV-wet, moeten de leden van de Raad van Bestuur permanent over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken� De leden van de Raad van Bestuur moeten natuurlijke personen zijn�

De Raad van Bestuur telt vijf onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87 WVV en drie bestuurders die de aandeelhouders vertegenwoordigen� De Raad van Bestuur is zich bewust van artikel 7:86 WVV, op grond waarvan ten minste één derde van de leden van de Raad van Bestuur van een ander geslacht moet zijn dan dat van de overige leden, waarbij, voor de toepassing van deze bepaling, het vereiste minimumaantal van de leden van verschillend geslacht dient afgerond te worden naar het dichtstbijzijnde gehele getal� Rekening houdend met de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur dienen er minstens 3 leden van het vrouwelijk geslacht te zijn (9/3= 3)�

De huidige samenstelling van de raad beantwoordt aan de vereiste genderdiversiteit van voormelde wet�De vennootschap zal er op blijven toezien dat aan deze verplichting ook in de toekomst zal worden voldaan�

Home Invest Belgium tracht bovendien bij de samenstelling van de Raad van Bestuur rekening te houden met diversiteit in al zijn aspecten, met name complementariteit inzake bekwaamheden, kennis, ervaring en gender� De vennootschap is er namelijk van overtuigd dat meer diversiteit van competenties zou bijdragen tot een betere besluitvorming binnen de Raad van Bestuur en de interne dynamiek binnen de onderneming bevordert�

Deze diversiteit vindt ook zijn weerslag in de samenstelling van het Home Invest Belgium-team� Hiervoor wordt verwezen naar het hoofdstuk Beheersverslag p� 35 en het later te verschijnen duurzaamheidsverslag�

5.2. Korte voorstelling van de bestuurders

Liévin Van OverstraetenVoorzitter, bestuurder (vertegenwoordiger van de groep Van Overstraeten)De heer Van Overstraeten is licentiaat in de rechten (KULeuven) en licentiaat management PUB (Vlerick) en kan buigen op een uitgebreide ervaring in bedrijfsleiding- en management in de vastgoedsector, zowel in België als in Roemenië�

Eerste benoeming: april 2008�

Einde mandaat: Algemene Vergadering van 2022�

Liévin Van Overstraeten

Wim Aurousseau

Eric Spiessens

Christel Gijsbrechts

Sven Janssens

Hélène Bostoen

Koen Dejonckheere

Johan Van Overstraeten

Suzy Denys

63

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (63)

Lopende bestuursmandaten: De Haan Vakantiehuizen NV, Behind The Buttons NV, Burgerlijke maatschap BMVO 2014, Burgerlijke Maatschap Van Overstraeten, maatschap GWG, Stavos Luxembourg SA, Stichting Administratiekantoor Stavos, co*cky NV, Sippelberg NV, Immovo NV, VOP NV, Peripass NV, Buttons for CleanersBVBA�

Comités: • Benoemings-en Remuneratiecomité�

Mandaten verstreken op 31 december 2019, uitgeoefend in de jaren 2015 tot 2019: geen�

Sven JanssensGedelegeerd bestuurder - effectieve leiderDe heer Janssens is architect van opleiding (H�A�I� Sint-Lukas)� Hij is zijn carrière gestart als architect en project manager� Vanaf 2003 legde hij zich toe op property management� Van 2006 tot 2018 werkte hij bij Leasinvest Real Estate, eerst als Head of Property Management, sinds 2016 als Chief Operating Officer�

Eerste benoeming: 3 december 2018�

Einde mandaat: Algemene Vergadering van 2022�

Lopende bestuursmandaten: Okimono BVBA, UPSI NV, Charlent 53 Freehold BVBA�

Comités:• Investeringscomité 1;• Projectcomité 2�

Mandaten verstreken op 31 december 2019, uitgeoefend in de jaren 2015 tot 2019: geen�

Eric SpiessensVicevoorzitter, onafhankelijk bestuurderDe heer Spiessens is licentiaat sociologie (KU Leuven), geaggregeerde van het secundair onderwijs, ingenieur sociale wetenschappen (KU Leuven)� Hij heeft jarenlange ervaring in diverse managementfuncties en is benoemd als nationaal secretaris van Beweging�net�

Eerste benoeming: Algemene Vergadering van 2011�

Einde mandaat: Algemene Vergadering van 2023�

Lopende bestuursmandaten: Auxipar, VEH CVBA, Publigas CVBA, Aspiravi NV, Aspiravi International NV, EPC CVBA, Pronet Verzekeringen BVBA en Sociaal Engagement CVBA-SO�

Comités:• Auditcomité;• Benoemings- en Remuneratiecomité�

Mandaten verstreken op 31 december 2019, uitgeoefend in de jaren 2015 tot 2019: GimvNV, DG Infra+ NV, Livingstones CVBA en Sint-Jozefs-kredietmaatschappijNV�

Wim AurousseauBestuurder (vertegenwoordiger van aandeelhouder Axa)De heer Aurousseau is licentiaat toegepaste economische wetenschappen (UA) en financieel analist (ICHEC)� Hij beschikt over een ruime ervaring in het beheer van vastgoed en bedrijfsmanagement, met

name in de Belgische bank- en verzekeringssector� Sinds november 2013 treedt hij op als Chief Investment Officer (CIO) van AXA Belgium NV�

Eerste benoeming: Algemene Vergadering van 2014�

Einde mandaat: Algemene Vergadering van 2023�

Comités:• Auditcomité�

Mandaten verstreken op 31 december 2019, uitgeoefend in de jaren 2015 tot 2019, uitgeoefend in de jaren 2015 tot 2019: geen�

Koen DejonckheereOnafhankelijk bestuurderDe heer Dejonckheere heeft een diploma burgerlijk ingenieur (U Gent) en behaalde een MBA (IEFSI-EDHEC, Rijsel-Frankrijk)� Hij is gedelegeerd bestuurder van het beursgenoteerde GIMV NV, alsook bestuurder van verschillende vennootschappen van de GIMV-groep en zetelt tevens als onafhankelijk bestuurder bij Roularta Media Group NV�

Hij is voorzitter van de Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Bedrijven�

Eerste benoeming: Algemene Vergadering van 2011�

Einde mandaat: Algemene Vergadering van 2023�

Lopende mandaten: GIMV NV en bestuurder van verschillende vennootschappen van de Gimv-groep, Roularta Media Group NV, Noorderman NV, Invest at Value NV, TDP NV, AZ Delta VZW (Hospital Group), EnterNext NV, Voka-VEV, EuropeanIssuers AISBL, VBO-FEB Strategisch Comité en de Corporate Governance Commissie, Voorzitter van de Belgische Vereniging van beursgenoteerde bedrijven�

Comités : /

Mandaten verstreken op 31 december 2019, uitgeoefend in de jaren 2015 tot 2019: Capman Plc, Belgian Venture Capital & Private Equity Association VZW, Biotechfonds Vlaanderen NV�

Johan Van OverstraetenBestuurder (vertegenwoordiger van de groep Van Overstraeten)De heer Van Overstraeten beschikt over een ruime ervaring in bedrijfsleiding en management, met name in de sector van vastgoed- en softwareontwikkeling�

Eerste benoeming: Algemene Vergaderging van 2011�

Einde mandaat: Algemene Vergadering van 2023�

Lopende mandaten: De Haan Vakantiehuizen NV, Behind the Buttons NV, VOP NV, Immovo NV, Immorobel General SRL, Sippelberg NV, co*cky NV, Stavos Luxembourg SA, Stichting Administratiekantoor Stavos NV, Burgerlijke Maatschap Van Overstraeten, Burgerlijke Maatschap BMVO 2014, co*cky BVBA en BEReal Estate NV�

Comités: • Investeringscomité;• Projectcomité2�

Mandaten verstreken op 31 december 2019, uitgeoefend in de jaren 2015 tot 2019: geen�

1 Vanaf 12 december 2018�2 Vanaf 10 juli 2018�

64

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (64)

Christel GijsbrechtsOnafhankelijk bestuurderMevrouw Christel Gijsbrechts beschikt over een diploma licentiaat toegepaste economische wetenschappen (KULeuven)� Zij is zaakvoerder van Confini BVBA en Viafin BVBA�

Zij beschikt over een ruime financiële ervaring , maar ook een doorgedreven bedrijfsleiding en managementervaring�

Eerste benoeming: Algemene Vergadering 2019�

Einde mandaat: Algemene Vergadering 2023�

Lopende mandaten: VOKA Vlaams Brabant, ViafinBVBA, Confini BVBA, SADI BV�

Comités: • Auditcomité�

Mandaten verstreken op 31 december 2019, uitgeoefend in de jaren 2015 tot 2019: Cas-co VZW, Emino VZW�

Hélène BostoenOnafhankelijk bestuurderMevrouw Bostoen is handelsingenieur (Solvay-ULB) en heeft een MBA (INSEAD)� Zij heeft een jarenlange ervaring in residentieel vastgoed ontwikkeling� Zij is voorzitster van de commissie Ontwikkelaars Residentieel Vastgoed binnen UPSI-BVS�

Eerste benoeming: Algemene Vergadering 2019�

Einde mandaat: Algemene Vergadering 2023�

Lopende bestuursmandaten: Abattoir NV, PaveGymNV, Flanders-Immo JB NV, FenixcoNV, FBC BVBA, Quality Homes BVBA, NCP NV, BurgerlijkeMaatschap HMFH�

Comités : • Investeringscomité;• Projectcomité�

Mandaten verstreken op 31 december 2019, uitgeoefend in de jaren 2015 tot 2019: geen�

Suzy DenysOnafhankelijk bestuurderMevrouw Denys heeft een diploma rechten (Université Notre Dame de la Paix Namur en KULeuven) en behaalde een postgraduaat in de Vastgoedkunde (KULeuven) en bedrijfsbeheer (EHSAL)�

Zij is managing director van Codabel Management Netherlands en Head of Investments bij de Codabel groep�

Zij beschikt over een ruime ervaring in het beheer en de acquisitie van vastgoed evenals in bedrijfsleiding en (legal)management�

Eerste benoeming: Algemene Vergadering van 2019�

Einde mandaat: Algemene Vergadering van 2023�

Lopende mandaten: geen�

Comités : • Investeringscomité;• Benoemings- en Remuneratiecomité�

Mandaten verstreken op 31 december 2019, uitgeoefend in de jaren 2015 tot 2019: geen�

5.3. Evolutie en samenstelling van de Raad van Bestuur op 31 december 2019Tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 7 mei 2019 werden de volgende bestuurders herbenoemd tot het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2023:

• de heer Eric Spiessens, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder;

• de heer Koen Dejonckheere, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder;

• de heer Wim Aurousseau, als niet-uitvoerend bestuurder;

• de heer Johan Van Overstraeten, als niet-uitvoerend bestuurder;

• mevrouw Christel Gijsbrechts; als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder;

• mevrouw Hélène Bostoen, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder;

• mevrouw Suzy Denys, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder�

5.4. Ereleden van de Raad van BestuurGuillaume H� Botermans ErevoorzitterMichel Pleeck ErevoorzitterGuy Van Wymersch-Moons ErevoorzitterXavier Mertens Gedelegeerd erebestuurderLuc Delfosse Onafhankelijk erebestuurder

5.5. ActiviteitenverslagDe Raad van Bestuur kwam in 2019 acht keer samen, waarvan een aantal maal per conference call�

De Raad van Bestuur handelt in het belang van de vennootschap wat inhoudt dat andere belangen dan uitsluitend deze van de aandeelhouders in aanmerking genomen worden, zoals de belangen van de cliënten en van de gebruikers van de gebouwen�

Zijn rol omvat volgende taken:• het bepalen van de strategie van de vennootschap

en het nemen van de uiteindelijke beslissingen betreffende investeringen en desinvesteringen;

• het opstellen van de halfjaar- en jaarrekeningen van de GVV, alsook van het financiële halfjaar- en jaarverslag en alle tussentijdse verklaringen;

• het opstellen van een financieringsbeleid door schulden en eigen vermogen;

• de evaluatie van de interne organisatie van de vennootschap;

• het waken over de nauwkeurigheid, de juistheid en de transparantie van de mededelingen aan aandeelhouders, financiële analisten, de FSMA en het publiek;

• de fusierapporten goedkeuren, beslissen over het gebruik van het toegestaan kapitaal, en gewone en buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders samenroepen en voorbereiden;

• het delegeren van het dagelijks bestuur aan de effectieve leiding, die regelmatig aan de Raad van Bestuur verslag uitbrengt over zijn beheer en deze een jaarbudget alsook een kwartaalstaat voorlegt;

• de analyse en goedkeuring van het budget�

Corporate governance-

verklaring

65

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (65)

Naast de uitvoering van de hierboven vermelde algemene opdrachten heeft de Raad van Bestuur zich het afgelopen boekjaar uitgesproken over verschillende dossiers, waaronder met name:• de analyse en goedkeuring van investerings- en

desinvesteringsdossiers;• de beoordeling en vergoeding van de leden van het

uitvoerend management;• de wijziging in de samenstelling van de Raad van

Bestuur en zijn verschillende comités evenals de wijziging in de samenstelling van het uitvoerend management van Home Invest Belgium;

• de wijziging in de samenstelling van de interne organisatie van de GVV, inclusief interne audit, risicobeheer en compliance-functie;

• de analyse van de budgetten 2019 en 2020;• de structuur van de financieringen, beleid inzake

afdekking van het renterisico en herstructurering van bepaalde afdekkingsinstrumenten, de hernieuwing van een kredietovereenkomst die op vervaldag is gekomen in de loop van het boekjaar 2019;

• de opvolging van de uitrol van het nieuwe IT-systeem van de vennootschap;

• de uitkering van een voorschot op dividend;• de fusie door opslorping van de

perimetervennootschap ‘Immobilière Meyers-Hennau;• de beoordeling en benoeming van de commissaris

voor de perimetervennootschappen�

De regels inzake quorum en besluitvorming zijn vastgesteld in artikel 17 en 18 van de statuten van de vennootschap:• overeenkomstig artikel 17 van de statuten “kan de

Raad van Bestuur, behalve in geval van overmacht, slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is� Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen, die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, op voorwaarde dat ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn”;

• artikel 18 bepaalt het volgende: “behoudens in uitzonderlijke gevallen, kan de beraadslaging en de stemming slechts betrekking hebben op de punten op de agenda� Elk besluit van de Raad van Bestuur wordt genomen met een absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders en, bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid van de andere stemgerechtigde bestuurders� In uitzonderlijke gevallen, overeenkomstig artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders� Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal�”

6. ComitésBinnen de Raad van Bestuur zijn vier comités opgericht die de Raad van Bestuur moeten bijstaan en adviseren binnen hun specifieke domeinen�

Zij vormen een louter adviesorgaan en rapporteren aan de Raad van Bestuur, die de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid behoudt� Meer uitleg over de comités kan worden teruggevonden in het Corporate Governance Charter van de vennootschap, dat ten alle tijde kan worden geconsulteerd op de website www�homeinvestbelgium�be�

6.1. AuditcomitéHoewel Home Invest Belgium voldoet aan twee van de drie uitzonderingscriteria die zijn vastgelegd in artikel 7:99, § 3 WVV en bijgevolg niet verplicht is een Auditcomité in te stellen, heeft de Raad van Bestuur van de GVV toch beslist een Auditcomité op te richten1�

Het Auditcomité is het afgelopen boekjaar vier keer bijeengekomen en is per 31 december 2019 samengesteld uit de volgende personen:• Eric Spiessens, onafhankelijk bestuurder en voorzitter

van het Auditcomité; aanwezigheid op Comité tijdens het boekjaar: 4/4;

• Wim Aurousseau, bestuurder; aanwezigheid op het Comité tijdens het boekjaar: 4/4;

• Laurence de Hemptinne, onafhankelijk bestuurder; aanwezigheid op het Comité: 1/22;

• Christel Gijsbrechts: aanwezigheid op het Comité: 1/23�

De heer Eric Spiessens beschikt over de vereiste onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van audit en boekhouding�

De commissaris van de GVV, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA (tot aan de Algemene Vergadering dd/ 7 mei 2019) en EY BedrijfsrevisorenBV (vanaf de Algemene Vergadering dd� 7mei2019), woonde in 2019 alle vergaderingen van het Auditcomitébij�

De belangrijkste opdrachten van het Auditcomité zijn:• de opvolging van de financiële rapportering door

het nagaan van de integriteit en de juistheid van de cijfergegevens en de relevantie van de toegepaste boekhoudnormen;

• de evaluatie van de interne controle- en risicobeheerssystemen;

• de opvolging van de interne audit en van de externe controle door de commissaris;

• de relatie met de commissaris, controle van de onafhankelijkheid, beoordeling en benoeming van de commissaris voor de perimetervennootschappen;

• de opvolging van de wettelijke controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, met inbegrip van de opvolging van de door de commissaris geformuleerde vragen en aanbevelingen�

In het boekjaar 2019 werden met name de volgende punten behandeld:• driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse controle

van de rekeningen evenals van de financiële verslaggeving;

1 Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt inderdaad minder dan 250 over het hele boekjaar 2018 en de jaaromzet van het boekjaar 2019 is minder dan € 50 miljoen�2 Het mandaat van Mevrouw de Hemptinne liep af op de Algemene Vergadering dd� 7 mei 2019�3 Mevrouw Gijsbrehts werd benoemd tot bestuurder op de Algemene Vergadering dd� 7 mei 2019�

66

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (66)

• beleid inzake afdekking van hetrenterisico (herstructurering van bepaalde afdekkingsinstrumenten), onderzoek van de voorwaarden in verband met herfinanciering;

• impact van de investeringsprojecten op de financieringen en de KPI’s, zowel op statutair als op geconsolideerd niveau;

• nakijken van het opgestelde budget;• evolutie van de leegstand;• opvolging van de aanbevelingen van de commissaris

omtrent de controle van de interne procedures;• risicobeheer: opvolging van de evolutie van de

belangrijkste geschillen, monitoring van de interne controle, onderzoek van het verslag interne controle van de effectieve leiding, opvolging van de invoering van de aanbevelingen die in het kader van de interne audit werd gedaan enz�;

• bespreking voorschot op het dividend voor het boekjaar;

• opvolging van de belangrijkste evoluties in de regelgeving en analyse van hun mogelijke impact op de activiteiten, cijfers en financiële verslaggeving van Home Invest Belgium;

• uitwerken van een interne procedure en een proces ter controle van de externe waarderingen;

• opvolging en bespreking van de gebruikte waarderingsregels�

In de loop van het afgelopen boekjaar heeft de voorzitter van het Auditcomité de leden ondervraagd over de werking, efficiëntie en interactie met de Raad van Bestuur� Op grond van zijn zelfevaluatie besliste het Auditcomité om de agendapunten die reeds uitgebreid besproken werden in het Auditcomité voortaan op een meer compacte manier voor te stellen aan de Raad van Bestuur, aangevuld met de bevindingen, aanbevelingen of aandachtspunten vanwege het Auditcomité�

6.2. Benoemings- en RemuneratiecomitéHoewel Home Invest Belgium voldoet aan twee van de drie uitsluitingscriteria vermeld in artikel 7:100, §4 WVV heeft de Raad van Bestuur beslist om over te gaan tot de oprichting van een Benoemings-en Remuneratiecomité, wiens taak erin bestaat de Raad van Bestuur bij te staan in de samenstelling van de Raad van Bestuur en de effectieve leiding en het bezoldigingsbeleid van de vennootschap�

Het Benoemings- en Remuneratiecomité is het afgelopen boekjaar twee keer bijeengekomen en was op 31 december 2019 samengesteld uit de volgende personen:• Liévin Van Overstraeten, bestuurder en voorzitter

van het Benoemings- en Remuneratiecomité: aanwezigheid op het Comité tijdens het boekjaar: 2/2;

• Laurence de Hemptinne1, onafhankelijk bestuurder; aanwezigheid op het Comité tijdens het boekjaar: 1/1;

• Suzy Denys, onafhankelijk bestuurder sinds de Algemene Vergadering van 2019; aanwezigheid op het Comité tijdens het boekjaar: 0/1;

• Eric Spiessens, onafhankelijk bestuurder; aanwezigheid op het Comité tijdens het boekjaar: 2/2�

Het Benoemings- en Remuneratiecomité is meer in het bijzonder belast met:

• het opstellen van het profiel van de bestuurders en directieposten van de GVV en het formuleren van standpunten en aanbevelingen met betrekking tot de kandidaten;

• het formuleren van voorstellen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot het remuneratiebeleid en de individuele remuneratie van de bestuurders en de leden van het management;

• het evalueren van de prestatiedoelstellingen die verbonden zijn aan de individuele remuneratie van de gedelegeerd bestuurder en van het management;

• het voorbereiden van het remuneratieverslag overeenkomstig artikel 3:6, § 3 WVV, om dit vervolgens in de Corporate governance-verklaring op te nemen, en het verstrekken van nadere toelichting bij dit verslag op de Gewone Algemene Vergadering�

Tijdens het boekjaar 2019 is het Benoemings- en Remuneratiecomité voornamelijk bijeengekomen om de volgende punten te bespreken:• de wijziging in de samenstelling van de Raad van

Bestuur en zijn verschillende Comités evenals de wijziging in de samenstelling van het uitvoerend management van Home Invest Belgium;

• de evaluatie van de leden van het management voor het jaar 2019 en de bepaling van hun variabele vergoeding voor het voorbije boekjaar;

• opmaak van het remuneratieverslag in het financieel jaarverslag 2019;

• evolutie van de bezoldigingen voor het personeel;• de bepaling van de criteria voor de toekenning van

de individuele vergoeding voor de leden van het uitvoerend management voor het boekjaar 2019 en 2020;

• de interne organisatie van de vennootschap�

6.3. InvesteringscomitéHet Investeringscomité selecteert, analyseert, en bereidt de (des)investeringsdossiers evenals de reconversie-en renovatiedossiers voor en staat tevens in voor de opvolging ervan�

Het Investeringscomité is het afgelopen boekjaar vier keer bijeengekomen en was op 31 december 2019 samengesteld uit de volgende personen:• Johan Van Overstraeten, voorzitter van het

Investeringscomité, bestuurder; aanwezigheid op het Comité tijdens het boekjaar: 4/4;

• Laurence de Hemptinne1, onafhankelijk bestuurder: aanwezigheid op het Comité tijdens het boekjaar: 1/1;

• Hélène Bostoen, onafhankelijk bestuurder; aanwezigheid op het Comité tijdens het boekjaar: 2/2;

• Suzy Denys, onafhankelijk bestuurder; aanwezigheid op het Comité tijdens het boekjaar: 1/2;

• Alain Verheulpen, vertegenwoordiger van AXA Belgium; aanwezigheid op het Comité tijdens het boekjaar: 4/4;

• Liévin Van Overstraeten, vertegenwoordiger groep Van Overstraeten, bestuurder; aanwezigheid op het Comité tijdens het boekjaar: 1/1;

• Sven Janssens, gedelegeerd bestuurder; aanwezigheid op de vergaderingen van het Comité tijdens het boekjaar: 4/4�

Corporate governance-

verklaring

1 Het mandaat van mevrouw de Hemptinne liep af op de Algemene Vergadering dd� 7 mei 2019�

67

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (67)

6.4. ProjectcomitéRekening houdend met de specifieke noden eigen aan de opvolging van ontwikkelings- en renovatiewerken, heeft de Raad van Bestuur een Projectcomité ingevoerd� Voordien werd deze rol vervuld door de Raad van Bestuur van Home Invest Belgium�

Het Projectcomité kwam in het voorbije boekjaar vier keer samen:

• Alain Verheulpen, voorzitter van het Projectcomité tot 20 juni 2019, vertegenwoordiger van AXA Belgium; aanwezigheid op de vergadering van het Comité tijdens het boekjaar: 4/41�

• Johan Van Overstraeten, voorzitter van het Projectcomité vanaf 20 juni 2019; aanwezigheid op de vergaderingen van het Comité tijdens het boekjaar: 4/4 1;

• Hélène Bostoen; onafhankelijk bestuurder; aanwezigheid op het Comité tijdens het boekjaar: 2/2;

• Sven Janssens, gedelegeerd bestuurder; aanwezigheid op de vergaderingen van het Comité tijdens het boekjaar: 4/4�

De rol van het Comité bestaat uit de opvolging en de controle van de renovatie- en ontwikkelingsprojecten, met betrekking tot programmering, planning, budget, kwaliteit en organisatie van de bouwwerken�

Tijdens het boekjaar 2019 stonden de volgende punten op de agenda:

• de bespreking van de lopende renovatie -en ontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de planning, het budget (met inbegrip van eventuele afwijkingen van het vooropgestelde budget) en aandachtspunten;

• optimalisatie van de organisatie van het ontwikkelingsteam, met inbegrip van haar kostenstructuur�

7. Effectieve leidingDe Raad van Bestuur wordt bijgestaan door de effectieve leiding zoals in de zin van artikel 14 van de wet van 12 mei 2014 (zoals gewijzigd) betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen�

De effectieve leiding bestaat op 1 maart 2020 uit:

• Sven Janssens, Chief Executive Officer (CEO);

• Preben Bruggeman, Chief Financial Officer (CFO)�

Het curriculum vitae van de leden van de effectieve leiding (of van hun vaste vertegenwoordiger) kan als volgt samengevat worden:

Sven JanssensChief Executive OfficerHiervoor wordt verwezen naar hetgeen vermeld wordt onder de “sectie 5�3� Korte voorstelling van de bestuurders”�

Hij maakt sinds 3 december 2018 deel uit van het uitvoerend management van Home Invest Belgium�

Preben BruggemanChief Financial OfficerDe heer Bruggeman behaalde een masterdiploma handelsingenieur en een bachelor in de wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen� Daarnaast legde hij succesvol de 3 niveaus af van het CFA Programma (Chartered Financial Analyst)� Hij beschikt over meer dan 10 jaar ervaring in Finance en startte zijn carrière bij Bank Degroof� Sinds 2015 bekleedde hij de functie van CFO bij Qrf City Retail� Hij maakt sinds 7 januari 2019 deel uit van de effectieve leiding van Home Invest Belgium�

Preben BruggemanSven Janssens Ingrid Quinet Jan Opdecam

1 Tot 20 juni 2019 vervulde de heer Alain Verheulpen de functie van voorzitter van dit Comité� Sinds 20 juni 2019 wordt het voorzitterschap van het Projectcomité waargenomen door de heer Johan Van Overstraeten�

Effectieve leiding op 31 december 2019

Sven Janssens Preben Bruggeman

Aantal aandelen inbezit

geen geen

Andere mandaten binnen Home Invest Belgium

Zijn mandaten werden hierboven beschreven

Zaakvoerder Charlent 53 Freehold BVBA

Saskia Roosen

68

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (68)

Corporate governance-

verklaring

R E M U N E R AT I E - V E R S L A GHet remuneratieverslag wordt elk jaar opgenomen in het financieel jaarverslag. Het zet de principes van het remuneratiebeleid van de vennootschap uiteen. Elkeafwijking van betekenis van het remuneratiebeleid tijdens het boekjaar, evenals wijzigingen die aan

dit beleid zouden gebeuren, worden in het verslag opgenomen. Het remuneratieverslag houdt rekening met de aanbevelingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité. Het bevat de informatie die wordt voorgeschreven in artikel3:6,§3WVV en houdt rekening

met de aanbevelingen van de Belgische CorporateGovernance Code (Code2020). DeAlgemene Vergadering spreekt zichelkjaaruit overhet remuneratieverslag.

1. Vergoedingen 2019

1 .1. Remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurdersDe niet-uitvoerende bestuurders hebben recht op zitpenningen voor de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur en van de verschillende comités� Bovendien mogen zij onkostennota’s indienen voor de bij de uitoefening van hun mandaat gemaakte uitgaven�

De Gewone Algemene Vergadering van 7 mei 2019 heeft volgende bedragen als zitpenning weerhouden:

• een vaste, jaarlijkse vergoeding van € 5 000 per bestuurder (te betalen telkens na de Gewone Algemene Vergadering); en

• de presentiegelden per zitting, zijnde:

• een zitpenning ten bedrage van € 2 000 voor de voorzitter, € 1 500 voor de vice-voorzitter en €1000 voor de leden van de Raad van Bestuur;

• een zitpenning ten bedrage van € 1 000 voor de voorzitter en € 750 voor de leden van de comités�

De leden van de effectieve leiding die deze vergaderingen bijwonen, krijgen deze zitpenningen niet�

Bestuurder Raad vanbestuur

Investerings-comité

Audit- comité

Project-comité

Benoe-mings- en

Remuneratie-comité

Vaste jaarvergoeding Totaal

Liévin Van Overstraeten €14 000 €2 000 €5 000 €21 000

Koen Dejonckheere €6 000 €5 000 €11 000

Eric Spiessens €12 000 €4 000 €1 500 €5 000 €22 500

Johan Van Overstraeten €8 000 €4 000 €750 €5 000 €20 750

Wim Aurousseau €6 000 €3 000 €5 000 €14 000

Laurence de Hemptinne1 €0 €750 €750 €750 N/A €2 250

Alain Verheulpen N/A N/A N/A N/A

Suzy Denys €5 000 €750 €5 000 €10,750

Christel Gijsbrechts €5 000 €1 500 €5 000 €11 500

Hélène Bostoen €5 000 €1 500 €1 500 €5 000 €13 000

€ 61 000 € 7 000 € 9 250 € 5 250 € 4 250 € 40 000 € 126 750

1 .2. Remuneratie van de effectieve leidingHet principe van deze bezoldiging berust op een correcte basisremuneratie, rekening houdend met het gewicht van de functie, het vereiste kennisniveau, en wordt verhoogd met een aan een bovengrens gebonden variabele remuneratie die afhankelijk is van de bereikte resultaten ten opzichte van de overeengekomen doelstellingen�

De variabele remuneratie wordt bepaald volgens objectief meetbare evaluatiecriteria die de Raad van Bestuur bij het begin van het boekjaar heeft vastgelegd op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité�

Rekening houdend met de financiële staten van het afgesloten boekjaar beoordeelt de Raad van Bestuur op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité en bij het begin van het daaropvolgende boekjaar in welke mate de evaluatiecriteria werden verwezenlijkt�

In de loop van het boekjaar 2019 werden managementovereenkomsten afgesloten met de nieuwe gedelegeerd bestuurder en de nieuwe CFO� De heer Colson heeft de vennootschap per 31 januari 2019 verlaten� Op 28 februari 2019 werd er in onderling overleg een einde gesteld aan de samenwerking met de heer Filip Van Wijnendaele�

1 Het mandaat van Mevrouw de Hemptinne liep af op de Algemene Vergadering dd� 7 mei 2019�

69

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (69)

1.2.1. Bezoldiging van de Chief Executive Officer, Sven Janssens

Op 12 oktober 2018 werd tussen Home Invest Belgium en de heer Sven Janssens een overeenkomst voor zelfstandige medewerking gesloten die voorziet in een jaarlijkse basisremuneratie ten belope van € 300 000, betaalbaar in maandelijkse termijnen, alsook in een variabele remuneratie gaande van 0% tot 20% van de jaarlijkse basisremuneratie voor het desbetreffende boekjaar�

De heer Sven Janssens heeft tevens recht op een eenmalige instappremie van € 60 000 (exclusief BTW), waarvan de betaling gespreid wordt over de boekjaren 2018 en 2019�

Zijn variabele remuneratie wordt bepaald op basis van vooraf door de Raad van Bestuur vast te leggen criteria, uiterlijk tegen 15 maart van elk jaar�

Het contract van de heer Janssens voorziet in het recht op een gsm, draagbare computer, terugbetaling van de abonnementskosten, de communicatiekosten en de kosten van de internetverbinding alsook van de voor rekening van de vennootschap gemaakte kosten�

Contractuele bepalingen inzake opzegging en vertrek-vergoeding: de tussen de heer Janssens en Home Invest Belgium gesloten overeenkomst bepaalt dat de ven-nootschap bij verbreking van de overeenkomst van haar kant een opzeggingstermijn van drie maanden in acht dient te nemen tijdens het eerste jaar van uitvoering van de overeenkomst, vier en een halve maand tijdens het tweede jaar en zes maanden daarna� Het staat de vennootschap vrij naar eigen goeddunken deze opzeg-gingstermijn (volledig of deels) te vervangen door de betaling van een opzeggingsvergoeding waarvan het bedrag wordt berekend aan de hand van de initiële vas-te vergoeding, inclusief indexatie, voor een periode die overeenstemt met de opzeggingstermijn of het saldo van de gegeven opzeggingstermijn� Deze contractuele bepalingen zijn in overeenstemming met de Belgische Corporate Governance Code�

1.2.2. Bezoldiging Chief Finance Officer, Preben Bruggeman

Op 21 november 2018 werd tussen Home Invest Belgium en de heer Preben Bruggeman een overeenkomst voor zelfstandige medewerking gesloten die voorziet in een jaarlijkse basisremuneratie, betaalbaar in maandelijkse termijnen, en in een variabele remuneratie die kan gaan van 0% tot 20% van de jaarlijkse basisremuneratie voor het desbetreffende boekjaar�

Het contract van de heer Bruggeman voorziet in het recht op een gsm, draagbare computer, terugbetaling van de abonnements- en communicatiekosten, de kosten van de internetverbinding alsook van de voor rekening van de vennootschap gemaakte kosten� Hij is sinds 7 januari 2019 werkzaam binnen de vennootschap�

Pensioenplan, bijkomende verzekeringen of andere voordelen: geen�

Prestatiebonussen in aandelen, aandelenopties of andere rechten om aandelen te verwerven: geen�

Contractuele bepalingen inzake opzegging en vertrekvergoedingen: de tussen de heer Bruggeman en Home Invest Belgium gesloten overeenkomst bepalen dat de vennootschap bij verbreking van de overeenkomst van haar kant een opzeggingstermijn van twee maanden in acht dient te nemen tijdens het eerste jaar van uitvoering van de overeenkomst, drie maanden tijdens het tweede jaar en vier maanden vanaf het derde jaar� Het staat de vennootschap vrij naar eigen goeddunken deze opzeggingstermijn (volledig of gedeeltelijk) te vervangen door de betaling van een opzeggingsvergoeding waarvan het bedrag wordt berekend aan de hand van de initiële vergoeding, inclusief indexatie, voor een periode die overeenstemt met de opzeggingstermijn of het saldo van de gegeven opzeggingstermijn� Deze contractuele bepalingen zijn in overeenstemming met de Belgische Corporate Governance Code�

Effectieve leiding - vergoeding boekjaar 2019

In € Vaste remuneratie

Variabele remuneratie voor

het boekjaar

Vertrek - vergoeding

Pensioen- plan

Andere

CEO Sven Janssens 300 000 150 000 / / 30 000 1

Overige leden van de effectieve leiding2 262 140 97 500 205 7213 /

1 Instapvergoeding� 2 De overige leden van de effectieve leiding zijn de nieuwe CFO (de heer Preben Bruggeman) voor 12 maanden, de voormalige CFO (Jean-Luc Colson) voor

1maand, en de COO (Filip Van Wijnendaele) voor 2 maanden� 3 De voormalige COO (Filip Van Wijnendaele) had recht op een vertrekvergoeding�

2. Vergoedingen 20202.1. Remuneratie van de (niet) uitvoerende bestuurdersIn 2020 zijn geen wijzigingen voorzien inzake de vergoedingsstructuur voor de leden van de Raad van Bestuur en de comités�

2.2. Remuneratie van de effectieve leidingDe betaling van de variabele vergoeding voor de gedelegeerd bestuurder voor boekjaar 2020 is

afhankelijk van doelstellingen en kwalitatieve en kwantitatieve criteria die worden bepaald door de Raad van Bestuur, na aanbevelingen vanwege het Benoemings-en Remuneratiecomité� De variabele vergoeding voor de gedelegeerd bestuurder zal in 2020 maximaal € 60926 bedragen�

2.2.1. Variabele vergoeding effectieve leidingDe betaling van de variabele vergoeding voor de effectieve leiding voor boekjaar 2020 is afhankelijk van doelstellingen en kwalitatieve en kwantitatieve criteria die worden bepaald door de Raad van Bestuur,

70

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (70)

na aanbevelingen vanwege het Benoemings-en Remuneratiecomité� De variabele vergoeding voor de effectieve leiding zal in 2020 maximaal € 100188 bedragen�

In € Vaste remuneratie

Maximale variabele remuneratie

CEO 304632 60926

Overige leden effectieveleiding1

196310 39262

Totaal 500942 100188

1 De overige leden van de effectieve leiding zijn de nieuwe CFO (de heer Preben Bruggeman)�

Vanaf 2020 komen de leden van het uitvoerend management eveneens in aanmerking voor een long term incentive plan (LTIP) dat uitbetaald wordt in aandelen� De bedragen die de betrokkenen kunnen verdienen zijn geplafonneerd� Het overschrijden van de doelstellingen levert geen additionele bonus op�

Manager Maximum jaarlijkse variabele vergoeding, uitbetaald in contanten

Maximum LTIP naevaluatieperiode van 3jaar, uitbetaald in aandelen (totaal na 3jaar)

CEO 20 % van de basisremuneratie

200 % van de cash basisremuneratie

CFO 20 % van de basisremuneratie

200 % van de cash basisremuneratie

3. Andere tussenkomende partijen3.1. Commissaris

De commissaris van Home Invest Belgium wordt aangeduid door de Gewone Algemene Vergadering mits voorafgaand akkoord door de FSMA� Hij dient:• enerzijds de boekhoudkundige informatie in de

jaarrekeningen te controleren en te certificeren in het licht van de relevante wetgeving;

• anderzijds dient hij zijn medewerking te verlenen aan de controle die de FSMA uitvoert op Home Invest Belgium, als beursgenoteerde vennootschap�

De Gewone Algemene Vergadering van 7 mei 2019 heeft EY Bedrijfsrevisoren BV , aangesteld als commissaris van Home Invest Belgium, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, voor een periode van drie jaar�

Het mandaat van de commissaris loopt af na de Gewone Algemene Vergadering die in 2022 gehouden zal worden�

In €- Exclusief BTW 2019

Bezoldiging van de Commissaris voor hetboekjaar (statutairegrondslag)

Bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat van Commissaris

€ 33000

Bezoldiging voor uitzonderlijke prestaties of bijzondere opdrachten

Andere wettelijke controleopdrachten € 15500

Andere opdrachten buiten de revisoropdrachten € 2000

TOTAAL € 50500

Het ereloon voor het nazicht van de rekeningen van de dochterondernemingen voor het boekjaar 2019 bedroeg € 23250 excl� BTW�

De commissaris heeft voorliggend financieel verslag nagezien en heeft bevestigd dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover hij beschikt in het kader van zijn mandaat� De andere opdrachten buiten de revisoropdrachten werden telkens voorafgaandelijk goedgekeurd door het Auditcomité�

Zijn verslag is in het hoofdstuk “Financiële staten” opgenomen�

EY Bedrijfsrevisoren BV met zetel te 1831 Diegem, DeKleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer JoeriKlaykens is aangesteld als commissaris voor Sunparks De Haan NV�

3.2. Vastgoeddeskundige

De vennootschap heeft twee vastgoeddeskundigen aangesteld voor haar vastgoedportefeuille in België en één voor haar vastgoed in Nederland, voor de trimestriële schatting van haar portefeuille en telkens de vennootschap overgaat tot uitgifte van aandelen, als ze onroerende goederen koopt of verkoopt, overgaat tot inbreng, fusie of splitsing van vastgoedvennootschappen met de GVV of bij opname van gebouwen in de consolidatiekring van de GVV via andere middelen�

Cushman & Wakefield (RPR Brussel: 0418 915 383), met maatschappelijke zetel aan de Kunstlaan 56 te 1000 Brussel (België), vertegenwoordigd door de heer Emeric Inghels, treedt op als onafhankelijk vastgoeddeskundige van de vennootschap voor een deel van de in België gelegen panden� Zijn mandaat verstrijkt op 31 december 2020� Zijn jaarlijkse remuneratie wordt als volgt berekend:

Te waarderen oppervlakten per gewaardeerde m2 (exclusief BTW)

Schijf van 0 tot 125 000 m2 € 0,40

Schijf van 125 001 tot 175 000 m2 € 0,35

Schijf van meer dan 175 000 m2 € 0,30

In de loop van het boekjaar 2019 heeft Cusman & Wakefield in totaal voor € 83 695 incl� BTW aan erelonen ontvangen�

CBRE Valuations Services BVBA (RPR Brussel: 0859 928 556), met maatschappelijke zetel aan de Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel, België en vertegenwoordigd door de heer Pieter Paepen, treedt op als onafhankelijk vastgoeddeskundige van de vennootschap voor de andere panden gelegen in België� Zijn mandaat verstrijkt op 31 december 2020� Zijn jaarlijkse remuneratie wordt als volgt berekend:

Te waarderen oppervlakten per gewaardeerde m2 (exclusief BTW)

Schijf van 0 tot 125 000 m2 € 0,375

Schijf van 125 001 tot 175 000 m2 € 0,325

Schijf hoger dan 175 001 m2 € 0,275

Eerste evaluatie € 0,5

In de loop van het boekjaar 2019 heeft CBRE Valuations Services BVBA in totaal € 23479 incl� BTW erelonengeïnd�

Corporate governance-

verklaring

71

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (71)

BNP Paribas Real Estate Hotels France, met maatschappelijke zetel aan de Quai de la Bataille de Stalingrad 167, te 92867 Issy-les-Moulineaux (Frankrijk) en vertegenwoordigd door mevr� Blandine Trotot, treedt op als onafhankelijk vastgoeddeskundige van de vennootschap voor de vastgoedportefeuille Port Zélande, bestaande uit 248 vakantiewoningen en 40appartementen�

In de loop van het boekjaar 2019 heeft BNP Paribas Real Estate Hotels France in totaal voor € 7 300 excl� BTW aan honoraria ontvangen�

3.3. Financiële dienstverleningBNP Paribas Fortis NV (RPR Brussel: 0403 199 702), gevestigd aan de Warandeberg 3 te 1000 Brussel is de centraliserende bank belast met de financiële dienstverlening met betrekking tot de aandelen van Home Invest Belgium (uitbetaling van de dividenden, inschrijving op kapitaalverhogingen, oproeping voor deAlgemene Vergaderingen)�

De remuneratie van de bank wordt als volgt bepaald (te vermeerderen met de BTW):

Gedematerialiseerde effecten (excl� BTW)

0,12% van de nettowaarde van de betaalbaar gestelde coupon (excl� BTW)

Effecten aan toonder

2% van de nettowaarde van de betaalbaar gestelde coupon

+ €0,10 per coupure (excl� BTW)

In de loop van het boekjaar 2019 is de totale vergoeding voor BNP Paribas Fortis opgelopen tot €17908 incl� BTW�

3.4. Liquidity provider

Bank Degroof Petercam treedt op als liquidity provider (liquiditeitsverschaffer) voor het aandeel Home Invest Belgium teneinde de verhandelbaarheid van de aandelen te bevorderen� De vergoeding van de liquidity provider bedraagt € 24200 incl� BTW per jaar�

72

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (72)

R E G E L G E V I N G E N P R O C E D U R E S

Voorkoming van belangenconflictenHome Invest Belgium is onderworpen aan:

• enerzijds de wettelijke bepalingen ter zake, gemeenschappelijk aan alle beursgenoteerde vennootschappen zoals bepaald in de artikelen 7:96 en 7:97 WVV;

• anderzijds voorziet de GVV-wetgeving in een bijzonder regime waarbij de FSMA verplicht voorafgaand dient ingelicht te worden bij transacties waarbij de in deze artikelen vermelde personen betrokken zijn, om deze verrichtingen uit te voeren aan normale marktomstandigheden;

• tot slot voorziet haar eigen Corporate Governance Charter in aanvullende bepalingen met betrekking tot de voorkoming van belangenconflicten�

Indien een vermogensrechtelijk belang van een bestuurder (on)rechtstreeks tegengesteld is aan een beslissing of een verrichting die onder de bevoegd-heid van de Raad van Bestuur valt, moet hij dit mee-delen aan de andere leden van de Raad van Bestuur alvorens deze beraadslaagt, dit in toepassing van artikel 7:96 WVV� Zijn verklaring en de redenen die zijn strijdig belang aantonen, dienen verplicht opge nomen te worden in de notulen van de Raad van Bestuur die hierover beslist� Bijkomend dient de commissaris op de hoogte gebracht worden en mag de betrokken bestuurder niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over de betrokken verrich-tingen of beslissingen en er ook niet over stemmen� De desbetreffende notulen worden vervolgens op-genomen in het beheersverslag� Voormeld artikel 7:96WVV voorziet echter in enkele uitzonderingsge-vallen, onder meer in verband met gebruikelijke ver-richtingen die plaatsvinden onder de normale markt-voorwaarden en tegen zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen�

Artikel 7:97 WVV vermeldt dat, wanneer een genoteerde vennootschap een verrichting met een verbonden vennootschap overweegt (onder voorbehoud van enkele uitzonderingen) er dient overgegaan te worden tot de oprichting van een ad-hoc comité, bestaande uit drie onafhankelijke bestuurders� Dit comité dient, bijgestaan door een onafhankelijk expert, zijn gemotiveerd oordeel over de overwogen verrichting mee te delen aan de Raad van Bestuur� De Raad van Bestuur kan slechts een beslissing nemen nadat hij kennis heeft genomen van dit verslag� De commissaris op zijn beurt dient zijn oordeel te geven over de getrouwheid van de gegevens in het advies van het comité en het verslag van de Raad van Bestuur� Het besluit van het comité, het uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur en het oordeel van de commissaris worden opgenomen in het beheersverslag�

Artikel 37 van de GVV-wet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en artikel 8 van het GVV- KB (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) legt aan openbare GVV’s onder meer op (onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen) om de FSMA vooraf op de hoogte te brengen van elke verrichting die de GVV van plan is uit te voeren met een verbonden onderneming, een vennootschap waarmee de GVV verbonden is via een participatie, de andere aandeelhouders van een perimetervennootschap, de bestuurders of leden van de effectieve leiding� De vennootschap moet aantonen dat de overwogen verrichting van belang is voor haar en strookt met haar strategie en dat deze uitgevoerd wordt aan normale marktvoorwaarden� Als de verrichting een onroerend goed betreft, dient een onafhankelijke schatter de reële waarde van het vastgoed te schatten, die alsdan als minimale prijs zal dienen waartegen het vastgoed kan overgedragen worden of als maximum waarvoor het gekocht mag worden� De GVV moet het publiek op de hoogte brengen op het ogenblik van de uitvoering van de verrichting en dient deze informatie toe te lichten in haar financieel jaarverslag�

Het Corporate Governance Charter van Home Invest Belgium voorziet in een geheimhoudingsplicht die de bestuurders en de effectieve leiding dienen te hanteren� De bestuurders en de leden van het management mogen de verkregen inlichtingen niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor het uitoefenen van hun mandaat� Ze moeten persoonlijk de vertrouwelijkheid beschermen en mogen de informatie in geen enkel geval verspreiden� Deze persoonlijke verplichting geldt ook voor vertegenwoordigers van een rechtspersoon, bestuurder of lid van het management�

Indien de vennootschap op het punt staat om met een bestuurder of met een vennootschap waarmee hij verbonden is, een transactie af te sluiten die niet valt onder artikel 7:96 WVV (bijvoorbeeld omdat het een gewone transactie betreft die afgesloten is en aan gewone marktwaarborgen), acht de vennootschap het toch nodig dat deze bestuurder dit nog voor de beraadslaging van de Raad van Bestuur aan de andere bestuurders meedeelt en dat hij zich onthoudt van deelname aan de beraadslaging van de Raad van Bestuur met betrekking tot deze transactie en dat hij zich tevens van deelname aan de stemming onthoudt�

Tenslotte, in geval van belangenconflict in hoofde van de erkende vastgoedexpert van de vennootschap in het kader van een investeringstransactie, dient de vennootschap beroep te doen op een andere erkende vastgoedexpert voor de waardering van het betrokken goed tot zijn eventuele integratie in de vastgoedportefeuille van de vennootschap�

Corporate governance-

verklaring

73

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (73)

De bestuurders van Home Invest Belgium worden benoemd op grond van hun relevante ervaring in vastgoed� Het is dus mogelijk dat zij bestuurdersmandaten in andere vastgoedvennootschappen uitoefenen, waarbij het niet ondenkbeeldig zou zijn dat er een transactie wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur waarbij een bestuurder een vermogensrechtelijk tegengesteld belang zou hebben aan dat van Home Invest Belgium bij de uitvoering van de verrichting� In dit geval dienen de regels ter voorkoming van belangenconflicten rigoureus worden toegepast en dient de bestuurder dit te melden, alvorens zich terug te trekken uit het beraadslagings-en beslissingsproces�

Voorkoming van misbruik van voorwetenschap en preventie van marktmisbruikDe Raad van Bestuur heeft een dealing code opgesteld met regels die moeten worden nageleefd door de bestuurders en effectieve leiding, haar werknemers en aangestelde personen die financiële instrumenten uitgegeven door Home Invest Belgium willen verhandelen�

Deze dealing code werd opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en voorziet onder meer in:

• beperkingen inzake het uitvoeren van transacties in financiële instrumenten van de vennootschap tijdens welbepaalde periodes vóór de bekendmaking van de financiële resultaten (‘gesloten periodes’);

• de voorafgaande kennisgeving vóór elke transactie in financiële instrumenten van de vennootschap aan de Compliance Officer;

• de openbaarmaking van elke transactie�

De Compliance Officer moet toezien op de naleving van de desbetreffende regelgeving teneinde het risico van marktmisbruik door voorkennis te beperken�

Elementen die een effect kunnen hebben bij een openbaar overnamebodDe hieronder opgenomen informatie strekt tot toelichting bij de elementen die, in geval van een openbaar overnamebod op de aandelen van Home Invest Belgium, gevolgen kunnen hebben, zoals bedoeld in artikel 34 van het koninklijk besluit van 14 november 2007:

• de statuten van Home Invest Belgium staan uitdrukkelijk toe dat er een machtiging wordt verleend aan de Raad van Bestuur om aandelen uit te geven

in het kader van het toegestane kapitaal� Dit geeft de mogelijkheid aan de vennootschap om kort op de bal te kunnen inspelen op investeringsopportuniteiten, zonder dat er twee Algemene Vergaderingen dienen te worden samengeroepen (tijdbesparend)1� De Raad van Bestuur is ook gemachtigd om, onder diezelfde voorwaarden, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven;

• bijkomend voorzien de statuten van Home Invest Belgium in een toegekende machtiging aan de Raad van Bestuur aangaande de aankoop, inpandgeving en vervreemding van haar eigen aandelen2;

• op 31 december 2019 was het maatschappelijk kapitaal van Home Invest Belgium vertegenwoordigd door 3 299 858 volgestorte gewone aandelen3, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen� De aandeelhoudersstructuur staat vermeld in het hoofdstuk “Het aandeel op de beurs” van dit financieel jaarverslag;

• er is slechts één categorie van aandelen;• er zijn geen wettelijke of statutaire beperkingen

van het stemrecht of inzake de overdracht van de aandelen;

• er zijn geen houders van effecten waaraan bijzondere zeggenschapsrechten verbonden zijn;

• er is geen aandelenoptieplan;• voor zover Home Invest Belgium bekend, bestaan er

geen aandeelhoudersovereenkomsten die aanleiding kunnen gegeven tot beperking van de overdracht van effecten of de uitoefening van het stemrecht;

• de toepasselijke regels voor de benoeming en vervanging van de leden van de Raad van Bestuur zijn opgenomen in de statuten van de vennootschap en in het Corporate Governance Charter;

• de toepasselijke regels voor de statutenwijziging van Home Invest Belgium zijn opgenomen in de statuten van de vennootschap, waarin rekening is gehouden met de ter zake geldende wetgeving (het WVV en de GVV-wetgeving)� Conform artikel 12 van de GVV-wet dient elk ontwerp tot wijziging van de statuten vooraf te worden goedgekeurd door de FSMA;

• het is gebruikelijk om in financieringscontracten te voorzien in een ‘change of control’-clause: dit biedt de bank de gelegenheid om de terugbetaling van het krediet te vragen indien de wijziging van de controle over de vennootschap een signifcant ongunstig effect zou hebben op de vennootschap;

• er zijn geen overeenkomsten tussen Home Invest Belgium en de leden van haar Raad van Bestuur of haar personeel, die voorzien in de betaling van een schadevergoeding in geval van ontslag of stopzetting van de activiteiten ten gevolge van een openbaar overnamebod�

1 Artikel 6�3� van haar statuten voorziet in een machtiging in hoofde van de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen voor een bedrag van maximum €88949294,75� Deze machtiging werd verleend voor een duur van 5 jaar vanaf de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de notulen van de Buitegewone Alg Verg Algemene Vergadering van 13 september 2017, namelijk op 21 november 2017� Er werd nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, waardoor het ongebruikte saldo van het toegestane kapitaal momenteel nog € 88 949 294,75 bedraagt�

2 Artikel 6�4� van haar statuten�3 Waarvan 11 712 aandelen die de vennootschap zelf aanhoudt�

74

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (74)

Corporate governance-

verklaring

75

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (75)

F I N A N C I Ë L E S TAT E N

76

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (76)

Financiële staten

FINANCIËLE STATEN

Geconsolideerde jaarrekening ������������������������������78

Statutaire jaarrekening ��������������������������������������������� 110

EPRA kernprestatie indicatoren ���������������������������116

Verslag van de commissaris ����������������������������������118

Agenda van de aandeelhouder ���������������������������137

77

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (77)

[Type here]

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

RESULTATENREKENING Toelichting 2019 2018

I. Huurinkomsten 5 25 185 096 24 286 604

III. Met verhuur verbonden kosten 5 -63 129 -294 009

NETTO HUURRESULTAAT 25 121 967 23 992 595 IV. Recuperatie van vastgoedkosten 6 181 842 170 800 V. Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen 6 817 099 577 974

VII. Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen 6 -2 992 075 -3 016 662

VIII. Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 6 0 -650

VASTGOEDRESULTAAT 23 128 832 21 724 057 IX. Technische kosten 7 -1 150 089 -1 099 527

X. Commerciële kosten 8 -470 586 -312 350 XI. Kosten en taksen van niet verhuurde goederen 9 -212 819 -340 659

XII. Beheerkosten vastgoed 9 -2 431 812 -3 903 591 XIII. Andere vastgoedkosten 0 -8 616

VASTGOEDKOSTEN -4 265 306 -5 664 743

OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 18 863 526 16 059 314 XIV. Algemene kosten van de vennootschap 10 -2 876 776 -887 977

XV. Andere operationele opbrengsten en kosten 10 120 285 005

OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 15 996 870 15 456 342

XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 11 123 069 610 185 XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 11 48 472 578 59 413 636 XIX. Ander portefeuilleresultaat 11 -536 613 -171 278

PORTEFEUILLERESULTAAT 48 059 034 59 852 543 OPERATIONEEL RESULTAAT 64 055 903 75 308 885

XX. Financiële inkomsten 12 52 814 105 328 XXI. Netto interestkosten 13 -4 334 698 -4 672 338 XXII. Andere financiële kosten 14 -113 219 -55 202

XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva 14 -5 412 444 -1 613 701

Financieel resultaat -9 807 547 -6 235 914

XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint-ventures 1 329 296 0

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 55 577 653 69 072 971

XXIV. Vennootschapsbelasting 15 -88 152 -295 246 XXV. Exit taks 0 0

BELASTINGEN -88 152 -295 246 NETTO RESULTAAT 55 489 501 68 777 725 ANDERE ELEMENTEN VAN HET GLOBAAL RESULTAAT 0 0 GLOBAAL RESULTAAT 55 489 501 68 777 725 NETTO RESULTAAT TOEWIJSBAAR AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE MOEDERVENNOOTSCHAP 55 489 501 68 777 725 Uitsluiting van het portefeuilleresultaat -48 059 034 -59 852 543

Uitsluiting van de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva 5 412 444 1 613 701 Uitsluiting van de niet-EPRA elementen van het aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures -174 781 0

EPRA RESULTAAT 12 668 130 10 538 883 Gemiddeld aantal aandelen 1 3 288 146 3 288 146

NETTO RESULTAAT PER AANDEEL 16,88 20,92

EPRA RESULTAAT PER AANDEEL 3,85 3,21

1 Het gemiddeld aantal aandelen werd berekend met uitsluiting van de 11 712 eigen aangehouden aandelen.

78

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (78)

[Type here]

BALANS ACTIVA Toelichting 2019 2018 I. Vaste Activa 633 429 002 544 868 654 B. Immateriële vaste activa 16 375 072 462 356

C. Vastgoedbeleggingen 17 609 594 469 524 506 117 D. Andere materiële vaste activa 19 700 200 353 420 E. Financiële vaste activa 24 2 096 993 155 574

F. Vorderingen financiële leasing 20 332 972 391 187 I. Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures 21 20 329 296 19 000 000

II. Vlottende activa 5 740 474 6 237 370 C. Vorderingen financiële leasing 20 58 215 55 700 D. Handelsvorderingen 22 977 757 1 036 607

E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa 22 463 471 1 881 629 F. Kas en kasequivalenten 23 4 200 730 3 239 503

G. Overlopende rekeningen 24 40 300 23 932 TOTAAL ACTIVA 639 169 476 551 106 024

EIGEN VERMOGEN 309 617 696 269 003 279

I. EIGEN VERMOGEN TOEWIJSBAAR AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE MOEDERVENNOOTSCHAP 309 617 696 269 003 279 A. Kapitaal 28 87 999 055 87 999 055 B. Uitgiftepremies 28 24 903 199 24 903 199

C. Reserves 28 152 816 933 99 653 847 D. Nettoresultaat van het boekjaar 28 43 898 509 56 447 178

II. MINDERHEIDSBELANGEN 0 0 VERPLICHTINGEN 329 551 780 282 102 746

I. Langlopende verplichtingen 281 548 083 274 323 432 A. Voorzieningen 0 173 625 B. Langlopende financiële schulden 25 273 188 605 263 284 316 a. Kredietinstellingen 25 233 000 000 223 500 000

b. Financiële leasing 276 600 0 c. Andere 25 39 912 005 39 784 316 C. Andere langlopende financiële verplichtingen 25 6 300 285 9 667 059

F. Uitgestelde belastingen - verplichtingen 27 2 059 193 1 198 432 a. Exit tax 367 021 167 282

b. Andere 1 692 172 1 031 150

II. Kortlopende verplichtingen 48 003 697 7 779 314

B. Kortlopende financiële schulden 25 40 609 456 749 596 a. Kredietinstellingen 20 000 000 b. Financiële leasing 108 151 0

c. Andere 20 501 304 749 596 D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 26 5 367 735 5 301 051 b. Andere 5 367 735 5 301 051

E. Andere kortlopende verplichtingen 154 654 151 225 F. Overlopende rekeningen 24 1 871 852 1 577 442 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 639 169 476 551 106 024

Financiële staten

79

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (79)

[Type here]

MUTATIE-OVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

Kapitaal Kosten

kapitaal- verhoging

Uitgifte- premies

Wettelijke reserve

Reserve van het saldo van

de variaties van

de reële waarde van de

vastgoedbeleggingen

Reserve van de geschatte

mutatiekosten en –rechten

SALDO OP 31/12/2017 88 949 295 -950 240 24 903 199 98 778 120 301 194 -34 275 030 Toewijzing van het resultaat van het boekjaar 2017 0 0 0 0 6 679 297 -5 854 668

Toewijzing van het operationeel uitkeerbare resultaat

Toewijzing van de variaties in de fiscale latenties

Toewijzing van de variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen 6 679 297 -5 854 668

Toewijzing van de variaties in de reële waarde van de financiële activa en passiva

Slotdividend boekjaar 2017 (betaald in mei 2018)

Volledig dividend boekjaar 2017 Interim dividend boekjaar

2017(voorschot betaald in december 2017

Variaties ten gevolge van verkoop van gebouwen -4 175 124 893 731

Interim dividend 2018 (voorschot betaald in december 2018)

Resultaat van het boekjaar 2018 Overname van dochterondernemingen Fusie van dochterondenemingen -1 497 602 778 444 Overige verhogingen (verlagingen) SALDO OP 31/12/2018 88 949 295 -950 240 24 903 199 98 778 121 307 765 -38 457 522 SALDO OP 31/12/2018 88 949 295 -950 240 24 903 199 98 778 121 307 765 -38 457 522 Toewijzing van het resultaat van het boekjaar 2018 0 0 0 0 71 345 223 -11 846 385

Toewijzing van het operationeel uitkeerbare resultaat

Toewijzing van de variaties in de fiscale latenties 85 202

Toewijzing van de variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen 71 260 021 -11 846 385

Toewijzing van de variaties in de reële waarde van de financiële activa en passiva

Slotdividend boekjaar 2018 (betaald in mei 2019)

Volledig dividend boekjaar 2018 Interim dividend boekjaar 2018

(voorschot betaald in december 2018)

Variaties ten gevolge van verkoop van gebouwen -7 234 890 1 586 739

Resultaat van het boekjaar 2019 Interim dividend boekjaar 2019 (voorschot betaald in december 2019)

Fusie van dochterondenemingen Overige verhogingen (verlagingen) 20 335 -20 335 SALDO OP 31/12/2019 88 949 295 -950 240 24 903 199 98 778 185 438 433 -48 737 503

80

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (80)

[Type here]

MUTATIE-OVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

Kapitaal Kosten

kapitaal- verhoging

Uitgifte- premies

Wettelijke reserve

Reserve van het saldo van

de variaties van

de reële waarde van de

vastgoedbeleggingen

Reserve van de geschatte

mutatiekosten en –rechten

SALDO OP 31/12/2017 88 949 295 -950 240 24 903 199 98 778 120 301 194 -34 275 030 Toewijzing van het resultaat van het boekjaar 2017 0 0 0 0 6 679 297 -5 854 668

Toewijzing van het operationeel uitkeerbare resultaat

Toewijzing van de variaties in de fiscale latenties

Toewijzing van de variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen 6 679 297 -5 854 668

Toewijzing van de variaties in de reële waarde van de financiële activa en passiva

Slotdividend boekjaar 2017 (betaald in mei 2018)

Volledig dividend boekjaar 2017 Interim dividend boekjaar

2017(voorschot betaald in december 2017

Variaties ten gevolge van verkoop van gebouwen -4 175 124 893 731

Interim dividend 2018 (voorschot betaald in december 2018)

Resultaat van het boekjaar 2018 Overname van dochterondernemingen Fusie van dochterondenemingen -1 497 602 778 444 Overige verhogingen (verlagingen) SALDO OP 31/12/2018 88 949 295 -950 240 24 903 199 98 778 121 307 765 -38 457 522 SALDO OP 31/12/2018 88 949 295 -950 240 24 903 199 98 778 121 307 765 -38 457 522 Toewijzing van het resultaat van het boekjaar 2018 0 0 0 0 71 345 223 -11 846 385

Toewijzing van het operationeel uitkeerbare resultaat

Toewijzing van de variaties in de fiscale latenties 85 202

Toewijzing van de variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen 71 260 021 -11 846 385

Toewijzing van de variaties in de reële waarde van de financiële activa en passiva

Slotdividend boekjaar 2018 (betaald in mei 2019)

Volledig dividend boekjaar 2018 Interim dividend boekjaar 2018

(voorschot betaald in december 2018)

Variaties ten gevolge van verkoop van gebouwen -7 234 890 1 586 739

Resultaat van het boekjaar 2019 Interim dividend boekjaar 2019 (voorschot betaald in december 2019)

Fusie van dochterondenemingen Overige verhogingen (verlagingen) 20 335 -20 335 SALDO OP 31/12/2019 88 949 295 -950 240 24 903 199 98 778 185 438 433 -48 737 503

[Type here]

Reserve voor het saldo van de

variaties in de reële waarde van toegelaten

afdekkingsinstrumenten die onderworpen

zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd

in IFRS (+/-)

Reserve voor het saldo van de

variaties in de rëele waarde

van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet

onderworpen zijn aan een

afdekkingsboekhouding zoals

gedefinieerd in IFRS (+/-)

Reserves voor fiscale

latenties

Reserve voor eigen aandelen

Andere reserves

Overgedragen resultaat van voorgaande

boekjaren

Netto resultaat van het

boekjaar

Totaal

0 -9 280 017 0 -686 943 1 259 467 25 379 059 -143 685 215 555 079

0 1 226 658 -774 669 0 0 -3 813 555 143 685 -2 393 252

-3 813 555 3 813 555 0

-774 669 774 669 0

-824 629 0

1 226 658 -1 226 658 0

-2 393 252 -2 393 252

-14 359 510 -14 359 510

11 966 258 11 966 258

3 281 393 0

-12 330 548 -12 330 548

68 777 725 68 777 725 0 113 431 -605 726 0 0 -8 053 358 -774 669 -686 943 1 259 467 24 960 329 56 447 178 269 003 279

0 -8 053 358 -774 669 -686 943 1 259 467 24 960 329 56 447 178 269 003 279

0 -1 613 701 -256 480 0 0 -4 469 627 -56 447 177 -3 288 147

-4 469 627 4 469 627 0

-256 480 171 278 0

-59 413 636 0

-1 613 701 1 613 701 0

-3 288 147 -3 288 147

-15 618 695 -15 618 695

12 330 548 12 330 548

5 648 151 0

-11 590 993 -11 590 993

4 055 4 055 0 0 -9 667 059 -1 031 149 -686 943 1 259 467 26 142 908 43 898 510 309 617 696

Financiële staten

81

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (81)

[Type here]

KASSTROOMOVERZICHT 2019 2018 KAS EN KASEQUIVALENTEN - BEGIN VAN DE PERIODE 3 239 504 7 183 786

1. Kasstromen uit operationele activiteiten 14 752 332 10 392 703 Resultaat van het boekjaar 55 489 501 68 777 726

Resultaat van het boekjaar vóór interesten en belastingen 64 055 903 75 308 885 Ontvangen interesten 52 814 105 328 Betaalde interesten -4 447 917 -4 727 540 Variatie van de reële waarde van financiële activa en passiva -5 412 444 -1 613 701 Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint-ventures 1 329 296 0 Belastingen -88 152 -295 246

Aanpassingen aan de winst voor niet-kasstroomverrichtingen -39 222 056 -53 553 002 Afschrijvingen en waardeverminderingen 197 104 170 415

- Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa 197 104 170 415 Andere niet-monetaire elementen -43 691 194 -57 628 657

- Afschrijvingen op gekapitaliseerde financieringskosten 39 215 0

- Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (+/-) -48 472 577 -59 413 636 - Variaties in de reële waarde van financiële vaste activa (+/-) -1 329 296 0

- Variaties in de reële waarde van afdekkingsinstrumenten en ander portefeuilleresultaat 5 412 443 1 784 979 - Exit taks bewegingen 661 022 0 - Andere niet-monetaire bewegingen -2 000 0

Winst bij realisatie van activa -123 069 -716 973 - Meerwaarden bij realisatie vaste activa -123 069 -716 973 Terugneming van uitgaven en financiële producten 4 395 103 4 622 213

Veranderingen in de behoefte aan werkkapitaal -1 515 112 -4 832 021 Bewegingen in de activa -219 261 366 153

- Kortlopende financiële activa -2 516 80 052 - Handelsvorderingen 58 849 2 363 536

- Belastingvorderingen en Andere Kortlopende activa -276 880 -2 096 235 - Overlopende rekeningen 1 285 18 800 Bewegingen in de verplichtingen -1 295 851 -5 198 174

- Handelsschulden en Andere Kortlopende schulden -606 660 -1 989 584 - Andere Kortlopende verplichtingen 3 429 -3 324 754 - Overlopende rekeningen 277 208 116 164

- Provisies -173 625 0 - Uitgestelde belastingen - verplichtingen -796 204 0

2. Kasstromen uit investeringsactiviteiten -9 439 397 -23 530 188 Vastgoedbeleggingen – geactiveerde investeringen -4 045 810 -3 733 264

Vastgoedbeleggingen – nieuwe acquisities -5 623 904 0 Desinvesteringen 12 837 712 7 760 032

Projectonwikkelingen -12 592 658 -8 438 944 Overige immateriële vaste activa 0 -108 553 Overige materiële vaste activa -74 316 -70 243

Financiële vaste activa 1 363 0 Vorderingen leasing 58 215 0 Langlopende financiële vaste activa 0 -18 939 216

3. Kasstromen uit financieringsactiviteiten -4 351 709 9 193 203

Toename (+) / Afname (-) financiële bankschulden 25 722 561 28 539 215 Toename (+) / Afname (-) financiële schulden -80 493 0

Andere langlopende financiële verplichtingen -10 722 000 0 Ontvangen interesten 52 814 105 328 Betaalde interesten -4 445 450 -4 727 540

Dividend vorig boekjaar -3 288 147 -2 393 252 Interim dividend -11 590 993 -12 330 548

KAS EN KASEQUIVALENTEN - EINDE VAN DE PERIODE 4 200 730 3 239 504

82

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (82)

[Type here]

KASSTROOMOVERZICHT 2019 2018 KAS EN KASEQUIVALENTEN - BEGIN VAN DE PERIODE 3 239 504 7 183 786

1. Kasstromen uit operationele activiteiten 14 752 332 10 392 703 Resultaat van het boekjaar 55 489 501 68 777 726

Resultaat van het boekjaar vóór interesten en belastingen 64 055 903 75 308 885 Ontvangen interesten 52 814 105 328 Betaalde interesten -4 447 917 -4 727 540 Variatie van de reële waarde van financiële activa en passiva -5 412 444 -1 613 701 Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint-ventures 1 329 296 0 Belastingen -88 152 -295 246

Aanpassingen aan de winst voor niet-kasstroomverrichtingen -39 222 056 -53 553 002 Afschrijvingen en waardeverminderingen 197 104 170 415

- Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa 197 104 170 415 Andere niet-monetaire elementen -43 691 194 -57 628 657

- Afschrijvingen op gekapitaliseerde financieringskosten 39 215 0

- Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (+/-) -48 472 577 -59 413 636 - Variaties in de reële waarde van financiële vaste activa (+/-) -1 329 296 0

- Variaties in de reële waarde van afdekkingsinstrumenten en ander portefeuilleresultaat 5 412 443 1 784 979 - Exit taks bewegingen 661 022 0 - Andere niet-monetaire bewegingen -2 000 0

Winst bij realisatie van activa -123 069 -716 973 - Meerwaarden bij realisatie vaste activa -123 069 -716 973 Terugneming van uitgaven en financiële producten 4 395 103 4 622 213

Veranderingen in de behoefte aan werkkapitaal -1 515 112 -4 832 021 Bewegingen in de activa -219 261 366 153

- Kortlopende financiële activa -2 516 80 052 - Handelsvorderingen 58 849 2 363 536

- Belastingvorderingen en Andere Kortlopende activa -276 880 -2 096 235 - Overlopende rekeningen 1 285 18 800 Bewegingen in de verplichtingen -1 295 851 -5 198 174

- Handelsschulden en Andere Kortlopende schulden -606 660 -1 989 584 - Andere Kortlopende verplichtingen 3 429 -3 324 754 - Overlopende rekeningen 277 208 116 164

- Provisies -173 625 0 - Uitgestelde belastingen - verplichtingen -796 204 0

2. Kasstromen uit investeringsactiviteiten -9 439 397 -23 530 188 Vastgoedbeleggingen – geactiveerde investeringen -4 045 810 -3 733 264

Vastgoedbeleggingen – nieuwe acquisities -5 623 904 0 Desinvesteringen 12 837 712 7 760 032

Projectonwikkelingen -12 592 658 -8 438 944 Overige immateriële vaste activa 0 -108 553 Overige materiële vaste activa -74 316 -70 243

Financiële vaste activa 1 363 0 Vorderingen leasing 58 215 0 Langlopende financiële vaste activa 0 -18 939 216

3. Kasstromen uit financieringsactiviteiten -4 351 709 9 193 203

Toename (+) / Afname (-) financiële bankschulden 25 722 561 28 539 215 Toename (+) / Afname (-) financiële schulden -80 493 0

Andere langlopende financiële verplichtingen -10 722 000 0 Ontvangen interesten 52 814 105 328 Betaalde interesten -4 445 450 -4 727 540

Dividend vorig boekjaar -3 288 147 -2 393 252 Interim dividend -11 590 993 -12 330 548

KAS EN KASEQUIVALENTEN - EINDE VAN DE PERIODE 4 200 730 3 239 504

Financiële staten

Inhoud toelichtingen

TOELICHTING 1: ALGEMENE INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING

TOELICHTING 2: BELANGRIJKSTE BOEKHOUDMETHODES

TOELICHTING 3: SCHATTINGEN, VERONDERSTELLINGEN EN BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN ONZEKERHEID

TOELICHTING 4: GESEGMENTEERDE INFORMATIE

TOELICHTING 5: HUURINKOMSTEN EN -LASTEN

TOELICHTING 6: VASTGOEDRESULTAAT

TOELICHTING 7: TECHNISCHE KOSTEN

TOELICHTING 8: COMMERCIËLE KOSTEN

TOELICHTING 9: KOSTEN EN TAKSEN VAN NIET-VERHUURDE GOEDEREN – BEHEERSKOSTEN VAN VASTGOED – ANDERE VASTGOEDKOSTEN

TOELICHTING 10: ALGEMENE KOSTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

TOELICHTING 11: RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDBELEGGINGEN - VARIATIES IN REELE WAARDE VASTGOEDBELEGGINGEN - ANDER PORTEFEUILLERESULTAAT

TOELICHTING 12: FINANCIELE INKOMSTEN

TOELICHTING 13: NETTO INTERESTKOSTEN

TOELICHTING 14: ANDERE FINANCIELE KOSTEN

TOELICHTING 15: VARIATIES IN DE REELE WAARDE VAN ACTIVA EN PASSIVA - AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN GEASSOCIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN JOINT VENTURES

TOELICHTING 16: BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

TOELICHTING 17: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

TOELICHTING 18: VASTGOEDBELEGGINGEN

TOELICHTING 19: ANDERE MATERIËLE VASTE ACTIVA

TOELICHTING 20: VORDERINGEN FINANCIELE LEASING

TOELICHTING 21: DEELNEMINGEN IN GEASSOCIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN JOINT VENTURES

TOELICHTING 22: VORDERINGEN

TOELICHTING 23: KAS EN KASEQUIVALENTEN

TOELICHTING 24: OVERLOPENDE REKENINGEN

TOELICHTING 25: FINANCIËLE ACTIVA EN PASSIVA

TOELICHTING 26: HANDELSSCHULDEN EN ANDERE KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN

TOELICHTING 27: UITGESTELDE BELASTINGEN

TOELICHTING 28: KAPITAAL, UITGIFTEPREMIES EN RESERVES

TOELICHTING 29: SCHULDGRAAD

TOELICHTING 30: CONSOLIDATIEKRING

TOELICHTING 31: TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN MBT RESULTATENREKENING

TOELICHTING 32: RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BUITEN BALANS

TOELICHTING 33: PERSONEELSBESTAND

TOELICHTING 34: ERELONEN COMMISSARIS

TOELICHTING 35: GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

84

84

91

92

95

95

96

96

96

97

97

97

98

98

98

98

99

99

101

101

102

102

102

103

103

106

106

106

107

108

109

109

109

109

109

83

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (83)

[Type here]

Toelichtingen bij geconsolideerde jaarrekening TOELICHTING 1 : ALGEMENE INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING Home Invest Belgium NV is een GVV. Ze is opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in België, 1200 Brussel, Woluwelaan 46/11. De vennootschap is genoteerd op NYSE Euronext Brussel. De geconsolideerde jaarrekening omvat Home Invest Belgium en haar perimetervennootschappen, de BVBA Charlent 53 Freehold en de NV DG Development, de NV BE Real Estate.

TOELICHTING 2 : BELANGRIJKSTE BOEKHOUDMETHODES

GELIJKVORMIGHEIDSVERKLARING De financiële staten werden opgesteld in overeenstemming met het IFRS-referentiesysteem (‘International Financial Reporting Standards’) zoals goedgekeurd in de Europese Unie. In toepassing van artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de GVV, stelt Home Invest Belgium haar jaarrekening op volgens het IFRS referentiesysteem. De Vennootschap heeft haar openingsbalans opgesteld volgens IFRS op 1 januari 2006 (datum van overgang naar IFRS). In overeenstemming met IFRS 1 – Eerste toepassing van IFRS heeft de Vennootschap beslist de acquisities vóór de datum van overgang naar IFRS niet te herwerken, en dat conform IFRS 3 – Bedrijfscombinaties.

VOORBEREIDINGSBASIS De financiële staten worden uitgedrukt in euro, behalve indien anders vermeld. Zij zijn opgesteld op basis van de historische kosten, met uitzondering van de vastgoedbeleggingen en bepaalde financiële instrumenten, die gewaardeerd zijn aan hun reële waarde. De boekingsmethodes werden coherent toegepast op de voorgestelde boekjaren.

CONSOLIDATIEBASIS De geconsolideerde jaarrekening omvat de jaarrekeningen van Home Invest Belgium en haar perimetervennootschappen. Er bestaat controle over een perimetervennootschap wanneer Home Invest Belgium, rechtstreeks of onrechtstreeks, de macht heeft over de entiteit; wordt blootgesteld aan of rechten heeft op variabele rendementen omwille van haar implicatie in deze entiteit; de mogelijkheid heeft om haar invloed uit te oefenen op het bedrag van deze rendementen. De jaarrekeningen van de perimetervennootschappen waarover Home Invest Belgium controle heeft zijn integraal geconsolideerd vanaf de acquisitiedatum tot op de datum waarop de controle afloopt. De rekeningen van de perimetervennootschappen zijn opgesteld voor hetzelfde boekjaar als dat van Home Invest Belgium, met uitsluiting van de vennootschap BE Real Estate NV waarvan het boekjaar eindigt per 30/06. Er worden uniforme IFRS waarderingsregels toegepast op de betrokken perimetervennootschappen. Alle intra-groepverrichtingen, evenals de latente winsten en verliezen binnen de groep op verrichtingen tussen de ondernemingen van de groep, worden geëlimineerd. De latente verliezen worden geëlimineerd, behalve in het geval van een buitengewone waardevermindering. Een joint venture is een gezamenlijk akkoord waarbij de partijen die een gezamenlijke controle uitoefenen, rechten hebben op het netto-actief van het akkoord. De geconsolideerde resultatenrekeningen bevatten het aandeel van de Groep in de resultaten van de joint ventures overeenkomstig de vermogensmutatiemethode. Dit aandeel wordt berekend vanaf de begindatum tot op de einddatum van de gezamenlijke controle. De jaarrekeningen van de gezamenlijk gecontroleerde entiteiten omvatten dezelfde boekhoudperiode als die van de Vennootschap.

GOODWILL - BADWILL De goodwill is het positieve verschil tussen de prijs van de bedrijfscombinatie en het aandeel van de groep in de reële waarde van de verworven activa en passiva van de dochteronderneming, op het moment van de overname. De prijs van de bedrijfscombinatie bestaat uit de overnameprijs en alle rechtstreeks toewijsbare transactiekosten. De negatieve goodwill (badwill) is het negatieve verschil tussen de prijs van de bedrijfscombinatie en het aandeel van de groep in de reële waarde van de verworven activa en passiva van de dochteronderneming, op het moment van de overname. Deze negatieve goodwill wordt door de overnemer onmiddellijk opgenomen in de resultatenrekening.

84

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (84)

[Type here]

Toelichtingen bij geconsolideerde jaarrekening TOELICHTING 1 : ALGEMENE INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING Home Invest Belgium NV is een GVV. Ze is opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in België, 1200 Brussel, Woluwelaan 46/11. De vennootschap is genoteerd op NYSE Euronext Brussel. De geconsolideerde jaarrekening omvat Home Invest Belgium en haar perimetervennootschappen, de BVBA Charlent 53 Freehold en de NV DG Development, de NV BE Real Estate.

TOELICHTING 2 : BELANGRIJKSTE BOEKHOUDMETHODES

GELIJKVORMIGHEIDSVERKLARING De financiële staten werden opgesteld in overeenstemming met het IFRS-referentiesysteem (‘International Financial Reporting Standards’) zoals goedgekeurd in de Europese Unie. In toepassing van artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de GVV, stelt Home Invest Belgium haar jaarrekening op volgens het IFRS referentiesysteem. De Vennootschap heeft haar openingsbalans opgesteld volgens IFRS op 1 januari 2006 (datum van overgang naar IFRS). In overeenstemming met IFRS 1 – Eerste toepassing van IFRS heeft de Vennootschap beslist de acquisities vóór de datum van overgang naar IFRS niet te herwerken, en dat conform IFRS 3 – Bedrijfscombinaties.

VOORBEREIDINGSBASIS De financiële staten worden uitgedrukt in euro, behalve indien anders vermeld. Zij zijn opgesteld op basis van de historische kosten, met uitzondering van de vastgoedbeleggingen en bepaalde financiële instrumenten, die gewaardeerd zijn aan hun reële waarde. De boekingsmethodes werden coherent toegepast op de voorgestelde boekjaren.

CONSOLIDATIEBASIS De geconsolideerde jaarrekening omvat de jaarrekeningen van Home Invest Belgium en haar perimetervennootschappen. Er bestaat controle over een perimetervennootschap wanneer Home Invest Belgium, rechtstreeks of onrechtstreeks, de macht heeft over de entiteit; wordt blootgesteld aan of rechten heeft op variabele rendementen omwille van haar implicatie in deze entiteit; de mogelijkheid heeft om haar invloed uit te oefenen op het bedrag van deze rendementen. De jaarrekeningen van de perimetervennootschappen waarover Home Invest Belgium controle heeft zijn integraal geconsolideerd vanaf de acquisitiedatum tot op de datum waarop de controle afloopt. De rekeningen van de perimetervennootschappen zijn opgesteld voor hetzelfde boekjaar als dat van Home Invest Belgium, met uitsluiting van de vennootschap BE Real Estate NV waarvan het boekjaar eindigt per 30/06. Er worden uniforme IFRS waarderingsregels toegepast op de betrokken perimetervennootschappen. Alle intra-groepverrichtingen, evenals de latente winsten en verliezen binnen de groep op verrichtingen tussen de ondernemingen van de groep, worden geëlimineerd. De latente verliezen worden geëlimineerd, behalve in het geval van een buitengewone waardevermindering. Een joint venture is een gezamenlijk akkoord waarbij de partijen die een gezamenlijke controle uitoefenen, rechten hebben op het netto-actief van het akkoord. De geconsolideerde resultatenrekeningen bevatten het aandeel van de Groep in de resultaten van de joint ventures overeenkomstig de vermogensmutatiemethode. Dit aandeel wordt berekend vanaf de begindatum tot op de einddatum van de gezamenlijke controle. De jaarrekeningen van de gezamenlijk gecontroleerde entiteiten omvatten dezelfde boekhoudperiode als die van de Vennootschap.

GOODWILL - BADWILL De goodwill is het positieve verschil tussen de prijs van de bedrijfscombinatie en het aandeel van de groep in de reële waarde van de verworven activa en passiva van de dochteronderneming, op het moment van de overname. De prijs van de bedrijfscombinatie bestaat uit de overnameprijs en alle rechtstreeks toewijsbare transactiekosten. De negatieve goodwill (badwill) is het negatieve verschil tussen de prijs van de bedrijfscombinatie en het aandeel van de groep in de reële waarde van de verworven activa en passiva van de dochteronderneming, op het moment van de overname. Deze negatieve goodwill wordt door de overnemer onmiddellijk opgenomen in de resultatenrekening.

[Type here]

De norm IFRS 3 – Bedrijfscombinaties – regelt de boekhoudkundige verwerking van Goodwill of Badwill en verwijst eveneens naar de IAS 36 – Waardevermindering van activa – betreffende de verplichting om jaarlijks te onderzoeken of een bepaald actief een waardervermindering moet ondergaan.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa met een beperkte levensduur worden oorspronkelijk gewaardeerd tegen hun kostprijs. Na de initiële boeking worden ze gewaardeerd tegen hun kostprijs verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en de eventuele waardeverminderingen. De immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de beste raming van hun gebruiksduur. De gebruiksduur en de afschrijvingsmethode van de immateriële activa worden minstens aan het einde van elk boekjaar herzien.

VASTGOEDBELEGGINGEN Vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur zijn beleggingen in onroerende activa die worden aangehouden voor verhuur op lange termijn en/of voor de waardetoename van het kapitaal. De vastgoedbeleggingen worden oorspronkelijk gewaardeerd tegen hun kostprijs, met inbegrip van de transactiekosten en de niet-aftrekbare BTW (de “aanschaffingswaarde”). Voor gebouwen die worden verworven via een fusie, splitsing of inbreng van bedrijfstak, zijn de belastingen verschuldigd op de potentiële meerwaarden van de aldus geïntegreerde activa inbegrepen in de kosten van de desbetreffende activa. Bij de eerste periodieke afsluiting na de initiële boeking ervan, worden de vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen hun reële waarde. De reële waarde wordt bepaald in twee stappen. In de eerste stap gaat een onafhankelijke externe vastgoedexpert over tot de waardering van de vastgoedbeleggingen met inbegrip van overdrachtstaksen (registratierechten of andere overdrachtstaksen), de zogenaamde “investeringswaarde”. De expert schat de investeringswaarde op basis van 2 methodes: de kapitalisatie van de geschatte huurwaarde en de Discounted Cash Flow methode (DCF-methode). De expert heeft de mogelijkheid om voor de expertise van de vastgoedbeleggingen alternatieve methodes te gebruiken. In een tweede stap, om van de investeringswaarde naar de reële waarde te gaan, houdt de expert van de aldus geschatte vastgoedbeleggingen een geschat bedrag in voor overdrachtstaksen. De investeringswaarde minus de overdrachtstaksen vormt de reële waarde in de betekenis van IFRS 13. In België wordt de reële waarde als volgt bepaald: voor de gebouwen in de Belgische portefeuille met een globale investeringswaarde van ten minste € 2 500 000, brengt de expert op de investeringswaarde een neerwaartse correctie in rekening van 2,5%1; voor de gebouwen in de Belgische portefeuille met een globale investeringswaarde van minder dan € 2 500 000, brengt de expert op de investeringswaarde een neerwaartse correctie in rekening die overeenstemt met de integrale registratierechten die van toepassing zijn in de regionale reglementering:

• 12,5% voor onroerende goederen in Brussel en Wallonië; • 10% voor onroerende goederen in Vlaanderen; • 2% voor erfpachten; • ...

Wanneer Home Invest Belgium het besluit neemt uit de Belgische portefeuille een gebouw te vervreemden onder een welbepaalde transactiestructuur, dan worden voor de bepaling van de reële waarde de effectieve overdrachtstaksen in mindering gebracht die verwacht worden van toepassing te zijn op de transactie, ongeacht de globale investeringswaarde van het gebouw. In Nederland bedragen de overdrachtstaken 2% voor residentieel vastgoed.

1 De boekhoudkundige verwerking (zijnde de beroepsvereniging voor de Belgische GVV's) werd toegelicht in het persbericht dat door BeAMA op 8 februari 2006 gepubliceerd werd, en bevestigd werd in het persbericht van de BE-REIT Association van 10 november 2016.

Financiële staten

[Type here]

De norm IFRS 3 – Bedrijfscombinaties – regelt de boekhoudkundige verwerking van Goodwill of Badwill en verwijst eveneens naar de IAS 36 – Waardevermindering van activa – betreffende de verplichting om jaarlijks te onderzoeken of een bepaald actief een waardervermindering moet ondergaan.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa met een beperkte levensduur worden oorspronkelijk gewaardeerd tegen hun kostprijs. Na de initiële boeking worden ze gewaardeerd tegen hun kostprijs verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en de eventuele waardeverminderingen. De immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de beste raming van hun gebruiksduur. De gebruiksduur en de afschrijvingsmethode van de immateriële activa worden minstens aan het einde van elk boekjaar herzien.

VASTGOEDBELEGGINGEN Vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur zijn beleggingen in onroerende activa die worden aangehouden voor verhuur op lange termijn en/of voor de waardetoename van het kapitaal. De vastgoedbeleggingen worden oorspronkelijk gewaardeerd tegen hun kostprijs, met inbegrip van de transactiekosten en de niet-aftrekbare BTW (de “aanschaffingswaarde”). Voor gebouwen die worden verworven via een fusie, splitsing of inbreng van bedrijfstak, zijn de belastingen verschuldigd op de potentiële meerwaarden van de aldus geïntegreerde activa inbegrepen in de kosten van de desbetreffende activa. Bij de eerste periodieke afsluiting na de initiële boeking ervan, worden de vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen hun reële waarde. De reële waarde wordt bepaald in twee stappen. In de eerste stap gaat een onafhankelijke externe vastgoedexpert over tot de waardering van de vastgoedbeleggingen met inbegrip van overdrachtstaksen (registratierechten of andere overdrachtstaksen), de zogenaamde “investeringswaarde”. De expert schat de investeringswaarde op basis van 2 methodes: de kapitalisatie van de geschatte huurwaarde en de Discounted Cash Flow methode (DCF-methode). De expert heeft de mogelijkheid om voor de expertise van de vastgoedbeleggingen alternatieve methodes te gebruiken. In een tweede stap, om van de investeringswaarde naar de reële waarde te gaan, houdt de expert van de aldus geschatte vastgoedbeleggingen een geschat bedrag in voor overdrachtstaksen. De investeringswaarde minus de overdrachtstaksen vormt de reële waarde in de betekenis van IFRS 13. In België wordt de reële waarde als volgt bepaald: voor de gebouwen in de Belgische portefeuille met een globale investeringswaarde van ten minste € 2 500 000, brengt de expert op de investeringswaarde een neerwaartse correctie in rekening van 2,5%1; voor de gebouwen in de Belgische portefeuille met een globale investeringswaarde van minder dan € 2 500 000, brengt de expert op de investeringswaarde een neerwaartse correctie in rekening die overeenstemt met de integrale registratierechten die van toepassing zijn in de regionale reglementering:

• 12,5% voor onroerende goederen in Brussel en Wallonië; • 10% voor onroerende goederen in Vlaanderen; • 2% voor erfpachten; • ...

Wanneer Home Invest Belgium het besluit neemt uit de Belgische portefeuille een gebouw te vervreemden onder een welbepaalde transactiestructuur, dan worden voor de bepaling van de reële waarde de effectieve overdrachtstaksen in mindering gebracht die verwacht worden van toepassing te zijn op de transactie, ongeacht de globale investeringswaarde van het gebouw. In Nederland bedragen de overdrachtstaken 2% voor residentieel vastgoed.

1 De boekhoudkundige verwerking (zijnde de beroepsvereniging voor de Belgische GVV's) werd toegelicht in het persbericht dat door BeAMA op 8 februari 2006 gepubliceerd werd, en bevestigd werd in het persbericht van de BE-REIT Association van 10 november 2016.

85

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (85)

[Type here]

Boekhoudkundige verwerking van de waardering van vastgoedbeleggingen in exploitatie Elke winst of elk verlies uit een wijziging van de reële waarde wordt in de resultatenrekening geboekt onder de rubriek “XVIII. Variaties van de reële waarde van vastgoedbeleggingen” lijn “A. Positieve variaties van de reële waarde van vastgoedbeleggingen” of lijn “B. Negatieve variaties van de reële waarde van vastgoedbeleggingen”. De variaties van de geschatte mutatierechten en -kosten worden geboekt onder rubriek XVIII Variaties van de reële waarde van vastgoedbeleggingen onder de lijn “C. Positieve variaties van de geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen” of “D. Negatieve variaties van de geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen”. De aanwending wordt geboekt onder het Eigen vermogen onder Rubriek C Reserves – “b. Reserve van het saldo van de variaties van de reële waarde van vastgoedbeleggingen” en “c. Reserve van de geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-)”. Werken aan vastgoedbeleggingen in exploitatie De uitgevoerde werken die onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar vallen, worden op 3 manieren in de rekeningen opgenomen, afhankelijk van het type werkzaamheden:

• de uitgaven voor onderhoud en herstellingen die geen enkele functie toevoegen of die het comfortniveau van het gebouw niet verhogen, worden beschouwd als lopende uitgaven voor de periode en als vastgoedkosten;

• verbeteringswerken: dit zijn occasionele werken, uitgevoerd om het gebouw of de woning in kwestie meer functionaliteiten te geven of het comfortniveau aanzienlijk te verhogen, waardoor ook de geschatte huurwaarde stijgt.

• De kosten van deze werken worden geactiveerd , voor zover de expert normaal een evenredige waardetoename van de geschatte huurwaarde vaststelt.

• Voorbeelden: grondige renovatie van een woning, het leggen van parket, vernieuwing van een inkomhal; grote renovatiewerken: deze worden normaal uitgevoerd om de 20 à 30 jaar en hebben betrekking op de waterdichtheid van het gebouw, zijn structuur of zijn essentiële functies (vervanging van liften of verwarmingsinstallatie, vervanging van de ramen, enz.). Dergelijke renovatiewerken worden eveneens geactiveerd.

De gebouwen waarvoor kosten worden gemaakt die op het actief geboekt worden, worden bij de voorbereiding van de budgetten geïdentificeerd op basis van de voorafgaande criteria. Mogelijk te activeren uitgaven hebben betrekking op de materialen, de aannemingswerken, de technische studies, de honoraria (architecten, studiebureaus, project management), de BTW, taksen, de interne kosten en de intresten betaald tijdens de bouw. Verkoop van onroerende goederen Naar aanleiding van een verkoop van een onroerend goed zal de verkoopprijs verminderd met de commercialisatiekosten geboekt worden onder rubriek XVI.A Netto verkopen van de onroerende goederen van de resultatenrekening, terwijl de annulering van de reële waarde van het gebouw in het negatief geboekt zal worden onder rubriek XVI.B Boekwaarde van de verkochte onroerende goederen. Het verschil tussen beide rubrieken vormt de rubriek XVI. Resultaat verkoop van vastgoedbeleggingen. De gerealiseerde meerwaarde die uitkeerbaar is voor de aandeelhouder wordt berekend als het verschil tussen de verkoopprijs van het onroerend goed verminderd met de commercialisatiekosten en de historische aankoopwaarde vehoogd met de gedane investeringen. Na verkoop worden de reeds geboekte latente meerwaarden en de overdrachtrechten die voorheen geboekt werden onder de reserverubrieken “Reserve van het saldo van de variaties van de reële waarde van vastgoedbeleggingen” en “Reserve van de geschatte mutatiekosten-en rechten” geannuleerd worden door hen tegen te boeken bij de aanwending van het resultaat op de verkoop van vastgoedbeleggingen en de uitkeerbare meerwaarden. Deze laatste bewerking wordt doorgevoerd in hetzelfde boekjaar als de verkoop van het onroerend goed. Deze bedragen worden geheel opgenomen in het berekeningsschema van het bedrag vermeld in artikel 13, §1, alinea 1 van de Wet van 16 juni 2014 en volgende.

PROJECTONTWIKKELINGEN Onroerende goederen die gebouwd of ontwikkeld worden voor toekomstig gebruik als vastgoedbelegging worden opgenomen in de subrubriek ‘Projectontwikkelingen’ en conform IAS 40 gewaardeerd aan hun Reële Waarde. Na initiële opname worden de projecten gewaardeerd aan Reële Waarde indien aan al de volgende criteria voldaan is:

• De te maken projectkosten kunnen betrouwbaar worden ingeschat; • Alle nodige vergunningen voor het uitvoeren van de projectontwikkelingen zijn bekomen; • De realisatie van het project staat vast.

De Reële Waarde is gebaseerd op de waardering door de Vastgoeddeskundige (volgens de gebruikelijke methodes en assumpties) en houdt rekening met de nog te maken kosten voor de volledige afwerking van het project. Indien bovenstaande voorwaarden niet zijn vervuld, blijft het project gewaardeerd aan kostprijs. De kostprijs omvat alle rechtstreeks aan de projectontwikkeling gerelateerde kosten en alle daaropvolgende investeringsuitgaven, die als verwervingskosten worden gekwalificeerd (materialen, aannemingswerken, technische studies, honoraria van architecten, studiebureaus, project management, juridische raadgevers, verzekerningen , BTW, taksen en toewijsbare interne kosten).

86

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (86)

[Type here]

Boekhoudkundige verwerking van de waardering van vastgoedbeleggingen in exploitatie Elke winst of elk verlies uit een wijziging van de reële waarde wordt in de resultatenrekening geboekt onder de rubriek “XVIII. Variaties van de reële waarde van vastgoedbeleggingen” lijn “A. Positieve variaties van de reële waarde van vastgoedbeleggingen” of lijn “B. Negatieve variaties van de reële waarde van vastgoedbeleggingen”. De variaties van de geschatte mutatierechten en -kosten worden geboekt onder rubriek XVIII Variaties van de reële waarde van vastgoedbeleggingen onder de lijn “C. Positieve variaties van de geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen” of “D. Negatieve variaties van de geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen”. De aanwending wordt geboekt onder het Eigen vermogen onder Rubriek C Reserves – “b. Reserve van het saldo van de variaties van de reële waarde van vastgoedbeleggingen” en “c. Reserve van de geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-)”. Werken aan vastgoedbeleggingen in exploitatie De uitgevoerde werken die onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar vallen, worden op 3 manieren in de rekeningen opgenomen, afhankelijk van het type werkzaamheden:

• de uitgaven voor onderhoud en herstellingen die geen enkele functie toevoegen of die het comfortniveau van het gebouw niet verhogen, worden beschouwd als lopende uitgaven voor de periode en als vastgoedkosten;

• verbeteringswerken: dit zijn occasionele werken, uitgevoerd om het gebouw of de woning in kwestie meer functionaliteiten te geven of het comfortniveau aanzienlijk te verhogen, waardoor ook de geschatte huurwaarde stijgt.

• De kosten van deze werken worden geactiveerd , voor zover de expert normaal een evenredige waardetoename van de geschatte huurwaarde vaststelt.

• Voorbeelden: grondige renovatie van een woning, het leggen van parket, vernieuwing van een inkomhal; grote renovatiewerken: deze worden normaal uitgevoerd om de 20 à 30 jaar en hebben betrekking op de waterdichtheid van het gebouw, zijn structuur of zijn essentiële functies (vervanging van liften of verwarmingsinstallatie, vervanging van de ramen, enz.). Dergelijke renovatiewerken worden eveneens geactiveerd.

De gebouwen waarvoor kosten worden gemaakt die op het actief geboekt worden, worden bij de voorbereiding van de budgetten geïdentificeerd op basis van de voorafgaande criteria. Mogelijk te activeren uitgaven hebben betrekking op de materialen, de aannemingswerken, de technische studies, de honoraria (architecten, studiebureaus, project management), de BTW, taksen, de interne kosten en de intresten betaald tijdens de bouw. Verkoop van onroerende goederen Naar aanleiding van een verkoop van een onroerend goed zal de verkoopprijs verminderd met de commercialisatiekosten geboekt worden onder rubriek XVI.A Netto verkopen van de onroerende goederen van de resultatenrekening, terwijl de annulering van de reële waarde van het gebouw in het negatief geboekt zal worden onder rubriek XVI.B Boekwaarde van de verkochte onroerende goederen. Het verschil tussen beide rubrieken vormt de rubriek XVI. Resultaat verkoop van vastgoedbeleggingen. De gerealiseerde meerwaarde die uitkeerbaar is voor de aandeelhouder wordt berekend als het verschil tussen de verkoopprijs van het onroerend goed verminderd met de commercialisatiekosten en de historische aankoopwaarde vehoogd met de gedane investeringen. Na verkoop worden de reeds geboekte latente meerwaarden en de overdrachtrechten die voorheen geboekt werden onder de reserverubrieken “Reserve van het saldo van de variaties van de reële waarde van vastgoedbeleggingen” en “Reserve van de geschatte mutatiekosten-en rechten” geannuleerd worden door hen tegen te boeken bij de aanwending van het resultaat op de verkoop van vastgoedbeleggingen en de uitkeerbare meerwaarden. Deze laatste bewerking wordt doorgevoerd in hetzelfde boekjaar als de verkoop van het onroerend goed. Deze bedragen worden geheel opgenomen in het berekeningsschema van het bedrag vermeld in artikel 13, §1, alinea 1 van de Wet van 16 juni 2014 en volgende.

PROJECTONTWIKKELINGEN Onroerende goederen die gebouwd of ontwikkeld worden voor toekomstig gebruik als vastgoedbelegging worden opgenomen in de subrubriek ‘Projectontwikkelingen’ en conform IAS 40 gewaardeerd aan hun Reële Waarde. Na initiële opname worden de projecten gewaardeerd aan Reële Waarde indien aan al de volgende criteria voldaan is:

• De te maken projectkosten kunnen betrouwbaar worden ingeschat; • Alle nodige vergunningen voor het uitvoeren van de projectontwikkelingen zijn bekomen; • De realisatie van het project staat vast.

De Reële Waarde is gebaseerd op de waardering door de Vastgoeddeskundige (volgens de gebruikelijke methodes en assumpties) en houdt rekening met de nog te maken kosten voor de volledige afwerking van het project. Indien bovenstaande voorwaarden niet zijn vervuld, blijft het project gewaardeerd aan kostprijs. De kostprijs omvat alle rechtstreeks aan de projectontwikkeling gerelateerde kosten en alle daaropvolgende investeringsuitgaven, die als verwervingskosten worden gekwalificeerd (materialen, aannemingswerken, technische studies, honoraria van architecten, studiebureaus, project management, juridische raadgevers, verzekerningen , BTW, taksen en toewijsbare interne kosten).

[Type here]

Indien de duur van het project één jaar overschrijdt, worden ook de interestkosten, die rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de projectontwikkeling geactiveerd als deel van de kostprijs van de projectontwikkeling, aan een interest die de gemiddelde interestkost van Home Invest Belgium weerspiegelt. Op het ogenblik dat de werken beëindigd zijn, worden de gebouwen overgeboekt van de rubriek ‘Projectontwikkelingen’ naar de rubriek ‘Vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur’.

TRANSACTIEKOSTEN Transactiekosten in het kader van acquisities zoals onder meer commissies betaald aan vastgoedmakelaars, erelonen voor adviseurs en toewijsbare interne kosten worden als volgt verwerkt:

• transactiekosten naar aanleiding van de verwerving van een gebouw, worden geactiveerd op het gebouw; • transactiekosten naar aanleiding van de verwerving van een aandelenparticipatie in een vastgoedvennootschap

worden geactiveerd op de participatie.

ANDERE MATERIELE VASTE ACTIVA De andere materiële vaste activa worden geboekt tegen hun kostprijs, verminderd met de som van de afschrijvingen en de waardeverminderingen. Een lineaire afschrijving wordt gehanteerd over de geraamde gebruiksduur van de activa. De gebruiksduur en de afschrijvingswijze worden minstens bij de afsluiting van elk boekjaar herzien. De gebruiksduur is voor elke categorie van activa de volgende:

• informatica-uitrusting: 3 jaar; • meubilair en kantoormateriaal: 10 jaar; • kantoorinrichting: afhankelijk van de duur van de huurovereenkomst, met een maximum van 6 jaar.

VERHUURKOSTEN Verhuurkosten in het kader van de verhuur van vastgoedbeleggingen zoals onder meer commissies betaald aan vastgoedmakelaars, marketingkosten en toewijsbare interne kosten worden als volgt verwerkt:

• verhuurkosten naar aanleiding van de verhuur van vastgoedbeleggingen beschikbaar voor ver-huur, die geen voorwerp uitmaken van een eerste commercialisering na oplevering, worden geboekt in de resultatenrekening onder de rubriek X Commerciële kosten;

• verhuurkosten naar aanleiding van de verhuur van projectontwikkelingen of vastgoedbeleg-gingen beschikbaar voor verhuur, die voorwerp uitmaken van een eerste commercialisering na oplevering, worden geactiveerd op het project.

FINANCIËLE ACTIVA Handelsvorderingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen hun transactieprijs, wanneer ze geen significante financieringscomponent bevatten, wat het geval is voor alle handelsvorderingen van Home Invest Belgium. Andere financiële activa worden aanvankelijk gewaardeerd tegen reële waarde vermeerderd met, in het geval van een financieel actief dat niet tegen reële waarde via de winst-en-verliesrekening wordt gewaardeerd, transactiekosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van het financiële actief. Een financieel actief wordt geclassificeerd als vlottend, wanneer de verwachte kasstromen een looptijd hebben van minder dan een jaar. Alle opgenomen financiële activa zullen vervolgens gewaardeerd worden tegen geamortiseerde kostprijs dan wel reële waarde, volgens IFRS 9. Meer bepaald:

• een schuldinstrument dat (i) wordt aangehouden binnen een bedrijfsmodel dat erop gericht is contractuele kasstromen te ontvangen en (ii) contractuele kasstromen heeft die uitsluitend aflossingen en rentebetalingen op het uitstaande hoofdsombedrag betreffen, wordt tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd (exclusief afgeschreven bijzondere waardevermindering), tenzij het actief is aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening (FVTPL) onder de optie reële waarde;

• een schuldinstrument dat (i) wordt aangehouden binnen een bedrijfsmodel waarvan het doel wordt bereikt door zowel contractuele kasstromen te ontvangen als financiële activa te verkopen en (ii) waarvan de contractvoorwaarden op bepaalde data aanleiding geven tot kasstromen die uitsluitend aflossingen en rentebetalingen op de uitstaande hoofdsom betreffen, wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in andere elementen van het totaalresultaat (FVTOCI), tenzij het actief is aangewezen als gewaardeerd tegen FVTPL onder de optie reële waarde;

• alle overige schuldinstrumenten worden tegen FVTPL gewaardeerd; • alle aandelenbeleggingen worden tegen reële waarde gewaardeerd in het geconsolideerd overzicht van de

financiële positie, waarbij winsten en verliezen worden verantwoord in de winst of het verlies met dien verstande dat als een aandelenbelegging niet wordt aangehouden voor handelsdoeleinden noch als voorwaardelijke vergoeding wordt verantwoord door een overnemende partij in een bedrijfscombinatie, bij eerste opname de onherroepelijke verkiezing kan worden gemaakt om de belegging tegen FVTOCI te waarderen met dividendopbrengsten opgenomen in winst of verlies.

Financiële staten

87

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (87)

[Type here]

Voor instrumenten die genoteerd worden op een actieve markt stemt de reële waarde overeen met de marktprijs (niveau 1). Voor instrumenten die niet genoteerd worden op een actieve markt wordt de reële waarde bepaald met behulp van waarderingstechnieken, met inbegrip van recente transacties tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn of transacties met instrumenten die in grote mate gelijkaardig zijn (niveau 2); of met behulp van verdisconteerde kasstroomanalyses, met inbegrip van veronderstellingen die in grote mate consistent zijn met waarneembare marktgegevens (niveau 3). In beperkte omstandigheden kan de kostprijs van een instrument een passende schatting van de reële waarde vormen. Dit kan het geval zijn als er onvoldoende meer recente informatie beschikbaar is om de reële waarde te bepalen, of als er van een grote bandbreedte van mogelijke waarderingen tegen reële waarde sprake is en de kostprijs de beste schatting van de reële waarde binnen die bandbreedte vertegenwoordigt.

BIJZONDERE WAARDERVERMINDERINGEN VAN FINANCIËLE ACTIVA Het bijzondere waardeverminderingsverlies van een financieel actief dat wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs wordt berekend op basis van het verwachte verliesmodel. Bij de weergave van het gewogen gemiddelde van kredietverliezen worden de respectieve risico's van een wanbetaling als wegingsfactoren gebruikt. Voor handelsvorderingen en financiële lease vorderingen, die niet een aanzienlijk financieringsgedeelte bevatten (d.w.z. vrijwel alle handelsvorderingen), wordt de voorziening voor verliezen gewaardeerd tegen een bedrag dat gelijk is aan de tijdens de looptijd te verwachte kredietverliezen. Dit zijn de verwachte kredietverliezen die voortvloeien uit alle eventuele wanbetalingen gedurende de verwachte levensduur van deze handelsvorderingen, aan de hand van een voorzieningenmatrix die rekening houdt met historische informatie over wanbetalingen aangepast voor toekomstgerichte informatie. Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, met uitzondering van schuldinstrumenten die tegen reële waarde worden opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat. In dat geval wordt de voorziening verantwoord in andere elementen van het totaalresultaat.

FINANCIËLE PASSIVA De financiële passiva worden geboekt tegen hun afgeschreven kost. Afgeleide financiële instrumenten Een afgeleid financieel instrument is een financieel instrument of een ander contract dat binnen het toepassingsgebied van IFRS 9 valt en dat de volgende drie kenmerken bezit:

• de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabelen, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms 'de onderliggende waarde' genoemd);

• er is geen netto-aanvangsinvestering benodigd of een geringe netto-aanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

• het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

Home Invest Belgium doet een beroep op afgeleide financiële instrumenten ter dekking van het renterisico dat ze loopt in het kader van de financiering van haar activiteiten. Afgeleide financiële instrumenten worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde op het moment van aangaan van het afgeleide contract en worden na initiële opname geherwaardeerd tegen reële waarde op het einde van elke afsluitperiode.

• Economische afdekking: De variaties in de reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten die niet beantwoorden aan de voorwaarden van ‘Hedge Accounting’ volgens IFRS 9, worden geboekt in de resultatenrekening.

• Kasstroomafdekking: Het efficiënt deel van de winsten of verliezen uit wijzigingen van de reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten die voldoen aan de voorwaarden van ‘Hedge Accounting’ volgens IFRS 9, specifiek aangewezen en bestemd tot kasstroomafdekking van een actief- of passiefbestanddeel of een geplande transactie die wordt hernomen op de balans, wordt geboekt in het eigen vermogen. Het niet-efficiënt deel komt in de resultatenrekening. Wanneer een indekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht, of wanneer een dekking niet meer voldoet aan de criteria van ‘Hedge Accounting’, wordt alle gecumuleerde winst of verlies die op dat ogenblik onder het eigen vermogen staat, in de resultatenrekening geboekt.

88

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (88)

[Type here]

Voor instrumenten die genoteerd worden op een actieve markt stemt de reële waarde overeen met de marktprijs (niveau 1). Voor instrumenten die niet genoteerd worden op een actieve markt wordt de reële waarde bepaald met behulp van waarderingstechnieken, met inbegrip van recente transacties tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn of transacties met instrumenten die in grote mate gelijkaardig zijn (niveau 2); of met behulp van verdisconteerde kasstroomanalyses, met inbegrip van veronderstellingen die in grote mate consistent zijn met waarneembare marktgegevens (niveau 3). In beperkte omstandigheden kan de kostprijs van een instrument een passende schatting van de reële waarde vormen. Dit kan het geval zijn als er onvoldoende meer recente informatie beschikbaar is om de reële waarde te bepalen, of als er van een grote bandbreedte van mogelijke waarderingen tegen reële waarde sprake is en de kostprijs de beste schatting van de reële waarde binnen die bandbreedte vertegenwoordigt.

BIJZONDERE WAARDERVERMINDERINGEN VAN FINANCIËLE ACTIVA Het bijzondere waardeverminderingsverlies van een financieel actief dat wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs wordt berekend op basis van het verwachte verliesmodel. Bij de weergave van het gewogen gemiddelde van kredietverliezen worden de respectieve risico's van een wanbetaling als wegingsfactoren gebruikt. Voor handelsvorderingen en financiële lease vorderingen, die niet een aanzienlijk financieringsgedeelte bevatten (d.w.z. vrijwel alle handelsvorderingen), wordt de voorziening voor verliezen gewaardeerd tegen een bedrag dat gelijk is aan de tijdens de looptijd te verwachte kredietverliezen. Dit zijn de verwachte kredietverliezen die voortvloeien uit alle eventuele wanbetalingen gedurende de verwachte levensduur van deze handelsvorderingen, aan de hand van een voorzieningenmatrix die rekening houdt met historische informatie over wanbetalingen aangepast voor toekomstgerichte informatie. Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, met uitzondering van schuldinstrumenten die tegen reële waarde worden opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat. In dat geval wordt de voorziening verantwoord in andere elementen van het totaalresultaat.

FINANCIËLE PASSIVA De financiële passiva worden geboekt tegen hun afgeschreven kost. Afgeleide financiële instrumenten Een afgeleid financieel instrument is een financieel instrument of een ander contract dat binnen het toepassingsgebied van IFRS 9 valt en dat de volgende drie kenmerken bezit:

• de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabelen, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms 'de onderliggende waarde' genoemd);

• er is geen netto-aanvangsinvestering benodigd of een geringe netto-aanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

• het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

Home Invest Belgium doet een beroep op afgeleide financiële instrumenten ter dekking van het renterisico dat ze loopt in het kader van de financiering van haar activiteiten. Afgeleide financiële instrumenten worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde op het moment van aangaan van het afgeleide contract en worden na initiële opname geherwaardeerd tegen reële waarde op het einde van elke afsluitperiode.

• Economische afdekking: De variaties in de reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten die niet beantwoorden aan de voorwaarden van ‘Hedge Accounting’ volgens IFRS 9, worden geboekt in de resultatenrekening.

• Kasstroomafdekking: Het efficiënt deel van de winsten of verliezen uit wijzigingen van de reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten die voldoen aan de voorwaarden van ‘Hedge Accounting’ volgens IFRS 9, specifiek aangewezen en bestemd tot kasstroomafdekking van een actief- of passiefbestanddeel of een geplande transactie die wordt hernomen op de balans, wordt geboekt in het eigen vermogen. Het niet-efficiënt deel komt in de resultatenrekening. Wanneer een indekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht, of wanneer een dekking niet meer voldoet aan de criteria van ‘Hedge Accounting’, wordt alle gecumuleerde winst of verlies die op dat ogenblik onder het eigen vermogen staat, in de resultatenrekening geboekt.

[Type here]

VASTGOEDBELEGGINGEN IN EIGENDOM BESTEMD VOOR VERKOOP Een vastgoedbelegging wordt beschouwd als bestemd voor verkoop als het onmiddellijk kan worden verkocht in zijn huidige staat en een verkoop hoogst waarschijnlijk is. Een vastgoedbelegging bestemd voor verkoop wordt op dezelfde manier gewaardeerd als een andere vastgoedbelegging. De deelverkopen (unit per unit) van een gebouw worden uitgevoerd over verschillende jaren. Rekening houdend met het feit dat de vastgoedexpert een pand in zijn geheel (en niet unit per unit) valoriseert, maakt de opname ervan in deze rubriek willekeurig en kan de lezer misleiden in vergelijking tot de geldende strategie. Daarom heeft Home Invest Belgium beslist om vanaf boekjaar 2017 deze verkopen niet langer op te nemen in de rubriek vastgoedbeleggingen in eigendom bestemd voor verkoop.

KAS EN KASEQUIVALENTEN De rubriek “Kas en kasequivalenten” omvat de kastegoeden en de zichtrekeningen. Kasequivalenten zijn heel liquide kortetermijnbeleggingen die gemakkelijk omzetbaar zijn in een bekend contant bedrag, een vervaldag hebben van drie maanden of minder, en geen groot risico van waardeverandering met zich meebrengen. Deze elementen worden tegen hun nominale waarde of tegen kostprijs op de balans geboekt.

KAPITAAL DIVIDENDEN De gewone aandelen worden in het eigen vermogen geboekt. De kosten die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de uitgifte van nieuwe aandelen of opties, worden in het eigen vermogen geboekt, na aftrek van belastingen, en afgetrokken van het opgehaalde bedrag. De ingekochte eigen aandelen worden geboekt tegen aankoopprijs en worden in mindering gebracht van het eigen vermogen. Een verkoop of annulering van de ingekochte eigen aandelen heeft geen impact op het resultaat; de winsten en verliezen in verband met de eigen aandelen worden rechtstreeks onder het eigen vermogen geboekt. De dividenden worden erkend als schulden na goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Elk eventueel interimdividend wordt geboekt in schulden, zodra de Raad van Bestuur de beslissing tot uitkering van een dergelijk dividend genomen heeft.

VOORZIENINGEN Op de balans wordt een voorziening geboekt wanneer:

• er een (juridische of impliciete) verplichting bestaat als gevolg van een vroegere gebeurtenis; en • het waarschijnlijk is dat er middelen zullen moeten worden aangewend om aan die verplichting te voldoen; en • het bedrag van de verplichting betrouwbaar kan worden ingeschat.

BELASTINGEN De belastingen op het resultaat van het boekjaar omvatten de courante belastingen en de uitgestelde belastingen. Ze worden in de resultatenrekening geboekt, behalve als ze betrekking hebben op elementen die rechtstreeks in het eigen vermogen zijn geboekt. In dat geval worden ze ook op die rubriek toegerekend. De courante belastingen zijn het bedrag van de verschuldigde belastingen op de belastbare inkomsten van het voorbije jaar, evenals alle aanpassingen aan de betaalde (of te recupereren) belastingen in verband met de jaren ervoor. Ze worden berekend aan de hand van de belastingvoet die geldt op afsluitingsdatum. De uitgestelde belastingen worden berekend volgens de methode van de variabele uitstelmethode (liability method) op de tijdelijke verschillen tussen de fiscale basis van een actief- of een passiefbestanddeel en hun boekwaarde, zoals die in de jaarrekening is opgenomen. De variatie van de uitgestelde belasting wordt opgenomen onder de rubriek XIX Ander portefeuilleresultaat. Deze belastingen worden bepaald volgens de belastingvoeten die men verwacht op het moment dat de activa zullen worden gerealiseerd of de verplichting afloopt. Uitgestelde belastingvorderingen worden geboekt voor de aftrekbare tijdelijke verschillen en op de terugvorderbare overgedragen belastingkredieten en fiscale verliezen, voor zover het waarschijnlijk is dat er in de nabije toekomst belastbare winsten zullen zijn om het belastingvoordeel te kunnen genieten. De boekwaarde van deze uitgestelde belastingvorderingen wordt herzien op elke balansdatum en gereduceerd als het niet langer waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winst beschikbaar zal zijn om de uitgestelde belastingen geheel of gedeeltelijk te compenseren. De uitgestelde belastingverplichtingen en -vorderingen worden gedefinieerd aan de hand van de verwachte belastingvoeten, van toepassing in de jaren waarin deze tijdelijke verschillen zullen worden gerealiseerd of betaald, op basis van de geldende belastingpercentages of de bevestigde belastingvoeten op balansdatum. De exit taks is de belasting op de meerwaarde uit de fusie van een onderneming die geen GVV is met een GVV. Wanneer de onderneming die niet het statuut van GVV heeft, voor het eerst in de consolidatiekring van de groep terechtkomt, wordt een voorziening voor exit taks geboekt, samen met een bedrag dat overeenstemt met het verschil tussen de marktwaarde van het gebouw en de boekhoudkundige waarde van het goed dat in de fusie verworven zal worden, en dit rekening houdend met een verwachte fusiedatum.

Financiële staten

89

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (89)

[Type here]

OPBRENGSTEN De huurinkomsten uit gewone huurcontracten worden lineair in de opbrengsten geboekt voor de duur van het huurcontract. De gratis huur en andere voordelen die aan de klanten worden toegekend, worden lineair geboekt over de eerste vaste huurperiode. De opzegvergoedingen worden integraal geboekt op het ogenblik van hun facturatie in de rubriek I.E. Huuropbrengsten. Winst of verlies op de verkoop van vastgoedbeleggingen Het resultaat van de verkoop van een vastgoedbelegging vertegenwoordigt het verschil tussen de opbrengst van de verkoop, na aftrek van transactiekosten, en de laatste reële waarde van het verkochte gebouw op 31 december van het afgelopen boekjaar. Dat resultaat wordt weergegeven in de rubriek XVI “Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen” van de resultatenrekening. Bij de uitwerking van het berekeningsschema van artikel 13 , § 1, al. 1 van het K.B. van 13 juli 2014, omvat het uitkeerbaar resultaat de rubriek “+/- Meer- en minwaarden gerealiseerd op vastgoed gedurende het boekjaar (meer- en minwaarden in vergelijking met de acquisitiewaarde vermeerderd met de geactiveerde investeringsuitgaven)”, wat aldus toelaat rekening te houden met de initiële acquisitiewaarde.

DE BOEKHOUDMETHODES WERDEN OP EEN COHERENTE MANIER TOEGEPAST VOOR DE VOORGESTELDE BOEKJAREN De financiële verslaggeving van Home Invest Belgium wordt opgesteld in overeenstemming met IFRS zoals goedgekeurd binnen de Europese Unie en volgens de bepalingen van de GVV-wet en het KB van 13 juli 2014. Deze standaarden omvatten alle nieuwe en herziene standaarden en interpretaties gepubliceerd door de International Accounting Standards Board (“IASB”) en het International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC ”) en goedgekeurd door de Europese Unie (“EU”), voor zover van toepassing op activiteiten van Home Invest Belgium. Standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2019 De Groep heeft IFRS 16 Leases, voor het eerst toegepast. IFRS 16 zet de beginselen uiteen voor de erkenning, waardering, presentatie en toelichting van leases en vereist dat lessees alle leases, onder één model, boekhoudkundig op de balans verwerken. Op de aanvangsdatum van een lease erkent een lessee een verplichting om leasebetalingen te verrichten en een actief dat het recht vertegenwoordigt om het onderliggende actief te gebruiken gedurende de leasetermijn. Lessees zijn verplicht om de rente op de leaseverplichting en de afschrijving op het gebruiksrecht afzonderlijk te erkennen. Lessees zijn ook verplicht om de leaseverplichting te herwaarderen wanneer zich bepaalde gebeurtenissen voordoen. Doorgaans zal de lessee het bedrag van de herwaardering van de leaseverplichting als een aanpassing van het gebruiksrecht erkennen. In het kader van de toepassing van IFRS 16 heeft de Groep een Gebruiksrecht en een Leasverplichting erkent ten bedrage van € 492 K per 1 januari 2019. De gehanteerde verdiconteringsvoet bedroeg 1,30%. De impact van de toepassing van IFRS16 op de resultatenrekening is beperkt. Voor de periode geëindigd op 31 december 2019:

• Afschrijvingskosten stegen met € 109 K, met betrekking tot de afschrijving van opgenomen bijkomende activa/gebruiksrecht;

• Huurkosten daalden met € 113 K; • Financieringskosten stegen met € 6 K, met betrekking tot de rentelasten op opgenomen bijkomende

leaseverplichtingen. Verschillende andere wijzigingen en interpretaties zijn in 2019 voor het eerst van toepassing, maar hebben geen impact op de geconsolideerde jaarrekening van de Groep. De Groep heeft standaarden, interpretaties en wijzigingen die gepubliceerd maar nog niet van toepassing zijn, niet vervroegd toegepast

• Wijzigingen in IFRS 9 – Financiële instrumenten – Kenmerken van vervroegde terugbetaling met negatieve compensatie

• Wijzigingen in IAS 19 – Personeelsbeloningen – Wijziging, inperking of afwikkeling van een plan • Wijzigingen in IAS 28 – Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures – Belangen op lange termijn

in geassocieerde deelnemingen en joint ventures • IFRIC 23 – Onzekerheid over behandeling van winstbelastingen • Jaarlijkse verbeteringen – Cyclus 2015 – 2017: wijzigingen aan IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 en IAS 23

90

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (90)

[Type here]

OPBRENGSTEN De huurinkomsten uit gewone huurcontracten worden lineair in de opbrengsten geboekt voor de duur van het huurcontract. De gratis huur en andere voordelen die aan de klanten worden toegekend, worden lineair geboekt over de eerste vaste huurperiode. De opzegvergoedingen worden integraal geboekt op het ogenblik van hun facturatie in de rubriek I.E. Huuropbrengsten. Winst of verlies op de verkoop van vastgoedbeleggingen Het resultaat van de verkoop van een vastgoedbelegging vertegenwoordigt het verschil tussen de opbrengst van de verkoop, na aftrek van transactiekosten, en de laatste reële waarde van het verkochte gebouw op 31 december van het afgelopen boekjaar. Dat resultaat wordt weergegeven in de rubriek XVI “Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen” van de resultatenrekening. Bij de uitwerking van het berekeningsschema van artikel 13 , § 1, al. 1 van het K.B. van 13 juli 2014, omvat het uitkeerbaar resultaat de rubriek “+/- Meer- en minwaarden gerealiseerd op vastgoed gedurende het boekjaar (meer- en minwaarden in vergelijking met de acquisitiewaarde vermeerderd met de geactiveerde investeringsuitgaven)”, wat aldus toelaat rekening te houden met de initiële acquisitiewaarde.

DE BOEKHOUDMETHODES WERDEN OP EEN COHERENTE MANIER TOEGEPAST VOOR DE VOORGESTELDE BOEKJAREN De financiële verslaggeving van Home Invest Belgium wordt opgesteld in overeenstemming met IFRS zoals goedgekeurd binnen de Europese Unie en volgens de bepalingen van de GVV-wet en het KB van 13 juli 2014. Deze standaarden omvatten alle nieuwe en herziene standaarden en interpretaties gepubliceerd door de International Accounting Standards Board (“IASB”) en het International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC ”) en goedgekeurd door de Europese Unie (“EU”), voor zover van toepassing op activiteiten van Home Invest Belgium. Standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2019 De Groep heeft IFRS 16 Leases, voor het eerst toegepast. IFRS 16 zet de beginselen uiteen voor de erkenning, waardering, presentatie en toelichting van leases en vereist dat lessees alle leases, onder één model, boekhoudkundig op de balans verwerken. Op de aanvangsdatum van een lease erkent een lessee een verplichting om leasebetalingen te verrichten en een actief dat het recht vertegenwoordigt om het onderliggende actief te gebruiken gedurende de leasetermijn. Lessees zijn verplicht om de rente op de leaseverplichting en de afschrijving op het gebruiksrecht afzonderlijk te erkennen. Lessees zijn ook verplicht om de leaseverplichting te herwaarderen wanneer zich bepaalde gebeurtenissen voordoen. Doorgaans zal de lessee het bedrag van de herwaardering van de leaseverplichting als een aanpassing van het gebruiksrecht erkennen. In het kader van de toepassing van IFRS 16 heeft de Groep een Gebruiksrecht en een Leasverplichting erkent ten bedrage van € 492 K per 1 januari 2019. De gehanteerde verdiconteringsvoet bedroeg 1,30%. De impact van de toepassing van IFRS16 op de resultatenrekening is beperkt. Voor de periode geëindigd op 31 december 2019:

• Afschrijvingskosten stegen met € 109 K, met betrekking tot de afschrijving van opgenomen bijkomende activa/gebruiksrecht;

• Huurkosten daalden met € 113 K; • Financieringskosten stegen met € 6 K, met betrekking tot de rentelasten op opgenomen bijkomende

leaseverplichtingen. Verschillende andere wijzigingen en interpretaties zijn in 2019 voor het eerst van toepassing, maar hebben geen impact op de geconsolideerde jaarrekening van de Groep. De Groep heeft standaarden, interpretaties en wijzigingen die gepubliceerd maar nog niet van toepassing zijn, niet vervroegd toegepast

• Wijzigingen in IFRS 9 – Financiële instrumenten – Kenmerken van vervroegde terugbetaling met negatieve compensatie

• Wijzigingen in IAS 19 – Personeelsbeloningen – Wijziging, inperking of afwikkeling van een plan • Wijzigingen in IAS 28 – Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures – Belangen op lange termijn

in geassocieerde deelnemingen en joint ventures • IFRIC 23 – Onzekerheid over behandeling van winstbelastingen • Jaarlijkse verbeteringen – Cyclus 2015 – 2017: wijzigingen aan IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 en IAS 23

[Type here]

Standaarden en interpretaties gepubliceerd, maar nog niet van toepassing voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2019 De nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties die op de datum van publicatie van de jaarrekening van de Groep wel waren uitgegeven maar nog niet van toepassing waren, worden hieronder toegelicht. De Groep is van plan deze standaarden en interpretaties toe te passen wanneer deze van toepassing zijn.

Wijzigingen aan de verwijzingen naar het conceptueel kader in IFRS- standaarden, van toepassing per 1 januari 2020 Wijzigingen in IFR 3 – Bedrijfscombinaties – Definitie van een bedrijf, van toepassing per 1 januari 2020 Wijzigingen aan IFRS 7 en IFRS 9 – Financiële instrumenten – hervorming benchmarkrentes Wijzigingen aan IAS 39 – Financiële instrumenten: opname en waardering IFRS 17 – Verzekeringscontracten, van toepassing per 1 januari 2021 Wijzigingen in IAS 1 – Presentatie van de jaarrekening en IAS 8 – Grondslagen voor financiële verslaggeving,

schattingswijzigingen en fouten, van toepassing per 1 januari 2020 Gezien de activiteiten van de Home Invest Belgium, wordt er niet verwacht dat de inwerkingtreding van de overige nieuwe normen een aanpassingen, een materiële impact zal hebben op de geconsolideerde jaarrekening van Home Invest Belgium.

TOELICHTING 3 : SCHATTINGEN, VERONDERSTELLINGEN EN BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN ONZEKERHEID Reële waarde van de vastgoedbeleggingen De waarde van de vastgoedbeleggingen van Home Invest Belgium wordt driemaandelijks gewaardeerd door vastgoeddeskundigen. Deze waardering van de vastgoeddeskundigen is bedoeld om de marktwaarde van een gebouw te bepalen op een bepaalde datum in functie van de evolutie van de markt en de kenmerken van de desbetreffende gebouwen. Jaarlijks maakt Home Invest Belgium ook zelf en parallel aan het werk van de vastgoeddeskundigen, een waardering van haar portefeuille vanuit het perspectief van continue uitbating ervan door haar eigen teams. De vastgoedbeleggingen worden in de geconsolideerde rekeningen van de Groep geboekt tegen de reële waarde die door de vastgoeddeskundigen wordt bepaald. Het is mogelijk dat de vastgoedexpertiseverslagen van de vastgoeddeskundige, waarvan de belangrijkste bevindingen en conclusies in dit Jaarverslag zijn opgenomen, gebaseerd zijn op hypotheses die naderhand verkeerd of niet-aangepast zouden blijken. Hierdoor zou het kunnen dat de Reële Waarde verschilt van de waarde die Home Invest Belgium kan realiseren bij een eventuele verkoop van het vastgoed. Mogelijke verschillen tussen onafhankelijke waarderingen en de Reële Waarde van het vastgoed dat tot de vastgoedportefeuille van Home Invest Belgium behoort, kunnen bijgevolg een wezenlijk ongunstige invloed hebben op de activiteiten, de financiële toestand en/of de resultaten van Home Invest Belgium, alsook, bijgevolg, op het effectief voortgebrachte rendement. Indien een nieuwe vastgoeddeskundige wordt aangesteld bestaat tevens het risico dat deze de vastgoedportefeuille van Home Invest Belgium op een andere basis waardeert, wat kan resulteren in significante afwijkingen van de waardering van de vastgoedportefeuille door de huidige Vastgoeddeskundige. Dergelijke verschillen in waardering kunnen bijgevolg een wezenlijk ongunstige invloed hebben op de activiteiten, de financiële toestand en/of de resultaten van Home Invest Belgium, alsook, bijgevolg, op het effectief voortgebrachte rendement. Financiële instrumenten De Reële Waarde van de indekkingsinstrumenten is het geraamde bedrag van de vergoedingen die Home Invest Belgium dient te betalen of ontvangen om haar posities op balansdatum af te wikkelen, rekening houdend met de op dat moment geldende rentecurve, kredietwaardigheid van de tegenpartijen en eventuele optiewaarde. De Reële Waarde van indekkingsinstrumenten wordt driemaandelijks geschat door de emitterende financiële instelling. Een overzicht bevindt zich in “Toelichting 25 Financiële Activa en Passiva ” in het Financieel verslag. Transacties In het kader van een patrimoniumverwerving door de verwerving van aandelen van vennootschappen baseert Home Invest Belgium zich op het bezitspercentage van de aandelen en de benoemingsbevoegdheid van de bestuurders om te bepalen of Home Invest Belgium een globale controle, een gezamenlijke controle of een significante invloed uitoefent op investeringen. Indien een patrimonium overeenkomt met de definitie van een bedrijfscombinatie zoals bepaald in IFRS 3, herwaardeert Home Invest Belgium de verworven activa en verplichtingen bij dergelijke bedrijfscombinatie tegen hun reële waarde. De reële waarde van het verworven vastgoedpatrimonium wordt opgesteld op basis van de waarde bepaald door de vastgoeddeskundigen.

Financiële staten

91

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (91)

[Type here]

TOELICHTING 4 : GESEGMENTEERDE INFORMATIE Home Invest Belgium heeft een investeringsstrategie die gericht is op residentieel vastgoed in de brede zin van het woord (appartementen, vakantiewoningen, enz.). Haar investeringsstrategie wordt bijgevolg in belangrijke mate bepaald door de geografische ligging van de gebouwen. Home Invest Belgium maakt het onderscheid tussen 4 geografische segmenten : Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest en Nederland.

RESULTATENREKENING PER GEOGRAFISCHE REGIO 2019 Geconsolideerd

totaal

Brussels Hoofdstedelijk

Gewest

Vlaams Gewest

Waals Gewest Nederland Niet

toegewezen

I. Huurinkomsten 25 185 096 14 642 834 2 498 579 5 214 102 2 829 580 0 III. Met verhuur verbonden kosten -63 129 -41 086 -7 141 -14 902 0 0

NETTO HUURRESULTAAT 25 121 967 14 601 748 2 491 439 5 199 200 2 829 580 0 IV. Recuperatie van vastgoedkosten (+) 181 842 149 993 7 719 24 130 0 0 V. Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen (+)

817 099 400 375 92 731 163 524 160 469 0

VII. Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen (-)

-2 992 075 -1 956 541 -233 962 -641 104 -160 469 0

VIII. Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven (+/-) 0 0 0 0 0 0

VASTGOEDRESULTAAT 23 128 832 13 195 574 2 357 926 4 745 751 2 829 581 0

IX. Technische kosten (-) -1 150 089 -738 534 -139 346 -272 209 0 0 X. Commerciële kosten (-) -470 586 -336 871 -57 959 -75 755 0 0 XI. Kosten en taksen van niet verhuurde goederen (-) -212 819 -234 045 7 928 13 298 0 0

XII. Beheerkosten vastgoed (-) -2 431 812 0 0 0 0 -2 431 812 XIII. Andere vastgoedkosten (-) 0 0 0 0 0 0

VASTGOEDKOSTEN -4 265 306 -1 309 451 -189 378 -334 666 0 -2 431 812 OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 18 863 526 11 886 124 2 168 549 4 411 085 2 829 581 -2 431 811 XIV. Algemene kosten van de vennootschap (-) -2 876 776 0 0 0 0 -2 876 776

XV. Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-) 10 120 0 0 0 0 10 120

OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 15 996 870 11 886 124 2 168 549 4 411 085 2 829 581 -5 298 468

XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen (+/-) 123 069 89 601 33 469 0 0 0

XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (+/-) 48 472 577 41 466 456 1 677 188 2 775 933 2 553 000 0

XIX. Ander portefeuilleresultaat -536 613 0 0 0 0 -536 613 OPERATIONEEL RESULTAAT 64 055 903 53 442 180 3 879 205 7 187 018 5 382 581 -5 835 081

XX. Financiële inkomsten (+) 52 814 0 0 0 0 52 814 XXI. Netto interestkosten (-) -4 334 695 0 0 0 0 -4 334 695 XXII. Andere financiële kosten (-) -113 216 0 0 0 0 -113 216 XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (+/-) -5 412 444 0 0 0 0 -5 412 444

FINANCIEEL RESULTAAT -9 807 541 0 0 0 0 -9 807 541 XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint-ventures

1 329 296 0 0 0 0 1 329 296

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 55 577 658 53 442 180 3 879 205 7 187 018 5 382 581 -14 313 326 XXIV. Vennootschapsbelasting (-/+) -88 152 0 0 0 0 -88 152 XXV. Exit tax 0 0 0 0 0 0

BELASTINGEN -88 152 0 0 0 0 -88 152 NETTO RESULTAAT 55 489 506 53 442 180 3 879 205 7 187 018 5 382 581 -14 401 479

92

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (92)

[Type here]

TOELICHTING 4 : GESEGMENTEERDE INFORMATIE Home Invest Belgium heeft een investeringsstrategie die gericht is op residentieel vastgoed in de brede zin van het woord (appartementen, vakantiewoningen, enz.). Haar investeringsstrategie wordt bijgevolg in belangrijke mate bepaald door de geografische ligging van de gebouwen. Home Invest Belgium maakt het onderscheid tussen 4 geografische segmenten : Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest en Nederland.

RESULTATENREKENING PER GEOGRAFISCHE REGIO 2019 Geconsolideerd

totaal

Brussels Hoofdstedelijk

Gewest

Vlaams Gewest

Waals Gewest Nederland Niet

toegewezen

I. Huurinkomsten 25 185 096 14 642 834 2 498 579 5 214 102 2 829 580 0 III. Met verhuur verbonden kosten -63 129 -41 086 -7 141 -14 902 0 0

NETTO HUURRESULTAAT 25 121 967 14 601 748 2 491 439 5 199 200 2 829 580 0 IV. Recuperatie van vastgoedkosten (+) 181 842 149 993 7 719 24 130 0 0 V. Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen (+)

817 099 400 375 92 731 163 524 160 469 0

VII. Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen (-)

-2 992 075 -1 956 541 -233 962 -641 104 -160 469 0

VIII. Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven (+/-) 0 0 0 0 0 0

VASTGOEDRESULTAAT 23 128 832 13 195 574 2 357 926 4 745 751 2 829 581 0

IX. Technische kosten (-) -1 150 089 -738 534 -139 346 -272 209 0 0 X. Commerciële kosten (-) -470 586 -336 871 -57 959 -75 755 0 0 XI. Kosten en taksen van niet verhuurde goederen (-) -212 819 -234 045 7 928 13 298 0 0

XII. Beheerkosten vastgoed (-) -2 431 812 0 0 0 0 -2 431 812 XIII. Andere vastgoedkosten (-) 0 0 0 0 0 0

VASTGOEDKOSTEN -4 265 306 -1 309 451 -189 378 -334 666 0 -2 431 812 OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 18 863 526 11 886 124 2 168 549 4 411 085 2 829 581 -2 431 811 XIV. Algemene kosten van de vennootschap (-) -2 876 776 0 0 0 0 -2 876 776

XV. Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-) 10 120 0 0 0 0 10 120

OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 15 996 870 11 886 124 2 168 549 4 411 085 2 829 581 -5 298 468

XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen (+/-) 123 069 89 601 33 469 0 0 0

XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (+/-) 48 472 577 41 466 456 1 677 188 2 775 933 2 553 000 0

XIX. Ander portefeuilleresultaat -536 613 0 0 0 0 -536 613 OPERATIONEEL RESULTAAT 64 055 903 53 442 180 3 879 205 7 187 018 5 382 581 -5 835 081

XX. Financiële inkomsten (+) 52 814 0 0 0 0 52 814 XXI. Netto interestkosten (-) -4 334 695 0 0 0 0 -4 334 695 XXII. Andere financiële kosten (-) -113 216 0 0 0 0 -113 216 XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (+/-) -5 412 444 0 0 0 0 -5 412 444

FINANCIEEL RESULTAAT -9 807 541 0 0 0 0 -9 807 541 XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint-ventures

1 329 296 0 0 0 0 1 329 296

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 55 577 658 53 442 180 3 879 205 7 187 018 5 382 581 -14 313 326 XXIV. Vennootschapsbelasting (-/+) -88 152 0 0 0 0 -88 152 XXV. Exit tax 0 0 0 0 0 0

BELASTINGEN -88 152 0 0 0 0 -88 152 NETTO RESULTAAT 55 489 506 53 442 180 3 879 205 7 187 018 5 382 581 -14 401 479

[Type here]

BALANS PER GEWEST

2019 Geconsolideerd totaal

Brussels Hoofdstedelijk

Gewest

Vlaams Gewest

Waals Gewest Nederland Niet

toegewezen

Vastgoedbeleggingen in exploitatie 573 376 628 374 212 618 65 173 282 80 155 729 53 835 000 0 Vastgoedbeleggingen - Projectontwikkelingen 36 217 841 33 985 646 2 232 195 0 0 0

Andere activa 29 575 007 0 0 0 0 29 575 007

TOTAAL ACTIVA 639 169 476 408 198 264 67 405 477 80 155 729 53 835 000 29 575 007 Percentage per segment 100,00% 63,86% 10,55% 12,54% 8,42% 4,63%

Eigen vermogen 309 617 696 0 0 0 0 309 617 696 Passiva 329 551 780 0 0 0 0 329 551 780

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA 639 169 476 0 0 0 0 639 169 476

Financiële staten

93

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (93)

[Type here]

RESULTATENREKENING PER GEOGRAFISCHE REGIO 2018 Geconsolideerd

totaal

Brussels Hoofdstedelijk

Gewest

Vlaams Gewest

Waals Gewest Nederland Niet

toegewezen

I. Huurinkomsten 24 286 604 14 101 789 2 159 888 5 249 101 2 775 827 0 III. Met verhuur verbonden kosten -294 009 -204 302 -26 152 -63 555 0 0 NETTO HUURRESULTAAT 23 992 595 13 897 486 2 133 737 5 185 545 2 775 827 0

IV. Recuperatie van vastgoedkosten (+) 170 800 153 403 11 057 6 340 0 0 V. Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen (+)

577 974 152 189 32 672 353 121 39 992 0

VII. Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen (-)

-3 016 662 -2 126 770 -212 958 -636 466 -40 468 0

VIII. Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven (+/-) -650 -650 0 0 0 0

VASTGOEDRESULTAAT 21 724 057 12 075 657 1 964 508 4 908 540 2 775 352 0

IX. Technische kosten (-) -1 099 527 -774 694 -85 302 -239 531 0 0 X. Commerciële kosten (-) -312 350 -203 648 -80 987 -27 715 0 0 XI. Kosten en taksen van niet verhuurde goederen (-) -340 659 -235 071 -37 535 -68 053 0 0

XII. Beheerkosten vastgoed (-) -3 903 591 0 0 0 0 -3 903 591 XIII. Andere vastgoedkosten (-) -8 616 -3 306 0 -5 310 0 0 VASTGOEDKOSTEN -5 664 743 -1 216 720 -203 824 -340 609 0 -3 903 591 OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 16 059 314 10 858 937 1 760 684 4 567 931 2 775 352 -3 903 591 XIV. Algemene kosten van de vennootschap (-) -887 977 0 0 0 0 -887 977

XV. Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-) 285 005 0 0 0 0 285 005

OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 15 456 342 10 858 937 1 760 684 4 567 931 2 775 352 -4 506 562

XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen (+/-) 610 185 612 605 -2 420 0 0 0

XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (+/-) 59 413 636 43 103 157 8 785 851 5 306 755 2 217 873 0

XIX. Ander portefeuilleresultaat -171 278 85 203 0 0 -256 481 0

OPERATIONEEL RESULTAAT 75 308 885 54 659 902 10 544 115 9 874 686 4 736 744 -4 506 562 XX. Financiële inkomsten (+) 105 328 12 762 0 0 0 92 565 XXI. Netto interestkosten (-) -4 672 338 0 0 0 0 -4 672 338 XXII. Andere financiële kosten (-) -55 202 0 0 0 0 -55 202 XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (+/-) -1 613 701 0 0 0 0 -1 613 701

FINANCIEEL RESULTAAT -6 235 914 12 762 0 0 0 -6 248 676 XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint-ventures

0 0 0 0 0 0

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 69 072 971 54 672 664 10 544 115 9 874 686 4 736 744 -10 755 238 XXIV. Vennootschapsbelasting (-/+) -295 246 0 0 0 0 -295 246 XXV. Exit tax 0 0 0 0 0 0 BELASTINGEN -295 246 0 0 0 -295 246 NETTO RESULTAAT 68 777 725 54 672 664 10 544 115 9 874 686 4 736 744 -11 050 484

De overige materiële vaste activa worden beschreven in toelichting 19. De immateriële vaste activa worden beschreven in toelichting 17.

94

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (94)

[Type here]

RESULTATENREKENING PER GEOGRAFISCHE REGIO 2018 Geconsolideerd

totaal

Brussels Hoofdstedelijk

Gewest

Vlaams Gewest

Waals Gewest Nederland Niet

toegewezen

I. Huurinkomsten 24 286 604 14 101 789 2 159 888 5 249 101 2 775 827 0 III. Met verhuur verbonden kosten -294 009 -204 302 -26 152 -63 555 0 0 NETTO HUURRESULTAAT 23 992 595 13 897 486 2 133 737 5 185 545 2 775 827 0

IV. Recuperatie van vastgoedkosten (+) 170 800 153 403 11 057 6 340 0 0 V. Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen (+)

577 974 152 189 32 672 353 121 39 992 0

VII. Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen (-)

-3 016 662 -2 126 770 -212 958 -636 466 -40 468 0

VIII. Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven (+/-) -650 -650 0 0 0 0

VASTGOEDRESULTAAT 21 724 057 12 075 657 1 964 508 4 908 540 2 775 352 0

IX. Technische kosten (-) -1 099 527 -774 694 -85 302 -239 531 0 0 X. Commerciële kosten (-) -312 350 -203 648 -80 987 -27 715 0 0 XI. Kosten en taksen van niet verhuurde goederen (-) -340 659 -235 071 -37 535 -68 053 0 0

XII. Beheerkosten vastgoed (-) -3 903 591 0 0 0 0 -3 903 591 XIII. Andere vastgoedkosten (-) -8 616 -3 306 0 -5 310 0 0 VASTGOEDKOSTEN -5 664 743 -1 216 720 -203 824 -340 609 0 -3 903 591 OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 16 059 314 10 858 937 1 760 684 4 567 931 2 775 352 -3 903 591 XIV. Algemene kosten van de vennootschap (-) -887 977 0 0 0 0 -887 977

XV. Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-) 285 005 0 0 0 0 285 005

OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 15 456 342 10 858 937 1 760 684 4 567 931 2 775 352 -4 506 562

XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen (+/-) 610 185 612 605 -2 420 0 0 0

XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (+/-) 59 413 636 43 103 157 8 785 851 5 306 755 2 217 873 0

XIX. Ander portefeuilleresultaat -171 278 85 203 0 0 -256 481 0

OPERATIONEEL RESULTAAT 75 308 885 54 659 902 10 544 115 9 874 686 4 736 744 -4 506 562 XX. Financiële inkomsten (+) 105 328 12 762 0 0 0 92 565 XXI. Netto interestkosten (-) -4 672 338 0 0 0 0 -4 672 338 XXII. Andere financiële kosten (-) -55 202 0 0 0 0 -55 202 XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (+/-) -1 613 701 0 0 0 0 -1 613 701

FINANCIEEL RESULTAAT -6 235 914 12 762 0 0 0 -6 248 676 XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint-ventures

0 0 0 0 0 0

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 69 072 971 54 672 664 10 544 115 9 874 686 4 736 744 -10 755 238 XXIV. Vennootschapsbelasting (-/+) -295 246 0 0 0 0 -295 246 XXV. Exit tax 0 0 0 0 0 0 BELASTINGEN -295 246 0 0 0 -295 246 NETTO RESULTAAT 68 777 725 54 672 664 10 544 115 9 874 686 4 736 744 -11 050 484

De overige materiële vaste activa worden beschreven in toelichting 19. De immateriële vaste activa worden beschreven in toelichting 17.

[Type here]

TOELICHTING 5 : HUURINKOMSTEN EN -LASTEN 2019 2018 I. Huurinkomsten 25 185 096 24 286 604

A. Huur 25 106 702 24 220 605

C. Huurkortingen -66 665 -77 714

E. Vergoedingen voor vroegtijdig verbroken huurcontracten 145 059 143 714

III. Met verhuur verbonden kosten -63 129 -294 009

A. Te betalen huur op gehuurde activa 0 -104 550

B. Waardeverminderingen op handelsvorderingen -88 596 -228 723

C. Terugnemingen van waardeverminderingen op handelsvorderingen 25 468 39 264

NETTO HUURRESULTAAT 25 121 967 23 992 595

De stijging van het netto huurresultaat is voornamelijk te danken aan de aankopen van gebouwen en de oplevering van projecten in ontwikkeling.

TOELICHTING 6 : VASTGOEDRESULTAAT 2 019 2 018 NETTO HUURRESULTAAT 25 121 967 23 992 595

IV. Recuperatie van vastgoedkosten 181 842 170 800 A. Verkregen vergoedingen op huurschade 181 842 170 800 V. Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen 817 099 577 974

A. Doorrekening van huurlasten gedragen door de eigenaar 83 112 79 442 B. Doorrekening van voorheffingen en belastingen op verhuurde gebouwen 733 987 498 532

VII. Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen -2 992 075 -3 016 662 A. Huurlasten gedragen door de eigenaar -490 265 -532 893 B. Voorheffingen en belastingen op verhuurde gebouwen -2 501 811 -2 483 769

VIII. Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 0 -650 TOTAAL -1 993 134 -2 268 538

VASTGOEDRESULTAAT 23 128 832 21 724 057

De doorfacturatie van de huurkosten heeft voornamelijk betrekking op de verzekeringspremies in verband met de afstand van verhaal dat is opgenomen in de meeste brandverzekeringspolissen voor gebouwen evenals bepaalde kosten in verband met de levering van telefoonlijnen. De huurlasten voor rekening van de eigenaar betreffen alle lasten van de gebouwen waarvan de huren die de huurders betalen, alle diensten en lasten omvatten In de residentiële sector is de onroerende voorheffing voor rekening van de verhuurder voor alle huurovereenkomsten in verband met een hoofdverblijfplaats. De doorfacturatie van de onroerende voorheffing en taksen heeft dus voornamelijk betrekking op handelspanden of kantoren.

BALANS PER GEWEST

2018 Geconsolideerd totaal

Brussels Hoofdstedelijk

Gewest

Vlaams Gewest

Waals Gewest Nederland Niet

toegewezen

Vastgoedbeleggingen in exploitatie 423 105 968 267 496 665 39 375 322 67 130 060 49 103 922 0 Vastgoedbeleggingen - Projectontwikkelingen 34 758 954 27 972 018 6 786 935 0 0 0

Andere activa 12 424 899 0 0 0 0 11 842 260

TOTAAL ACTIVA 470 289 820 296 051 322 46 162 257 67 130 060 49 103 922 11 842 260 Percentage per segment 100,00% 62,95% 9,82% 14,27% 10,44% 2,52%

Eigen vermogen 215 555 079 0 0 0 0 215 555 079 Passiva 254 734 741 0 0 0 0 254 734 741

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA 470 289 820 0 0 0 0 470 289 820

Financiële staten

95

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (95)

[Type here]

TOELICHTING 7 : TECHNISCHE KOSTEN 2 019 2 018 IX. Technische kosten

A. Recurrente technische kosten -1 219 812 -1 049 789

1. Herstellingen -1 040 448 -910 440

3. Verzekeringspremies -179 364 -139 349

B. Niet-recurrente technische kosten 69 722 -49 739

1. Grote herstellingen (aannemers, architecten, studiebureau, …) 89 983 -53 911

2. Schadegevallen -20 261 4 172

TOTAAL -1 150 089 -1 099 527

In het kader van de jaarlijkse budgetprognose bepaalt Home Invest Belgium een specifiek beleid voor het onderhoud en de renovatie van elk van zijn gebouwen zodat deze zo goed mogelijk zouden overeenstemmen met de vereisten van de huurmarkt. De technische kosten doen zich het meest voor na het vertrek van huurders of in het geval van noodzakelijke herstellingen tijdens de huurperiode.

TOELICHTING 8 : COMMERCIËLE KOSTEN

2 019 2 018 X. Commerciële kosten A. Makelaarscommissies -366 818 -232 740 B. Publiciteit -50 039 -118 906

C. Erelonen van advocaten en juridische kosten -53 728 39 296

TOTAAL -470 586 -312 350 De commerciële kosten omvatten de commissielonen betaald aan de vastgoedmakelaars voor het afsluiten van nieuwe huurcontracten, de gedeelde kost van plaatsbeschrijvingen, alsook de erelonen van advocaten aangesteld in het kader van een strikt beheer van de verhuring van de portefeuille.

TOELICHTING 9 : KOSTEN EN TAKSEN VAN NIET-VERHUURDE GOEDEREN – BEHEERSKOSTEN VAN VASTGOED – ANDERE VASTGOEDKOSTEN

2 019 2 018 XI. Kosten en taksen van niet verhuurde goederen -212 819 -340 659

XII. Beheerkosten vastgoed -2 431 812 -3 903 591

A. Externe beheervergoedingen -255 674 -384 320

B. (Interne) beheerkosten van het patrimonium -2 176 137 -3 519 270

XIII. Andere vastgoedkosten 0 -8 616

TOTAAL -2 644 631 -4 252 866

VASTGOEDKOSTEN -4 265 306 -5 664 743

OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 18 863 526 16 059 314

In 2019 werden de kosten van de verschillende comités en het management opgenomen in rubriek XIV algemene kosten, en dit voor een bedrag van 1,3 MEUR. In 2018 werden deze kosten ondergebracht in de rubriek XII Beheerskosten vastgoed.

De beheerskosten van vastgoed bevatten onder meer personeelskosten. Home Invest Belgium heeft voor zijn personeelsleden in vast dienstverband, een groepsverzekeringscontract van het type toegezegde bijdrage (defined contribution plan) bij een externe verzekeringsmaatschappij afgesloten. De vennootschap doet bijdragen aan dit fonds dat onafhankelijk is van de vennootschap. De bijdragen van het verzekeringsplan worden gefinancierd door de onderneming en de werknemers.

96

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (96)

[Type here]

TOELICHTING 7 : TECHNISCHE KOSTEN 2 019 2 018 IX. Technische kosten

A. Recurrente technische kosten -1 219 812 -1 049 789

1. Herstellingen -1 040 448 -910 440

3. Verzekeringspremies -179 364 -139 349

B. Niet-recurrente technische kosten 69 722 -49 739

1. Grote herstellingen (aannemers, architecten, studiebureau, …) 89 983 -53 911

2. Schadegevallen -20 261 4 172

TOTAAL -1 150 089 -1 099 527

In het kader van de jaarlijkse budgetprognose bepaalt Home Invest Belgium een specifiek beleid voor het onderhoud en de renovatie van elk van zijn gebouwen zodat deze zo goed mogelijk zouden overeenstemmen met de vereisten van de huurmarkt. De technische kosten doen zich het meest voor na het vertrek van huurders of in het geval van noodzakelijke herstellingen tijdens de huurperiode.

TOELICHTING 8 : COMMERCIËLE KOSTEN

2 019 2 018 X. Commerciële kosten A. Makelaarscommissies -366 818 -232 740 B. Publiciteit -50 039 -118 906

C. Erelonen van advocaten en juridische kosten -53 728 39 296

TOTAAL -470 586 -312 350 De commerciële kosten omvatten de commissielonen betaald aan de vastgoedmakelaars voor het afsluiten van nieuwe huurcontracten, de gedeelde kost van plaatsbeschrijvingen, alsook de erelonen van advocaten aangesteld in het kader van een strikt beheer van de verhuring van de portefeuille.

TOELICHTING 9 : KOSTEN EN TAKSEN VAN NIET-VERHUURDE GOEDEREN – BEHEERSKOSTEN VAN VASTGOED – ANDERE VASTGOEDKOSTEN

2 019 2 018 XI. Kosten en taksen van niet verhuurde goederen -212 819 -340 659

XII. Beheerkosten vastgoed -2 431 812 -3 903 591

A. Externe beheervergoedingen -255 674 -384 320

B. (Interne) beheerkosten van het patrimonium -2 176 137 -3 519 270

XIII. Andere vastgoedkosten 0 -8 616

TOTAAL -2 644 631 -4 252 866

VASTGOEDKOSTEN -4 265 306 -5 664 743

OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 18 863 526 16 059 314

In 2019 werden de kosten van de verschillende comités en het management opgenomen in rubriek XIV algemene kosten, en dit voor een bedrag van 1,3 MEUR. In 2018 werden deze kosten ondergebracht in de rubriek XII Beheerskosten vastgoed.

De beheerskosten van vastgoed bevatten onder meer personeelskosten. Home Invest Belgium heeft voor zijn personeelsleden in vast dienstverband, een groepsverzekeringscontract van het type toegezegde bijdrage (defined contribution plan) bij een externe verzekeringsmaatschappij afgesloten. De vennootschap doet bijdragen aan dit fonds dat onafhankelijk is van de vennootschap. De bijdragen van het verzekeringsplan worden gefinancierd door de onderneming en de werknemers.

[Type here]

TOELICHTING 10 : ALGEMENE KOSTEN VAN DE VENNOOTSCHAP 2 019 2 018 OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 18 863 526 16 059 314

XIV. Algemene kosten van de vennootschap -2 876 776 -887 977

XV. Andere operationele opbrengsten en kosten 10 120 285 005

TOTAAL -2 866 657 -602 972

OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 15 996 870 15 456 342

In 2019 werden de kosten van de verschillende comités en het management opgenomen in rubriek XIV algemene kosten, en dit voor een bedrag van 1,3 MEUR. In 2018 werden deze kosten ondergebracht in de rubriek XII Beheerskosten vastgoed.

TOELICHTING 11 : RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDBELEGGINGEN – VARIATIES IN REËLE WAARDE VAN VASTGOEDBELEGGINGEN – ANDER PORTEFEUILLERESULTAAT

2 019 2 018 OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 15 996 870 15 456 342

XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 123 069 610 185 A. Netto verkopen van de onroerende goederen (verkoopprijs - transactiekosten) 12 837 712 7 760 032 B. Boekwaarde van de verkochte onroerende goederen -12 714 643 -7 149 847

XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 48 472 578 59 413 636 A. Positieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 25 598 051 71 978 068 B. Negatieve variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen -10 411 264 -718 047

C. Positieve variaties van de geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen 34 012 388 65 986

D. Negatieve variaties van de geschatte mutatierechten en - kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen -726 597 -11 912 371

XIX. Ander portefeuilleresultaat -536 613 -171 278 TOTAAL PORTEFEUILLE RESULTAAT 48 059 034 59 852 543

OPERATIONEEL RESULTAAT 64 055 903 75 308 885

Het resultaat op de verkoop van vastgoedbeleggingen komt voort van de verkoop van gebouwen. Het volledige detail van de verkopen en de gerealiseerde meerwaarden is opgenomen in het hoofdstuk “Beheersverslag”. Het resultaat op de verkoop van vastgoedbeleggingen wordt geboekt als het verschil tussen de verkoopprijs min de kosten verbonden aan het afsluiten van die verkopen (rubriek XVI.A.) en de laatste reële waarde van het desbetreffende pand (rubriek XVI.B.).

Overeenkomstig artikel 27 §1 - 1° van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014, zoals beschreven in de toelichtingen bij de statutaire jaarrekening, zijn de meerwaarden gerealiseerd op vastgoed tijdens het boekjaar uitkeerbaar, berekend in vergelijking met de acquisitiewaarde vermeerderd met de geactiveerde investeringsuitgaven. Op 31 December 2019 bedroeg de gerealiseerde uitkeerbare meerwaarde aldus € 5 771 220 (tegenover de aankoopwaarde), terwijl de gerealiseerde meerwaarde tegenover de laatste reële waarde € 123 069 bedroeg.

Het ander portefeuilleresultaat bedraagt € -0,6 miljoen. In deze post worden de variaties in uitgestelde belastingen opgenomen.

TOELICHTING 12 : FINANCIELE INKOMSTEN 2019 2018 XX. Financiële inkomsten A. Geïnde interesten en dividenden 531 39 997

B. Vergoeding financiële leasing en soortgelijken 52 283 65 331

TOTAAL 52 814 105 328 De geïnde interesten en dividenden zijn uitsluitend afkomstig van de deposito’s op korte termijn van het surplus aan liquiditeiten. De vergoedingen voor financiële leasing betreffen de leasings zoals beschreven in Bijlage 20.

Financiële staten

97

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (97)

[Type here]

TOELICHTING 13 : NETTO INTERESTKOSTEN 2 019 2 018 XXI. Netto interestkosten A. Nominale interestlasten op leningen -2 994 114 -2 956 876 C. Kosten van toegelaten afdekkingsinstrumenten -1 334 668 -1 715 462

2. Toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS -1 334 668 -1 715 462

E. Andere interestkosten -5 916 0

TOTAAL -4 334 698 -4 672 338

TOELICHTING 14 : ANDERE FINANCIELE KOSTEN

2 019 2 018 XXII. Andere financiële kosten -113 219 -55 202

A. Bankkosten en andere commissies -113 219 -52 596 B. Netto gerealiseerde minderwaarden op verkoop financiële activa 0 0

D. Andere 0 -2 606

TOTAAL -113 219 -55 202

TOELICHTING 15: VARIATIES IN DE REELE WAARDE VAN ACTIVA EN PASSIVA AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN GEASSOCIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN JOINT VENTURES

2 019 2018 XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva -5 412 444 -1 613 701

A. Toegelaten afdekkingsinstrumenten 0 0

2. Toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS -5 412 444 -1 613 701

TOTAAL -5 412 444 -1 613 701 FINANCIEEL RESULTAAT -9 807 547 -6 235 914

XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures 1 329 296 0 RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 55 577 653 69 072 971

De variaties in de reële waarde van de financiële activa betreffen de periodieke herwaarderingen van de afdekkingsinstrumenten die als inefficiënt worden beschouwd ingevolge de toepassing van IFRS 9, en dus geboekt worden in de resultatenrekening. Deze kost of product is puur latent, in de veronderstelling dat de GVV of de banken niet overgaan tot een vervroegde vereffening van deze producten, en wordt weggelaten bij de berekening van het uitkeerbaar resultaat.

TOELICHTING 16 : BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

2 019 2 018 RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 55 577 653 69 072 971 XXIV. Vennootschapsbelasting -88 152 -295 246 XXV. Exit taks 0 0 BELASTINGEN -88 152 -295 246

NETTO RESULTAAT 55 489 501 68 777 725 Als openbare GVV geniet Home Invest Belgium in België van een bijzonder fiscaal statuut. Enkel de voordelen in natura, de abnormale en goedgunstige voordelen alsook bepaalde specifieke kosten zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting in België. Het fiscale resultaat afkomstig van de Nederlandse activiteiten wordt in Nederland belast aan het tarief van de Nederlandse vennootschapsbelasting.

98

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (98)

[Type here]

TOELICHTING 13 : NETTO INTERESTKOSTEN 2 019 2 018 XXI. Netto interestkosten A. Nominale interestlasten op leningen -2 994 114 -2 956 876 C. Kosten van toegelaten afdekkingsinstrumenten -1 334 668 -1 715 462

2. Toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS -1 334 668 -1 715 462

E. Andere interestkosten -5 916 0

TOTAAL -4 334 698 -4 672 338

TOELICHTING 14 : ANDERE FINANCIELE KOSTEN

2 019 2 018 XXII. Andere financiële kosten -113 219 -55 202

A. Bankkosten en andere commissies -113 219 -52 596 B. Netto gerealiseerde minderwaarden op verkoop financiële activa 0 0

D. Andere 0 -2 606

TOTAAL -113 219 -55 202

TOELICHTING 15: VARIATIES IN DE REELE WAARDE VAN ACTIVA EN PASSIVA AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN GEASSOCIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN JOINT VENTURES

2 019 2018 XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva -5 412 444 -1 613 701

A. Toegelaten afdekkingsinstrumenten 0 0

2. Toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS -5 412 444 -1 613 701

TOTAAL -5 412 444 -1 613 701 FINANCIEEL RESULTAAT -9 807 547 -6 235 914

XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures 1 329 296 0 RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 55 577 653 69 072 971

De variaties in de reële waarde van de financiële activa betreffen de periodieke herwaarderingen van de afdekkingsinstrumenten die als inefficiënt worden beschouwd ingevolge de toepassing van IFRS 9, en dus geboekt worden in de resultatenrekening. Deze kost of product is puur latent, in de veronderstelling dat de GVV of de banken niet overgaan tot een vervroegde vereffening van deze producten, en wordt weggelaten bij de berekening van het uitkeerbaar resultaat.

TOELICHTING 16 : BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

2 019 2 018 RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 55 577 653 69 072 971 XXIV. Vennootschapsbelasting -88 152 -295 246 XXV. Exit taks 0 0 BELASTINGEN -88 152 -295 246

NETTO RESULTAAT 55 489 501 68 777 725 Als openbare GVV geniet Home Invest Belgium in België van een bijzonder fiscaal statuut. Enkel de voordelen in natura, de abnormale en goedgunstige voordelen alsook bepaalde specifieke kosten zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting in België. Het fiscale resultaat afkomstig van de Nederlandse activiteiten wordt in Nederland belast aan het tarief van de Nederlandse vennootschapsbelasting.

[Type here]

TOELICHTING 17 : IMMATERIELE VASTE ACTIVA

2019 2018 Immateriële vaste activa, begin van het boekjaar 462 356 416 024 1. Brutobedrag 567 485 458 932 2. Gecumuleerde afschrijvingen ( - ) -105 129 -42 908

Investeringen 0 108 553 Afschrijvingen ( - ) -87 284 -62 221

Immateriële vaste activa, einde van het boekjaar 375 072 462 356 1. Brutobedrag 567 485 567 485 2. Gecumuleerde afschrijvingen (-) -192 413 -105 129

De immateriële activa betreffen de software Axxerion. Deze worden afgeschreven over 6 jaar en dit vanaf de ingebruikname in 2018. De afschrijvingen worden geboekt onder de rubriek XII “Beheerskosten vastgoed” van de resultatenrekening.

TOELICHTING 18 : VASTGOEDBELEGGINGEN

2019 2018 C. Vastgoedbeleggingen, saldo begin boekjaar 524 506 117 457 864 921

a. Vastgoedbeleggingen in exploitatie 490 364 387 423 105 968 Opgeleverde projectontwikkelingen (+) 14 718 671 17 533 331 Acquisities van gebouwen (+) 0 0

Gekapitaliseerde uitgaven (+) 4 045 810 3 733 264 Verwerving van gebouwen via vennootschappen (+) 30 198 667 -719 157

Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen (+/-) 46 763 735 56 170 828 Verkopen (-) -12 714 643 -7 149 847 Transfer naar projectontwikkelingen 0 -2 310 000

a. Vastgoedbeleggingen in exploitatie, saldo einde boekjaar 573 376 627 490 364 387 b. Projectontwikkelingen 34 141 731 34 758 953

Investeringen – projectontwikkelingen 12 592 658 8 438 944 Transfer vanuit vastgoedbeleggingen in exploitatie 0 2 310 000 Opgeleverde projectontwikkelingen (-) -14 718 671 -17 533 331

Wijzigingen in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen (+/-) 1 709 158 3 242 808 Verwerving van projecten via vennootschappen (+) 2 492 966 2 924 356

b. Projectontwikkelingen, saldo begin boekjaar 36 217 841 34 141 731 c. Materiële vaste activa voor eigen gebruik Geen Geen d. Andere Geen Geen

C. Vastgoedbeleggingen, saldo einde boekjaar 609 594 468 524 506 117

IFRS 13 is van toepassing op de IFRS-normen die waarderingen tegen reële waarde of de communicatie van informatie over de reële waarde, en dus IAS 40 Vastgoedbeleggingen, vereisen of toelaten. IFRS 13 voorziet een hiërarchie van de reële waarden onder 3 niveaus van input van gegevens (niveaus 1, 2 en 3). Zoals opgenomen in de tabel hierboven, bedraagt de reële waarde van de vastgoedbeleggingen, inclusief de projectontwikkelingen, op 31 december 2019 € 609 594 468. Deze reële waarden zijn van niveau 3. Aangezien Home Invest Belgium geen andere niveaus heeft dan niveau 3 voor de Vastgoedbeleggingen, heeft de vennootschap geen opvolgingsbeleid uitgerold voor de overdrachten tussen de hiërarchische niveaus. Home Invest Belgium heeft in 2019 positieve variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen opgetekend voor een bedrag van € 48,47 miljoen (waarvan € 46,76 miljoen op de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur en € 1,71 miljoen op de projectontwikkelingen). Deze variaties zijn voor een deel het gevolg van de aanpassing in 2019 van de aannames in de verwerking van de mutatierechten ter bepaling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen. Deze aanpassingen hadden een positief effect op de variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen van € 34,18 miljoen. Meer bepaald werd in het kader van de bepaling van de mutatierechten (als onderdeel van de bepaling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen) niet langer gebruik gemaakt van de categorie van residentiële of gemengde gebouwen waarvan de aard en de conceptie zich lenen tot een verkoop in afzonderlijke eenheden.

Financiële staten

99

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (99)

[Type here]

Zodoende wordt de reële waarde van de vastgoedbeleggingen als volgt bepaald: • voor de gebouwen in België met een globale investeringswaarde van ten minste € 2,5 miljoen wordt van de

investeringswaarde een bedrag van geschatte mutatierechten afgetrokken van 2,5%; • voor de gebouwen in België met een globale investeringswaarde van minder dan € 2,5 miljoen worden van de

investeringswaarde de toepasselijke registratierechten afgetrokken (12,5% voor eigendommen in Brussel en Wallonië en 10,0% in Vlaanderen).

Deze aanpassing is verantwoord omwille van verschillende overwegingen. Vooreerst is het atypisch binnen de GVV-sector om in het kader van de bepaling van de mutatierechten naast de twee gebruikelijke categorieën van (i) gebouwen groter dan € 2,5 miljoen en (ii) gebouwen kleiner dan € 2,5 miljoen, ook een derde categorie te hanteren van (iii) gebouwen waarvan de aard en de conceptie zich lenen tot een verkoop in afzonderlijke eenheden. Daarnaast is de residentiële sector binnen een internationale context volop aan het professionaliseren en institutionaliseren. In België hebben recent ingevoerde wetswijzigingen nieuwe structuren mogelijk gemaakt zoals de niet-genoteerde gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVBF) en het aanhouden van deelnemingen (meer dan 25% in plaats van voorheen meer dan 50%) door een openbare GVV in andere vennootschappen (zoals onder meer ook in een institutionele GVV). Met deze wetswijzigingen wenst de wetgever de pooling aan te moedigen van investeerders in professionele vennootschapsstructuren. Deze structuren creëren voor Home Invest Belgium, naast de methode van klassieke verkopen per stuk, nieuwe mogelijkheden om gebouwen te verkopen. De effectieve registratierechten die in het kader van het vervreemden van vastgoedbeleggingen van toepassing zullen zijn, zullen afhankelijk zijn van de gekozen transactiestructuur. Tegen deze achtergrond is de strategie van Home Invest Belgium geëvolueerd teneinde zich niet te beperken tot de methode van verkopen per stuk. Op het moment dat beslist wordt tot de verkoop van een gebouw zal geval per geval bekeken worden welke verkoopstructuur op dat moment in die specifieke context de waarde voor de aandeelhouders van Home Invest Belgium maximaliseert. Bijgevolg is het onmogelijk om vandaag reeds de toepasbare registratierechten te kennen en is het verantwoord om op gebouwen met een investeringswaarde van ten minste € 2,5 miljoen het gemiddelde sectorpercentage van 2,5% rechten toe te passen en op gebouwen met een investeringswaarde van minder dan € 2,5 miljoen de volledige registratierechten van 10% (in Vlaanderen) en 12,5% (in Brussel en Wallonië).

De reële waarde is gebaseerd op volgende kwantitatieve parameters:

Vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur 31-12-19 Huurkapitalisatiewaarde methode Geschatte Huurwaarde (GHW) Gewogen gemiddelde van € 134m² (vork tussen: € 55/m² en € 282/m²) Leegstandshypothese Gemiddelde van 5 maanden(vork tussen: 0 en 18 maanden)

Kapitalisatiefactor Gemiddelde van 5,3% (vork tussen 3,7% en 13,3%) Aantal m² of aantal units Gemiddelde van 3,525m² (vork tussen: 125m² en 14,107m²)

Discounted cash flow methode Geschatte Huurwaarde (GHW) Gewogen gemiddelde van € 126m² (vork tussen: € 61m² en € 149m²)

Lange termijn leegstandshypothese / Aantal m² of aantal units Gemiddelde van 7,680m² (vork tussen: 3,224m² en 20,488m²) Verdisconteringsvoet Gemiddelde van 5,5% (vork tussen 4,8% en 6,7%)

Inflatie Gemiddelde van 1,7% (vork tussen 1,7% en 1,8%) Projectontwikkelingen Gebouwen die zich lenen tot detailverkoop Huurkapitalisatiewaarde methode Geschatte Huurwaarde (GHW) Gewogen gemiddelde van € 120/m² (vork tussen: € 113/m² en € 129/m²) Lange termijn leegstandshypothese Gemiddelde van 8 maanden (vork tussen: 6 en 12 maanden)

Kapitalisatiefactor Gemiddelde van 4,4% (vork tussen 4,1% en 4,7%) Aantal m² of aantal units Gemiddelde van 7,212m² (vork tussen: 3,961m² en 12,724m²)

Sensitiviteitsanalyse voor reële waarde van niveau 3:

Niet-observeerbare input Impact op reële waarde bij: Daling Stijging Geschatte Huurwaarde (GHW) Negatief Positief Lange termijn leegstandshypothese Negatief Positief

Kapitalisatiefactor Positief Negatief Aantal m² of aantal units Negatief Positief

Een daling of een stijging van de geschatte huurwaarde en/of de bekomen huren zal potentieel de reële waarde van de vastgoedbeleggingen doen dalen of stijgen. Een daling of een stijging van de actualisatievoet en/of de kapitalisatievoet zal potentieel de reële waarde van de vastgoedbeleggingen doen stijgen of dalen. Deze tarieven worden bepaald door de voorwaarden op de financiële markten en op de vastgoedmarkt.

100

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (100)

[Type here]

Zodoende wordt de reële waarde van de vastgoedbeleggingen als volgt bepaald: • voor de gebouwen in België met een globale investeringswaarde van ten minste € 2,5 miljoen wordt van de

investeringswaarde een bedrag van geschatte mutatierechten afgetrokken van 2,5%; • voor de gebouwen in België met een globale investeringswaarde van minder dan € 2,5 miljoen worden van de

investeringswaarde de toepasselijke registratierechten afgetrokken (12,5% voor eigendommen in Brussel en Wallonië en 10,0% in Vlaanderen).

Deze aanpassing is verantwoord omwille van verschillende overwegingen. Vooreerst is het atypisch binnen de GVV-sector om in het kader van de bepaling van de mutatierechten naast de twee gebruikelijke categorieën van (i) gebouwen groter dan € 2,5 miljoen en (ii) gebouwen kleiner dan € 2,5 miljoen, ook een derde categorie te hanteren van (iii) gebouwen waarvan de aard en de conceptie zich lenen tot een verkoop in afzonderlijke eenheden. Daarnaast is de residentiële sector binnen een internationale context volop aan het professionaliseren en institutionaliseren. In België hebben recent ingevoerde wetswijzigingen nieuwe structuren mogelijk gemaakt zoals de niet-genoteerde gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVBF) en het aanhouden van deelnemingen (meer dan 25% in plaats van voorheen meer dan 50%) door een openbare GVV in andere vennootschappen (zoals onder meer ook in een institutionele GVV). Met deze wetswijzigingen wenst de wetgever de pooling aan te moedigen van investeerders in professionele vennootschapsstructuren. Deze structuren creëren voor Home Invest Belgium, naast de methode van klassieke verkopen per stuk, nieuwe mogelijkheden om gebouwen te verkopen. De effectieve registratierechten die in het kader van het vervreemden van vastgoedbeleggingen van toepassing zullen zijn, zullen afhankelijk zijn van de gekozen transactiestructuur. Tegen deze achtergrond is de strategie van Home Invest Belgium geëvolueerd teneinde zich niet te beperken tot de methode van verkopen per stuk. Op het moment dat beslist wordt tot de verkoop van een gebouw zal geval per geval bekeken worden welke verkoopstructuur op dat moment in die specifieke context de waarde voor de aandeelhouders van Home Invest Belgium maximaliseert. Bijgevolg is het onmogelijk om vandaag reeds de toepasbare registratierechten te kennen en is het verantwoord om op gebouwen met een investeringswaarde van ten minste € 2,5 miljoen het gemiddelde sectorpercentage van 2,5% rechten toe te passen en op gebouwen met een investeringswaarde van minder dan € 2,5 miljoen de volledige registratierechten van 10% (in Vlaanderen) en 12,5% (in Brussel en Wallonië).

De reële waarde is gebaseerd op volgende kwantitatieve parameters:

Vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur 31-12-19 Huurkapitalisatiewaarde methode Geschatte Huurwaarde (GHW) Gewogen gemiddelde van € 134m² (vork tussen: € 55/m² en € 282/m²) Leegstandshypothese Gemiddelde van 5 maanden(vork tussen: 0 en 18 maanden)

Kapitalisatiefactor Gemiddelde van 5,3% (vork tussen 3,7% en 13,3%) Aantal m² of aantal units Gemiddelde van 3,525m² (vork tussen: 125m² en 14,107m²)

Discounted cash flow methode Geschatte Huurwaarde (GHW) Gewogen gemiddelde van € 126m² (vork tussen: € 61m² en € 149m²)

Lange termijn leegstandshypothese / Aantal m² of aantal units Gemiddelde van 7,680m² (vork tussen: 3,224m² en 20,488m²) Verdisconteringsvoet Gemiddelde van 5,5% (vork tussen 4,8% en 6,7%)

Inflatie Gemiddelde van 1,7% (vork tussen 1,7% en 1,8%) Projectontwikkelingen Gebouwen die zich lenen tot detailverkoop Huurkapitalisatiewaarde methode Geschatte Huurwaarde (GHW) Gewogen gemiddelde van € 120/m² (vork tussen: € 113/m² en € 129/m²) Lange termijn leegstandshypothese Gemiddelde van 8 maanden (vork tussen: 6 en 12 maanden)

Kapitalisatiefactor Gemiddelde van 4,4% (vork tussen 4,1% en 4,7%) Aantal m² of aantal units Gemiddelde van 7,212m² (vork tussen: 3,961m² en 12,724m²)

Sensitiviteitsanalyse voor reële waarde van niveau 3:

Niet-observeerbare input Impact op reële waarde bij: Daling Stijging Geschatte Huurwaarde (GHW) Negatief Positief Lange termijn leegstandshypothese Negatief Positief

Kapitalisatiefactor Positief Negatief Aantal m² of aantal units Negatief Positief

Een daling of een stijging van de geschatte huurwaarde en/of de bekomen huren zal potentieel de reële waarde van de vastgoedbeleggingen doen dalen of stijgen. Een daling of een stijging van de actualisatievoet en/of de kapitalisatievoet zal potentieel de reële waarde van de vastgoedbeleggingen doen stijgen of dalen. Deze tarieven worden bepaald door de voorwaarden op de financiële markten en op de vastgoedmarkt.

[Type here]

Evaluatieproces gebruikt voor de reële waarden van niveau 3 De waadering van de vastgoedbeleggingen wordt viermaal per jaar uitgevoerd door een onafhankelijke en gekwalificeerde vastgoedexpert. Deze rapporten worden opgemaakt op basis van de door de vennootschap meegedeelde informatie over de huurstaat, de kosten en taksen gedragen door de verhuurder, de huren en de uit te voeren werken. Deze informatie wordt uit de database van het informaticasysteem van de vnnootschap gehaald en maakt deel uit van de administratieve organisatie en de interne controle van de vennootschap. De vastgoedexpert gebruikt parameters die verband houden met de markt (actualisatievoet,...) en die gebaseerd zijn op zijn oordeel en zijn professionele ervaring. De aan de vastgoedexpert meegedeelde informatie, de parameters en de waarderingsmodellen gebruikt door de vastgoedexpert worden gecontroleerd door het Management, door het Auditcomité en de Raad van Bestuur.

TOELICHTING 19 : ANDERE MATERIËLE VASTE ACTIVA

2019 2018 Andere materiële vaste activa, saldo begin periode 353 420 391 371 Investeringen 74 315 70 243 Initiële erkenning 'Right of use asset' volgens IFRS 16 491 508 0

Afschrijvingen ( - ) -219 043 -108 194

Andere materiële vaste activa, saldo einde periode 700 200 353 420

1. Brutobedrag 1 226 026 660 203 2. Gecumuleerde afschrijvingen ( - ) -525 826 -306 783

De overige materiële vaste activa hebben uitsluitend betrekking op vaste werkingsactiva. De stijging van de materiële vaste activa is uitsluitend het gevolg van de erkenning van het gebruiksrecht verbonden met de toepassing van IFRS 16.

TOELICHTING 20 : VORDERINGEN FINANCIËLE LEASING

2019 2018 Vorderingen op meer dan 5 jaar 72 604 142 160

Vorderingen op meer dan 1 jaar en minder dan 5 jaar 260 368 249 027

Vorderingen op hoogstens 1 jaar 58 215 55 700

TOTAAL 391 187 446 887

De vorderingen financiële leasing betreffen de gebouwen Belgradostraat in Vorst. Beknopte beschrijving van dit contract:

• Belgradostraat : erfpachtovereenkomst (sept. 1999 - augustus 2026) ; • Verrichting boekhoudkundig behandeld als onroerende leasing • korte en lange termijnvorderingen: € 391 187; • koopoptie: reële waarde.

2019 2018

< 1 jaar 1 jaar

< > 5 jaar

> 5 jaar < 1 jaar 1 jaar

< > 5 jaar

> 5 jaar

Totale toekomstige minimale leasebetalingen onder niet-opzegbare operationele leases

58 215 260 368 72 604 55 700 249 027 142 160

Toekomstige financieringsinkomsten 17 677 43 163 3 279 20 183 54 415 9 696

Totaal 75 892 303 531 75 883 75 883 303 442 151 856

Financiële staten

101

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (101)

[Type here]

TOELICHTING 21 : DEELNEMINGEN IN GEASSOCIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN JOINT VENTURES

• Op 17 december 2018 heeft Home Invest Belgium, via de nieuw opgerichte vennootschap De Haan Vakantiehuizen NV, waarvan zij 50% van de aandelen aanhoudt, de aankoop gerealiseerd van 51,43% van de aandelen van Sunparks De Haan NV. De overige 50% van de aandelen van De Haan Vakantiehuizen NV zijn in handen van Belfius Insurance (25%), TINC (12,5%) en DG Infra Yield (12,5%). Het saldo van de aandelen van Sunparks De Haan wordt aangehouden door een Frans privéfonds, beheerd door Atream.

• Er werd een aandeelhoudersovereenkomst getekend tussen De Haan Invest NV, De Haan Vakantiehuizen NV,

Sunparks De Haan NV en Atream, die alle betrokken partijen bij Sunparks De Haan NV omvatten. Verder is er een aandeelhoudersovereenkomst getekend tussen Home Invest Belgium, Belfius Insurance, TINC, DG Infra Yield en De Haan Vakantiehuizen NV, die alle betrokken partijen bij het beheer van De Haan Vakantiehuizen NV omvatten.

• Binnen deze aandeelhoudersovereenkomst is bepaald dat op het niveau van Sunparks De Haan SA, de Raad van

Bestuur wordt vertegenwoordigd door één persoon van De Haan Invest NV en één voor De Haan Vakantiehuizen NV. Op het niveau van De Haan Vakantiehuizen NV telt de Raad van Bestuur 4 leden, op basis van het aantal aandelen. Alle beslissingen worden unaniem genomen. Alle beslissingen met het oog op de activiteiten van het bedrijf moeten worden genomen door de Raad van Bestuur. Op aandeelhoudersniveau moeten ook alle beslissingen met eenparigheid van stemmen worden goedgekeurd. In het geval van een blokkering op het niveau van de Raad van Bestuur, zullen beslissingen door de aandeelhouders moeten worden genomen. Zowel op het niveau van De Haan Vakantiehuizen NV en Sunparks De Haan NV, worden beslissingen op een gezamenlijke basis genomen (joint control).

• De participatie van Home Invest Belgium bedroeg op 31 december 2019 € 20,33 miljoen. Deze participatie wordt in

de consolidatie verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode.

TOELICHTING 22 : VORDERINGEN

D. Handelsvorderingen 2019 2018 Huurders 1 702 549 1 684 473 Andere -742 357 -654 212

Gerealiseerde verkopen 17 565 6 346

TOTAAL 977 757 1 036 607 De handelsvorderingen omvatten onder meer de huren die van de huurders nog ontvangen moeten worden. Deze huren dienen vooraf betaald te worden.

E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa 2019 2018 a. Belastingen 441 931 187 220 c. Andere 21 540 1 694 410

TOTAAL 463 471 1 881 629 De daling van de andere vlottende activa hebben voornamelijk betrekking op het voorschot van € 1675 000 (betaald in 2018) voor de verwerving van BE Real Estate. Op 4 november 2019 heeft Home Invest Belgium de verwerving van de naamloze vennootschap BE Real Estate NV, eigenaar van vier gebouwen van het type “aparthotel”, afgerond. Het voorschot werd aangewend ter betaling van een gedeetle van de aandelenprijs.

TOELICHTING 23: KAS EN KASEQUIVALENTEN

2019 2018 Saldo bankrekeningen 4 200 730 3 239 503

TOTAAL 4 200 730 3 239 503

102

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (102)

[Type here]

TOELICHTING 21 : DEELNEMINGEN IN GEASSOCIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN JOINT VENTURES

• Op 17 december 2018 heeft Home Invest Belgium, via de nieuw opgerichte vennootschap De Haan Vakantiehuizen NV, waarvan zij 50% van de aandelen aanhoudt, de aankoop gerealiseerd van 51,43% van de aandelen van Sunparks De Haan NV. De overige 50% van de aandelen van De Haan Vakantiehuizen NV zijn in handen van Belfius Insurance (25%), TINC (12,5%) en DG Infra Yield (12,5%). Het saldo van de aandelen van Sunparks De Haan wordt aangehouden door een Frans privéfonds, beheerd door Atream.

• Er werd een aandeelhoudersovereenkomst getekend tussen De Haan Invest NV, De Haan Vakantiehuizen NV,

Sunparks De Haan NV en Atream, die alle betrokken partijen bij Sunparks De Haan NV omvatten. Verder is er een aandeelhoudersovereenkomst getekend tussen Home Invest Belgium, Belfius Insurance, TINC, DG Infra Yield en De Haan Vakantiehuizen NV, die alle betrokken partijen bij het beheer van De Haan Vakantiehuizen NV omvatten.

• Binnen deze aandeelhoudersovereenkomst is bepaald dat op het niveau van Sunparks De Haan SA, de Raad van

Bestuur wordt vertegenwoordigd door één persoon van De Haan Invest NV en één voor De Haan Vakantiehuizen NV. Op het niveau van De Haan Vakantiehuizen NV telt de Raad van Bestuur 4 leden, op basis van het aantal aandelen. Alle beslissingen worden unaniem genomen. Alle beslissingen met het oog op de activiteiten van het bedrijf moeten worden genomen door de Raad van Bestuur. Op aandeelhoudersniveau moeten ook alle beslissingen met eenparigheid van stemmen worden goedgekeurd. In het geval van een blokkering op het niveau van de Raad van Bestuur, zullen beslissingen door de aandeelhouders moeten worden genomen. Zowel op het niveau van De Haan Vakantiehuizen NV en Sunparks De Haan NV, worden beslissingen op een gezamenlijke basis genomen (joint control).

• De participatie van Home Invest Belgium bedroeg op 31 december 2019 € 20,33 miljoen. Deze participatie wordt in

de consolidatie verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode.

TOELICHTING 22 : VORDERINGEN

D. Handelsvorderingen 2019 2018 Huurders 1 702 549 1 684 473 Andere -742 357 -654 212

Gerealiseerde verkopen 17 565 6 346

TOTAAL 977 757 1 036 607 De handelsvorderingen omvatten onder meer de huren die van de huurders nog ontvangen moeten worden. Deze huren dienen vooraf betaald te worden.

E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa 2019 2018 a. Belastingen 441 931 187 220 c. Andere 21 540 1 694 410

TOTAAL 463 471 1 881 629 De daling van de andere vlottende activa hebben voornamelijk betrekking op het voorschot van € 1675 000 (betaald in 2018) voor de verwerving van BE Real Estate. Op 4 november 2019 heeft Home Invest Belgium de verwerving van de naamloze vennootschap BE Real Estate NV, eigenaar van vier gebouwen van het type “aparthotel”, afgerond. Het voorschot werd aangewend ter betaling van een gedeetle van de aandelenprijs.

TOELICHTING 23: KAS EN KASEQUIVALENTEN

2019 2018 Saldo bankrekeningen 4 200 730 3 239 503

TOTAAL 4 200 730 3 239 503

[Type here]

TOELICHTING 24 : OVERLOPENDE REKENINGEN 2019 2018

Gelopen, niet vervallen vastgoedopbrengsten 21 889 6 728 Voorafbetaalde vastgoedkosten 59 680 139 480 Andere -41 269 -122 276

TOTAAL ACTIEF 40 300 23 932

Vooraf ontvangen vastgoedopbrengsten 862 769 379 081 Gelopen, niet vervallen interesten en andere kosten 1 007 054 1 198 191 Andere 2 029 169

TOTAAL PASSIEF 1 871 852 1 577 442 De gelopen, niet vervallen interesten en andere kosten vertegenwoordigen enerzijds de trekkingen op onze kredietlijnen en afdekkingsinstrumenten waarvan de interesten betaalbaar zijn bij het einde van de trekkingsperiode en anderzijds de interesten die betaalbaar zijn op de einddatum van onze obligatie-uitgifte.

TOELICHTING 25 : FINANCIËLE ACTIVA EN PASSIVA

FINANCIELE ACTIVA E. Financiële vaste activa 2019 2018 Financiële instrumenten 1 942 782 0 Gegeven waarworgen 154 211 155 574

TOTAAL 2 096 993 155 574 De financiële vaste activa bestaan uit financiële instrumenten (de positieve marktwaarde van afdekkingsinstrumenten) en gegeven waarborgen (een borgstelling ten gunste van de RSZ en de reservefondsen die in meerdere mede-eigendommen gestort werden).

I. Langlopende verplichtingen 2019 2018 A. Voorzieningen b. Andere 0 173 625 B. Langlopende financiële schulden

a. Kredietinstellingen 233 000 000 223 500 000 b. Financiële leasing 276 600 0

c. Andere 39 912 005 39 784 316 C. Andere langlopende financiële verplichtingen a. Toegelaten afdekkingsinstrumenten 6 300 285 9 667 059

TOTAAL 279 488 890 273 125 000

II. Kortlopende verplichtingen 2019 2018 B. Kortlopende financiële schulden a. Kredietinstellingen 20 000 000 0

b. Financiële leasing 108 151 0 c. Andere Ontvangen huurwaarborgen 501 304 581 798

Andere 20 000 000 167 798

TOTAAL 40 609 455 749 596

De andere langlopende financiële verplichtingen ten belope van € 39 912 005 komen overeen met de obligatie-uitgifte (exclusief kosten) die in juni 2014 uitgegeven werd. Het bedrag aan kapitaal is gelijk aan € 40 000 000 en de vervaldag is 18/06/2024. De langlopende financiële verplichtingen houden verband met de IRS zoals hierna toegelicht. Hun negatieve reële waarde komt uit op € 6 300 285 bij afsluiting van het boekjaar. De positieve reële waarde van de afdekkingsinstrumenten bedroeg € 1 942 782 en werd opgenomen onder de Financiële Vaste Activa. Alle afdekkingsinstrumenten worden beschouwd als kasstroomafdekkingen in de zin van IFRS 9.

Financiële staten

103

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (103)

[Type here]

De andere kortlopende financiële verplichtingen ten belope van € 20 000 000 bestaan uit korte termijn uitstaande thesauriebewijzen ("Commercial Paper").

D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 2019 2018 b. Andere Leveranciers 2 993 637 2 426 316

Huurders 782 949 791 590 Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1 591 149 2 083 145

TOTAAL 5 367 735 5 301 051

De cijfers vermeld in onderstaande tabel slaan enkel op de schulden tegenover financiële instellingen:

Financiële schulden 2019 2018 Kortlopende financiële schulden op hoogstens 1 jaar 40 000 000 0 Langlopende financiële schulden van 1 tot 5 jaar 176 912 005 140 000 000 Langlopende financiële schulden op meer dan 5 jaar 96 000 000 123 284 316

TOTAAL 312 912 005 263 284 316 Op 31 december 2019 had Home Invest Belgium € 312,91 miljoen financiële schulden bestaande uit:

• Bilaterale kredietlijnen opgenomen voor een bedrag van € 253,00 miljoen. De opgenomen bilaterale kredietlijnen zijn afgesloten met 5 verschillende financiële instellingen. De vervaldagen zijn gespreid tussen 2020 en 2026.

• Een obligatielening voor een bedrag van € 39,91 miljoen met een looptijd tot juni 2024. • Commerical paper (hesauriebewijzen) voor een bedrag van € 20,00 miljoen. Het volledige bedrag aan uitstaande

korte termijn theasauriebewijzen wordt gedekt door beschikbare lange termijn kredietlijnen (back-up lines).

Onderstaande tabel bevat de kredietlijnen per financiële instelling. De gewogen gemiddelde resterende looptijd van de financiële schulden bedraagt 4,6 jaar. Home Invest Belgium beschikte op 31 december 2019 over 65,0 miljoen niet-opgenomen beschikbare kredietlijnen. Alle banklijnen zijn afgesloten tegen variabele rente.

Financieringen Bevestigde kredietlijnen Opnames Bankfinancieringen 318 000 000 253 000 000 Belfius 106 500 000 86 500 000 KBC Bank 65 000 000 58 000 000 ING 60 000 000 52 000 000

BNP Paribas Fortis 46 500 000 46 500 000 Degroof 10 000 000 10 000 000

Caisse d'Epargne 30 000 000 0

Financements obligataires 40 000 000 40 000 000

Emission du 18/06/2014 40 000 000 40 000 000

TOTAL 358 000 000 293 000 000 De producten voor het indekken van de rentevoeten zijn exclusief van het type IRS (Interest Rate Swap). Zij vormen contracten voor het omzetten van variabele rentevoeten in vaste. Op 31 december 2019 bedraagt het totale nominale bedrag van de IRS-dekkingen € 188 miljoen, zoals onderstaande tabel laat zien. In de loop van 2019 heeft Home Invest Belgium enerzijds verschillende nieuwe afdekkingsinstrumenten afgesloten en verschillende bestaande afdekkingsinstrumenten vervroegd beëindigd. In het kader van de beëindiging van contracten heeft Home Invest Belgium een cash bedrag betaald van € 10,72 miljoen. Geen enkel instrument valt onder de administratieve verwerking en is opgenomen als kasstroomafdekking (Cash flow hedge) in de zin van de norm IFRS 9. De totale waarde van de indekkingen op afsluitdatum was negatief voor een bedrag van € 4,36 miljoen door een daling van de interestvoeten na de afsluiting van de indekkingen. De vaste interestvoeten hebben een gewogen gemiddelde resterende looptijd van 5,6 jaar. De Raad van Bestuur wenst door haar indekkingspolitiek de vennootschap maximaal te beschermen tegen een eventuele rentestijging.

104

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (104)

[Type here]

De andere kortlopende financiële verplichtingen ten belope van € 20 000 000 bestaan uit korte termijn uitstaande thesauriebewijzen ("Commercial Paper").

D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 2019 2018 b. Andere Leveranciers 2 993 637 2 426 316

Huurders 782 949 791 590 Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1 591 149 2 083 145

TOTAAL 5 367 735 5 301 051

De cijfers vermeld in onderstaande tabel slaan enkel op de schulden tegenover financiële instellingen:

Financiële schulden 2019 2018 Kortlopende financiële schulden op hoogstens 1 jaar 40 000 000 0 Langlopende financiële schulden van 1 tot 5 jaar 176 912 005 140 000 000 Langlopende financiële schulden op meer dan 5 jaar 96 000 000 123 284 316

TOTAAL 312 912 005 263 284 316 Op 31 december 2019 had Home Invest Belgium € 312,91 miljoen financiële schulden bestaande uit:

• Bilaterale kredietlijnen opgenomen voor een bedrag van € 253,00 miljoen. De opgenomen bilaterale kredietlijnen zijn afgesloten met 5 verschillende financiële instellingen. De vervaldagen zijn gespreid tussen 2020 en 2026.

• Een obligatielening voor een bedrag van € 39,91 miljoen met een looptijd tot juni 2024. • Commerical paper (hesauriebewijzen) voor een bedrag van € 20,00 miljoen. Het volledige bedrag aan uitstaande

korte termijn theasauriebewijzen wordt gedekt door beschikbare lange termijn kredietlijnen (back-up lines).

Onderstaande tabel bevat de kredietlijnen per financiële instelling. De gewogen gemiddelde resterende looptijd van de financiële schulden bedraagt 4,6 jaar. Home Invest Belgium beschikte op 31 december 2019 over 65,0 miljoen niet-opgenomen beschikbare kredietlijnen. Alle banklijnen zijn afgesloten tegen variabele rente.

Financieringen Bevestigde kredietlijnen Opnames Bankfinancieringen 318 000 000 253 000 000 Belfius 106 500 000 86 500 000 KBC Bank 65 000 000 58 000 000 ING 60 000 000 52 000 000

BNP Paribas Fortis 46 500 000 46 500 000 Degroof 10 000 000 10 000 000

Caisse d'Epargne 30 000 000 0

Financements obligataires 40 000 000 40 000 000

Emission du 18/06/2014 40 000 000 40 000 000

TOTAL 358 000 000 293 000 000 De producten voor het indekken van de rentevoeten zijn exclusief van het type IRS (Interest Rate Swap). Zij vormen contracten voor het omzetten van variabele rentevoeten in vaste. Op 31 december 2019 bedraagt het totale nominale bedrag van de IRS-dekkingen € 188 miljoen, zoals onderstaande tabel laat zien. In de loop van 2019 heeft Home Invest Belgium enerzijds verschillende nieuwe afdekkingsinstrumenten afgesloten en verschillende bestaande afdekkingsinstrumenten vervroegd beëindigd. In het kader van de beëindiging van contracten heeft Home Invest Belgium een cash bedrag betaald van € 10,72 miljoen. Geen enkel instrument valt onder de administratieve verwerking en is opgenomen als kasstroomafdekking (Cash flow hedge) in de zin van de norm IFRS 9. De totale waarde van de indekkingen op afsluitdatum was negatief voor een bedrag van € 4,36 miljoen door een daling van de interestvoeten na de afsluiting van de indekkingen. De vaste interestvoeten hebben een gewogen gemiddelde resterende looptijd van 5,6 jaar. De Raad van Bestuur wenst door haar indekkingspolitiek de vennootschap maximaal te beschermen tegen een eventuele rentestijging.

[Type here]

Indekkingsinstrumenten op 31/12/2019 Type Bedrag Rentevoet Vervaldatum Kwalificatie Reële

waarde op 31/12/2019

BELFIUS IRS 10 000 000 1,28% 30-08-2026 Transactie -927 422 BELFIUS IRS 10 000 000 1,06% 30-08-2027 Transactie -841 089

BELFIUS IRS 15 000 000 -0,21% 30-09-2028 Transactie 366 144 BELFIUS IRS 21 500 000 0,59% 10-11-2025 Transactie -951 447 BELFIUS IRS 17 000 000 0,44% 31-10-2024 Transactie -530 622

BELFIUS IRS 8 000 000 0,41% 31-10-2026 Transactie -277 590 BNP IRS 25 000 000 -0,28% 30-09-2028 Transactie 772 541

BNP IRS 21 500 000 0,40% 30-11-2021 Transactie -173 213

ING IRS 15 000 000 0,35% 1-06-2022 Transactie -125 470

ING IRS 30 000 000 -0,33% 25-09-2027 Transactie 730 641

KBC IRS 15 000 000 -0,20% 30-11-2023 Transactie 121 931

KBC IRS 15 000 000 -0,47% 30-11-2023 Transactie -39 709

Indekking van het type IRS 188 000 000 5,6 jaar -1 875 305

Indekkingsinstrumenten met toekomstig start Type Bedrag Rentevoet Start Vervaldatum Kwalificatie Reële waarde

op 31/12/2019 ING IRS 15 000 000 2,34% 14-11-2021 14-05-2024 Transactie -955 839 ING IRS 20 000 000 1,90% 14-12-2021 14-12-2021 Transactie -1 589 661

35 000 000 -2 545 500

IFRS 13 vermeldt een element in de waardering, namelijk de verplichting om het eigen kredietrisico én dat van de tegenpartij te verwerken in de berekening. De correctie op de fair value als gevolg van het toepassen van kredietrisico op de tegenpartij wordt Credit Valuation Adjustment (CVA) genoemd. Het kwantificeren van het eigen kredietrisico wordt Debit Valuation Adjustment of DVA genoemd. In dit kader werd een CVA/DVA opgenomen in de rekening ten bedrage van € 63 300. Het voorzichtige afdekkingsbeleid van Home Invest Belgium maakte het mogelijk om een gemiddelde interestvoet van 1,95% te bewerkstelligen voor het boekjaar, bankmarge en kost van de afdekkingen inbegrepen, in vergelijking met 2,20% vorig boekjaar. Gemiddelde interestvoet werd berekend na omzetting van de variabele intresten op de kredietlijnen in vaste interesten via rente-SWAPS (IRS). Rekening houdend met de voorzichtige financiële structurering van de schuld, in combinatie met een gematigde schuldenlast, heeft Home Investment Belgium een beperkte blootstelling aan de interestvoetschommelingen op de markt. Boekhoudkundige verwerking : Overeenkomstig IFRS 9 wordt op 31 december 2019 de negatieve reële waarde van de financiële instrumenten verrekend bij het passief onder rubriek I.C. “Andere langlopende financiële verplichtingen”, de positieve reële waarde van de financiële instrumenten wordt verrekend op het actief onder rubriek I.E. “Financiële vaste activa”. De positieve beweging van de reële waarde van de financiële instrumenten bedroeg € 5 309 556. De kredietlijnen zijn opgenomen in de post Langlopende en kortlopende financiële schulden. De financiële schulden worden geboekt aan hun afgeschreven waarde die overeenstemt met hun reële waarde. IFRS 13 is van toepassing op de IFRS-normen die waarderingen tegen reële waarde of de communicatie van informatie over de reële waarde, en dus IFRS 9, vereisen of toelaten. IFRS 13 voorziet een hiërarchie van de reële waarden onder 3 niveaus van input van gegevens (niveaus 1, 2 en 3). Wat de financiële instrumenten betreft, al deze reële waarden zijn van niveau 2. Aangezien Home Invest Belgium geen andere niveaus heeft dan niveau 2, heeft de vennootschap geen opvolgingsbeleid uitgerold voor de overdrachten tussen hiërarchische niveaus. De waardering wordt door de banken bepaald op basis van de actuele waarde van de geschatte toekomstige cashflows. Alhoewel de meeste gebruikte afgeleide instrumenten als tradinginstrumenten beschouwd worden in de zin van de IFRS-normen, zijn zij enkel bestemd voor het dekken van het risico inzake intrestvoetschommelingen en niet voor speculatieve doeleinden.

Financiële staten

105

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (105)

[Type here]

TOELICHTING 26: HANDELSSCHULDEN EN ANDERE KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN

HANDELSSCHULDEN EN ANDERE KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 2019 2018 Leveranciers 2 993 637 2 426 316 Huurders 782 949 791 590

Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1 591 149 2 083 145

TOTAAL 5 367 735 5 301 051

ANDERE KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 2019 2018 Dividenden 48 291 47 526

Andere 106 362 103 699

TOTAAL 154 653 151 225 De dividenden betreffen dividenden die nog niet werden opgeëist door de aandeelhouders.

TOELICHTING 27: UITGESTELDE BELASTINGEN

F. Uitgestelde belastingen 2019 2018 a. Exit tax 367 021 167 282 b. Andere 1 692 172 1 031 150

TOTAAL 2 059 193 1 198 432 Per 31 December 2019 bedraagt het totaal van de rubriek I.F. Uitgestelde belastingen € 2,06 miljoen. Dit bedrag heeft voornamelijk betrekking op de uitgestelde belastingen van Port Zélande (€ 1,69 miljoen).

TOELICHTING 28: KAPITAAL, UITGIFTEPREMIES EN RESERVES

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN 2019 2018 A. Kapitaal a. Geplaatst kapitaal 88 949 295 88 949 295

b. Kosten kapitaalverhoging -950 240 -950 240 B. Uitgiftepremies 24 903 199 24 903 199 C. Reserves

a. Wettelijke reserve (+) 98 778 98 778 b. Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed (+/-) 185 438 434 121 307 765

c. Reserve voor de impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-) -48 737 503 -38 457 522

d. Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+/-)

0 0

e. Reserve voor het saldo van de variaties in de rëele waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+/-)

-9 667 059 -8 053 358

h. Reserve voor eigen aandelen (-) -686 943 -686 943 k. Reserve voor fiscale latenties met betrekking tot vastgoed gelegen in het buitenland (+/-) -1 031 150 0

l. Reserve voor de ontvangen dividenden bestemd voor de terugbetaling van financiële schulden (+/-) 0 0

m. Andere reserves (+/-) 1 259 467 1 259 467

n. Overgedragen resultaten van vorige boekjaren (+/-) 26 142 909 24 185 659 D. Nettoresultaat van het boekjaar 43 898 509 56 447 178

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 309 617 696 269 003 279

106

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (106)

[Type here]

TOELICHTING 26: HANDELSSCHULDEN EN ANDERE KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN

HANDELSSCHULDEN EN ANDERE KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 2019 2018 Leveranciers 2 993 637 2 426 316 Huurders 782 949 791 590

Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1 591 149 2 083 145

TOTAAL 5 367 735 5 301 051

ANDERE KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 2019 2018 Dividenden 48 291 47 526

Andere 106 362 103 699

TOTAAL 154 653 151 225 De dividenden betreffen dividenden die nog niet werden opgeëist door de aandeelhouders.

TOELICHTING 27: UITGESTELDE BELASTINGEN

F. Uitgestelde belastingen 2019 2018 a. Exit tax 367 021 167 282 b. Andere 1 692 172 1 031 150

TOTAAL 2 059 193 1 198 432 Per 31 December 2019 bedraagt het totaal van de rubriek I.F. Uitgestelde belastingen € 2,06 miljoen. Dit bedrag heeft voornamelijk betrekking op de uitgestelde belastingen van Port Zélande (€ 1,69 miljoen).

TOELICHTING 28: KAPITAAL, UITGIFTEPREMIES EN RESERVES

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA EIGEN VERMOGEN 2019 2018 A. Kapitaal a. Geplaatst kapitaal 88 949 295 88 949 295

b. Kosten kapitaalverhoging -950 240 -950 240 B. Uitgiftepremies 24 903 199 24 903 199 C. Reserves

a. Wettelijke reserve (+) 98 778 98 778 b. Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed (+/-) 185 438 434 121 307 765

c. Reserve voor de impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-) -48 737 503 -38 457 522

d. Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+/-)

0 0

e. Reserve voor het saldo van de variaties in de rëele waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+/-)

-9 667 059 -8 053 358

h. Reserve voor eigen aandelen (-) -686 943 -686 943 k. Reserve voor fiscale latenties met betrekking tot vastgoed gelegen in het buitenland (+/-) -1 031 150 0

l. Reserve voor de ontvangen dividenden bestemd voor de terugbetaling van financiële schulden (+/-) 0 0

m. Andere reserves (+/-) 1 259 467 1 259 467

n. Overgedragen resultaten van vorige boekjaren (+/-) 26 142 909 24 185 659 D. Nettoresultaat van het boekjaar 43 898 509 56 447 178

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 309 617 696 269 003 279

[Type here]

EVOLUTIE VAN HET ONDERSCHREVEN KAPITAAL Datum Evolutie van het

maatschappelijk kapitaal Modaliteiten van de verrichting Uitgifteprijs Aantal aandelen

Totaal op 31/12/2010 71 639 409 2 828 542 31-01-2011 122 709 Fusie door partiële splitsing van N.V. Masada 59,72 102 792 23-12-2011 5 585 Fusie door splitsing van N.V. URBIS 60,30 6 318

23-12-2011 2 633 519 Fusie door partiële splitsing van N.V. VOP 62,91 118 491

Totaal op 31/12/2011 74 401 222 3 056 143

Totaal op 31/12/2012 74 401 222 3 056 143 Totaal op 31/12/2013 74 401 222 3 056 143

11-06-2014 2 548 073 Inbreng in natura door de N.V. AXA Belgium 79,85 104 666

Totaal op 31/12/2014 76 949 295 3 160 809 Totaal op 31/12/2015 76 949 295 3 160 809

Totaal op 31/12/2016 76 949 295 3 160 809 13-09-2017 12 000 000 Fusie door partiële splitsing van N.V. VOP 86,30 139 049

Totaal op 31/12/2017 88 949 295 3 299 858 Totaal op 31/12/2018 88 949 295 3 299 858

Totaal op 31/12/2019 88 949 295 3 299 858 Op 31/12/2019 werden 11 712 Home Invest Belgium-aandelen aangehouden door de vennootschap.

TOELICHTING 29 : SCHULDGRAAD Financieel Plan (Art.24 van het K.B. van 13 juli 2014) Indien de geconsolideerde schuldgraad van de openbare GVV meer bedraagt dan 50% van de geconsolideerde activa, onder aftrek van de toegelaten financiële afdekkingsinstrumenten, stelt de openbare GVV een financieel plan op met een uitvoeringsschema, waarin een beschrijving wordt gegeven van de maatregelen die zullen worden genomen om te verhinderen dat de geconsolideerde schuldgraad meer bedraagt dan 65% van de geconsolideerde activa. Over het financieel plan wordt een bijzonder verslag opgesteld door de commissaris, waarin bevestigd wordt dat deze laatste de wijze van opstelling van het plan geverifieerd heeft, met name wat de economische grondslagen ervan betreft en dat de cijfers die dit plan bevat, overeenstemmen met die van de boekhouding van de openbare GVV. Het financieel plan en het bijzonder verslag van de commissaris worden ter informatie aan de FSMA overgemaakt. De algemene richtlijnen van het financieel plan zijn gedetailleerd opgenomen in de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen. In de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen wordt beschreven en verantwoord hoe het financieel plan in de loop van de relevante periode werd uitgevoerd en hoe de GVV het plan in de toekomst zal uitvoeren. Geconsolideerde balans Op basis van de cijfers op 31 december 2019 bedraagt de schuldgraad (GVV-KB) van de vennootschap 51,41%. Voor meer informatie over de geconsolideerde balans op 31 december 2019 verwijzen we naar de financiële staten van het jaarverslag. Evolutie van de schuldgraad van de GVV De schuldgraad (GVV-KB) van Home Invest Belgium bedroeg 51,41% op 31 december 2019. Op het einde van de boekjaren 2017 en 2018 bedroeg de Schuldgraad (GVV-KB) respectievelijk 51,80% en 50,16%. De toekomst van het investeringspotentieel van Home Invest Belgium Momenteel bedraagt de schuldgraad (GVV-KB) 51,41%. Op basis van deze schuldgraad (GVV-KB) zou het beleggingspotentieel ca. € 254,6 miljoen bedragen, zonder het maximumpercentage van 65% te overschrijden. De bovenstaande bedragen houden geen rekening met eventuele schommelingen van de waarde van het vastgoed. Deze eventuele schommelingen kunnen een belangrijke invloed hebben op de schuldgraad. Op basis van het eigen vermogen op dit moment zou er een negatieve variatie in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen van bijna € 134,0 miljoen nodig zijn om de maximaal toegestane schuld van 65% te overschrijden. Dit betekent een terugval van bijna 22 % van de reële waarde van de bestaande portefeuille. Voorziene evolutie van de schuldgraad op korte termijn De vennootschap verwacht een schuldgraad (GVV-wet) van 52,55 % op 31 december 2020. Deze evolutie van de schuld berust op de volgende assumpties:

• een schuldgraad van 51,41% op 31 december 2019; • 12 maanden EPRA resultaat zoals voorzien in het budget van de vennootschap; • de verderzetting van de verkoop van gebouwen zoals voorzien is in het budget van de vennootschap; • de verderzetting van de investeringen in de lopende projecten die momenteel worden ontwikkeld; • de verderzetting van de huidige uitkeringspolitiek betreffende dividenden (met voorschot in mei en saldo in

december).

Financiële staten

107

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (107)

[Type here]

De Raad van Bestuur bevestigt haar strategie om de schuldgraad van 55% structureel niet te overschrijden. Volgens het financieel plan zou deze limiet in de loop van het boekjaar 2020 niet overschreden worden. De bovenstaande berekeningen houden geen rekening met eventuele variaties in de reële waarde van de vastgoedportefeuille. Conclusie Home Invest Belgium is van mening dat haar schuldgraad niet meer dan 65% zal bedragen. Bijgevolg zijn er geen aanvullende maatregelen nodig, gezien de intrinsieke eigenschappen van het vastgoed en de verwachte evolutie van de eigen middelen. Home Invest Belgium heeft de strategie om zichzelf te financieren met een schuldgraad van minder dan 55%. De Raad van Bestuur is aandachtig voor de realisatie (of niet realisatie) van nieuwe investeringen. Indien er door gebeurtenissen een heroriëntatie van de strategie zou moeten plaatsvinden, zal ze die onverwijld doorvoeren en zullen haar stakeholders hiervan verwittigd worden.

Proportionele consolidatie 2019 2018 B. Langlopende financiële schulden 290 939 605 277 095 970

B. Kortlopende financiële schulden 40 609 456 749 596 D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 5 367 735 5 418 425 E. Andere kortlopende verplichtingen 154 654 151 225 Schuldenlast zoals bepaald in art 13 van het GVV KB 337 071 451 283 415 216 Totaal activa 655 673 694 565 035 053 Schuldgraad (GVV KB) 51,41% 50,16% Investeringscapaciteit tot schuldgraad 55% 23 549 081 60 786 806 Investeringscapaciteit tot schuldgraad 65% 89 116 450 239 593 052

TOELICHTING 30 : CONSOLIDATIEKRING

Naam Ondernemings-nummer

Land van oorsprong

Participatie (rechtstreeks en onrechtstreeks)

Jaarrekening op

In 2019 Home Invest Belgium NV 0420.767.885 België - 31-12-2019 Charlent 53 Freehold Bvba 0536.280.237 België 100% 31-12-2019

De Haan Vakantiehuizen NV 0707.946.778 België 50% 31-12-2019 Be Real Estate NV 0474.055.727 België 100% 30-06-2020

DG Development NV 0676.704.266 België 100% 31-12-2019

In 2018

Home Invest Belgium NV 0420.767.885 België - 31-12-2019 Charlent 53 Freehold Bvba 0536.280.237 België 100%

31-12-2019 De Haan Vakantiehuizen NV 0707.946.778 België 50% 31-12-2019

Immobilière Meyers-Hennau NV 0454.216.257 België 100% 31-12-2019

Alle ondernemingen die deel uitmaken van de consolidatiekring zijn gedomicilieerd in België, Woluwedal 46/11 te 1200 Brussel. De vennootschap Immobilière Meyers-Hennau SNVwerd in december 2019 gefuseerd met Home Invest Belgium. De vennootschap Be Real Estate NV werd gekocht op 4 november 2019. Op 31 december 2019 zijn er geen minderheidsbelangen.

108

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (108)

[Type here]

De Raad van Bestuur bevestigt haar strategie om de schuldgraad van 55% structureel niet te overschrijden. Volgens het financieel plan zou deze limiet in de loop van het boekjaar 2020 niet overschreden worden. De bovenstaande berekeningen houden geen rekening met eventuele variaties in de reële waarde van de vastgoedportefeuille. Conclusie Home Invest Belgium is van mening dat haar schuldgraad niet meer dan 65% zal bedragen. Bijgevolg zijn er geen aanvullende maatregelen nodig, gezien de intrinsieke eigenschappen van het vastgoed en de verwachte evolutie van de eigen middelen. Home Invest Belgium heeft de strategie om zichzelf te financieren met een schuldgraad van minder dan 55%. De Raad van Bestuur is aandachtig voor de realisatie (of niet realisatie) van nieuwe investeringen. Indien er door gebeurtenissen een heroriëntatie van de strategie zou moeten plaatsvinden, zal ze die onverwijld doorvoeren en zullen haar stakeholders hiervan verwittigd worden.

Proportionele consolidatie 2019 2018 B. Langlopende financiële schulden 290 939 605 277 095 970

B. Kortlopende financiële schulden 40 609 456 749 596 D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 5 367 735 5 418 425 E. Andere kortlopende verplichtingen 154 654 151 225 Schuldenlast zoals bepaald in art 13 van het GVV KB 337 071 451 283 415 216 Totaal activa 655 673 694 565 035 053 Schuldgraad (GVV KB) 51,41% 50,16% Investeringscapaciteit tot schuldgraad 55% 23 549 081 60 786 806 Investeringscapaciteit tot schuldgraad 65% 89 116 450 239 593 052

TOELICHTING 30 : CONSOLIDATIEKRING

Naam Ondernemings-nummer

Land van oorsprong

Participatie (rechtstreeks en onrechtstreeks)

Jaarrekening op

In 2019 Home Invest Belgium NV 0420.767.885 België - 31-12-2019 Charlent 53 Freehold Bvba 0536.280.237 België 100% 31-12-2019

De Haan Vakantiehuizen NV 0707.946.778 België 50% 31-12-2019 Be Real Estate NV 0474.055.727 België 100% 30-06-2020

DG Development NV 0676.704.266 België 100% 31-12-2019

In 2018

Home Invest Belgium NV 0420.767.885 België - 31-12-2019 Charlent 53 Freehold Bvba 0536.280.237 België 100%

31-12-2019 De Haan Vakantiehuizen NV 0707.946.778 België 50% 31-12-2019

Immobilière Meyers-Hennau NV 0454.216.257 België 100% 31-12-2019

Alle ondernemingen die deel uitmaken van de consolidatiekring zijn gedomicilieerd in België, Woluwedal 46/11 te 1200 Brussel. De vennootschap Immobilière Meyers-Hennau SNVwerd in december 2019 gefuseerd met Home Invest Belgium. De vennootschap Be Real Estate NV werd gekocht op 4 november 2019. Op 31 december 2019 zijn er geen minderheidsbelangen.

[Type here]

TOELICHTING 31 : TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN MET BETREKKING TOT DE RESULTATENREKENING Met uitzondering van de remuneratie van de Gedelegeerd Bestuurder (zie Beheersverslag – rubriek Corporate Governanceverklaring) is er geen enkele transactie met verbonden parijen in de zin van IAS 24. Onderstaande tabel toont de bezoldigingen van de bestuurders en effectieve leiders.

Naam Korte termijn voordelen in 2019 Korte termijn voordelen in 2018 VAN OVERSTRAETEN Liévin 81 000 29 250 SPIESSENS Eric 22 500 23 750 DEJONCKHEERE Koen 11 000 11 000

VAN OVERSTRAETEN Johan 110 750 21 500 AUROUSSEAU Wim 14 000 11 750 DE HEMPTINNE Laurence 2 250 16 500

DENYS Suzy 10 750 0 GIJSBRECHTS Christel 11 500 0

BOSTOEN Hélène 13 000 0 JANSSENS Sven 480 000 85 000 LAMBRIGHS Sophie 0 288 832

Andere effectieve leiders 565 361 500 667

Totaal 1 322 111 988 249

TOELICHTING 32 : RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BUITEN BALANS

• Home Invest Belgium heeft verschillende incassoprocedures lopen, die een zeer beperkte impact kunnen hebben op de cijfers.

• Home Invest Belgium is betrokken in enkele rechtszaken. Deze rechtszaken hebben geen invloed van betekenis op de financiële positie of de rentabiliteit van Home Invest Belgium.

• Het merendeel van de (residentiële) huurovereenkomsten die worden afgesloten door Home Invest Belgium voorziet in het ter beschikking stellen van een huurwaarborg van 2 maanden huur ten gunste van Home Invest Belgium.

• Home Invest Belgium en haar perimetervennootschappen zijn ook verbonden met specifieke contracten zoals m.b.t. schattingen, verzekeringscontracten, contracten betreffende asset management diensten.

• In het kader van de overname op 4 november 2019 van de aandelen van Be Real Estate NV is met de verkopers overeengekomen dat Home Invest Belgium in een periode tot 3 jaar na de datum van overname een bedrag van maximaal € 5,82 miljoen verschuldigd kan zijn aan verkopers mits het realiseren van bepaalde voorwaarden.

TOELICHTING 33 : PERSONEELSBESTAND

Aantal personeelsleden op einde van het boekjaar 2019 2018 Werknemers 36 38

Directieleden 5 3

TOTAAL 41 41

TOELICHTING 34 : ERELONEN COMMISSARIS

In € - Exclusief BTW 2019 Bezoldiging van de commissaris voor het boekjaar

Bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat van de commissaris 33 000 Bezoldiging voor uitzonderlijke prestaties van het mandaat van de commissaris Andere controleopdrachten 15 500

Andere opdrachten buiten de revisoropdrachten 2.000

TOTAL 50 500

TOELICHTING 35 : GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM De uitbraak van het coronavirus begin 2020 en de gevolgen van de maatregelen die werden genomen om het virus te beperken, zouden evenwel een impact kunnen hebben op de financiële prestaties van 2020 en de waardering van bepaalde activa en passiva. Op basis van de informatie waarover we vandaag beschikken, hebben we geen weet van enige financiële impact op de jaarrekening van 2019. Wij refereren naar risicofactor 6.4 van dit jaarverslag.

Financiële staten

109

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (109)

[Type here]

STATUTAIRE JAARREKENING1

STATUTAIRE RESULTATENREKENING RESULTATENREKENING 2019 2018 I. Huurinkomsten 24 918 816 24 282 604

III. Met verhuur verbonden kosten -63 129 -294 009

NETTO HUURRESULTAAT 24 855 687 23 988 595

IV. Recuperatie van vastgoedkosten 181 842 170 800 V. Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen 817 099 577 974

VII. Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen -2 992 075 -3 011 989 VIII. Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven (+/-) 0 -650

VASTGOEDRESULTAAT 22 862 553 21 724 730

IX. Technische kosten -1 150 089 -1 099 527 X. Commerciële kosten -470 586 -312 350

XI. Kosten en taksen van niet verhuurde goederen -212 819 -340 659 XII. Beheerkosten vastgoed -2 431 812 -3 904 728 XIII. Andere vastgoedkosten 0 -8 616

VASTGOEDKOSTEN -4 265 306 -5 665 881 OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 18 597 247 16 058 850

XIV. Algemene kosten van de vennootschap -2 869 558 -881 858 XV. Andere operationele opbrengsten en kosten 10 120 285 005

OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 15 737 808 15 461 997 XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 123 069 610 185 XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 43 625 015 58 420 274

XIX. Ander portefeuilleresultaat -536 613 -171 278

PORTEFUEILLERESULTAAT 43 211 471 58 859 181

OPERATIONEEL RESULTAAT 58 949 280 74 321 177 XX. Financiële inkomsten 191 570 119 458 XXI. Netto interestkosten -4 318 971 -4 672 338

XXII. Andere financiële kosten -112 035 -55 017 XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva -5 412 444 -1 613 701

FINANCIEEL RESULTAAT -9 651 880 -6 221 598 RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 49 297 400 68 099 579

XXIV. Vennootschapsbelasting -50 349 -295 072

BELASTINGEN -295 072 NETTO RESULTAAT 49 247 051 67 804 508 ANDERE ELEMENTEN VAN HET GLOBAAL RESULTAAT 0 0 GLOBAAL RESULTAAT 49 247 051 67 804 508 NETTO RESULTAAT TOEWIJSBAAR AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE MOEDERVENNOOTSCHAP 49 247 051 67 804 508

1 De statutaire jaarrekening van Home Invest Belgium wordt opgesteld conform IFRS vanaf 1 januari 2005. Deze wordt verkort weergegeven conform artikel 105 van het Wetboek der Vennootschappen. De gedetailleerde statutaire rekeningen maken het voorwerp uit van een deposito bij de Nationale Bank ten gevolge van de Gewone Algemene Vergadering. Ze zijn ook op eenvoudig verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

110

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (110)

Financiële staten

[Type here]

STATUTAIRE BALANS ACTIVA 2019 2018 I. Vaste Activa 601 912 925 542 910 605 B. Immateriële vaste activa 375 072 462 356 C. Vastgoedbeleggingen 572 054 957 520 666 645

D. Andere materiële vaste activa 700 200 353 420 E. Financiële vaste activa 28 449 725 21 036 996 F. Vorderingen financiële leasing 332 972 391 187

II. Vlottende activa 30 531 878 7 367 457 C. Vorderingen financiële leasing 58 215 55 700

D. Handelsvorderingen 719 920 1 036 607 E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa 25 916 005 3 068 695 F. Kas en kasequivalenten 3 815 090 3 189 735

G. Overlopende rekeningen 22 647 16 721 TOTAAL ACTIVA 632 444 802 550 278 062

EIGEN VERMOGEN A. Kapitaal 87 999 055 87 999 055 B. Uitgiftepremies 24 903 199 24 903 199

C. Reserves 153 188 111 100 087 184 D. Nettoresultaat van het boekjaar 37 656 060 55 473 960 VERPLICHTINGEN 303 746 425 268 463 398 I. Langlopende verplichtingen 281 234 608 274 149 807 B. Langlopende financiële schulden 273 100 130 263 284 316

a. Kredietinstellingen 233 000 000 223 500 000

b. Financiële leasing 276 600 0 c. Andere 39 823 530 39 784 316

C. Andere langlopende financiële schulden 6 300 285 9 667 059 F. Uitgestelde belastingen - verplichtingen 1 834 193 1 198 432

a. Exit tax 142 021 167 282

b. Andere 1 692 172 1 031 150

II. Kortlopende verplichtingen 47 463 770 7 664 856

B. Kortlopende financiële schulden 40 683 456 657 798 a. Kredietinstellingen 20 000 000 0 b. Financiële leasing 108 151 0

c. Andere 20 575 305 0 D. Handelsschulden en andere langlopende schulden 4 847 506 5 283 042

b. Andere 4 847 506 5 283 042 E. Andere kortlopende schulden 154 654 151 225 F. Overlopende rekeningen 1 778 154 1 572 792 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 632 444 802 550 278 062

[Type here]

STATUTAIRE JAARREKENING1

STATUTAIRE RESULTATENREKENING RESULTATENREKENING 2019 2018 I. Huurinkomsten 24 918 816 24 282 604

III. Met verhuur verbonden kosten -63 129 -294 009

NETTO HUURRESULTAAT 24 855 687 23 988 595

IV. Recuperatie van vastgoedkosten 181 842 170 800 V. Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen 817 099 577 974

VII. Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen -2 992 075 -3 011 989 VIII. Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven (+/-) 0 -650

VASTGOEDRESULTAAT 22 862 553 21 724 730

IX. Technische kosten -1 150 089 -1 099 527 X. Commerciële kosten -470 586 -312 350

XI. Kosten en taksen van niet verhuurde goederen -212 819 -340 659 XII. Beheerkosten vastgoed -2 431 812 -3 904 728 XIII. Andere vastgoedkosten 0 -8 616

VASTGOEDKOSTEN -4 265 306 -5 665 881 OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 18 597 247 16 058 850

XIV. Algemene kosten van de vennootschap -2 869 558 -881 858 XV. Andere operationele opbrengsten en kosten 10 120 285 005

OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 15 737 808 15 461 997 XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 123 069 610 185 XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 43 625 015 58 420 274

XIX. Ander portefeuilleresultaat -536 613 -171 278

PORTEFUEILLERESULTAAT 43 211 471 58 859 181

OPERATIONEEL RESULTAAT 58 949 280 74 321 177 XX. Financiële inkomsten 191 570 119 458 XXI. Netto interestkosten -4 318 971 -4 672 338

XXII. Andere financiële kosten -112 035 -55 017 XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva -5 412 444 -1 613 701

FINANCIEEL RESULTAAT -9 651 880 -6 221 598 RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 49 297 400 68 099 579

XXIV. Vennootschapsbelasting -50 349 -295 072

BELASTINGEN -295 072 NETTO RESULTAAT 49 247 051 67 804 508 ANDERE ELEMENTEN VAN HET GLOBAAL RESULTAAT 0 0 GLOBAAL RESULTAAT 49 247 051 67 804 508 NETTO RESULTAAT TOEWIJSBAAR AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE MOEDERVENNOOTSCHAP 49 247 051 67 804 508

1 De statutaire jaarrekening van Home Invest Belgium wordt opgesteld conform IFRS vanaf 1 januari 2005. Deze wordt verkort weergegeven conform artikel 105 van het Wetboek der Vennootschappen. De gedetailleerde statutaire rekeningen maken het voorwerp uit van een deposito bij de Nationale Bank ten gevolge van de Gewone Algemene Vergadering. Ze zijn ook op eenvoudig verzoek verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

111

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (111)

[Type here]

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

MUTATIE-OVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

Kapitaal Kosten

kapitaal- verhoging

Uitgifte- premies

Wettelijke reserve

Reserve van het saldo van

de variaties van

de reële waarde van de

vastgoedbeleggingen

Reserve van de geschatte

mutatiekosten en –rechten

SALDO OP 31/12/2017 88 949 295 -950 240 24 903 199 98 778 120 164 015 -34 275 030 Toewijzing van het resultaat van het boekjaar 2017 0 0 0 0 5 497 698 -5 076 223

Toewijzing van het operationeel uitkeerbare resultaat

Toewijzing van de variaties in de fiscale latenties

Toewijzing van de variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen

5 497 698 -5 076 223

Interimdividend Slotdividend boekjaar 2017 (betaald in

mei 2018)

Volledig dividend boekjaar 2017 Interim dividend boekjaar

2017(voorschot betaald in december 2017

Variaties ten gevolge van verkoop van gebouwen -4 175 124 893 731

Interim dividend 2018 (voorschot betaald in december 2018)

Resultaat van het boekjaar 2018 Overige verhogingen (verlagingen) SALDO OP 31/12/2018 88 949 295 -950 240 24 903 199 98 778 121 486 589 -38 457 522 SALDO OP 31/12/2018 88 949 295 -950 240 24 903 199 98 778 121 486 589 -38 457 522 Toewijzing van het resultaat van het boekjaar 2018 0 0 0 0 69 871 927 -11 366 451

Toewijzing van het operationeel uitkeerbare resultaat

0 0 0

Toewijzing van de variaties in de fiscale latenties

85 202 0

Toewijzing van de variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen

69 786 725 -11 366 451

Toewijzing van de variaties in de reële waarde van de financiële activa en passiva

Slotdividend boekjaar 2018 (betaald in mei 2019)

Volledig dividend boekjaar 2018 Interim dividend boekjaar 2018 (voorschot

betaald in december 2018)

Variaties ten gevolge van verkoop van gebouwen

-7 234 890 1 586 739

Resultaat van het boekjaar 2019 Fusie van dochterondenemingen 1 395 050 -479 934 Interim dividend boekjaar 2019 (voorschot betaald in december 2019)

Overige verhogingen (verlagingen) 20 335 -20 335 SALDO OP 31/12/2019 88 949 295 -950 240 24 903 199 98 778 185 539 011 -48 737 503

112

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (112)

[Type here]

Reserve voor het saldo van de

variaties in de reële waarde van toegelaten

afdekkingsinstrumenten die

onderworpen zijn aan een

afdekkingsboekhouding zoals

gedefinieerd in IFRS (+/-)

Reserve voor het saldo van de

variaties in de rëele waarde van toegelaten

afdekkingsinstrumenten die niet

onderworpen zijn aan een

afdekkingsboekhouding zoals

gedefinieerd in IFRS (+/-)

Reserves voor fiscale

latenties

Reserve voor eigen aandelen

Andere reserves

Overgedragen resultaat van voorgaande

boekjaren

Netto resultaat van het

boekjaar

Totaal

0 -9 280 017 0 -686 943 1 781 255 24 998 216 -501 856 215 200 674

0 1 226 658 -774 669 0 0 -3 768 572 501 856 -2 393 252

0 -3 768 572 3 768 572 0

-774 669 774 669 0

-421 475 0

1 226 658 -1 226 658 0

-2 393 252 -2 393 252

-14 359 510 -14 359 510

11 966 258 11 966 258

3 281 393 0 0

-12 330 548 -12 330 548

67 804 508 67 804 508 182 016 182 016 0 -8 053 358 -774 669 -686 943 1 781 255 24 693 054 55 473 960 268 463 398

0 -8 053 358 -774 669 -686 943 1 781 255 24 693 054 55 473 960 268 463 398

0 -1 613 701 -256 480 0 0 -4 449 484 -55 473 958 -3 288 147

0 0 0 0 0 -4 449 484 4 449 484 0

-256 480 0 0 0 171 278 0

-58 420 274 0

-1 613 701 1 613 701 0

-3 288 147 -3 288 147

-15 618 695 -15 618 695

12 330 548 12 330 548

5 648 151 0 0

49 247 051 49 247 051 0 915 116

-11 590 993 -11 590 993

0 0 0 -9 667 059 -1 031 149 -686 943 1 781 255 25 891 721 37 656 060 303 746 425

113

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (113)

[Type here]

EIGEN VERMOGEN 2019 2018 A. Kapitaal

a. Geplaatst kapitaal 88 949 295 88 949 295 b. Kosten kapitaalverhoging -950 240 -950 240 B. Uitgiftepremies 24 903 199 24 903 199

C. Reserves a. Wettelijke reserve (+) 98 778 98 778

b. Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed (+/-) 185 539 011 121 486 589

c. Reserve voor de impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-)

-48 737 503 -38 457 522

d. Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+/-)

0 0

e. Reserve voor het saldo van de variaties in de rëele waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+/-)

-9 667 059 -8 053 358

h. Reserve voor eigen aandelen (-) -686 943 -686 943

m. Andere reserves (+/-) 1 781 255 1 781 255 n. Overgedragen resultaten van vorige boekjaren (+/-) 25 891 721 23 918 385 D. Nettoresultaat van het boekjaar 37 656 060 55 473 960

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 303 746 425 268 463 398

Resultaatverwerking 2019 2018 A.Nettoresultaat 49 247 051 67 804 508

B. Toevoeging/onttrekking reserves (-/+) -33 299 542 -52 185 813

1. Toevoeging aan/ onttrekking van de reserve voor het (positieve of negatieve) saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed (-/+)

- boekjaar -12 169 032 -69 786 725 - realisatie vastgoed 5 648 151 2 707 284

2. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-/+) -31 580 392 11 366 451

5. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-)

- boekjaar -5 309 556 1 613 701

8. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve fiscale latenties met betrekking tot vastgoed gelegen in het buitenland (-/+) 661 022 171 278

11. Toevoegingaan/onttrekking van overgedragen resultaten van vorige boekjaren (-/+) 9 450 265 1 742 198

C. Vergoeding voor het kapitaal overeenkomstig artikel 13, § 1, lid 1 -13 641 670 -11 252 765 D. Vergoeding voor het kapitaal, - andere dan C -2 305 839 -4 365 930

114

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (114)

[Type here]

Schema van de berekening van het bedrag bedoeld in artikel 13, § 1, lid 1 2019 2018 Gecorrigeerd resultaat (A)

Nettoresultaat 49 247 051 67 804 508 + Afschrijvingen 306 328 170 414 + Waardeverminderingen 88 596 228 723

- Terugnemingen van Waardeverminderingen -25 468 -39 264 +/- Andere niet-monetaire bestanddelen 5 412 444 1 784 979

+/- Resultaat verkoop vastgoed -123 069 -610 185 +/- Variaties in de reële waarde van vastgoed -43 625 015 -58 420 274

Gecorrigeerd resultaat (A) 11 280 867 10 918 901

Netto-meerwaarden bij realisatie van vastgoed niet vrijgesteld van de verplichte uitkering (B) +/- Gedurende het boekjaar gerealiseerde meer-en minderwaarden op vastgoed (meer- en minderwaarden ten opzichte van de aanschaffingswaarde vermeerderd met de geactiveerde investeringskosten)

5 771 221 3 317 469

= Nettomeerwaarden bij realisatie van vastgoed niet vrijgesteld van de verplichte uitkering (B) 5 771 221 3 317 469 TOTAAL (A+B) 17 052 087 14 236 370 80% volgens art. 13, §1, al. 1 13 641 670 11 389 096

Netto vermindering van de schuldenlast Minimumdistributie vereist door art. 13. 13 641 670 11 389 096

Overeenkomstig art. 7:212 Wetboek vennootschappen en verenigingen zal het nettoactief na uitkering van het beoogde dividend, niet lager zijn dan het bedrag van het opgenomen kapitaal, vermeerderd met alle reserves die de wet of de statuten niet toestaan om te verdelen De marge die overblijft na distributie, bedraagt € 10,95 miljoen.

Statutair netto actief na distributie van het dividend: 300 129 463 Schema berekening bedrag beoogd in art 13 § 1er al. 6

Gestort kapitaal, of indien het hoger is, opgevraagd kapitaal (+) 87 999 055 Onbeschikbare uitgiftepremies krachtens de statuten (+) 24 903 199 Reserve van het positief saldo van variaties in de reële waarde van het vastgoed(+) 197 708 044 Reserve van de geschatte mutatiekosten en -rechten tijdens de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-) -17 157 111

Reserve voor het saldo van de variaties in de rëele waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+/-) -4 357 504

Wettelijke reserve (+) 98 778 Niet uitkeerbaar eigen vermogen volgens artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen 289 194 461 Verschil: 10 935 002

115

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (115)

EPRA-KERNPRESTATIE INDICATOREN EPRA, de European Public Real Estate Association, is een non-profit organisatie die beursgenoteerde vastgoedbedrijven in Europa vertegenwoordigd. EPRA vertegenwoordigt 430 miljard aan onroerende activa. EPRA publiceert aanbevelingen voor de bepaling van de belangrijkste kernprestatie-indicatoren voor beursgenoteerde vastgoedvennootschappen.D e publicatie van deze gegevens is niet verplicht volgens de regelgeving op openbare GVV’s. Deze cijfergegevens werden niet geauditeerd door de Commissaris.

Tabel EPRA - indicatoren Definities EPRA 31-12-19 31-12-18

1 EPRA - Resultaat Resultaat uit operationele activiteiten. (EUR / aandeel) 3.85 3.21

2 EPRA - NAW

De Nettoactiefwaarde, aangepast zodat vastgoed en andere investeringen aan hun reële waarde worden inbegrepen met uitsluiting van bepaalde items die in een lange termijn business model niet verwacht worden zich te materialiseren.

(EUR / aandeel) 96,00 85,06

3 EPRA - NNNAW De EPRA Nettoactiefwaarde, aangepast zodat de reële waarde van de financiële instrumenten, schulden en uitgestelde belastingen wordt inbegrepen.

(EUR / aandeel) 94,16 81,81

4

EPRA - NIR

De geanualiseerde brutohuurinkomsten, gebaseerd op de cash huren op balansdatum, met uitsluiting van niet-recupereerbare vastgoedkosten, gedeeld door de marktwaarde van het vastgoed, met inbegrip van geschatte aankoopkosten.

3,53% 3,20%

EPRA - Aangepast NIR

De EPRA NIY, aangepast zodat rekening gehouden wordt met de afloop van huurvrije periodes (of andere niet-vervallen tegemoetkomingen zoals huurvrije periodes en getrapte huurprijzen).

3,53% 3,20%

5 EPRA - Leegstandspercentage

De geschatte huurwaarde van leegstaande ruimtes, gedeeld door de geschatte huurwaarde van de volledige portefeuille.

8.50% 9.31%

6

EPRA kostratio (inclusief directe leegstandskosten)

Administratieve en operationele kosten (met inbegrip van directe leegstandskosten) gedeeld door de bruto huurinkomsten.

25,96% 18,52%

EPRA kostratio (exclusief directe leegstandskosten)

Administratieve en operationele kosten (met uitsluiting van directe leegstandskosten) gedeeld door de bruto huurinkomsten.

25,16% 17,15%

EPRA RESULTAAT 31-12-19 31-12-18 IFRS Resultaat (aandeelhouders van de groep) 55 489 501 68 777 725

(i) Wijzigingen in de waarde van vastgoedbeleggingen -48 472 578 -59 413 636 (ii) Winst of verlies op de verkoop van vastgoedbeleggingen -123 069 -610 185 (vi) Wijzigingen in de reële waarde van financiële instrumenten 5 412 444 1 613 701 (viii) Uitgestelde belastingen met betrekking tot EPRA-wijzigingen 536 613 171 278 (ix) EPRA aanpassingen met betrekking tot joint ventures -174 781 0

EPRA Resultaat 12 668 130 10 538 883 Gewogen gemiddeld aantal aandelen 3 288 146 3 288 146 EPRA Resultaat per aandeel (in EUR) 3,85 3,21

EPRA NAV 31-12-19 31-12-18 IFRS NAV (aandeelhouders van de groep) 309 617 696 269 003 279 (iv) Reële waarde van de financiële i!nstrumenten 4 357 504 9 667 059 (v.a) Uitgestelde belastingen 1 692 172 1 031 150 EPRA NAV 315 667 372 279 701 488 Aantal aandelen 3 288 146 3 288 146 EPRA NAV per aandeel (in EUR) 96,00 85,06

E P R A - K E R N P R E S TAT I E I N D I C AT O R E N

116

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (116)

Financiële staten

EPRA-KERNPRESTATIE INDICATOREN EPRA, de European Public Real Estate Association, is een non-profit organisatie die beursgenoteerde vastgoedbedrijven in Europa vertegenwoordigd. EPRA vertegenwoordigt 430 miljard aan onroerende activa. EPRA publiceert aanbevelingen voor de bepaling van de belangrijkste kernprestatie-indicatoren voor beursgenoteerde vastgoedvennootschappen.D e publicatie van deze gegevens is niet verplicht volgens de regelgeving op openbare GVV’s. Deze cijfergegevens werden niet geauditeerd door de Commissaris.

Tabel EPRA - indicatoren Definities EPRA 31-12-19 31-12-18

1 EPRA - Resultaat Resultaat uit operationele activiteiten. (EUR / aandeel) 3.85 3.21

2 EPRA - NAW

De Nettoactiefwaarde, aangepast zodat vastgoed en andere investeringen aan hun reële waarde worden inbegrepen met uitsluiting van bepaalde items die in een lange termijn business model niet verwacht worden zich te materialiseren.

(EUR / aandeel) 96,00 85,06

3 EPRA - NNNAW De EPRA Nettoactiefwaarde, aangepast zodat de reële waarde van de financiële instrumenten, schulden en uitgestelde belastingen wordt inbegrepen.

(EUR / aandeel) 94,16 81,81

4

EPRA - NIR

De geanualiseerde brutohuurinkomsten, gebaseerd op de cash huren op balansdatum, met uitsluiting van niet-recupereerbare vastgoedkosten, gedeeld door de marktwaarde van het vastgoed, met inbegrip van geschatte aankoopkosten.

3,53% 3,20%

EPRA - Aangepast NIR

De EPRA NIY, aangepast zodat rekening gehouden wordt met de afloop van huurvrije periodes (of andere niet-vervallen tegemoetkomingen zoals huurvrije periodes en getrapte huurprijzen).

3,53% 3,20%

5 EPRA - Leegstandspercentage

De geschatte huurwaarde van leegstaande ruimtes, gedeeld door de geschatte huurwaarde van de volledige portefeuille.

8.50% 9.31%

6

EPRA kostratio (inclusief directe leegstandskosten)

Administratieve en operationele kosten (met inbegrip van directe leegstandskosten) gedeeld door de bruto huurinkomsten.

25,96% 18,52%

EPRA kostratio (exclusief directe leegstandskosten)

Administratieve en operationele kosten (met uitsluiting van directe leegstandskosten) gedeeld door de bruto huurinkomsten.

25,16% 17,15%

EPRA RESULTAAT 31-12-19 31-12-18 IFRS Resultaat (aandeelhouders van de groep) 55 489 501 68 777 725

(i) Wijzigingen in de waarde van vastgoedbeleggingen -48 472 578 -59 413 636 (ii) Winst of verlies op de verkoop van vastgoedbeleggingen -123 069 -610 185 (vi) Wijzigingen in de reële waarde van financiële instrumenten 5 412 444 1 613 701 (viii) Uitgestelde belastingen met betrekking tot EPRA-wijzigingen 536 613 171 278 (ix) EPRA aanpassingen met betrekking tot joint ventures -174 781 0

EPRA Resultaat 12 668 130 10 538 883 Gewogen gemiddeld aantal aandelen 3 288 146 3 288 146 EPRA Resultaat per aandeel (in EUR) 3,85 3,21

EPRA NAV 31-12-19 31-12-18 IFRS NAV (aandeelhouders van de groep) 309 617 696 269 003 279 (iv) Reële waarde van de financiële i!nstrumenten 4 357 504 9 667 059 (v.a) Uitgestelde belastingen 1 692 172 1 031 150 EPRA NAV 315 667 372 279 701 488 Aantal aandelen 3 288 146 3 288 146 EPRA NAV per aandeel (in EUR) 96,00 85,06

EPRA NNNAV 31-12-19 31-12-18 EPRA NAV 315 667 372 279 701 488 (i) Reële waarde van financiële instrumenten -4 357 504 -9 667 059

(ii) Herwaarderingen van de reële waarde van financieringen met vaste rentevoet 0 0

(iii) Uitgestelde belastingen -1 692 172 -1 031 150

Minderheidsbelangen met betrekking tot uitgestelde belastingen

EPRA NNNAV 309 617 696 269 003 279 Aantal aandelen 3 288 146 3 288 146 EPRA NNNAV per aandeel (in EUR) 94,16 81,81

EPRA NIY en EPRA topped-up NIY Cijfers in duizenden EUR 31-12-19 31-12-18 Vastgoedbeleggingen 609 594 469 524 506 117 Activa bestemd voor verkoop 0 0 Projectontwikkelingen -36 217 841 -34 141 731 Geschatte mutatierechten en -kosten bij de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen 17 379 372 47 226 613 Investeringswaarde van de vastgoedportefeuille beschikbaar voor verhuur 590 756 000 537 591 000 Geannualiseerde brutohuurinkomsten 26 756 027 24 871 152 Vastgoedkosten -5 891 622 -7 691 925 Geannualiseerde nettohuurinkomsten 20 864 405 17 179 227 Notioneel bedrag bij aflopen van huurvrije periode 0 0 Aangepaste geannualiseerde nettohuurinkomsten 20 864 405 17 179 227 EPRA NIY 3,53% 3,20% EPRA "topped-up" NIY 3,53% 3,20%

EPRA LEEGSTANDSPERCENTAGE 31-12-19 31-12-18 Geschatte huurwaarde van leegstaande ruimtes 2 436 606 2 484 644 Geschatte huurwaarde van de volledige portefeuille 28 660 232 26 677 031 EPRA leegstandspercentage 8,50% 9,31%

EPRA KOSTRATIO Cijfers in duizenden EUR 31-12-19 31-12-18 Inclusief: I. operationele kosten (vastgoed- en algemene kosten) zoals in de IFRS-resultatenrekening 7 142 083 6 552 720

IV. andere bedrijfsopbrengsten/doorrekeningen, bedoeld om de algemene kosten te dekken, exclusief winstmarge 0 0

Exclusief (indien vervat in bovenstaande): VI. Afschrijvingen -197 104 -170 415 EPRA-kosten (inclusief directe leegstandskosten) 6 944 979 6 382 305 IX. Directe leegstandskosten -212 819 -340 659 EPRA-kosten (exclusief directe leegstandskosten) 6 732 160 6 041 646 X. Brutohuurinkomsten min te betalen huur op gehuurde grond 26 756 027 24 871 152 Brutohuurinkomsten 26 756 027 24 871 152 EPRA-kostratio (inclusief directe leegstandskosten) 25,96% 25,66% EPRA-kostratio (Exclusief directe leegstandskosten) 25,16% 24,29%

117

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (117)

V E R S L A G VA N D E C O M M I S S A R I S

Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering van Home Invest Belgium nv over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris van Home Invest Belgium nv (de “Vennootschap”) en van de dochterondernemingen (samen de “Groep”)� Dit verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde balans op 31 december 2019, de geconsolideerde resultatenrekening, het mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen en het kasstroomoverzicht van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en over de toelichting (alle stukken gezamenlijk de “Geconsolideerde Jaarrekening”) en omvat tevens ons verslag betreffende

overige door wet- en regelgeving gestelde eisen� Dezeverslagen zijn één en ondeelbaar�

Wij werden als commissaris benoemd door de Algemene Vergadering op 7 mei 2019, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité� Ons mandaat loopt af op de datum van de Algemene Vergadering die zal beraadslagen over de Geconsolideerde Jaarrekening afgesloten op 31 december 2021� Wehebben de wettelijke controle van de Geconsolideerde Jaarrekening van de Groep voor één boekjaar uitgevoerd�

Verslag over de controle van de Geconsolideerde Jaarrekening

Oordeel zonder voorbehoud Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de Geconsolideerde Jaarrekening van Home Invest Belgium nv, die de geconsolideerde balans op 31december 2019 omvat, alsook de geconsolideerde resultatenrekening, het mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een geconsolideerd balanstotaal van € 639 169 duizend en waarvan de geconsolideerde resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 55 490 duizend�

Naar ons oordeel geeft de Geconsolideerde Jaarrekeningeen getrouw beeld van het geconsolideerde eigen vermogen en van de geconsolideerde financiële positie van de Groep op 31 december 2019, alsook van de geconsolideerde resultaten en de geconsolideerde kasstromen voor het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals goedgekeurd door de Europese Unie (“IFRS”) en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften�

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud We hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de International Standards on Auditing (“ISAs”)� Onze verantwoordelijkheden uit hoofde van die standaarden zijn nader beschreven in het gedeelte “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de Geconsolideerde Jaarrekening” van ons verslag� Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de Geconsolideerde Jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid�

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen�

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel�

Kernpunten van de controle De kernpunten van onze controle betreffen die aangelegenheden die volgens ons professioneel oordeel het meest significant waren bij onze controle van de Geconsolideerde Jaarrekening van de huidige verslagperiode�

Deze aangelegenheden werden behandeld in de context van onze controle van de Geconsolideerde Jaarrekening als een geheel en bij het vormen van ons oordeel hieromtrent en derhalve formuleren wij geen afzonderlijk oordeel over deze aangelegenheden�

118

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (118)

Waardering van de vastgoedbeleggingen

• Beschrijving van het punt en het auditrisico: De vastgoedbeleggingen vertegenwoordigen 95% van de activa van de Groep� Op 31 december2019 zijn deze terug te vinden onder de rubriek ‘vastgoedbeleggingen’ van het actief van de balans voor een totaalbedrag van € 609 594 duizend� Overeenkomstig de waarderingsregels en de IAS40 norm “Vastgoedbeleggingen” worden deze vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen de reële waarde, en worden de reële waarde-wijzigingen opgenomen in de resultatenrekening� De reële waarde van deze vastgoedbeleggingen wordt geclassificeerd onder level 3 van de reële waarde hiërarchie zoals gedefinieerd onder de IFRS 13 norm “De waardering tegen reële waarde” aangezien bepaalde parameters, gebruikt voor de waardering ervan, slechts beperkt waarneembaar zijn (verdisconteringsvoet, toekomstige bezettingsgraad,��)� Het auditrisico ligt in de waardering van deze vastgoedbeleggingen�

• Samenvatting van de uitgevoerde controleprocedures:

De Groep maakt gebruik van externe deskundigen om de reële waarde van zijn gebouwen te schatten� We hebben (met de hulp van onze eigen interne deskundigen) de waarderingsverslagen van deze externe deskundigen geëvalueerd�

Specifiek hebben we: - de objectiviteit, onafhankelijkheid en competentie van de externe deskundigen geanalyseerd; - de integriteit van de belangrijkste brongegevens (contractuele huurprijs, duur van de huurovereenkomsten, ���) die gebruikt worden in hun berekeningen nagegaan;

• en de modellen geëvalueerd, evenals de hypotheses en parameters die in hun verslagen zijn gebruikt (verdisconteringsvoet, toekomstige bezettingsgraden,…)�

Tenslotte hebben we de geschiktheid van de informatie over de reële waarde van de vastgoedbeleggingen in toelichting 18 van de Geconsolideerde Jaarrekening beoordeeld�

Waardering van de derivaten

• Beschrijving van het punt en het auditrisico: De Groep heeft renteswaps (IRS) om het renterisico af te dekken op de schulden tegen een variabele rentevoet� De waardering van deze derivaten tegen reële waarde is een belangrijke bron van volatiliteit in het resultaat� In overeenstemming met de IFRS 9 norm “Financiële Instrumenten – opname en waardering” worden deze derivaten immers gewaardeerd tegen reële waarde hetgeen overeenkomt met level 2 van de reële waarde hiërarchie zoals gedefinieerd onder de IFRS 13 norm “De waardering tegen reële waarde”)� Wijzigingen in de reële waarde van derivaten worden opgenomen in de resultatenrekening� Het auditrisico ligt in de waardering van deze derivaten�

• Samenvatting van de uitgevoerde controleprocedures:We hebben de reële waarde van de derivaten vergeleken met de waarderingen die door de bancaire tegenpartijen werden meegedeeld, evenals de aanpassingen aan de kredietrisicofactoren en de belangrijke hypotheses en berekeningen in dit verband beoordeeld�

Tenslotte hebben we de geschiktheid van de informatie over afgeleide instrumenten in toelichting 25 bij de Geconsolideerde Jaarrekening beoordeeld�

Financiële staten

119

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (119)

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening

• Beschrijving van het kernpunt Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met IFRS en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften, alsook voor een systeem van interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten�

In het kader van de opstelling van de Geconsolideerde Jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de Vennootschap te vereffenen of om de bedrijfsactiviteiten stop te zetten of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen�

Onze verantwoordelijkheden voor de controle over de Geconsolideerde Jaarrekening Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de Geconsolideerde Jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen�

Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISAs is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat� Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van de Geconsolideerde Jaarrekening, beïnvloeden�

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISAs, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle� We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de Geconsolideerde Jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel� Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake

kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van het systeem van interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in het systeem van interne beheersing dat relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van het systeem van interne beheersing van de Vennootschap en van de Groep;

• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;

• het concluderen van de aanvaardbaarheid van de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling, en op basis van de verkregen controle-informatie, concluderen of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap en de Groep om de continuïteit te handhaven� Als we besluiten dat er sprake is van een onzekerheid van materieel belang, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de Geconsolideerde Jaarrekening of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen� Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot op de datum van ons commissarisverslag� Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteit van de Vennootschap of van de Groep niet langer gehandhaafd kan worden;

• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de Geconsolideerde Jaarrekening, en of deze Geconsolideerde Jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld� Wij communiceren met het auditcomité binnen het bestuursorgaan, onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die we identificeren gedurende onze controle� Omdat we de eindverantwoordelijkheid voor ons oordeel dragen, zijn we ook verantwoordelijk voor het organiseren, het toezicht en het uitvoeren van de controle van de dochterondernemingen van de Groep� In die zin hebben wij de aard en omvang van de controleprocedures voor deze entiteiten van de Groep bepaald� We verstrekken aan het auditcomité binnen het bestuursorgaan een verklaring dat we de relevante deontologische vereisten inzake onafhankelijkheid naleven en we melden hierin alle relaties en andere aangelegenheden die redelijkerwijs

120

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (120)

onze onafhankelijkheid zouden kunnen beïnvloeden, alsook, voor zover van toepassing, de bijbehorende maatregelen die we getroffen hebben om onze onafhankelijkheid te waarborgen� Aan de hand van de aangelegenheden die met het auditcomité binnen het bestuursorgaan besproken worden, bepalen we de aangelegenheden die het meest significant waren

bij de controle van de Geconsolideerde Jaarrekening over de huidige periode en die daarom de kernpunten van onze controle uitmaken� We beschrijven deze aangelegenheden in ons verslag, tenzij het openbaar maken van deze aangelegenheden is verboden door wet- of regelgeving�

Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag over de Geconsolideerde Jaarrekening en de andere informatie opgenomen in het jaarrapport�

Verantwoordelijkheden van de commissaris In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISAs, is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag over de Geconsolideerde Jaarrekening, de andere informatie opgenomen in het jaarrapport te verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen�

Aspecten betreffende het jaarverslag over de Geconsolideerde Jaarrekening en andere informatie opgenomen in het jaarrapport Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag over de Geconsolideerde Jaarrekening, stemt dit jaarverslag over de Geconsolideerde Jaarrekening overeen met de Geconsolideerde Jaarrekening voor hetzelfde boekjaar, enerzijds, en is dit jaarverslag over de Geconsolideerde Jaarrekening opgesteld overeenkomstig artikel 3:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (voorheen artikel 119 van het Wetboek van vennootschappen), anderzijds� In de context van onze controle van de Geconsolideerde Jaarrekening zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag over de Geconsolideerde Jaarrekening en de andere informatie opgenomen in het jaarrapport, zijnde:

• Alternatieve prestatiemaatstaven p� 135-136 een afwijking van materieel belang bevatten, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is� In het licht van dewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, hebben wij geen afwijking van materieel belang te melden� Verder drukken wij geen enkele mate van zekerheid uit over het jaarverslag en de andere informatie opgenomen in het jaarrapport�

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de Geconsolideerde Jaarrekening en zijn in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap�

De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de Geconsolideerde Jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de Geconsolideerde Jaarrekening� Andere vermeldingen • Huidig verslag is consistent met onze aanvullende verklaring aan het auditcomité bedoeld in artikel 11 van de verordening (EU) nr�537/2014�

Brussel, 31 maartl 2020

EY Bedrijfsrevisoren BV Commissaris vertegenwoordigd door

Joeri Klaykens* Vennoot

Financiële staten

* Handelend in naam van een BV

EY Bedrijfsrevisoren Besloten VennootschapRPR Brussel – BTW BE 0446�334�711 – IBAN N° BE71 2100 9059 0069

121

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (121)

P E R M A N E N T D O C U M E N T

PERMANENT DOCUMENT

Algemene inlichtingen ��������������������������������������������� 123

Maatschappelijk kapitaal ����������������������������������������123

Gecoördineerde statuten – uittreksels �������������124

Verklaringen ����������������������������������������������������������������� 129

De GVV en haar fiscaal stelsel ���������������������������� 130

Algemene verklarende woordenlijst �����������������133

Verklarende woordenlijst van de alternatieve prestatiemaatstaven �����������������������135

B-Aparthotels, Montgomery, Brussel122

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (122)

Permanent document

A L G E M E N E I N L I C H T I N G E N

Naam Home Invest Belgium, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV)

Maatschappelijke zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te Woluwedal 46/11, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe�

Ondernemingsnummer De vennootschap is ingeschreven in het RPR van Brussel onder het nummer 0420�767�885

Oprichting, rechtsvorm en bekendmaking

De vennootschap werd op 4 juli 1980 opgericht onder de naam “Philadelphia”, krachtens een akte verleden voor notaris Daniel Pauporté te Brussel (gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 12 juli 1980 onder het nummer 1435-3)� De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst volgens proces-verbaal zoals door notaris Louis-Philippe Marcelis opgemaakt op 13 september 2017 (bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 november 2017, onder het nummer 0161972)� De vennootschap werd in 1999 erkend als vastgoedbevak door de Commissie voor het Bank-, Financie-en Assurantiewezen (CBFA), thans de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)� Op 2 september 2014 werd de vennootschap erkend als GVV door de FSMA�De vennootschap doet een openbaar beroep op het spaarwezen overeenkomstig artikel 7:2 WVV�

Duur De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur�

Doel Hiervoor wordt verwezen naar artikel 3 van de statuten, zoals hieronder vermeld onder ‘gecoördineerde statuten- uittreksels’�

Wijzigingen van het doel De vennootschap kan enkel wijzigingen aan haar doel aanbrengen die in overeenstemming zijn met haar statuten en die stroken met de wettelijke en reglementaire voorschriften die voor GVV’s gelden�

Boekjaar Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar�

Plaatsen waar de voor het publiek toegankelijke documenten ter inzage liggen

• De oprichtingsakte en statuten van de vennootschap liggen ter inzage op de griffie van de Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel en zijn tevens beschikbaar op de website www� homeinvestbelgium�be�

• De statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen en bijkomende verslagen worden volgens de wettelijke bepalingen neergelegd bij de Nationale Bank van België en liggen ter inzage bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel�

• De beslissingen in verband met de (her)benoeming en de ontslag van de leden van de Raad van Bestuur worden bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad�

• De oproepingen voor de Algemene Vergaderingen worden gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in twee financiële dagbladen die nationaal verspreid worden� De oproepingen en alle relevante documenten zijn tevens beschikbaar op de website www� homeinvestbelgium�be�

• Alle persberichten en andere financiële informatie die Home Invest Belgium bekendmaakt, kunnen eveneens op de website geraadpleegd worden�

Elke geïnteresseerde persoon kan zich gratis aanmelden op de website www�homeinvestbelgium�be om de persberichten en de verplichte financiële informatie per e-mail te ontvangen�

Telefoonnummer +32 2 740 14 50

Website www�homeinvestbelgium�be

M A AT S C H A P P E L I J K K A P I TA A L

Geplaatst kapitaal

Op 31 december 2019 bedraagt het maatschappelijk kapitaal € 88 949 294,75� Het is vertegenwoordigd door 3 299 858 aandelen zonder nominale waarde� Het kapitaal is volledig volstort�

Toegestaan kapitaal Het is de Raad van Bestuur toegestaan het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen ten belope van € 88 949 294,75� Onder dezelfde voorwaarden is het de Raad van Bestuur toegestaan converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven� Deze machtiging werd verleend voor een duur van 5 jaar, die is ingegaan op 21 november 2017� Deze kapitaalverhogingen kunnen worden doorgevoerd via inschrijving in speciën, inbreng in natura of incorporatie van reserves of uitgiftepremies�Op 31 december 2019 bedroeg het saldo van het toegestane kapitaal € 88 949 294,75�

123

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (123)

G E C O Ö R D I N E E R D E S TAT U T E N – U I T T R E K S E L S

De volledige gecoördineerde statuten van Home Invest Belgium NV kunnen worden geraadpleegd op de griffie van de Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en op de website www�homeinvestbelgium�beDe verwijzingen naar het oude Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen met de geplande statutenwijzigingen in 2020 aangepast worden aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen�

Doel (artikel 3 van de statuten)

3�1� De Vennootschap heeft exclusief tot doel:(a) Het rechtstreeks of via een vennootschap in dewelke zij een participatie heeft overeenkomstig de

bepalingen van de GVV-regelgeving, ter beschikking stellen van onroerende goederen van gebruikers en;(b) Binnen de grenzen van de GVV-regelgeving, de onroerende goederen waarvan sprake in artikel 2, 5°, i

tot x van de GVV-Wet bezitten�Onder onroerende goederen verstaat men:i� onroerende goederen als gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en

de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;

ii� aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de betrokken openbare GVV;

iii� optierechten op vastgoed;iv� aandelen van openbare of institutionele GVV’s, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een

gezamenlijke of exclusieve controle op door de betrokken openbare GVV wordt uitgeoefend;v� rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de GVV één of meer goederen in leasing worden

gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;vi� aandelen van openbare vastgoedbevaks;vii� rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn

ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst;viii� rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat

van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;

ix� aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en/of die onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (hierna “Real Estate Investment Trusts” (verkort “REIT’s”) genoemd);

x� vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, § 4, van de wet van 16 juni 2006� In het kader van de terbeschikking stelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap meer bepaald alle activiteiten uitoefenen die verband houden met het bouwen, het afwerken, het renoveren, het ontwikkelen, het aankopen, het overdragen, het beheren en het uitbaten van onroerende goederen�

3�2� Bijkomend of tijdelijk kan de Vennootschap beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV-regelgeving� Deze beleggingen zullen gedaan worden met eerbied voor de risicobeheersingspolitiek aangenomen door de Vennootschap en zullen gediversifieerd worden om een adequate risicospreiding te verzekeren� De Vennootschap kan eveneens niet-toegewezen liquide middelen, in alle munteenheden, bezitten, onder de vorm van plaatsingen op zicht- of termijnrekeningen of onder de vorm van alle instrumenten van de geldmarkt die gemakkelijk kunnen gemobiliseerd worden� Zij kan bovendien operaties intekenen op toegelaten afdekkingsinstrumenten, om alzo het risico van de intrestvoet et de wijziging daarvan af te dekken in het kader van de financiering en het beheer van de onroerende goederen van de Vennootschap met uitsluiting van speculatieve verrichtingen�

3�3� De vennootschap kan één of meerdere onroerende goederen in leasing geven of nemen� Het in leasing geven van onroerende goederen met optie tot aankoop kan slechts bijkomstig geschieden, behoudens indien de betrokken onroerende goederen bestemd zijn tot het algemeen belang, hierin begrepen de sociale huisvesting en het onderwijs (in welk geval deze activiteit als hoofdbezigheid kan uitgevoerd worden)�

3�4� De Vennootschap kan een belang nemen, zowel door middel van een fusie dan op enige andere wijze, in alle zaken, ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of verbonden doel en die de ontwikkeling van haar ondernemingen kunnen bemoedigen, en, in het algemeen, alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, en alle handelingen doen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doel� De vennootschap dient het geheel van haar activiteiten en verrichtingen uit te voeren overeenkomstig de bepalingen en binnen de grenzen voorzien door de GVV-regelgeving en elke andere toepasselijke wetgeving�

124

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (124)

Permanent document

Verbodsbepalingen (artikel 4 van de statuten)

De Vennootschap kan geenszins:a� handelen als vastgoedpromotor in de zin van de GVV wetgeving, met uitsluiting van occasionele

verrichtingen;b� deelnemen aan een syndicaat voor vaste overname of waarborg;c� financiële instrumenten lenen, met uitzondering evenwel van leningen onder de voorwaarden en volgens

de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006;d� financiële instrumenten verwerven die uitgegeven zijn door een vennootschap of een privaatrechtelijke

vereniging die failliet verklaard werd, die een onderhands akkoord met zijn schuldeisers gesloten heeft, die het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, die uitstel van betaling bekomen heeft of die in het buitenland het voorwerp uitgemaakt heeft van een gelijkaardige maatregel�

Toegestaan kapitaal (artikel 6.3. van de statuten)

De Raad van Bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd het maatschappelijk kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, ten belope van een bedrag van maximum achtentachtig miljoen negenhonderd negenenveertigduizend tweehonderd vierennegentig euro vijfenzeventig cent (€ 88949294,75-) op dedoor haar vast te stellen data en overeenkomstig de door haar vast te stellen modaliteiten, overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen� De Raad van Bestuur wordt onder dezelfde voorwaarden toegelaten converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven�Deze machtiging wordt toegekend voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone Algemene Vergadering van dertien september tweeduizend zeventien� In ieder geval zal het maatschappelijk kapitaal in het kader van de huidige toelating nooit het bedrag van achtentachtig miljoen negenhonderd negenenveertigduizend tweehonderd vierennegentig euro vijfenzeventig cent (€ 88949294,75-) kunnen overstijgen�De Raad van Bestuur stelt bij elke kapitaalverhoging de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de Algemene Vergadering daaromtrent zelf een beslissing zou nemen�Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan beperkt of afgeschaft worden overeenkomstig artikel 6�5 vande statuten�De aldus door de Raad van Bestuur vastgestelde kapitaalverhogingen mogen worden uitgevoerd door middel van inschrijvingen in speciën of inbrengen in natura, door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe titels, of nog ten gevolge van de uitkering van een optioneel dividend, en dit alles in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, met dien verstande dat bij de kapitaalverhogingen zowel aandelen met als zonder stemrecht kunnen worden uitgegeven� Deze kapitaalverhogingen kunnen tevens worden uitgevoerd door de omzetting van converteerbare obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten -al dan niet verbonden aan een andere roerende waarde- met dien verstande dat deze aanleiding kunnen geven tot de creatie van zowel aandelen met als zonder stemrecht�Indien de krachtens deze machtiging uitgevoerde kapitaalverhogingen een uitgiftepremie omvatten, zal het hieraan verbonden bedrag, na verrekening van de eventuele kosten, op een onbeschikbare rekening genoemd “uitgiftepremie” worden geplaatst, dewelke zoals het kapitaal, een derdengarantie zal vormen en slechts zal kunnen worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de Algemene Vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden inzake quorum en meerderheden vereist voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van zijn incorporatie in het kapitaal�

Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen (artikel 6.4. van de statuten)

De Vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven of in pand nemen overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de wet�

Bij beslissing van de buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschapvan 3 mei 2016 wordt de Raad van Bestuur gemachtigd om:• in het kader van de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, voor rekening

van de Vennootschap, haar eigen aandelen te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijfenzestig procent (65%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging, vervreemding of inpandneming) en die niet hoger mag zijn dan honderd vijfendertig procent (135%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging, vervreemding of inpandneming), en dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 3 mei 2016; ermee rekening houdend dat de vennootschap op geen enkel ogenblik meer dan twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen mag bezitten�

• zonder dat een bijkomende voorafgaande machtiging van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap noodzakelijk is, aandelen van de Vennootschap te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden indien deze verwerving, deze inpandneming of deze vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap� Deze machtiging wordt toegekend voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 3 mei 2016�

In dit kader zal de Raad van Bestuur de verkregen aandelen op of buiten de beurs vervreemden, overeenkomstig de voorwaarden hiervoor bepaald, en dit zonder nieuwe voorafgaande machtiging van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap� De hiervoor vermelde machtigingen strekken zich uit tot de verkrijgingen of vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door één of meerdere van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkrijging van de aandelen van een moedervennootschap door dochtervennootschappen�

125

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (125)

Kapitaalverhoging (artikel 6.5. - 6.7. van de statuten)

Artikel 6.5. Kapitaalverhoging door inbreng in geldln geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld en onverminderd de toepassing van de artikelen 592 tot 599 van het Wetboek van Vennootschappen en de GVV-regelgeving, kan het voorkeurrecht van de aandeelhouders alleen beperkt of opgeheven worden voor zover er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten� Dit onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet aan de voorwaarden van de GVV-regelgeving:1� het heeft betrekking op de totaliteit van de nieuw uitgegeven titels;2� het wordt toegekend aan de aandeelhouders in verhouding tot het aandeel in het kapitaal dat hun

aandelen op het ogenblik van de verrichting vertegenwoordigen;3� een maximumprijs per aandeel wordt uiterlijk aan de vooravond van de opening van de publieke

inschrijvingsperiode bekendgemaakt; deze periode moet minstens drie beursdagen bedragen� Onverminderd de toepassing van de artikelen 595 tot 599 van het Wetboek van Vennootschappen en de GVV-regelgeving, moet dit onherleidbaar toewijzingsrecht niet worden verleend in geval van inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, ter aanvulling van een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover de uitkering van dit dividend effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld�

Artikel 6.6. Kapitaalverhoging door inbreng in naturaUitgiften van aandelen tegen inbreng in natura geschieden bij toepassing van de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen

6�6�1� Daarenboven dienen de volgende voorwaarden te worden nageleefd bij toepassing van de Wetgeving op de Vastgoedbevaks:

1° De identiteit van de inbrenger moet worden vermeld in het verslag bedoeld in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook in de oproeping tot de Algemene Vergadering die voor de kapitaalverhoging wordt bijeengeroepen;

2° De uitgifteprijs mag niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een nettowaarde per aandeel van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de openbare vastgoedbevak, vóór de datum van de akte houdende kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum� Desgevallend kan beslist worden van het bedrag bedoeld in de vorige alinea, een bedrag af te trekken overeenstemmend met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven, op voorwaarde dat de Raad van Bestuur het af te trekken bedrag van het gecumuleerde dividend specifiek verantwoordt in zijn bijzonder verslag en de financiële voorwaarden van de verrichting toelicht in zijn financieel jaarverslag;

3° Behalve indien de uitgifteprijs of in het artikel 6�6�3 bedoelde geval, de ruilverhouding, alsook de betrokken modaliteiten uiterlijk op de werkdag na de afsluiting van de inbrengovereenkomst worden bepaald en aan het publiek meegedeeld met vermelding van de termijn waarbinnen de kapitaalverhoging effectief zal worden doorgevoerd, wordt de akte van kapitaalverhoging verleden binnen een maximale termijn van vier maanden;

4° Het in 1° bedoelde verslag moet tevens de weerslag vermelden van de voorgestelde inbreng op de toestand van de bestaande aandeelhouders, in het bijzonder wat hun aandeel in de winst, in de netto-inventariswaarde en in het kapitaal betreft, alsook de impact op het vlak van de stemrechten;

6�6�2� De voorwaarden bepaald onder art 6�6�1 zijn niet van toepassing in geval van inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld�

6�6�3� Het artikel 6�6�1� van de onderhavige statuten zal, overeenkomstig de GVV-regelgeving, mutatis mutandis van toepassing zijn in geval van fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen bedoeld in de artikelen 671 tot 677, 681 tot 758 en 772/1 van het Wetboek Vennootschappen�

Artikel 6.7. Kapitaalverhoging van een dochteronderneming met het statuut van GVV Overeenkomstig de GVV-regelgeving, stelt de Raad van Bestuur een bijzonder verslag op, in het geval van kapitaalverhoging van een dochteronderneming met het statuut van institutionele GVV die genoteerd is, door inbreng in geld voor een prijs die 10% of meer lager ligt dan de laagste waarde van ofwel (a) een nettowaarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de aanvang van de uitgifte, ofwel (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de uitgifte, waarin hij de rechtvaardiging van de economische toegepaste disagio, alsmede de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders en het belang van de betrokken kapitaalverhoging, toelicht� Dit verslag en de toegepaste waarderingscriteria en -methodes worden door de commissaris in een afzonderlijk verslag toegelicht� Het is toegestaan voor de berekening van de prijs van de inbreng, een bedrag af te trekken van het in het vorig lid bedoelde bedrag, dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven, op voorwaarde dat de Raad van Bestuur het af te trekken bedrag van het gecumuleerde dividend specifiek verantwoordt en de financiële voorwaarden van de verrichting toelicht in het financieel jaarverslag� In geval van een dochteronderneming die niet genoteerd is, wordt het disagio waarvan sprake in lid 1, enkel berekend op basis van een netto waarde per aandeel die niet ouder is dan vier maanden; alle overige verplichtingen zijn van toepassing�Dit artikel is niet van toepassing op kapitaalverhogingen waarop volledig ingeschreven wordt door de Vennootschap of haar dochtervennootschappen waarvan het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks volledig in handen is van de Vennootschap�

Artikel 6.8. KapitaalverminderingDe Vennootschap mag overgaan tot kapitaalverminderingen met naleving van de wettelijke bepalingen ter zake�

126

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (126)

Permanent document

Aandelen (artikel 7.1. van de statuten)

De aandelen zijn op naam, of onder gedematerialiseerde vorm�Ze zijn allen volgestort en zonder aanduiding van nominale waarde�De vennootschap zal gedematerialiseerde aandelen kunnen uitgeven hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door inruiling van bestaande aandelen op naam�Elke aandeelhouder zal op zijn kosten de inruiling kunnen vragen hetzij in aandelen op naam, hetzij in gedematerialiseerde aandelen�De Vennootschap kan meerdere categorieën van aandelen creëren�De aandelen op naam worden ingeschreven in het aandelenregister dat wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap� De eigendom van deze aandelen wordt uitsluitend bewezen door de inschrijving in het aandelenregister�Elke overdracht van deze aandelen zal slechts uitwerking hebben na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun lasthebbers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen� Er zullen inschrijvingscertificaten op naam aan de aandeelhouders afgeleverd worden�De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect� Indien meerdere personen rechten uitoefenen met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap�

Andere effecten (artikel 7.2. van de statuten)

De vennootschap mag effecten uitgeven die bedoeld zijn in artikel 460 van het Wetboek Vennootschappen, met uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten en onder voorbehoud van de specifieke bepalingen dienaangaande, meer bepaald diegene volgend uit de GVV-regelgeving�

Transparantieverklaring (artikel 8 van de statuten)

De aandelen van de Vennootschap moeten worden toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt, overeenkomstig de GVV-regelgeving� Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 aangaande de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en overeenkomstig de GVV-regelgeving, dient iedere rechts- of fysieke persoon die aandelen of andere effecten met stemrecht verwerft, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, het percentage van het totaal aantal bestaande stemrechten dat hij heeft mede te delen, telkens de stemrechten verbonden aan deze effecten ofwel drie procent (3%) ofwel vijf procent (5%) ofwel een veelvoud van vijf procent van het totaal aantal bestaande stemrechten op dit ogenblik of op het ogenblik waarop de omstandigheden zich voordoen dat een dergelijke mededeling verplicht is� De mededeling is eveneens verplicht in geval van een overdracht van aandelen, wanneer, naar aanleiding van deze overdracht, het aantal stemrechten verminderd tot onder de drempels bepaald in de tweede alinea�

Samenstelling van de Raad van Bestuur (artikel 9 van de statuten)

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en maximum negen (9) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die door de Algemene Vergadering der aandeelhouders worden benoemd voor een duur van in principe vier jaar; de duur van het mandaat mag nooit de zes jaar overschrijden; het mandaat is op elk moment herroepbaar�De Algemene Vergadering moet uit de leden van de Raad van Bestuur ten minste drie (3) onafhankelijke bestuurders benoemen� Onder onafhankelijke bestuurder verstaat men een bestuurder die beantwoordt aan de criteria voorzien door artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen�In geval één of meerdere bestuurdersmandaten openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het recht om in het vacante mandaat te voorzien en dit tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering dewelke tot de definitieve benoeming zal overgaan� Dit recht wordt een verplichting telkens het aantal effectief in functie zijnde bestuurders niet meer het statutaire minimum bedraagt�Onverminderd de overgangsbepalingen, zijn de bestuurders uitsluitend natuurlijke personen; zij moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV-regelgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-regelgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen� De benoeming van de bestuurders wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)�

Effectieve leiding (artikel 12 van de statuten)

Onverminderd de overgangsbepalingen, wordt de effectieve leiding van de Vennootschap toevertrouwd aan minstens twee natuurlijke personen�De met de effectieve leiding belaste personen moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV-regelgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-regelgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen� De benoeming van de effectieve leiders wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)�

Vertegenwoordiging van de vennootschap (artikel 13 van de statuten)

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, met inbegrip van de akten waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gemachtigde tot dit bestuur, hetzij in geval van het bestaan van een directiecomité, binnen de grenzen van de machten toegekend aan dit directiecomité, door twee van haar leden die gezamenlijk optreden�De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers�De vennootschap kan in het buitenland worden vertegenwoordigd door iedere persoon die daartoe uitdrukkelijk werd aangesteld door de Raad van Bestuur�Afschriften of uittreksels van de notulen van de Algemene Vergaderingen van aandeelhouders en van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, daarin begrepen de uittreksels bestemd voor de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, worden geldig ondertekend, hetzij door een bestuurder, hetzij door een persoon die belast is met het dagelijks bestuur of een uitdrukkelijke volmacht van de raad heeft ontvangen�

127

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (127)

Algemene vergadering (artikel 23 van de statuten)

Een Algemene Vergadering, genoemd “jaarvergadering” wordt elk jaar op de eerste dinsdag van de maand mei om vijftien uur gehouden� Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde tijdstip�Een buitengewone Algemene Vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist�Deze Algemene Vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of de Commissaris(sen) en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen�De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief of op andere wijze wordt meegedeeld�

Bijeenroeping en wijze van beraadslaging (artikel 24 van de statuten)

De bijeenroeping van de Algemene Vergaderingen, alsmede van de buitengewone Algemene Vergaderingen gebeurt via een aankondiging dewelke één enkele maal in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd en dit ten minste dertig dagen vóór de vergadering� Behoudens voor de jaarlijkse Algemene Vergaderingen die plaatsvinden op de plaats, de datum en het uur aangeduid in de statuten en waarvan de dagorde beperkt is tot de gebruikelijke onderwerpen, moet de aankondiging tevens dertig dagen vóór de vergadering verschijnen in een nationaal verspreid blad alsook binnen dezelfde termijn geplaatst worden op de website van de vennootschap� Indien een nieuwe aankondiging noodzakelijk blijkt, en voor zover de datum van de tweede vergadering in de eerste aankondiging werd aangeduid, wordt de oproepingstermijn voor deze tweede vergadering herleid tot zeventien dagen vóór de Algemene Vergadering�De oproeping vermeldt de agenda van de vergadering en de voorstellen tot besluit� Deaandeelhouders op naam ontvangen dertig dagen voor de vergadering een oproeping per gewone post�Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen, conform art 533ter van het Wetboek van Vennootschappen,, verzoeken tot opname van onderwerpen op de agenda van de vergadering en kunnen voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot punten vervat of op te nemen in de agenda�De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd� Een aandeelhouder kan tevens, voor of na de bijeenkomst van de Algemene Vergadering die hij niet bijwoonde, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping�Het recht om aan een Algemene Vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, is afhankelijk gemaakt van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag voorafgaand aan de Algemene Vergadering, om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de ‘registratiedatum’ genoemd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de Algemene Vergadering�De eigenaars van de gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering� Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen� De vennootschap zorgt ervoor dat op haar zetel een register wordt bijgehouden van alle aandeelhouders die zich hebben kenbaar gemaakt, met hun naam, adres of maatschappelijke zetel, het aantal aandelen in bezit op registratiedatum en waarmee werd aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering, vergezeld van de bewijsstukken dienaangaande�

Stemmen per volmacht – stemmen per brief (artikel 25 van de statuten)

Elke aandeelhouder mag zich op een Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder� De volmachten moeten schriftelijk aan de vennootschap overgemaakt worden uiterlijk de 6de dag vóór de vergadering; deze kennisgeving kan ook via elektronische weg geschieden, binnen zelfde termijn, op het adres vermeld in de oproeping�

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen�

De vennootschap kan voorzien in een mogelijkheid tot schriftelijke stemming of een elektronisch communicatiemiddel, volgens formulieren en werkwijze bepaald door haar; in elk geval dient de op die wijze uitgebrachte stem de vergadering uiterlijk de 6de dag voorafgaandelijk aan de vergadering bereiken�

Aantal stemmen – onthouding (artikel 29 van de statuten)

Eén aandeel geeft recht op één stem�

Ontbinding – vereffening (artikel 39 van de statuten)

In geval van ontbinding van de vennootschap wat ook de oorzaak of het tijdstip moge wezen, zullen één of meer vereffenaars, benoemd door de Algemene Vergadering, of, bij gebreke aan zulke benoeming, de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn en samen optredend, voor de vereffening instaan� De vereffenaar(s) treedt(treden) pas in functie na bevestiging van zijn (hun) benoeming door de rechtbank van koophandel�

Bij gebreke aan andere bepalingen in de akte van benoeming, beschikken de personen belast met de vereffening te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen�

De aandeelhoudersvergadering bepaalt de wijze van vereffening alsook de vergoeding van de vereffenaar(s)�

De vereffening wordt afgesloten volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen�

128

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (128)

V E R K L A R I N G E N

Toekomstgerichte informatie Dit financieel jaarverslag bevat informatie die betrekking heeft op de toekomst en gebaseerd is op inschattingen en vooruitzichten van de vennootschap op basis van redelijke verwachtingen� Deze inschattingen zijn gekoppeld aan toekomstgerichte gebeurtenissen en onzekere elementen die tot gevolg zouden kunnen hebben dat de resultaten, de financiële situatie, de prestaties en de huidige verwezenlijkingen verschillen van de resultaten, de financiële situatie, de prestaties en de verwezenlijkingen die uitgedrukt of impliciet zijn meegedeeld in deze toekomstgerichte informatie� Gelet op deze onzekere factoren houden de toekomstgerichte verklaringen geen enkele garantie in�

Verantwoordelijke personen voor de inhoud van het financieel jaarverslagDe Raad van Bestuur en de effectieve leiding van Home Invest Belgium NV zijn verantwoordelijk voor de informatie opgenomen in dit financieel jaarverslag� Zijverklaren dat naar hun beste weten:• de jaarrekeningen die zijn opgesteld in

overeenstemming zijn met de toepasselijke boekhoudkundige normen en een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van Home Invest Belgium en de in de consolidatie opgenomen perimetervennootschappen;

• het financieel jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van Home Invest Belgium en de in de consolidatie opgenomen perimetervennootschappen, evenals een toelichting bij de belangrijkste risico’s en onzekerheden, waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt�

Verklaring betreffende de informatie afkomstig van derdenDe informatie in onderhavig financieel jaarverslag die afkomstig is van derden, zoals het verslag van de vastgoedexperten en het verslag van de Commissaris, is er met hun akkoord in opgenomen� De Raad van Bestuur en de Effectieve leiding van Home Invest Belgium verklaren dat de informatie afkomstig van derden waarheidsgetrouw weergegeven is in onderhavig financieel jaarverslag en dat, voor zover de GVV hiervan op de hoogte zou zijn en dit zou kunnen verzekeren aan de hand van de gegevens gepubliceerd door derde partijen, geen enkel gegeven is weggelaten dat tot gevolg zou hebben dat de weergegeven informatie onnauwkeurig of bedrieglijk zou zijn�

Historische financiële informatieDe financiële jaarverslagen vanaf het boekjaar 2001 (die de verkorte versie van de statutaire en de volledige geconsolideerde financiële staten, het beheersverslag, het verslag van de Commissaris en het verslag van de vastgoedexperten omvatten) en de financiële halfjaarverslagen kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap en de historische financiële informatie wordt door verwijzing in dit financieel jaarverslag weergegeven�

Strategie of gegevens over gouvernementele, economische, budgettaire, monetaire of politieke beleidslijnen of factoren die (on) rechtstreeks wezenlijke gevolgen hebben of kunnen hebben voor de activiteiten van Home Invest BelgiumHiervoor wordt verwezen naar het hoofdstuk “Risicofactoren”�

Geschillen of scheidsrechterlijke proceduresDe Raad van Bestuur van Home Invest Belgium verklaart dat voor zover hem bekend:• in de loop van de voorbije vijf jaar, geen enkele van de

bestuurders of effectieve leiders veroordeeld werden wegens fraude, geen enkele officiële beschuldiging en/of publieke sanctie werd uitgesproken en geen enkele sanctie werd opgelegd door een wettelijke of toezichthoudende overheid en dat ze, in hun hoedanigheid van bestuurder, niet bij een faillissem*nt, een sekwester of een vereffening waren betrokken;

• met de niet- uitvoerende bestuurders geen enkele managementovereenkomst werd afgesloten die voorziet in de betaling van een schadevergoeding bij het einde van de overeenkomst� Er bestaan tussen de vennootschap enerzijds en de uitvoerende bestuurders en effectieve leiding van de vennootschap anderzijds wel managementovereenkomsten die in een dergelijke vergoeding voorzien� (zie hoofdstuk “Beheerverslag – Corporate governance verklaring”);

• tot op heden geen enkele optie op de aandelen van Home Invest Belgium werd toegekend;

• tussen de bestuurders en/of de effectieve leiding geen enkele familieband bestaat, met als enige uitzondering deze tussen de heren Johan en Liévin Van Overstraeten (broers)�

Pro forma financiële informatieTijdens het boekjaar onder beschouwing werd geen enkele transactie afgesloten met een impact van meer dan 25% op één van de activiteitsindicatoren van de vennootschap, in de zin van de paragrafen 91 en 92 van de aanbeveling van het C�E�S�R� in verband met de toepassing van Verordening nr� 809/2004 van de Europese Commissie inzake het prospectus� De bekendmaking van pro forma financiële informatie is dus niet vereist�

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatumBehalve de gebeurtenissen die plaatsvonden na de afsluiting van het boekjaar zoals toegelicht in het hoofdstuk “Beheersverslag”, hebben er zich geen belangrijke wijzigingen in de financiële of commerciële situatie van Home Invest Belgium voorgedaan�

Permanent document

129

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (129)

D E G V V E N H A A R F I S C A A L S T E L S E L

De hierna vermelde gegevens zijn gebaseerd op de fiscale wetgeving van toepassing op het ogenblik van de opmaak van dit jaarverslag� Deze kan in de toekomst steeds wijzigen, mogelijk met terugwerkende kracht, en wordt hier enkel ter informatie meegedeeld�

Alle aandeelhouders en potentiële investeerders worden uitgenodigd om steeds persoonlijk advies in te winnen bij hun eigen adviseurs met betrekking tot de fiscale implicaties in België en in het buitenland betreffende de aankoop, het bezit en de overdracht van aandelen Home Invest Belgium evenals de inning van de dividenden en opbrengsten van aandelen van de vennootschap�

Openbare GVV

Overgang naar het statuut van GVVSinds 2 september 2014 is Home Invest Belgium door de FSMA erkend als een ‘openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht’, afgekort ‘openbare GVV’ naar Belgisch recht� Voordien genoot zij van het fiscale stelsel van ‘vastgoedbevak’�

Beschrijving van het GVV-statuutIn haar hoedanigheid van openbare GVV is de vennootschap onderworpen aan de GVV-wetgeving en staat zij onder de controle van de FSMA�

De belangrijkste kenmerken van de openbare GVV zijn:• vennootschap met vast kapitaal en vast aantal

rechten van deelneming;• beursnotering;• activiteit beperkt tot vastgoedinvesteringen;• schuldgraad beperkt tot 65% van de marktwaarde

van de activa� Hypotheken en andere zekerheden zijn beperkt tot 50% van de totale activa en 75% van het bezwaard goed;

• opstelling van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening overeenkomstig de IFRS normen;

• de onroerende goederen worden elk kwartaal aan reële waarde gewaardeerd door een onafhankelijke deskundige� Zij worden op de balans opgenomen tegen deze expertisewaarde� De gebouwen worden niet afgeschreven�

• verplichte diversificatie van de portefeuille: maximaal 20% van de geconsolideerde activa mag in één gebouw/vastgoedgeheel geïnvesteerd worden, behoudens afwijking toegestaan door de FSMA;

• strenge regels inzake belangenconflicten;• mogelijkheid tot erkenning van de

perimetervennootschappen van de openbare GVV als institutionele GVV’s;

• de vennootschap moet als vergoeding van het• kapitaal een som uitkeren die overeenkomt met ten

minste het positieve verschil tussen de volgende bedragen:

 • 80% van het aangepast resultaat (bepaald overeenkomstig het schema in hoofdstuk 3 van de bijlage C van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014);

 • de nettovermindering in de loop van het boekjaar van de schuldenlast van de openbare GVV�

• toezicht door de FSMA�

Gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds(GVBF)Home Invest Belgium houdt 50% van de aandelen aan in De Haan Vakantiehuizen, een vennootschap die het statuut heeft verkregen van een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds� De overige 50% zijn in handen van Belfius Insurance (25%), Tinc (12,5%) en DG Infra Yield (12,5%)� Een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds is onderworpen aan de Programmawet van 3 augustus 2016 en het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen�

De belangrijkste kenmerken van een GVBF worden hieronder weergegeven:• niet onderworpen aan het prudentieel toezicht door

de FSMA� Om erkend te worden als GVBF volstaat de inschrijving op een lijst die wordt bijgehouden door de FOD Financiën;

• gesloten fonds met vast kapitaal, voorbehouden aan institutionele beleggers;

• geen beursnotering;• activiteit beperkt tot collectieve belegging in

vastgoed;• looptijd is beperkt tot 10 jaar (mogelijkheid tot

verlenging met telkens maximaal 5 jaar);• geen maximale schuldgraad;• opstelling van de jaarrekening overeenkomstig de

IFRS normen;• geen diversificatieverplichtingen;• net als de GVV heeft de GVBF de verplichting om als

vergoeding van het kapitaal een som uit te keren die overeenkomt met ten minste het positieve verschil tussen de volgende bedragen:

 • 80% van het aangepast resultaat (bepaald overeenkomstig het schema in hoofdstuk 3 van de bijlage c van het koninklijk besluit van 13 juli 2014);

 • de nettovermindering in de loop van het boekjaar van de schuldenlast van de GVBF�

Home Invest Belgium houdt tevens 100% van de aandelen aan in BE Real Estate NV, een naamloze vennootschap die ook het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds heeft verkregen�

Fiscaal statuut - vennootschapsbelastingAls GVV geniet de vennootschap van een specifiek belastingstelsel�

De resultaten van de GVV (huurinkomsten en meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van activa verminderd door de operationele en financiële kosten) zijn niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting

130

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (130)

in België (tenzij op de verworpen uitgaven en op de abnormale of goedgunstige voordelen), voor zover er minstens 80% van de nettowinst in de vorm van dividenden wordt uitgekeerd� Deze vrijstelling is van toepassing op Home Invest Belgium� Dit is niet het geval voor de perimetervennootschappen, tenzij deze het statuut hebben van een GVBF of een institutionele GVV�

Vennootschappen (andere dan GVV’s of gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen) die door Home Invest Belgium worden opgeslorpt zijn onderhevig aan een specifieke belasting (exit taks) van 12,5% (verhoogd met een crisisbijdrage van 2%) op hun latente meerwaarden en vrijgestelde reserves� Dit percentage zal vanaf aanslagjaar 2021 worden opgetrokken tot 15%�

De exit taks wordt berekend volgens de bepalingen van de circulaire Ci�RH�423/567�729 van 23 december 2004, waarvan de interpretatie of de praktische toepassing

steeds zou kunnen wijzigen� De ‘fiscale werkelijke waarde’ van de onroerende goederen zoals bedoeld in deze circulaire wordt berekend na aftrek van de registratierechten of de BTW en kan verschillen van de reële waarde van de vastgoedportefeuille zoals vermeld in de balans van de openbare GVV conform IFRS 13�

De winsten van buitenlandse oorsprong zijn belastbaar in het land waar zij gegenereerd worden op basis van de in dat land geldende wetgeving en zijn in België vrijgesteld van belasting� De nettowinsten die Home Invest Belgium in 2018 heeft gegenereerd via haar vastgoedinvesteringen in Nederland, zijn dus in Nederland onderworpen aan de vennootschapsbelasting van 25% (en 20% op de eerste schijf van € 200 000) en zijn vrijgesteld van belasting in België� De vennootschapsbelasting in Nederland neemt de komende jaren gradueel af tot 20,50% (en 15% op de eerste schijf van € 200 000) in 2021�

Dividenden – toepasselijk stelsel sinds 1 januari 2017Roerende voorheffing Sinds 1 januari 2017 bedraagt de roerende voorheffing op dividenden die de vennootschap uitkeert 30%

(onder voorbehoud van de wettelijke uitzonderingen)�

Belgische natuurlijke personen De Belgische natuurlijke personen die de aandelen verworven hebben in het kader van het beheer van hun privaat patrimonium en onderworpen zijn aan de personenbelasting, zijn op de door Home Invest Belgium uitgekeerde dividenden onderworpen aan de hierboven vermelde roerende voorheffing� Voor de Belgische natuurlijke personen die hun aandelen zouden toewijzen aan hun beroepsactiviteit, zullen de ontvangen dividenden opgenomen worden in hun beroepsinkomen en belastbaar zijn tegen het normale tarief van de personenbelasting, waarbij de roerende voorheffing dus verrekenbaar is�

Belgische rechtspersonen Voor de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting, zijn de door Home Invest Belgium uitgekeerde dividenden onderworpen aan de hierboven vermelde roerende voorheffing�

Belgische vennootschappen en buitenlandse vennootschappen met een vaste inrichting in België

De uitgekeerde dividenden zijn onderworpen aan de hierboven vermelde roerende voorheffing� DeBelgische vennootschappen en buitenlandse vennootschappen met een vaste inrichting in België worden belast op de dividenden uitgekeerd door Home Invest Belgium tegen het geldende tarief inzake vennootschapsbelasting, zonder toepassing van het stelsel van de “Definitief Belaste Inkomsten” (DBI), onder voorbehoud van het aandeel van de dividenden met betrekking tot onroerende buitenlandse inkomsten en de ontvangen dividenden en de meerwaarden op aandelen geboekt overeenkomstig artikel 203, § 1, 2bis en §2, lid 2 WIB van toepassing op de dividenden die uitgekeerd worden vanaf 1juli 2016� Het dividend zal dus belastbaar zijn volgens het stelsel van de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners, tegen het tarief van 29,58% (zijnde het basistarief van 29%, vermeerderd met de aanvullende crisisbijdrage van 2%)� Het basistarief van 29% verlaagt vanaf 2020 naar 25%� De aanvullende crisibijdrage valt weg� Onder bepaalde voorwaarden kan een verminderd tarief van toepassing zijn� De aan de bron ingehouden roerende voorheffing kan verrekend worden in de belastingaangifte en het overschot kan aldus eventueel mogelijk teruggevorderd worden�

Niet-inwoners, natuurlijke personen en buitenlandse vennootschappen zonder vaste inrichting in België

Voor de niet-inwoners zijn de dividenden uitgekeerd door Home Invest Belgium onderworpen aan de inhouding van roerende voorheffing, die desgevallend, op vraag van de aandeelhouder, verlaagd of vrijgesteld kan worden op grond van internationale belastingverdragen tot voorkoming van dubbele belasting, of volgens de wettelijke voorwaarden�

131

Permanent document

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (131)

Meer- en minwaardenBelgische natuurlijke personen In België zijn de meerwaarden die bij de verkoop van aandelen door een natuurlijke persoon worden

gerealiseerd in het kader van het normaal beheer van zijn privé-patrimonium niet belastbaar en zijn de minwaarden fiscaal niet aftrekbaar� Belgische natuurlijke personen kunnen echter onderworpen zijn aan een tarief van 33%, vermeerderd met de gemeentelijke opcentiemen afhankelijk van de woonplaats, indien de gerealiseerde meerwaarden beschouwd worden als zijnde gerealiseerd buiten het normaal beheer van het privé-patrimonium�De meerwaarden die een natuurlijke persoon realiseert op zijn aandelen Home Invest Belgium zullen dus algemeen genomen vrijgesteld zijn aangezien deze deel uitmaken van het normale beheer van het privé-vermogen� De meerwaarden worden belast aan een tarief van 16,5%, te vermeerderen met de gemeentelijke opcentiemen waarvan het tarief afhankelijk is van de woonplaats, indien de aandelen worden overgedragen aan een vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel, de belangrijkste vestiging of de zetel van directie of administratie zich niet in een Lidstaat van de Economische Ruimte bevindt en de overdrager (en zijn familie) gedurende de laatste vijf jaar meer dan 25% van de aandelen bezat van de vennootschap waarvan de aandelen zijn overgedragen�Belgische natuurlijke personen die hun aandelen toewijzen aan de uitoefening van hun beroepsactiviteit, worden belast op de meerwaarden die zij realiseren op de verkoop van die aandelen tegen de gewone progressieve tarieven van de personenbelasting, of tegen 16,5% indien de aandelen meer dan vijf jaar in hun bezit zijn�

Belgische rechtspersonen De meerwaarden die op de verkoop van aandelen Home Invest Belgium worden gerealiseerd door Belgische rechtspersonen die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn, zijn in principe in België niet belastbaar� De minwaarden die op de aandelen geleden worden, zijn fiscaal niet aftrekbaar�

Belgische vennootschappen en buitenlandse vennootschappen met een vaste inrichting in België

De meerwaarden die worden gerealiseerd door een Belgische vennootschap op aandelen Home Invest Belgium of door een buitenlandse vennootschap die haar aandelen Home Invest Belgium toegewezen aan haar vaste inrichting in België, zijn volledig belastbaar in België tegen het normale tarief van de vennootschapsbelasting� De (vastgestelde of gerealiseerde) minwaarden zijn fiscaal niet aftrekbaar�

Niet-inwoners, natuurlijke personen of vennootschappen zonder vaste inrichting in België

De meerwaarden die bij de verkoop van aandelen Home Invest Belgium (met uitzondering van de aandelen die door een buitenlandse vennootschap toegewezen worden aan een Belgische inrichting) door niet-inwoners, natuurlijke personen of vennootschappen worden gerealiseerd, zijn in principe niet belastbaar in België� Per uitzondering is het mogelijk dat een natuurlijk persoon, die geen rijksinwoner is, belast wordt op de meerwaarden, gerealiseerd door een familiale participatie van minstens 25% bij de overdracht aan een onderneming, gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte� De minwaarden zijn fiscaal niet aftrekbaar in België�

Taks op de beursverrichtingenDe inschrijving op nieuwe aandelen (primaire markt) is niet onderworpen aan de Taks op de Beursverrichtingen (TOB)�

De aan- en verkoop en alle andere overdrachten onder bezwarende titel in België van bestaande aandelen (secundaire markt), via een professionele tussenpersoon, zijn echter wel onderworpen aan de beurstaks op de verhandeling van effecten, dat op heden 0,12% van de transactieprijs bedraagt� Het bedrag van de TOB is momenteel beperkt tot € 1 300 per transactie en per partij�

• de professionele tussenpersonen, beoogd in artikel 2, 9° en 10° van de wet van 2 augustus 2002 op het toezicht van de financiële sector en de financiële diensten, die voor eigen rekening handelen;

• de verzekeringsmaatschappijen, beschreven in artikel 2, §1 van de wet op het verzekeringstoezicht van 9 juli 1975, die voor eigen rekening handelen;

• de pensioenfondsen, beschreven in artikel 2, §3, 6° van de Wet op verzekeringstoezicht van 9 juli 1975, die voor eigen rekening handelen;

• de instellingen voor collectieve beleggingen, beschreven in de Wet van 4 december 1990, die voor eigen rekening handelen; of

• de niet-rijksinwoners (tegen aflevering van een attest van hun status als niet-rijksinwoner in België)�

132

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (132)

A L G E M E N E V E R K L A R E N D E W O O R D E N L I J S T

Aanschaffingswaarde De aanschaffingswaarde is de tussen partijen overeengekomen waarde op basis waarvan de transactie wordt uitgevoerd� Indien er mutatierechten betaald werden, zijn deze inbegrepen in de aanschaffingswaarde�

BezettingsgraadDe bezettingsgraad staat voor het gemiddelde percentage over een bepaalde periode van de contractuele huurgelden van de verhuurde ruimten, in verhouding tot de som van de contractuele huurgelden van de verhuurde ruimten en de geraamde huurwaarde van de niet- verhuurde ruimten�

Bezettingsgraad in lopende exploitatieDit is de bezettingsgraad van de totale vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur met uitzondering van (i) de gebouwen in renovatie, (ii)de gebouwen die het voorwerp uitmaken van een eerste commercialisering, (iii) de gebouwen in verkoop en (iv) de gemeubelde appartementen die op korte termijn worden verhuurd�

Bruto dividendrendement(Bruto dividend van het boekjaar) / (Beurskoers op de laatste noteringsdag van het boekjaar)�

Bruto huurrendement(Contractuele brutohuren op jaarbasis+ geschatte huurwaarde op de leegstaande ruimtes) / (reële waarde van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur)�

BouwjaarHet jaar waarin het gebouw opgetrokken of voor het laatst grondig werd gerenoveerd�

EPRA NAV per aandeelDit is de Net Asset Value of Nettowaarde per aandeel volgens de Best Practices Recommendations van EPRA�

EPRA resultaatDit is het netto resultaat (aandeel groep) met uitsluiting van het portefeuilleresultaat en de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva� Deze term wordt gebruikt in overeenstemming met de Best Practices Recommendations van EPRA�

Ex-dateDatum van de afknipping van de coupon�

Exit taksDe vennootschappen die hun erkenning als GVV vragen of die fusioneren met een GVV, zijn onderworpen aan een specifieke belasting of exit taks�

Free float[( Totaal aantal aandelen bij afsluiting boekjaar)-(totaal aantal aandelen aangehouden door partijen die zich kenbaar hebben gemaakt door middel van een transparantiemelding in overeenstemming met de wet van 2 mei 2007)] / [totaal aantal aandelen bij afsluiting boekjaar]�

Geschatte huurwaarde (GHW)De geschatte huurwaarde (GHW) is de huurwaarde die naar het oordeel van de vastgoedexpert overeenkomt met de huurprijs op de markt�

GVV-wetgevingHet Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 in uitvoering van de Wet van 12 mei 2014 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gewijzigd bij wet van 22 oktober 2017 en Koninklijk Besluit van 23 april 2018�

IFRS NAV per aandeelDit is de Net Asset Value of Nettowaarde per aandeel volgens IFRS�

IFRS-normenDe International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn een set van boekhoudkundige principes en waarderingsregels opgesteld door de International Accounting Standards Board, die dienen om internationale vergelijking tussen Europese beursgenoteerde bedrijven te vergemakkelijken� De Europese beursgenoteerde vennootschappen moeten deze normen in hun geconsolideerde rekeningen toepassen vanaf het boekjaar dat start na 1 januari 2005� De Belgische GVV’s moeten deze normen eveneens toepassen in hun statutaire rekeningen vanaf het boekjaar dat is start op 1 januari 2007�

Interest Rate Swap (IRS)Intrest Rate Swap is een overeenkomst tussen partijen om gedurende een vooraf bepaalde tijdspanne rentevoeten te ruilen� IRS wordt vaak gebruikt om zich in te dekken tegen rentestijgingen: in dit geval wordt een variabele rentevoet omgezet in een vaste rentevoet�

InvesteringswaardeDe investeringswaarde wordt door de vastgoeddeskundige bepaald als de meest waarschijnlijke waarde die kan behaald worden op de datum van de waardebepaling, onder normale verkoopsvoorwaarden, tussen welwillende en goed geïnformeerde partijen, zonder aftrek van de mutatierechten, vroeger “vrij op naam” genoemd�

Verklarende woordenlijst

133

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (133)

MutatierechtenDe overdracht van de eigendom van een onroerend goed is in principe onderworpen aan mutatierechten� Het bedrag is afhankelijk van de geografische ligging van het goed, de wijze van overdracht en de hoedanigheid van de koper�

De effectieve belastingvoet van het mutatierecht kan schommelen tussen de 0% en 12,5%�

De mogelijke wijzen van overdracht van onroerende goederen en de daaraan gekoppelde rechten zijn voornamelijk de volgende:• verkoopovereenkomsten: 12,5% voor de onroerende

goederen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest en 10% voor de onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest;

• inbreng in natura van onroerende goederen tegen uitgifte van nieuwe aandelen ten voordele van de inbrenger: vrijstelling van rechten;

• fusies, splitsingen: vrijstelling van rechten;• verkoopovereenkomst van de aandelen van een

vastgoedvennootschap: afwezigheid van rechten;• vestiging van opstalrechten en erfpachtrechten: 2%;• verkoop van onroerende goederen onder het regime

van vastgoedhandelaar: 4% of 8% naar gelang het Gewest�

Nettoactiefwaarde (NAW) of net asset value (NAV) per aandeelHet eigen vermogen gedeeld door het aantal aandelen in omloop (na aftrek van eigen aandelen)�

OmloopsnelheidTotaal volume van de gedurende het boekjaar verhandelde aandelen gedeeld door het totaal aantal aandelen�

Pay-out ratio(Totaal bruto dividend voor het boekjaar)/ (statutair uitkeerbaar resultaat in de zin van art� 13,§1 van het GVV-KB)�

Record dateDe vastgelegde datum waarop een aandeelhouder houder moet zijn van effecten om recht te hebben op de uitbetaling van het dividend in verhouding tot de effecten die hij op die datum bezit�

Reële waarde (Fair value)Deze waarde is gelijk aan de investeringswaarde (zie hoger voor de definitie), na aftrek van de mutatierechten, als volgt berekend:• voor vastgoed dat zich leent tot verkoop per

wooneenheid of activa met een investeringswaarde van minder dan €2,5 miljoen: mits aftrek van 10% (Vlaams Gewest) of 12,5% (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest);

• voor vastgoed dat zich niet leent tot verkoop per wooneenheid of met een investeringswaarde van meer dan €2,5 miljoen: mits aftrek van een forfaitair bedrag van 2,5%1�

ReturnDe return voor de aandeelhouder is gelijk aan het dividend van het boekjaar plus de toename van de nettowaarde tijdens het boekjaar�

Roll-over kredietEen krediet verstrekt op middellange of lange termijn dat kan worden opgenomen door middel van één of meer al dan niet hernieuwbare voorschotten op korte termijn� De rentevoet wordt voor korte periodes vastgelegd en is variabel� Op die manier kunnen investeringen op middellange of lange termijn gefinancierd worden aan op korte termijn variabele (en dus gunstigere) rentevoeten�

Schuldgraad (GVV-KB)Dit is de schuldgraad berekend in overeenstemming met het GVV-KB� Dit betekent dat deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures voor doeleinden van de berekening van de schuldgraad verwerkt worden volgens de proportionele consolidatiemethode�

Schuldgraad (IFRS)Deze schuldgraad wordt op dezelfde manier berekend als de schuldgraad ( GVV-KB), maar gebaseerd op en reconcilieerbaar met de geconsolideerde balans die in overeenstemming is met IFRS waarin deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures verwerkt worden via vermogensmutatie�

ThesauriebewijsEen thesauriebewijs (‘commercial paper’) is een ongedekt schuldinstrument dat wordt uitgegeven op de binnenlandse geldmarkt door publieke instellingen, financiële instellingen of ondernemingen (gekend als de ‘emittent’) en onderwoirpen is aan de Belgische wetgeving� In België wordt de uitgifte van thesauriebewijzen geregeld door de Wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen en het Koninklijk Besluit van 14oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en dedepositobewijzen�

VastgoedportefeuilleDeze bestaat uit (i) de vastgoedbeleggingen en (ii) de deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures vermogensmutatie�

1 Deze 2,5% vloeit voort uit een analyse (op vraag van BEAMA (Belgian Asset Managers Association)) door de onafhankelijke vastgoedexperten van een groot aantal transacties op de markt en is een gemiddeld percentage werkelijk betaalde kosten betaald voor transacties� Dit percentage werd gepubliceerd op 8 februari 2006 op de website van BEAMA en tevens bevestigd in een mededeling van Be-Reit Association (zijnde de beroepsvereniging voor de Belgische GVV’s) van 10 november 2016�

134

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (134)

A P M – A LT E R N AT I E V E P R E S TAT I E M A AT S TAV E N

Home Invest Belgium maakt in haar financiële communicatie gebruik van Alternatieve Prestatiemaatstaven (APM’s) in overeenstemming met de ESMA-richtlijnen van 5 oktober 2015� Een aantal van die APM’s wordt aanbevolen door de Europese Vereniging van Beursgenoteerde Vastgoedvennootschappen (European Public Real Estate Association, EPRA), sommige werden vastgelegd door de sector of door Home Invest Belgium zelf om de lezer een beter inzicht te verschaffen in de resultaten en de prestaties van de onderneming�

Prestatiemaatstaven die door IFRS-regels of bij wet zijn bepaald en de maatstaven die niet gebaseerd zijn oprubrieken van de resultatenrekening of de balans, worden niet als APM’s beschouwd�

Alle informatie met betrekking tot de APM’s opgenomen in dit registratiedocument werden geverifieerd door deCommissaris�

Afdekkingsratio

Definitie:Het betreft het percentage van de vastrentende financiële schulden versus de totale financiële schulden� De teller komt overeen met de som van de vastrentende financiële schulden verhoogd met de financiële schulden met variabele interest die omgezet zijn in vastrentende schulden via IRS-contracten op afsluitingsdatum� Denoemer komt overeen met het totale bedrag van de opgenomen financiële schulden op afsluitingsdatum�

Doel:Een aanzienlijk deel van de financiële schulden van de vennootschap zijn afgesloten tegen variabele interestvoet� Met behulp van deze APM kan het risico in verband met interestschommelingen alsook de mogelijke impact ervan op de resultaten gemeten worden�

Reconciliatie:(in € k) 31/12/2019 31/12/2018

Vastrentende financiële schulden 40 000 40 000

Financiële schulden met variabele interestvoet omgezet vastrentende schulden via IRS-contracten

203 000 180 000

Totaal van de vastrentende financiële schulden 243 000 220 000

Totaal van de financiële schulden met variabele interestvoet 70 000 43 500

Totaal van de financiële schulden 313 000 263 500

Afdekkingsratio 77,64% 83,49%

Gemiddelde financieringskost

Definitie:De interestkosten (inclusief de kredietmarge en de kost van de afdekkingsinstrumenten) gedeeld door de gewogen gemiddelde financiële schuld over de periode in kwestie� De teller komt overeen met de som van de netto interestkosten vermeld in rubriek XXI van de resultatenrekening na toevoeging van de geactiveerde intercalaire interesten� De noemer komt overeen met de gemiddelde financiële schuld over de betreffende periode�

Doel:De vennootschap wordt deels gefinancierd door het aangaan van financiële schulden� Deze APM meet de gemiddelde financieringskost die gepaard gaat met deze schulden�

Reconciliatie:(in € k) 31/12/2019 31/12/2018

Netto interestkosten (rubriek XXI) 4 335 4 672

Geactiveerde intercalaire interesten 895 497

Totale kostprijs van de financiële schulden 5 230 5 169

Gewogen gemiddelde schuld 268 367 235 015

Gemiddelde financieringskost 1,95% 2,20%

Verklarende woordenlijst

135

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (135)

EPRA NAVDefinitie:Net Asset Value of Nettoactiefwaarde volgens de Best Practices Recommendations van EPRA� Dit is de Nettoactiefwaarde (NAV of Net Asset Value), aangepast zodat vastgoed en andere investeringen aan hun Reële Waarde worden opgenomen met uitsluiting van bepaalde items die in een lange termijn business model niet verwacht worden zich te materialiseren�

Doel:Deze APM toont de Nettoactiefwaarde per aandeel in het perspectief van een lange termijn investeringsstrategie�

Reconciliatie:(in € k) 31/12/2019 31/12/2018

Nettoactiefwaarde (IFRS) 309 618 269 003

Aantal aandelen op afsluitdatum (exclusief eigen aandelen) 3 288 146 3 288 146

IFRS NAV per aandeel (in €) 94,16 81,81

(in € k) 31/12/2019 31/12/2018

Nettoactiefwaarde (IFRS) 309 618 269 003

Rëele waarde van de financiële instrumenten 4 358 9 667

Uitgestelde belastingen 1 692 1 031

EPRA NAV 315 667 279 701

Aantal aandelen op afsluitdatum (exclusief eigen aandelen) 3 288 146 3 288 146

EPRA NAV per aandeel (in €) 96,00 85,06

EPRA resultaat (per aandeel)Definitie:Het EPRA resultaat is het netto resultaat (aandeel groep) met uitsluiting van (i) het portefeuilleresultaat, (ii) de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva en (iii) de niet-EPRA elementen van het aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures� Deze term wordt gebruikt in overeenstemming met de Best Practices Recommendations van EPRA�

Doel:Deze APM meet de onderliggende operationele resultaten van de vennootschap, met uitsluiting van het resultaat dat voortvloeit uit waardeschommelingen van activa of passiva, meer- of minwaarden gerealiseerd op de verkopen van vastgoedbeleggingen en het andere portefeuille resultaat�

Reconciliatie:(in € k) 2019 2018

NETTO RESULTAAT (AANDEELHOUDERS VAN DE GROEP) (IFRS) 55 490 68 778

- Uitsluiting : Resultaat op verkopen van vastgoedbeleggingen (ii) -123 -610

- Uitsluiting : Variaties in de Reële Waarde van de vastgoedbeleggingen (i) -48 473 -59 414

- Uitsluiting : Ander portefeuilleresultaat (viii) 537 171

- Uitsluiting : Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (vi) 5 412 1 614

- Uitsluiting : niet-EPRA elementen van het aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures (ix)

175

EPRA RESULTAAT 12 668 10 539

Gemiddeld aantal aandelen 3 288 146 3 288 146

EPRA RESULTAAT PER AANDEEL 3,85 3,21

Operationele margeDefinitie:Deze alternatieve prestatiemaatstaf meet de operationele rendabiliteit van de vennootschap als een percentage van de huurinkomsten en wordt berekend door het “Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille” te delen door het “vastgoedresultaat”�

Doel:Deze APM meet de operationele rendabiliteit van de vennootschap�

Reconciliatie:(in € k) 2019 2018

Operationeel resultaat voor resultaat op de portefeuille 15 997 15 456

Vastgoedresultaat 23 129 21 724

Operationele marge 69,16% 71,15%

136

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (136)

137

A G E N D A VA N D E A A N D E E L H O U D E R

2020

Jaarlijks persbericht over het boekjaar 2019 donderdag 20 februari 2020

Online plaatsen van het jaarlijks financieel verslag op de website vrijdag 3 april 2020

Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar 2019 dinsdag 5 mei 2020

Slotdividend boekjaar 2019 – Ex date dinsdag 12 mei 2020

Slotdividend boekjaar 2019 – Record date woensdag 13 mei 2020

Slotdividend boekjaar 2019 – Payment date donderdag 14 mei 2020

Tussentijdse verklaring: resultaten op 31 maart 2020 dinsdag 19 mei 2020

Halfjaarlijks financieel verslag: resultaten op 30 juni 2020 donderdag 3 september 2020

Tussentijdse verklaring: resultaten op 30 september 2020 vrijdag 13 november 2020

2021

Jaarlijks persbericht over het boekjaar 2020 donderdag 18 februari 2021

Online plaatsen van het jaarlijks financieel verslag op de website vrijdag 2 april 2021

Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar 2019 dinsdag 4 mei 2021

Tussentijdse verklaring: resultaten op 31 maart 2021 dinsdag 18 mei 2021

Halfjaarlijks financieel verslag: resultaten op 30 juni 2021 donderdag 2 september 2021

Tussentijdse verklaring: resultaten op 30 september 2021 vrijdag 12 november 2021

Agenda

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (137)

Investor relationsHome Invest Belgium heeft voor het Nederlands gekozen als officiële taal; enkel het Nederlandstalig financieel jaarverslag heeft bewijskracht.

De Franstalige en Engelstalige versies zijn vertaald onder de verantwoordelijkheid van Home Invest Belgium.

Contact: [emailprotected]

Ontwerp: Chris Communications

Fotografie: Yvan Glavie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (138)

Home Invest Belgium NV

Openbare GVV naar Belgisch recht

Woluwedal 46/11

B -1200 Brussel

T +32 2 740 14 50

[emailprotected]

www.homeinvestbelgium.be

RPM: 0420.767.885. ISIN BE 003760742

FIN

AN

CIE

EL

JA

AR

VE

RS

LA

G 2

019

HO

ME

INV

ES

T B

ELG

IUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019...huur- en verkoopmarkt, (ii) de bezettingsgraad negatief beïnvloed wordt, (iii) de renovatie- en onderhoudskosten van de vastgoedportefeuille stijgen, - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated:

Views: 6076

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.